• Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng quản lý trực tiếp, là có đơn vị sự nghiệp giáo dục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức thực hiện hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học thuộc chương trình giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng qui định hiện hành.
  • Về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng , chỉ theo chương trình GDTX bao gồm: thẩm quyền quản lý, điều hành, hồ sơ, thủ tục đăng ký tổ chức đào tạo và tổ chức kiểm tra,  cấp chứng chỉ quốc gia ngoại ngữ, tin học.

  • Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo với chương trình ngoại ngữ, tin học ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, và chương trình bồi dưỡng khác đáp ứng nhu cầu người học.
  • Thực hiện các công việc khác liên quan đến ngoại ngữ, tin học như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm, chuyển giao công nghệ.
  • Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C; tin học trình độ A, B theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Liên kết với các trường, cơ sở giáo dục tư nhân (được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cho phép) tồ chức đào tạo, bồi dưỡng ngọai ngữ, tin học và cấp chứng chỉ.