ปฏิทินนิเทศ๕๘
   
 เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ย. 2014

 1 ใน 3 ของคนไทย อ้วนลงพุง โรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่­ติดต่อเรื่อรัง หรือโรค NCDs  มากมาย เช่น กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (รวมถึงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง), กลุ่มโรค

 เบาหวาน, กลุ่มโรคมะเร็ง และ, กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (รวมถึงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรค

 หอบหืด­) อ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้อง หรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไป จนทำให้หน้าท้อง  ยื่นออกมาชัดเจน แม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุง แล้วตอนนี้คุณ  อ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าasean-book
PISA2015

http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง

มาตรฐานสากล-๗-๘มีค๕๘

เร่งรัดการอ่านรู้เรื่อง
http://www.sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_content&view=article&id=1633:-email&catid=4:2011-02-12-04-36-04

Download เอกสาร


eBookนายปกรณ์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม(INCLUSIVE SCHOOL) เพื่อพัฒนาบุคลากร ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี   ในวันที่ ๗ - ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘โดยมีวิทยากร ดังนี้         ๑. ดร.พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ         ๒. ศึกษานิเทศก์ศุภร เสาวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ         ๓. ครูวิไลรัตน์ วรรณวิไลย ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ         ๔. ครูอาคม สมพามา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ข่าวโดย ศึกษานิเทศก์ศุภร เสาวัง
  ส่ง โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี”ปีที่ ๒ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา คณะครูและนักเรียนโดยนายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้ประกอบพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม “หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี”ปีที่ ๒ โดยมี   ดร.สุมนต์รัตน์ อัศตรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ  เป็นประธานพิธีเปิด โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้รับการคัดเลือก จากสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม “หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี” ปีท ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2558 01:28 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ฯ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ สำหรับผู้เข้าประชุม ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน
  ส่ง 14 พ.ค. 2558 23:58 โดย yostwadee komsaksin
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ PISA สพม.๘ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ    การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ระหว่าง วันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน       ฝ่ายวิชาการ(แกนนำด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ครูแกนนำด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์                       ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ รวมโรงเรียนละ ๔ คน จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน
  ส่ง 13 พ.ค. 2558 23:42 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ศธ.หลอม"รร.-เด็ก"สู่แนวปฏิรูปสังคม ออกคู่มือให้สถานศึกษา-นักเรียนปฏิบัติตัวตามแนวค่านิยม 12 ประการ สพฐ.ออกคู่มือ "โรงเรียน-นักเรียน" เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม เพื่อสร้างแบบแผนปฏิบัติให้เหมือนกันทุกโรงเรียน ส่วนนักเรียนก็มีคู่มือ "ปฏิบัติตัว" ให้ได้ตามกรอบค่านิยม 12 ประการ และยังจับมือ กกต.พิมพ์หนังสือพลังเยาวชน พลังพลเมือง หวังให้เด็กเรียนรู้หน้าที่ความเป็นพลเมือง และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในด้านจิตอาสาด้วยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ โรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ตนจึงได้หารือกับหน ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2558 07:47 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศโดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 26 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาที ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ท่านสามารถ เข้าร่วมตอบได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)             https://www.etda.or.th/app/webroot/internetuserprofile2015/ หร ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2558 07:38 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดย นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์องการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินการพัฒนาทักษะความคิด การอ่าน คิดวิเคราะห์ และสื่อสารตามแนวทางประเมินผลนักเรียน (PISA ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2558 21:03 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เปิดรับสมัครแอดมิชชัน' 58 วันที่ 10-17 พ.ค. เตรียมพร้อม! สอท. ประกาศรับสมัครแอดมิชชัน 10 - 17 พ.ค. ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ระบุปีนี้รับจำนวน 1.18 แสนคน ชี้เพิ่มกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 3 พันคน เผย ม.เกษตรฯ รับมากสุด 8,893 คน รองลงมา ม.บูรพา 4,573 คน และ ม.รังสิต 4,040 คน               วันที่ 29 เม.ย.2558 ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายก สอท. แถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2558 20:09 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มีนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 เรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียน รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 20 เม.ย. 2558 15:26 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สมศ.แนะวิธีรับมือประเมินรอบสี่ 'ชาญณรงค์' เผยหลังจบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้มีข้อเสนอแนะหลายข้อให้สถานศึกษาเตรียมตัวเพื่อรับมือการประเมินฯรอบสี่15 เม.ย.2558  ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปีงบประมาณ 2554-2558)ที่เสร็จสิ้นไป พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องให้ความสำคัญ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย 5 เรื่อง ดังนี้              1.ความสำเร็จของผู้เรียน ที่ตัวบ่งชี้ระบุว่า ผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 สามารถผ่านการทดสอบทางวิชาการได้ในระดับดี แต่ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต กลับพบว่า ...
