Hồ sơ đăng kí bản quyền bốn đầu sách về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) của tác giả Trần Xuân AnHỒ SƠ
ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
CHO BỐN (04) ĐẦU SÁCH
VỀ ĐỀ TÀI
NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)
DO TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN
KHẢO CỨU, BIÊN SOẠN, VIẾT THÀNH SÁCH,
XUẤT BẢN
& ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN

.

.
.

.
Tệp PDF:
.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2015/09/ho-so-dang-ki-ban-quyen-4-dau-sach-ve-nvt_2009.pdf
.

https://docs.google.com/ - PDF (www.tranxuanan-writer.net)

.

.

https://txawriter.files.wordpress.com/2015/09/sach-luu-dk-ban-quyen_ve-de-tai-nvt_3.jpg
.
.

.
.

Khuôn dấu có số đăng kí và ngày đăng kí cùng biểu trưng (logo) của Cục Bản quyền (COV)
trên bìa sách (bản thảo)
 với đầy đủ thông tin cơ bản
được xem như một giấy chứng nhận bản quyền tác giả

.
.
null

.

BẢN SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC: 1) Ghi rõ phần hành của mỗi tác giả ở trang bìa lót (trang 3) ; 2) Danh tính mỗi tác giả ghi ở dưới mỗi nhan đề bài viết hoặc dưới mỗi bài phiên âm, bài dịch ở phần ruột sách ; 3) Tên người biên soạn (tác giả, chủ biên) ghi cùng với nhan đề sách trên mỗi trang (phần header) ; 4) Tên mỗi tác giả cùng với nhan đề bài ở mục lục ; 5)  cuối sách, phần tóm lược thành các mục (chỉ ghi các chủ điểm chính) từ toàn bộ chú giải, ghi rõ tác giả chú giải (chủ biên: người biên soạn). MỌI THÔNG TIN VỀ PHẦN HÀNH TÁC GIẢ ĐÃ RÕ RÀNG Ở BẢN SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC & ĐÃ PHÁT HÀNH. 

.


Xem ảnh cỡ lớn hơn
.
.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2015/09/biasach-txa-thonvt-nxbtn-2-2.jpg
.
.

.
.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2015/09/a_4dausach-txa-ve-nvt_khung-anh.jpg
.
.

.
.
.
Xem lại:

NÓI RÕ VỀ PHẦN HÀNH TÁC GIẢ & CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN
cho đầu sách: “THƠ NGUYỄN VĂN TƯỜNG [1824-1886] – VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN VÀ TƯ TƯỞNG”, Trần Xuân An (biên soạn & khảo cứu),
NXB. Thanh Niên, 2008

.
Xem tại: https://txawriter.wordpress.com/2015/09/21/phan-hanh-tac-gia-va-chung-nhan-ban-quyen-sach-tho-nvt/
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.


PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỮU TRÁCH (bà Lê Thị Hồng Hạnh, P. trường Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tại TP.HCM.), 23-11-2015:


I) Có hai loại chủ biên:

1) Chủ biên không phải là tác giả, mà chỉ là người chịu trách nhiệm chính và chỉ tập hợp, biên tập các bài viết trong đầu sách nhiều tác giả mà thôi. Loại chủ biên này không được ghi họ tên vào mục tác giả trên giấy chứng nhận bản quyền.
2) Chủ biên đồng thời là tác giả, tác giả chính, của đầu sách nhiều tác giả. Loại chủ biên này
 tất yếu phải ghi họ tên vào mục tác giả trên giấy chứng nhận bản quyền.

II) Cấp giấy chứng nhận đăng kí bản quyền: Chỉ cấp duy nhất một bản giấy chứng nhận đăng kí bản quyền cho tôi, tức là ông Trần Xuân An (tác giả – chủ biên đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả) đối với đầu sách “Thơ Nguyễn Văn Tường…”. Trên giấy này có đủ tên họ bốn người khác như đã đăng kí (các ông Võ Xuân Đàn, Trần Đại Vinh, Nguyễn Tôn Nhan, Ngô Thời Đôn) [xem ảnh scan], ngoài ra không cấp cho một ai khác.

.

Ảnh chụp mục từ "Chủ biên" của Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, xuất bản lần 1.

Tóm lược ý: Những người chủ biên mà không trực tiếp tham gia biên soạn, thì không thể gọi là tác giả được, mà chỉ là người chỉ đạo. Như vậy có hai loại chủ biên: 

1) chủ biên đồng thời là tác giả;

2) chủ biên chỉ là người chỉ đạo.

.

Ý KIẾN CỦA TRẦN XUÂN AN:

Nếu đối chiếu với tất cả những giấy chứng nhận đăng kí bản quyền ở dạng “Cấp cho tác giả đồng thời là chủ sở hữu” (xem ảnh), thì ở giấy này, vẫn phải ghi là “Cấp cho tác giả (chủ biên) đồng thời là chủ sở hữu”Như thế mới đúng quy chuẩn hành chính.


.


Comments