TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK PLATFORMU____________________________________________________

G  Ü  N  D  E  M       
 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı
UTEM Müdürlüğü, Ankara
 100 soru için 120 dakika süre ve  Geçme notu 70 
 .....................................................................
    Çok kısa:
 Reçete Yönetmeliğinde de olduğu gibi  yönetmelikler hızla çıkıp, hızla değişiyor veya ortadan kaldırılıyor. Böyle olunca getirilen uygulamaların içeriği de getirilen yöntem de değişiyor. Ayrıca uygulamadan yararlananlar ve bunun dışında kalanlar mali ve motivasyon bakımından farklı etkileniyorlar.  Son bir yıldan beri Tarım Danışmanlığı Yönetmeliğinde de bir değişim bekleniyordu. Bu süreçte 3 haftalık kurs önce 3 ay, sonra 6 ay olsun denilirken, (31 Mart 2010 ve 27538 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan metne göre) "Eğitim Merkezlerinin Yetki Belgeleri de" iptal edilerek, yayım metodolojisine uygun olmayan
"Merkezi Sınav Sistemine" geçildi.
Başvuru için belgeler;
a) Sınava müracaat için Genel Müdürlükçe hazırlanan matbu kişi bilgi formu,
b) Nüfus cüzdan sureti,  c) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenecektir. ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.
__________________________________________________________
 
Tarım Destekleri açıklandı.
Tarım Danışmanlığı desteği 600 TL/Çiftçi
 
Kısa Yorum:
Tarım desteklerinin ilk kez üretim kararı öncesinde açıklanması son derece önemli bir gelişme. Tarım desteklerinin erken açıklanmasının üretime henüz karar verilmemiş üretim kollarında (örneğin ilk baharda ekilen ürünler olan fasulye, nohut, çeltik ve yağlı tohumlu bitkilerin tamamı vd), üretimin ve ekim alanlarının şekillenmesine yol açması beklenmektedir. Üreticilerin hangi ürün için ne kadar destek alacağını bilerek üretim kararını vermeleri beklenen üretim deseninin oluşmasına olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
Ancak tarım daşmanlığına verilen desteğin özellikle destekleme kapsam ve yöntemi bakımından "Tarım Danışmanlığı sisteminin" hızla ve beklenen şekilde gelismesine kısa ve orta vadede tam olarak katkı sağlamasının yeterli olmadığı değerlendirilmektedir.

O.Özcatalbas 
  ...............................................................................................
 
Tarım Danışmanlığı Üzerine Görüşler ...         
                         