  ส่ง 20 เม.ย. 2558 15:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 264 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน                เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2558 20:59 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • 10 สุดยอด “Google Trick” เพื่อการศึกษา คิดอะไรไม่ออกบอก 'อากู๋ (Google)' อีกหนึ่งออปชั่นเพื่อการศึกษาที่เรียกได้ว่าจำเป็นและสำคัญมากๆ ในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนน ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 20:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • 20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก “The World Top 20 Education Poll” เผยผลสำรวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-25 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยป ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 19:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning กาลเวลาเปลี่ยน ส่งผลให้ทุกอย่างรอบตัวต้องปรับให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในยุคที่มีการเปล ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 21:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น นายอาคม สมพามา  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนใหม่ๆ เน้นบทบาทของผู้เรียน ในการเรียนร ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 20:15 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย โดย ศิริกัญญา ตันสกุล, เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการอนุมัติขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหก ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2558 20:36 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เรามาโรงเรียนทำไม เพื่อ “ความเป็นฅน” !“เรามาที่นี่เพื่ออะไร?”“เพื่อมีความสุข”“เรามีเพียงชีวิตเดียว..ดังนั้น..มาใช้ชีวิตให้มีความสุขกัน..ตกลงม ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2558 15:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้100 อันดับยอดนิยม ประจำปี 2557 จากการสำรวจรวบรวม ของ Jane Hart : Founder of the Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ จำนวน 1,038 คน จาก 61 ประเทศทั่วโลกและตีพ ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2557 05:57 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2556 02:30 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2556 02:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2556 09:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2556 06:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2556 02:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • หนังสือวันเด็กปี 56 "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์" คุณธรรมหลักที่ชาติต้องการ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท "ในหลวง" เรื่อง "หน้าที่" ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้คำขวัญ "รักษาว ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2556 18:40 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ เล่ม ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังส ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:00 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “การบ้าน” ทำให้เด็กฉลาดขึ้นหรือไม่? การบ้านเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการศึกษาในโรงเรียนมาเนิ่นนาน แต่เคยสงสัยกันไหมว่าการบ้านมีผลช่วยให้เด็กๆ ฉลาดขึ้นหรือไม่ มีวินัยมากขึ้นหรือไม ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:03 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว ด้วยโปรแกรม Dynamic Auto-Painter Dynamic Auto-Painter เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว สามารถแต่งให้ดูดีมีเสน่ห์ได้ โดยการจำลองเทคนิคจากการวาดภาพของจิตรการเอกของโลก ด้วยรูปแบบลายเส้นที่มีมาให้เล ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2555 02:06 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Fotosizer โปรแกรม Fotosizer 1.33.0.509   สามารถย่อภาพทีละหลาย ๆ ภาพพร้อมกันอย่างรวดเร็วตามขนาดและความละเอียดที่เราต้องการ   Fotosizer โปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการรูปไม่ว่าจะเป็นการย่อรูป การปร ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2555 22:43 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ง่ายและฟรี แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพวาด ด้วยโปรแกรม FotoSketcher FotoSketcher เป็นโปรแกรมฟรี บนระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows ทั้ง  XP, Vista และ 7โดยสามารถแปลงภาพถ่ายดิจิตอลให้เป็นภาพวาดดินสอ ภาพวาดสีน้ำ ภาพวาดสีน้ำม ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2555 22:05 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ บริการฟรี! แก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs ทีมงานGotoKnow.org) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2554 23:17 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ฟรี ! สร้าง slideshow ฟรีและง่าย  กับการสร้าง  slideshow ซึ่งโชว์แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งของรูปภาพ สไตล์ “Indiana Jones” สามารถใส่เสียงเพลงประกอบ และแบ่งปันให้เพื่อนได้อย่างสะดวกในหลายช่องทาง     1 ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2554 22:16 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ฟรี ง่าย รวดเร็ว สร้างรูปใบหน้าการ์ตูน  http://faceyourmanga.com/  ฟรี ง่ายและรวดเร็ว ในการสร้างรูปใบหน้าการ์ตูน ไม่จำเป็นต้องเก่งศิลปะ ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพียงแต่รู้จ ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2554 07:01 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 22 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2556 06:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)