Công việc cần xử lý trong tháng

  1. Xây dựng chương trình tiếng Anh dành cho đối tượng: học sinh tiểu học, trung học cơ sở, tạo học viên nguồn.
  2. Hoàn thiện website và trình duyệt kết nối vào website trường.
  3. Công tác chuẩn bị thi ngày  14 và 21/09/2014
  4. Họp với Khoa Cơ bản thống nhất chương trình tiếng Anh theo khung chuẩn Châu Âu.