Danışman kelime anlamı olarak bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan kimsedir. Tarım Danışmanı ise sahip olduğu tarımsal bilgiyi belirli bir bedel karşılığı ilgili düzenlemeler kapsamında üreticiye, ilgili kişi veya birime veren ve ona yol gösteren kişi diye tanımlanabilir
. 18 Nisan 2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 8 Eylül 2006 tarihinde yürürlüğe giren "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlemesine Dair Yönetmelik" ile Türkiye'de tarımsal yayım hizmetlerinin sunulmasında özel sektör ve girişimin de rol almasının yasal yolu açılmıştır. Sistemin yerleşmesi ve gelişmesi yönünde önemli girişimlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle sistemin etkinliğini artırmak için gelişmiş ülkelerdeki deneyimlerden yararlanılması üzerinde durulması yararlı olacaktır. Yönetmeliğin amacı madde 1'de açıklanmıştır. Buna göre "Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır."  
 Yine Yönetmeliğin Tanımlar bölümünde;
"Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, sertifika sahibi kişileri,
"Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri," kapsadığı belirtilmiştir.
Yönetmeliğin 5. Bölümünde Tarım Danışmanının Görevleri, kavramsal olarak da yayımcı ile eşdeğer olduğu vurgulanarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak,
b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
ç) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,
d) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
e) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi ve mekanizasyon konularında yayım/danışmanlık yapmak,
f) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak,
g) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,
ğ) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
h) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
ı) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,
i) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Görüldüğü gibi Yönetmelik Tarım Danışmanlarına çok önemli görevler vermiştir. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için Tarım Danışmanlığı sisteminin etkili ve iyi çalışır hale getirilmesi önemli bir zorunluluktur. Buna göre Tarım Danışmanı olarak görev alacak Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim ve Teknikerlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla Yönetmelik Tarım Danışmanı Sertifikası alabilmek için 120 saatlik bir eğitim öngörülmüştür. Bu eğitimin yeterliliği konusunda ve amaca ulaşabilmesi için aşağıda verilen konuların dikkate alınması yararlı olacaktır.
Tarım Danışmanlığı Eğitimi ve Sistemi
Tarım danışmanlığını uzun yıllardan beri uygulayan ülkelerde elde edilen deneyimler ve yayım bilim dalında ortaya konulan bilgiler ve bulgular, yeni kurulmuş olan Türk Tarım Danışmanlığı Sistemine önemli veriler sunmaktadır.
Buna göre yayım eğitiminin ABD ve İngiltere gibi ülkelerde bugünkü anlamda 1870'li yıllardan itibaren ilgi görmeye başladığı ve üzerinde çalışmaya başlandığı dikkate alındığında ve özellikle son 30 yılda yayım hizmetlerinin kamu dışında özel sektör tarafından da yürütülmeye başlanması ile farklı bir noktaya gelinmiştir. Tarım danışmanlığı yönetmeliğinin çıkarılması, kavramın gündeme taşınması ve tartışılması ve uygulamalarla birlikte Türkiye'de de bu alanda gelişmelerin önü açılmıştır. Amerika, Almanya, Macaristan, Avusturya ve diğer ülke örneklerinde de olduğu gibi her ülke kendine özgü, kendi koşullarına, gerçeklerine ve deneyimlerine uygun yöntemler geliştirerek sistemin çalışmasını ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkelerarası karşılaştırmalar mevcut yapı, ihtiyaçlar, kaynaklar, birikimler ve potansiyel değerlendirilerek yapılmalıdır.
Türkiye'de lisans ve önlisans programlarında verilen derslerin Tarım Danışmanı yetiştirmede yetersiz olduğu açıktır. Gelişmiş ülkelerde tarım danışmanı adayı çoğunlukla önlisans ve lisans döneminde yayımla ilgili bölümde ilgili dersleri alarak kendisini geliştirmektedir. Mezuniyetten sonra ise daha çok çalışmakta olduğu kuruluşlar bu işi üstlenmekte ve kendi elemanının gelişimini sağlamak üzere yayımla ilgili kurslar aldırmaktadırlar. Ayrıca danışmanlık yapacak olanlar bu kursları kendi istekleriyle de alma olanağına sahiptirler.
Türkiye'de sistemin yeni olması ve şirketleşmenin sınırlı olması nedeniyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ortaya koyduğu Yönetmelik kapsamında danışmanlık eğitimleri düzenlenmektedir. Bu eğitimler 120 kredi/saat üzerinden verilmektedir. Bu süre uzman yayım eğiticileri (doktorasını veya doktora sonrası çalışmalarını yayım alanında yapanlar) tarafından verildiği taktirde yeterli görülmektedir. Bu kurs programı Tarım Danışmanı adayının kişisel gelişim ve yayım metodolojisi alanında kendisini geliştirilmesine olanak sağlayacak olup, burada eğitimin etkinliğini arttırma yönünde çalışmaların geliştirilmesi uygun olacaktır.
Buna göre;
- Verilen danışmanlık eğitiminin meslek sahiplerine, çalışmalara ve yetişkinlere verildiği dikkate alınarak yetişkin eğitiminde dikkate alınması gereken konuların göz ardı edilmemesi gereklidir. Yetişkinin algılama, izleme ve öğrenme gücü dikkate alınarak günlük eğitim 5-6 saate indirilebilir veya öğleden sonra ve akşam saatlerinde de eğitim almaları sağlanabilir.
- Sürenin uzaması ve kursun günlük çalışma saatinin tamamını alması ilginin dağılmasına ve kursiyerlerin işlerini takip edememe gibi kaygılar nedeniyle, kursa olan ilginin düşmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle kursun öğleden sonra başlatılarak akşam saatlerine kadar sürdürülmesi yararlı olabilecektir.
- Kurs programında bulunan uygulamalı çalışmalara ek olarak alanda (köyde) çiftçilerle birlikte mevcut koşullardan haberdar olunmasını sağlayacak şekilde, uygulamaların yürütülmesi, adayların alan deneyiminin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak; tarım danışmanlarının Türkiye'de önlisans ve lisans döneminde tarım danışmanlığı ve yayımcılık becerisini geliştirmeyi destekleyecek düzenlemeler bulunmamaktadır. Yönetmeliğin ortaya koyduğu 120 kredi saatlik kurs programı, tarım danışmanlarının ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyi kazandırmak bakımından önemlidir. Kursların etkinliğini arttıracağı belirtilen ve yukarıda sıralanan önlemlerin de alınmasıyla birlikte Türkiye'ye özgü bir "Danışmanlık Eğitim Modeli"nin oluşmasına katkıda bulunulabilir.

