www.tzaandt.nl‎ > ‎

Verslag informatie avond 't Zandt 22 juni 2016

VERSLAG
Informatieavond 't Zandt 22 juni 2016
Aanwezig: 80 inwoners
Namens de gemeente Loppersum: Wethouder Prins, dhr. Smit, dhr. Dijkstra,
mevr. de Ruyter, mevr. Steenhuis, mevr. Poort

1. Opening
Wethouder Prins opent de informatieavond.

2. Plan voorbereiding
Dhr. Smit:
Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Hoofdstraat en Molenweg in 't Zandt wordt vanavond gepresenteerd.
Vanuit het dorp is hier al lang vraag naar. Zo heeft het dorp de dorpsvisie en het programma 't Zandt op de kaart opgesteld. Hierin komen ook de Molenweg en Hoofdstraat aan bod.
De gemeente Loppersum werkt aan het wegwerken van haar beheerachterstanden, in de diverse dorpen is het riool al vervangen, we zijn van een enkel stelsel naar een gescheiden stelsel gegaan zodat het water beter weg kan.
Bij een gescheiden stelsel is er een regenwaterafvoer en een vuilwaterafvoer.
Planvoorbereiding
Vanaf januari 2016 zijn we in overleg met het dorp, er is door Dorpsbelangen een Klankbordgroep samengesteld.
We hebben de kernpunten en wensen geïnventariseerd. Hier is een programma van eisen uitgekomen en naar aanleiding hiervan is een schetsontwerp gemaakt.
Dit schetsontwerp is besproken met de klankbordgroep, aangepast (naar een concept voorlopig ontwerp) en weer besproken. Nu wordt het voorlopig ontwerp aan het dorp gepresenteerd.

