Hospodaření

Využití prostředků získaných z členských příspěvků schvaluje rada spolku na návrh výboru. Rada spolku přitom dbá na soulad využití prostředků s rozpočtem, schváleným členskou schůzí. Rozpočet schválený členskou schůzí stanoví závazný způsob nakládání s finančními prostředky spolku a řídí se jím všechny orgány spolku.
  • Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
  • Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, granty, dotace a občasné doplňkové příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.
  • Majetek spolku slouží k zajištění činnosti spolku a k naplňování jeho cílů, zejména pro materiální a finanční pomoc ZŠ.
  • Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu, sestaveného výborem v součinnosti s radou a schváleného členskou schůzí.
  • Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy a zásadami hospodaření, které jsou po schválení členskou schůzí závazným interním předpisem.

Hospodaření v předchozích letech

  • Finanční uzávěrka 2016-2017.pdf   58 kB – 19. 11. 2017 9:28, SRPŠ 3.ZŠ J.Hradec (v.1)
  • Finanční uzávěrka 2015-2016.pdf   50 kB – 10. 11. 2016 11:15, David K (v.1)
  • Finanční uzávěrka 2014-2015.pdf   52 kB – 14. 10. 2015 13:09, David K (v.1)
  • Finanční uzávěrka 2013-2014.pdf   84 kB – 10. 11. 2014 16:12, David K (v.1)
  • Finanční uzávěrka 2012-2013.pdf   46 kB – 22. 10. 2013 16:50, David K (v.1)
Zobrazuje se 5 souborů ze stránky Účetní uzávěrky.


Ċ
David K,
24. 10. 2015 2:07