 KAYNAKÇA

Anonim (2006a) Tarım Kanunu, 5488 sayılı 18 Nisan 2006, T.C.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Ankara.

Anonim (2006b) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlemesine Dair Yönetmelik, 8 Eylül 2006. (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/

Özçatalbaş, O., Y. Gürgen.(1998) Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Baki Kitabevi.  ISBN: 975-72024-02-3, Adana.

Özçatalbaş, O.(2000)The Role of Agriculture Chambers in Agricultural Extension:A Sample of Hanover Region, Germany, Akdeniz Üniv. Ziraat Fak.Dergisi, Cilt13/2, Antalya.

Özçatalbaş, O.(2002) “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri”, Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, 465-470, Erzurum.

Özçatalbaş, O.(2006) Changing public and private roles in extension  for agricultural advisory in Turkey. Seminar on the role of agricultural advisory in creation of new image of agriculture and development of rural areas,4-7Sept.2006,  Lower Silesia Agric.Extension Centre,Wrocław,Poland.

Özçatalbaş, O.(2007) The Evaluation of Horticultural Extension in Hanover Region of Germany, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 20(1),137-142.

Özçatalbaş, O. (2009) Türkiye ve AB’de Tarımsal Yayım Sitem Ve Yaklaşımlarına Bakış, AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 5-8 Kasım 2009, Antalya.

Swanson, B.E, B.J. Farner, R. Bahal.(1990) The Current Status of Agricultural Extension Worldwide. Global Consultation on Agricultural Extension 4-8 Aralık 1989. Rome-Italy.

 
************ 
 

 

 

örnek poster-2
 
                      örnek   E  Ğ  İ  T  İ  M  ve   Sonuç   Odaklılık ”  
................................................................................  
 Tarım Danışmanları Derneği üyelerinin katıldığı Tarım Ajansı'nın organize ettiği eğitim,  Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar A.Ş. sponsorluğunda 20 Şubat 2010 Cumartesi günü, Antalya'da gerçekleştirildi.
Yoğun bir katılımın gerçekleştiği eğitim, İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi uzmanı olan Danışman Birol Yıldız tarafından gerçekleştirdi. 2 saat süren eğitim "katılımcıların liderlik becerilerinin geliştirilerek kişisel ve kurumsal katma değer yaratılması" amacıyla yapıldı.
 Diğer illerimizde de benzer etkinlikler bekliyoruz.
TDD- Tarım Danışmanları Derneği 
 
"yeni döneme güvenle bakarak,
birlik, beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyor."
 