3. Voorlopig ontwerp
Dhr. Dijkstra
De uitgangspunten voor de herinrichting van de Hoofdstraat en Molenweg zijn:
- een 30 km weg;
- een rijbaan van 5,5 meter met parkeren op het trottoir;
- bomen aan de Oostzijde van de Hoofdstraat, met het zicht op de kerk;
- de Hoofdstraat en Molenweg een gelijke uitstraling;
- asverspringingen in combinatie met wegversmallingen (Molenweg);
- groenstroken met lage heesters en bodembedekkers (geen gras);
- uitstraling van een Ville Fleurie.
-> Er wordt genoemd een weg die 5,5 meter breed is zodat landbouwvoertuigen hier langs kunnen, is er geen alternatieve route voor landbouwvoertuigen?
- Dit is een afweging, 5,5 meter is niet anders dan de huidige rijbaan. Met een weg van
5,5 meter kan het landbouwverkeer er maar langzaam langs en in combinatie met
wegversmallingen en asverspringingen wordt het ze moeilijk genoeg gemaakt.
In de Hoofdstraat komen asverspringingen ter hoogte van het dorpshuis, de school, de kruising Molenweg, voorbij de kerk en op het stuk richting de begraafplaats 2.
In de Molenweg komen 2 asverspringingen.
In de Hoofdstraat komen diverse oversteekplaatsen.
De bomen komen in de Hoofdstraat aan de oostkant te staan, zodat de toren vrij staat en van veraf te zien is.
In de Molenweg verspringen de bomen van kant met de asverspringing mee.
Materialen:
- voor de trottoirs worden 30x30 betontegels gebruikt
- langs de weg komt een rijwielpadband
- in het centrum komen klinkers
- de klinkers bij de kerk worden hergebruikt
- voor de parkeervakken worden donkere klinkers gebruikt
- in de rand van de rijbaan komen rode klinkers
- de boomroosters welke toegepast worden zijn van het type Buderus Classico
- de bankjes die worden toegepast zijn gelijk aan de bankjes welke zijn gebruikt bij andere
herinrichtingsprojecten binnen de gemeente Loppersum
- het type plantenbak is later nog in te vullen
- qua bomen zullen er iepen worden gebruikt en in het centrum peren
Hoofdstraat:
De Hoofdstraat Noordzijde:
- bij de entree van het dorp een versmalling van 3,70 meter (in gebakken materiaal) hier moet men
op elkaar wachten
- bij de kruising naar het dorpshuis en de manege wederom gebakken materiaal, hierin is ook een
asverspringing verwerkt. Er is rekening gehouden met de grote vrachtauto’s die de manege
bezoeken.
- parkeren op het trottoir in de parkeervakken, aan een zijde van de weg is altijd een volwaardig
voetpad.
- bij de kruising met de Beukweg: de kruising is in gebakken materiaal en met asverspringing. Hier
komt men het schoolgebied binnen, de weg gaat hier 5 cm omhoog (over 5 meter) om zo gelijk te
komen met het trottoir, bij de school ongeveer 13 parkeervakken. Het geheel voor de school is in
gebakken materiaal.
-> Waarom wordt er gekozen voor gebakken materiaal en niet voor asfalt?
- Het gebakken materiaal wordt bij diverse herinrichtingsprojecten toegepast en functioneert
goed. De opbouw van de weg wordt ook vernieuwd, er komt een nieuw puinpakket op.
Zowel bij asfalt als bij klinkers wordt een wapeningsnet toegepast, deze vangt de trillingen
op.
-> Hebben de wortels van de bomen geen invloed op de parkeervakken?
- Hier houden we rekening mee, onder de grond worden er goede voorzieningen getroffen.
- Bij de kruising Molenweg en het centrumgebied wordt gebakken materiaal gebruikt ook voor het
trottoir. Hier ook een asverspringing en een ruime bocht zodat de bus genoeg ruimte heeft.
Voor het trottoir en de weg worden verschillende formaten klinkers gebruikt die ook anders gelegd
worden, zo kun je verschillen aanbrengen.
-> In Uithuizermeeden is ook een plein met dezelfde stenen, hoe onderscheid je het voetpad en de
weg?
- De bushalte, bomen en lantaarnpalen bepalen de weg.
- Op het kerkplein worden de klinkers hergebruikt.
- Op de tekening zijn de bloembakken op het kerkplein geplaatst. Met elkaar moet nog bedacht
worden waar de bloembakken komen te staan en wie er een bloembak wil adopteren.
- Op het plein voor de kerk komt de bushalte, het muurtje voor het oude gemeentehuis blijft staan.
In een grote border voor het oude gemeentehuis komen vaste planten.
- Het straatje welke langs de kerk loopt wordt aangegeven in de bestrating. Er is de mogelijkheid tot
informeel parkeren op het plein.
- In de Hoofdstraat Zuid zien we hetzelfde profiel; parkeren op het trottoir, asverspringingen bij de
G. van Damstraat , kruisingen in gebakken materiaal, het pad naar de begraafplaats is verlengd naar
een oversteekplaats. Het aantal parkeerplaatsen bij de huisarts moet nog afgestemd worden op de
behoefte.
- Het dorp uit een wegversmalling, hier is geen trottoir meer.
De Molenweg
- 2 asverspringingen
- de kruispunten in gebakken materiaal
- parkeren op het trottoir voor bewoners welke zelf geen inrit hebben.
- voorbij de eerste kruising is er meer ruimte voor een trottoir.
- tussen de Hoofdstraat en de Karshof komt een asverspringing. Parkeren en bomen verspringingen
naar de andere kant van de weg.
- in de Molenweg 2x een wegversmalling van 3.70 breed.
-> Waar komt de andere wegversmalling in de Molenweg?
-Deze komt bij de brug. De brug wordt nog vernieuwd.
-> Komt er een parkeerverbod voor vrachtauto’s aan de Molenweg?
- Nee, maar daar waar parkeervakken zijn kunnen ze niet parkeren vanwege de bomen.
Een vrachtautoparkeerplek is onderdeel van het plan 't Zandt op de kaart.
-> Is het niet mogelijk de vrachtauto’s te verplaatsen naar de opslag (richting Spijk) of het
voetbalveld?
- Deze suggesties nemen we mee richting dorp en klankbordgroep.
-> Er is gehoord dat de wegversmalling in Roodeschool helemaal niet bevalt, hier zijn veel klachten
over. Waarin doet men dat hier dan wel?
- Dit is met de klankbordgroep besproken, er wordt te hard gereden, besloten is de snelheid
eruit te halen, mochten de versmallingen niet bevallen, dan kunnen ze er altijd weer uit.
-> De glasbak staat nu bij de oude locatie van de supermarkt, is het mogelijk dat deze een centrale
locatie in het dorp krijgt?
- dit nemen we mee.
Het bushokje komt niet meer terug, alleen de halte.
-> Hoeveel is de asverspringing ten opzichte van de huidige situatie?
- Ongeveer 1 meter. De weg krijgt een andere ligging, het is lastig dit aan te geven ten
opzichte van de huidige situatie, deze staat ook niet op tekening.
-> Hoe ziet de rijwielband eruit, i.v.m. het parkeren van de auto’s? Krijg je geen hik?
- Dit is een schuine band deze is 5 cm hoog, er komt geen goot. Dit is geen probleem voor
auto’s.
-> Moeten mensen grond afstaan?
- Nee, de gemeente gaat uit van het huidige profiel.
-> Waarom is de weg bij de school omhoog?
- De weg gaat hier 5 cm omhoog over 5 meter, dit is geen drempel, de drempels gaan eruit.
De weg komt bij de school egaal te liggen met het trottoir.
-> Waar zijn de bloembakken gepland?
- Dit wordt door het dorp zelf bepaald. De bloembakken worden door het dorp geadopteerd.
-> Wordt door het gescheiden rioolstelsel de capaciteit ook vergoot?
- Het rioolplan wordt deze zomer uitgewerkt, dit komt in een latere fase aan de orde. Het
stelsel moet sowieso voldoende capaciteit hebben.
-> Worden de woningen ook aangesloten op het gescheiden stelsel?
- Tot aan de uw tuin wordt het gescheiden stelsel aangelegd en daar aangesloten op de
afvoer. Indien u in uw tuin een gescheiden riool wilt, stelt de gemeente de materialen
hiervoor beschikbaar.
Waar al een gescheiden riool in uw tuin ligt, sluiten wij deze natuurlijk gewoon aan.
-> Wanneer je alleen bent, hoe moet je dit dat doen en betalen?
- Het is geen verplichting een gescheiden stelsel aan te leggen in uw tuin, dit is vrijblijvend.
-> Komen de putten net als nu in het trottoir?
- Nee, in het nieuwe rioolplan wordt ook het aantal kolken opnieuw berekend. De positie
wordt opnieuw bepaald in het bestek. De kolken komen in de band.
-> Hoofdstraat 88 geeft aan graag een kolk voor het huis te willen i.v.m. het regenwater
-> Hoeveel parkeerplaatsen komen er aan de Molenweg?
- 20 parkeerplaatsen over de gehele Molenweg. Dit in verband met de bomen die er komen
en de inritten van huizen.
De huizen die geen parkeerplek bij huis hebben kunnen langs de weg parkeren. De auto’s
staan nu aan een kant van de weg, in het voorlopig ontwerp wisselt dit in verband met de
asverspringing.
-> Vanaf de Karshof naar de brug staan er alleen al 15 auto’s geparkeerd
- Het aantal parkeerplaatsen aan de Molenweg nemen we mee richting de klankbordgroep.
-> Wanneer is de uitvoering? Wordt er ook rekening gehouden met de versterkingsopgave?
- De planningen worden allemaal op elkaar afgestemd.

