Strona główna                 Usługi               Zamówienia                Historia SpółkiSpółka Wodna tworzona jest w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Zajmuje się min. prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych tj. czyszczeniem i utrzymaniem rowów, drenaży.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne właściciel nieruchomości w skład której wchodzą rowy jest obowiązany do ich utrzymania. W przypadku członków Spółki Wodnej obowiązek ten przechodzi na Spółkę.

Na swoją działalność Spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparcia Urzędu Gminy oraz z środków zewnętrznych tj. subwencje. W roku bieżącym wszystkich członków obowiązuje stawka w wysokości 16 zł za ha fizyczny posiadanych gruntów rocznie. Stawka członkowska ustalana jest każdego roku przez członków Spółki podczas Walnego Zgromadzenia.

Gminną Spółkę Wodną reprezentuje Zarząd. Prezesem Spółki Wodnej w Płużnicy jest Edward Kruk.

Gminna Spółka Wodna w Płużnicy
Biuro
Adres: 87-214 Płużnica
Telefon: 56 688 71 13
e-mail: gsw.pluznica@o2.pl
NIP: 8780004407, REGON: 001235691

Comments