Tab THƯ VIỆN sẽ bổ sung thêm (đang chọn lọc nguồn):

1. Chương trình đào tạo ngoại ngữ, tin học (bao gồm phân phối chương trình, tiêu chí đánh giá kiểm tra tương ứng với mỗi trình độ).
2. Cung cấp tài liệu dành cho giảng viên, học viên.
3. Phần mềm hỗ trợ học tập và giảng dạy
4. Cung cấp đường dẫn đến những website liên quan đến phương pháp giảng dạy, nghiên cứu.
5. Kết nối với các thư viện, trung tâm học liệu khác

Hướng dẫn tạo tài khoản WebQuest trong trang www.zunal.com