4. Vervolg fasering
Dhr. Smit
Fase 1: De Molenweg (en de vervanging van de brug) en een deel van het centrum start eind 2016. Fase 2: Vanaf het centrum richting Zijldijk start eind 2017.
Fase 3: Het centrum richting de begraafplaats start eind 2018.
De totale werkzaamheden in het dorp zullen 3 jaar duren.
Wij nemen uw reacties mee, als u vragen heeft meld het.
Voor de bijstellingen zullen we een nieuw overleg met de klankbordgroep plannen, daarna zullen we het voorlopig ontwerp laten vaststellen door het College tot een definitief ontwerp.
Het totale werk bedraagt 4 miljoen euro, dit is in fasen geknipt. De fasering wordt bepaald door het rioolstelsel. Elke fase zal in deelfasen worden geknipt. De uitvoeringsavonden met de aannemer en toezichthouder volgen nog.
Wij hebben overleg gehad met het team van de versterkingsopgave en hebben een zeer nauwe samenwerking en afstemming.

5. Vragen
-> Parkeerplaatsen Molenweg dit zijn te weinig , kan dit nog worden aangepast?
- Dit gaan wij nog bespreken met de klankbordgroep. Misschien moet de gemeente een
aantal tellingen doen zodat we weten waar we het over hebben.
-> Dhr. Sierstema, Hoofdstraat 73, wil geen iepen, heeft hier slechte ervaringen mee, bloesem en
veel troep.
- Wij kiezen voor bomen die passen inde omgeving/in het dorp. Het exacte soort is nog niet
besloten.

6. Sluiting
Wethouder Prins sluit de informatieavond en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.
Er zijn concrete zaken benoemd. Er is nog gelegenheid de tekeningen te bekijken.

Comments