T.(20). Trần Xuân An - Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

 

iPaper & PDF
 
Xem   |   Tải xuống

 

 Links mới ở Google Sites

(cũng có thể xem và sử dụng - các nhan đề rút gọn đã được link-hóa -, ở cuối trang)

 

Lời thưa đầu sách

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-1a

 

1. Giai đoạn huyền sử trong Đại Việt sử kí toàn thư (1697) và Khâm định Việt sử thông giám cương mục (1884)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-1

 

2. An Dương vương, “giặc Thục” hay anh hùng bi tráng?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-2

 

3. Nhận định danh nghĩa Triệu Đà (nhà Triệu – Hán) và phân kì lịch sử: giai đoạn mất nước

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-3

 

4. Trưng Trắc, nữ vương vĩ đại, và Trưng Nhị, nữ tướng kiệt xuất, trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-4

 

5. Triệu Thị Trinh, người nữ anh hùng khởi nghĩa

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-5

 

6. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí (nhà Tiền Lý), cuộc trường kì kháng chiến của Triệu Quang Phục (nhà Triệu – Việt),

và vài nét về Lý Phật Tử (nhà Hậu Tiền Lý)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-6

 

7. Mai Hắc đế, người anh hùng khởi nghĩa, vị vua bị mang tiếng là “tướng giặc” suốt mấy trăm năm trong sử sách

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-7

 

8. Bố Cái đại vương, người anh hùng khởi nghĩa được tôn vinh bằng một tôn hiệu rất Việt

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-8

 

9. Phụ lục chương II: Thơ Đường viết về Giao Châu (Việt Nam)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-9

 

10. Khái lược về thời và thế (906 – 980)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-10  

 

11. Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, Dương Diên Nghệ, và chính quyền nhà nước mới của người Việt

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-11

 

12. Ngô Quyền hay Đinh Bộ Lĩnh là người khai sáng kỉ nguyên độc lập, tự chủ thời phong kiến trung đại?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-12

 

13. Phụ lục chương III: Những bình luận của các sử gia về hành trạng của Lê Đại Hành trong quãng thời gian 980 – 1005

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-13

 

14. Vài nét tổng luận về một số vấn đề lịch sử cổ đại nước ta

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-14

 

15. Bảng đối chiếu niên đại Việt – Hoa thời cổ đại

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-15

 

16. Mục lục & Danh mục bản đồ, tranh dân gian 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-16

 

17. Sách báo tham khảo và xuất xứ tư liệu trực quan

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-17

 

18. Phụ lục: thơ Trần Xuân An

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-18

 

__________________________________________

 

Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 

Lời thưa đầu sách

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-1a

 

1. Giai đoạn huyền sử trong Đại Việt sử kí toàn thư (1697) và Khâm định Việt sử thông giám cương mục (1884)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-1

 

2. An Dương vương, “giặc Thục” hay anh hùng bi tráng?

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-2

 

3. Nhận định danh nghĩa Triệu Đà (nhà Triệu – Hán) và phân kì lịch sử: giai đoạn mất nước

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-3

 

4. Trưng Trắc, nữ vương vĩ đại, và Trưng Nhị, nữ tướng kiệt xuất, trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-4

 

5. Triệu Thị Trinh, người nữ anh hùng khởi nghĩa

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-5

 

6. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí (nhà Tiền Lý), cuộc trường kì kháng chiến của Triệu Quang Phục (nhà Triệu – Việt),

và vài nét về Lý Phật Tử (nhà Hậu Tiền Lý)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-6

 

7. Mai Hắc đế, người anh hùng khởi nghĩa, vị vua bị mang tiếng là “tướng giặc” suốt mấy trăm năm trong sử sách

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-7

 

8. Bố Cái đại vương, người anh hùng khởi nghĩa được tôn vinh bằng một tôn hiệu rất Việt

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-8

 

9. Phụ lục chương II: Thơ Đường viết về Giao Châu (Việt Nam)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-9

 

10. Khái lược về thời và thế (906 – 980)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-10  

 

11. Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, Dương Diên Nghệ, và chính quyền nhà nước mới của người Việt

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-11

 

12. Ngô Quyền hay Đinh Bộ Lĩnh là người khai sáng kỉ nguyên độc lập, tự chủ thời phong kiến trung đại?

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-12

 

13. Phụ lục chương III: Những bình luận của các sử gia về hành trạng của Lê Đại Hành trong quãng thời gian 980 – 1005

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-13

 

14. Vài nét tổng luận về một số vấn đề lịch sử cổ đại nước ta

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-14

 

15. Bảng đối chiếu niên đại Việt – Hoa thời cổ đại

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-15

 

16. Mục lục & Danh mục bản đồ, tranh dân gian 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-16

 

17. Sách báo tham khảo và xuất xứ tư liệu trực quan

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-17

 

18. Phụ lục: thơ Trần Xuân An

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/suy-nghi-lich-su-co-dai/tep-18

 

_____________________________________________________
  

 

SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ

TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI NƯỚC TA

TRẦN XUÂN AN

khảo luận sử học

 

CHƯA XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền

Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

 

Trở về trang

toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

Vui lòng giữ trang các dòng dẫn (links) này trên màn hình.

Chỉ con trỏ vào từng dòng dẫn trang hoặc mục, bấm vào phía phải của "chuột vi tính",

mở màn hình mới (open in new window) để đọc.

Bởi lẽ, các dòng dẫn trong từng tệp (file) đều thuộc về "Web: Trần Xuân An",

vốn được xây dựng trên host của Dotster (1.asphost.com).

 

Trân trọng,

Trần Xuân An

 

 

 

 

 

 

 

Trang con (19): a'. Trần Xuân An -- Giai đoạn huyền sử -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 1b a. Trần Xuân An -- Lời thưa -- Suy nghĩ một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 1a b. Trần Xuân An -- An Dương vương - "giặc Thục" - ? -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 2 c. Trần Xuân An -- Triệu Đà - giai đoạn mất nước -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 3 d. Trần Xuân An -- Trưng Trắc - Trưng Nhị -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 4 e. Trần Xuân An -- Triệu Thị Trinh -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 5 f. Trần Xuân An -- Lý Bí - Triệu Quang Phục - Lý Phật Tử -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 6 g. Trần Xuân An -- Mai Hắc Đế - anh hùng - "tướng giặc" - ? -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 7 h. Trần Xuân An -- Bố Cái đại vương - một tôn hiệu rất Việt -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 8 i. Trần Xuân An -- Thơ Đường viết về Giao Châu -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 9 j. Trần Xuân An -- Khái lược về thời và thế (906-980) -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 10 k. Trần Xuân An -- Khúc Thừa Dụ - Dương Diên Nghệ -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 11 l. Trần Xuân An -- Ngô Quyền hay Đinh Bộ Lĩnh -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 12 m. Trần Xuân An -- Những bình luận - Lê Đại Hành -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 13 n. Trần Xuân An -- Vài nét tổng luận -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 14 o. Trần Xuân An -- Bảng đối chiếu niên đại Việt - Hoa -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 15 p. Trần Xuân An -- Bản đồ, tranh ảnh -- Suy nghĩ một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 16 q. Trần Xuân An -- tham khảo -- Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 17 r. Trần Xuân An -- Phụ lục: Thơ TXA. -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 18
Comments