อำนาจ/หน้าที่

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

    1. ฝึกอบรมวิชาการฝึก สำหรับตำรวจและด้านวิชาการตามหลักสูตรแก่นักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถนำไป ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
    2. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นเวลานาน นำไปพัฒนาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น
    3. ติดตามข่าวคราวความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ของนักเรียนนายสิบตำรวจที่จบไปแล้ว ตลอดถึงความประพฤติที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม
    4. ช่วยเหลือตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดถึงหน่วยงานอื่น ตามเหตุการณ์หรือเมื่อมีการร้องขอ โดยเน้นถึงประโยชน์ส่วนรวม

ฝ่ายอำนวยการ

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณงานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ งานด้านธุรการและงานสารบรรณ

๒ งานบริหารงานบุคคล

๓ งานคดีและวินัย

๔ งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

๕ งานการเงินและงานบัญชี

๖. งานงบประมาณ

๗ งานส่งกำลังบำรุง

๘ งานสวัสดิการ

๙ งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

๑๐ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑๒ งานศึกษาอบรม

๑๓ งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและดำเนินการ เพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๑๔ งานพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัว

๑๕ จัดหา เก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภัณฑ์

๑๖ เก็บรักษา จัดซ่อมเครื่องมือและเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ

๑๗ งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขอนามัย

๑๘ การรักษาการณ์ รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อยใน ศูนย์ฝึกอบรม

๑๙ จัดให้มีสหกรณ์ กองทุนสำหรับข้าราชการตำรวจ

๒๐ จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร

๒๑ งานโภชนาการ

๒๒ งานเก็บ ควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร

๒๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒๔ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

๒๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายปกครองและการฝึก

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา ดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออกของฝ่ายปกครองและการฝึก

๒ ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

๓ ควบคุมดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในด้านความประพฤติ ให้อยู่ในระเบียบ วินัย คำสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ ศูนย์ฝึกอบรม

๔ ทำการฝึกหัดนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

๕ ควบคุมดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เข้ารับการฝึกหัดและฝึกซ้อมกีฬา

๖ ส่งเสริม ควบคุมดูแลการอบรมทางด้านจิตใจนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทำการอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจทางด้านจิตใจและให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่

๗ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

๘ ดูแลตรวจตรา กวดขันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อให้การเรียนได้ผลอยู่เสมอ

๙ ควบคุมดูแลเก็บรักษาอาวุธปืนหรือสิ่งของหลวงต่าง ๆ

๑๐ ดำเนินการวางแผนและฝึกอบรม ตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กำหนดไว้ หรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๑๑ จัดเตรียม บำรุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพลศึกษา อุปกรณ์การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ตลอดจนการดูแล รักษา สถานที่ศึกษาและฝึกอบรม

๑๒ ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาการด้านวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว

๑๓ งานดำเนินการให้ความรู้และฝึกกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจนการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวที่กำหนดไว้ใน

๑๔ หลักสูตรงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตำรวจ

๑๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายบริการการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริการการศึกษา งานฝึกอบรม งานทะเบียนวัดผล งานผลิตเอกสารตำราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออกของฝ่ายบริการการศึกษา

๒ จัดการสอนและฝึกอบรม

๓ จัดพิมพ์เอกสารคำสอนและตำรา รวมทั้งการแจกจ่ายและเก็บรักษา

๔ งานวางแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานห้องสมุด

๕ ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดให้มีความทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพงานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

๖ งานวิเคราะห์เลขหมู่และจัดทำบัตรรายการ

๗ งานเตรียมทรัพยากรห้องสมุดออกบริการ

๘ งานบริการหนังสือและช่วยค้นคว้า

๙ งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ์

๑๐ งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ์

๑๑ งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานโครงการหลักสูตรการฝึกอบรม

๑๒ ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในการควบคุม การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม

๑๓ จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจำปี เสนอตำรวจภูธรภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๑๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานอาจารย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอน งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และงานอาจารย์พิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม

๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย

๓ งานพัฒนาการศึกษา

๔ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างตำราหรือเอกสารประกอบการสอน จัดทำหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทำข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย จิตใจ ข้าราชการตำรวจ

๕ งานบริหาร เป็นกรรมการประจำภาควิชา การติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Comments