Inici‎ > ‎

Preinscripcions 2019-2020

La presentació de sol·liciturs dels ensenyaments obligatoris serà del 29 de març al 9 d'abril de 2019

HORARI per preinscripció
De dilluns a divendres: matins 9:00 a 11:30h
Dilluns, dimrts i divendres: tardes 15:00 a 17:00h

Si no va bé cap horari, podeu trucar a l'escola, per concertar altres horaris.CATALÀ

Vídeo de YouTube


   CASTELLANO

Vídeo de YouTubeENGLISH

Vídeo de YouTube
PER FER LA PREINSCRIPCIÓ CAL:
 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat.

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any es publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

Calendari
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 26 d'abril de 2019
 • Termini per presentar una reclamació: del 29 d'abril al 3 de maig de 2019
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 8 de maig de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019
 • Periode d'ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019
 • Llista d’alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2019
 • Matriculaciódel 20 al 26 de juny de 2019

Documentació de criteris de prioritat
 • Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada,amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).


  La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un sol centre de secundària).

  Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  Barem: 40 punts

  Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

  Només si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic, cal presentar un certificat d'aquest centre.

 • Proximitat del domicili habitual e l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

  Barem

  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
  • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

  Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

  Documentació:

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).
 • Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

  Barem: 10 punts

  Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  Barem: 10 punts

  Documentació:

  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Documentació Criteris complementaris

 • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

  Barem: 15 punts

  Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/videos