ผู้บังคับบัญชา

รายนามผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๙
๑.พันตำรวจตรี หลวงสลายสัตรูสูนย์                    
๒.พันตำรวจตรี หลวงเสนีย์รณยุทธ                      
๓.พันตำรวจตรี หลวงราชจบแดน                         
๔.พันตำรวจตรี ขุนศรีวรายุทธ                             
๕.พันตำรวจตรี สุข  พุกกะพันธ์                           
๖.พันตำรวจตรี สม  สุนทรรัตน์                            
๗.ร้อยตำรวจเอก แสง  สงวนถิ่น                          
๘.พันตำรวจตรี สม  สุนทรรัตน์                            
๙.พันตำรวจตรี แม้นเทพ  บูรณพิมพ์                     
๑๐.พันตำรวจตรี เขต  บุญยพิพัฒน์                     
๑๑.พันตำรวจตรี ยุทธ  ประภาวัต                          
๑๒.พันตำรวจตรี ประเสริฐ  ภมรมานพ                    
๑๓.พันตำรวจตรี วิชิต  รักษนาเวศ                        
๑๔.พันตำรวจโท สืบ  อินทษร                            
๑๕.พันตำรวจโท นคร  ศรีวนิช                           
๑๖.พันตำรวจเอก เริงณรงค์  ทวีโภค                    
๑๗.พันตำรวจโท ศรีศักดิ์  จิเนรวัต                       
๑๘.พันตำรวจโท เฉลิม  ร่าเริงใจ                         
๑๙.พันตำรวจโท สุริยะ  ธรรมจารี                        
๒๐.พันตำรวจโท ชอบ  ภัตติชาติ                         
๒๑.พันตำรวจเอก เสริม  เพชรศิริ                         
๒๒.พันตำรวจโท โกศล รัตนาวะดี                      
๒๓.พันตำรวจเอก พิสิษฐ์  จิตต์ธรรม                    
๒๔.พันตำรวจโท เสรี  ศิริธร                              
๒๕.พันตำรวจเอก มาโนช  มณีวงศ์                      
๒๖.พันตำรวจเอก คเณศร  บุญคง                       
๒๗.พันตำรวจเอก ยงยุทธ  ภักดีมงคล                 
๒๘.พันตำรวจเอก ไอยศูรย์  สิงหนาท                   
๒๙.พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์  วิเชียรสรรค์              
๓๐.พันตำรวจเอก วิชัย  เกษมวงศ์     
                   
รายนามผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
พลตำรวจตรี สันติ มะลิขาว                  


    พลตำรวจตรี สุริยา  ไชยโยธา               

       
  พลตำรวจตรี พัฒนวุธ  อังคะนาวิน            
   
 พลตำรวจตรี วิชัย  เกษมวงศ์                  


      พลตำรวจตรี บรรลือ  ชูเวทย์               

พ.ศ.๒๔๗๘-พ.ศ.๒๔๗๙
พ.ศ.๒๔๗๙-พ.ศ.๒๔๘๒
พ.ศ.๒๔๘๒-พ.ศ.๒๔๘๔
พ.ศ.๒๔๘๔-พ.ศ.๒๔๘๕
พ.ศ.๒๔๘๕-พ.ศ.๒๔๘๖
พ.ศ.๒๔๘๖-พ.ศ.๒๔๘๖
พ.ศ.๒๔๘๖-พ.ศ.๒๔๘๗
พ.ศ.๒๔๘๗-พ.ศ.๒๔๘๙
พ.ศ.๒๔๙๐-พ.ศ.๒๔๙๑  
พ.ศ.๒๔๙๑-พ.ศ.๒๔๙๓
พ.ศ.๒๔๙๓-พ.ศ.๒๔๙๔
พ.ศ.๒๔๙๔-พ.ศ.๒๔๙๖
พ.ศ.๒๔๙๖-พ.ศ.๒๕๐๑
พ.ศ.๒๕๐๑-พ.ศ.๒๕๐๒ 
พ.ศ.๒๕๐๒-พ.ศ.๒๕๐๓
พ.ศ.๒๕๐๓-พ.ศ.๒๕๐๕
พ.ศ.๒๕๐๕-พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ.๒๕๐๘-พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๑๐-พ.ศ.๒๕๑๕
พ.ศ.๒๕๑๕-พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๑๗-พ.ศ.๒๕๒๑ 
พ.ศ.๒๕๒๑-พ.ศ.๒๕๒๓
พ.ศ.๒๕๒๓-พ.ศ.๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๒๕-พ.ศ.๒๕๓๒
พ.ศ.๒๕๓๒-พ.ศ.๒๕๓๘
พ.ศ.๒๕๓๘-พ.ศ.๒๕๔๒ 
พ.ศ.๒๕๔๒-พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๔-พ.ศ.๒๕๔๖ 
พ.ศ.๒๕๔๖-พ.ศ.๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๔๙-พ.ศ.๒๕๕๒  พ.ศ.๒๕๕๒-พ.ศ.๒๕๕๔พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๖


พ.ศ.๒๕๕๖-พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๕๙