TDD'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Aralık 2009 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası Antalya şubesinde yapıldı. 57 üyeden 40 üyenin toplantıda hazır bulunduğu genel kurul, kurum yetkililerinin de katılımı ile başarı ile tamamlandı. Açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkanı Fatih ARSLAN tarafından yapıldı. Genel Kurula misafir olarak katılan Tarım İl Müdürü Bedrullah ERÇİN, Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa SATICI, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap TUNCER genel kurul üyelere yönelik “Tarım Danışmanlığının Türk Tarımında Yeri ve Beklentiler” çerçevesinde konuşma yaptılar. Genel Kurulda yapılan seçimler neticesinde yeni yönetim aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
İbrahim AKBULUT   Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih ARSLAN   Başkan Yardımcısı
Meral ALKAN   Başkan Yardımcısı
Bülent KAUR   Genel Sekreter
Necla KÖSE   Sayman
Mehmet Ali DURMUŞ   Yönetim Kurulu Üye
Elif YILMAZ   Yönetim Kurulu Üye

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinden Süleyman KENAR ve Orhan GÖKÇE'nin de katıldığı genel kurul 2010 yılına dinamik bir çalışma proğramının oluşturulması için konuşmalara vesile oldu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali ÇANDIR ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çetin BUDAK’ın göndermiş oldukları çiçekler ve kutlama mesajları genel kurul çalışmalarına ayrı bir katkı sağladı. TDD Genel Sekreterlik faaliyetlerini yürüten Tarım Ajansı’nın organize ettiği Genel Kurul çalışmaları, Tarım Danışmanlarının yeni döneme güvenle bakabilecekleri ve birlik, beraberlik içerisinde çalışmaların devam edebileceği görüşleri ile tamamlandı.
TDD İletişim Bilgileri :
Tarım Ajansı, Portakal Çiçeği Bulvarı Kepez Sitesi A Blok No: 35 D: 8 Antalya
Tel : (242) 3113547  Fax : (242) 3113548  Gsm : (533) 7758787
 *********************
  
Tarım Danışmanlığı-İletişim Teknikleri Kursları
 TARIM DANIŞMANLARI ?

İyi Tarım Uygulamalarını alanda hakim kılarak İNSAN SAĞLIĞINI ve ÇEVREYİ korumaya duyarlı olan kimselerdir.

Bu süreçte kaynak kullanım etkinliğinin sağlanması hedeflenmekte ve sürdürülebilirlik ilkesi benimsenerek faaliyetler yürütülmektedir.

 

  
Alanda üreticilerle birlikte çalışmada etkinliği artırmayı hedefleyen Tarım Danışmanlığı Kursları ile Türkiye genelinde Sertifikalı Danışman sayısı 2500'e yaklaşmış durumda...
 
.................................................................................................. 
 MRL (Maximum Rezüdi Limitleri)

................................................................................................

bir yıl boyunca ücretsiz danışmanlık

Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı İbrahim Gür öncülüğünde ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kursumuzda danışmanlarımıza eğitim veren öğretim üyesi Orhan Özçatalbaş'ın yönlendiriciliği ve katkılarıyla Tarımsal Yayım ve Danışmanlık eğitimi alan toplumsal duyarlılığı yüksek ve nitelikli 24 ziraat mühendisi ve Denizli Tarım İl Müdürü Yusuf Gülsever başta olmak üzere diğer gönüllü destekçilerimizle birlikte, Kocadere Köyünü pilot köy olarak  seçerek, 1 yıl boyunca ücretsiz tarım danışmanlığı hizmeti verme kararı alındı. Bu kapsamda 1 yıl boyunca gerçekleştirilecek olan tarımsal faaliyetler ve üreticilerin sorunları yerinde tespit edilecek ve sorunların çözümü konusunda gönüllü olarak yardımcı olunacak.  Faaliyetler raporlar haline getirilip ilgili kurumlara iletilecek. Yıl sonunda değerlendirme yapılıp yeni uygulamalar yönünde hedef belirlenecek.

 .........................................................

 

Örnek Üretici Birliği

  

   

 

.........................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarım Danışmanlığı Kursları ile Sertifikalı Danışman sayısı 3500'e yaklaşıyor...
Comments