Про видання | About

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України

Культурологічна думка

Щорічник наукових праць

У щорічнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії культури, етнокультурології та культурної антропології, музеєзнавства, пам’яткознавства, прикладної культурології, динаміки світової культури і становлення системи міжнародних культурних зв’язків української спільноти.
Видання призначене для науковців, культурологів, мистецтвознавців, музейних працівників, викладачів, аспірантів і студентів.

Публікації в щорічнику відображають погляди їхніх авторів, які можуть не збігатися з поглядами редколегії; відповідальність за достовірність інформації повністю несуть автори.

УДК 008 (075-8)
ББК 71Я73
ISSN 2311-9489


Зареєстровано Мін’юстом України 
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 18706-7506ПР від 29.12.2011 р.

Адреса редакції: Інститут культурології НАМУ, б-р Т. Шевченка, 50-52, к. 715, Київ, 01032
Тел. 235-72-28
Електронна скринька: kultdumka.iknamu@gmail.com, info.iknamu@gmail.com
Institute for cultural research
National Academy of Arts of Ukraine

The Culturology Ideas

Reseach Work's Yearbook

This edition discloses topical issues of theory and history of culture, ethnic cultorology and cultural anthropology, museology, protection of cultural heritage, applied culturology, world culture dynamics and formation of the international cultural connections of the Ukrainian community.
This edition means for scientists, culturologists, museum specialists, academicians, post-graduated students and students.

Conclusions made in the articles are not necessariily shared by editorial board. Authors take full responsibility for authenticity of their papers.

УДК 008 (075-8)
ББК 71Я73
ISSN 2311-9489


Registered by Ministry of Justice of Ukraine
Registration Certificate: series KB № 18706-7506PR from 29.12.2011.

Editorial office address: Institute for cultural research NAAU, Taras Shevchenko blvd, 50-52, k. 715, Kyiv, 01032
Tel. 235-72-28
Website:
www.sites.google.com/site/theculturologyideas/, www.icr.kiev.ua/ukr/Kulturologichna_dumka