sornor8
Updated Apr 17, 2014, 12:47 AM
ศึกษานิเทศก์ สพม.8
Use template

หน่วยงานการศึกษา

สพม.8

อาเซียน

naipagorn

ภาพยนตร์ / วิดีโอ / รายการทีวี

สื่อประชุมปฏิบัติการ

ข่าว

ราชบุรี / กาญจนบุรี

Web Directory

ผู้เข้าชม

  The Beauty of Pollination

   Pollination: it's vital to life on Earth, but largely unseen by the human eye. Filmmaker Louie Schwartzberg shows us the intricate world of pollen and pollinators with gorgeous high-speed images from his film "Wings of Life," inspired by the vanishing of one of nature's primary pollinators, the honeybee.

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • สพฐ.ตั้งหลักไขปัญหาโอเน็ตต่ำ “อภิชาติ”จี้หาเหตุผลคะแนนโอเน็ตต่ำ ชี้เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ เผยการสอบเปลี่ยนเด็กทุกปีไม่ควรเอามาเปรียบเทียบ หวังลึกๆ หากทุกฝ่ายร่วมแก้จะส่งผลคะแนนโอเน็ตพุ่งวันที่ 15 เมษายน 2557  นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวถึงผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปี 2556 ที่พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่งทั้งระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ว่า ต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า การที่ผลการทดสอบออกมาแบบนี้เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะการสอนของครู ตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการบริหารของโรงเรียนและเขตพื้นที่ แต่ที่เห็นชัดเจนค ...
  ส่ง โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ O-NET และการนำไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค์ของการประชุมปฏิบัติการฯ  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2557 21:45 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา โครงการ "โรงเรียนสุจริต" นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เข่้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา โครงการ "โรงเรียนสุจริต"  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗   ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนทีเป็น กลุ่มทดลองรูปแบบการวิจัยของโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน  ๒๔ โรงเรียน ครููที่รับผิดชอบงานวิชาการ โรงเรียนละ ๒ คน และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 30 มี.ค. 2557 09:10 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการเรียนรู้ : Google Sites ระหว่าง วันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  โดยมี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายด้าน ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด และการจัดการด้านการศึกษา นอกจากนั้น นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับ ICT กับการจัดการเรียนรู้ในทัศนะของผู้บริหารในการจัดประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2557 23:35 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๖ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นำโดย นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ และทีมงาน จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๖ ภาคเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   ณ ห้องโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี ในวันที่่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  การประชุมครั้งนี้ นายประทิพย์ คนทัด ผุ้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดการประชุมฯ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นายนพล สมศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเกศสุดา เนรมิตรธนไพศาล รองผุ้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง รองผ ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2557 02:19 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนดี มีคุณภาพ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม         วันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนดี มีคุณภาพ ณ ผางามรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีศึกษานิเทศก์ดวงแข จงเจริญและคณะ เป็นวิทยากร 
  ส่ง 20 มี.ค. 2557 19:39 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • นิเทศการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (โรงเรียนเนกขัมวิทยา) นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษา เขต ๘ ได้นิเทศการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเนกขัมวิทยา  โดยได้ร่วมวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการห้องสมุดอัตโนมัตของโรงเรียนเนกขัมวิทยา กับผู้บริหารและคณะครู ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด คือ อ.แก้ววันนี เมฆวิลัย และ อ.จันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ ครูผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์ คือ อ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2557 19:24 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตท่ามะกา วันที่ 5 มีนาคม 2557 สหวิทยาเขตท่ามะกา โดย นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตท่ามะกา ร่วมกับคณะกรรมการสหวิทยาเขตฯ ประชุมร่วมกัน ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เพื่อจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ามะกา และจัดทำโครงการส่งเสริมขวัญ กำลังใจ ครูและบุคลากรโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ามะกา โดยจัดศึกษาดูงานภาคใต้ เดือนมิถุนายน 2557
  ส่ง 7 มี.ค. 2557 00:05 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • รับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา (โรงเรียนเนกขัมวิทยา) นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ช่วงการประเมินระยะที่ ๒  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเกษม อีวาลูชั่น  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.   คณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน ประกอบด้วยนางธัญญา แก้วศรีหาวงษ์  นางลักษิกาพร รมยะสมิต และนางกฤติยา มหาชนะวงศ์ ผู้เข้าร่วมรับฟังผลการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๔ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู จำนวน ๑๗ ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2557 07:10 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • นิเทศติดตามการขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษาพอเพียง      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ และนางสุวิไล จันทร์สนอง ได้นิเทศติดตามการขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษาพอเพียงและคงสภาพสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ซึ่งเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ณ ที่นี้มีโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป.กจ.1 และ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.8 ได้พาคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายวินัย พุ่มบุญทริก ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานภายในโรงเรียน    และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. ได้นิเทศติดตาม ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2557 23:24 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • งานสุดยอดบูรณาการ เปิดบ้านพระศรีนครินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมงานสุดยอดบูรณาการเปิดบ้านพระศรีนครินทร์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รูปแบบการจัดงานเป็นนิทรรศการ การแสดงผลงาน และความสามารถของนักเรียน โดยใช้การบูรณาการทุกกลุ่มสาระตามความรู้ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
  ส่ง 20 ก.พ. 2557 01:29 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • งาน Openhouse 2014 Arts and Dramatics show โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Openhouse 2014 Arts and Dramatics show โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.8 โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการแสดง และผลงานของนักเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายในงานมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก
  ส่ง 20 ก.พ. 2557 01:16 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • นิเทศ ติดตามโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โดยมี นายนรายุทธ แสงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม และประเด็นต่อไปนี้ 1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.25573. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2557 00:14 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • รับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ 31 มกราคม 2557 นางสาวดวงแข จงเจริญ และนางสาวสายใจ บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม 8 ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์
  ส่ง 2 ก.พ. 2557 20:26 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • รับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 22 มกราคม 2557 นางสาวดวงแข จงเจริญและนางสาวสายใจ บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม 8 ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  ส่ง 26 ม.ค. 2557 20:15 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • นิเทศ ติดตามโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วันที่ 17 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดยมี นายสุรชัย ใจจง ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.25573. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน8. การส่งเสร ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2557 20:12 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • รับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วันที่ 15 มกราคม 2557 นางสาวดวงแข จงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม 8 ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ณ ห้องมัลติมีเดีย
  ส่ง 26 ม.ค. 2557 20:10 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • นิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 13 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านคาวิทยาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมี นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องประชุมไพลิน
  ส่ง 26 ม.ค. 2557 20:07 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • นิเทศ ติดตามโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันที่ 13 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โดยมี นายวรากุล หงส์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและ รับการนิเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. การดำเนินการสำหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
  ส่ง 26 ม.ค. 2557 20:02 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • โรงเรียนขนาดเล็ก สพม.๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ มกราคม ๒๕๕๗   ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.๘ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแคทรายวิทยา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม โรงเรียนหนองโพวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา และโรงเรียนท่ามะขามวิทยา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๓๑๘ คน ในวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  จะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๙๕ คน 
  ส่ง 14 ม.ค. 2557 20:02 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ได้เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา
  ส่ง 14 ม.ค. 2557 20:00 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นางสาวดวงแข จงเจริญ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ได้นิเทศ ติดตามการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคาวิทยา ซึ่งโรงเรียนบ้านคาวิทยาจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  การนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เน้นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  โดยมีนายพรรษกฤช  เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน รวม  ๑๖  คน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาค ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2557 07:29 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นางสาวดวงแข จงเจริญ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ได้นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  โดยมีนายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน รวม  ๒๕  คนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา รวมถึงการจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการและสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เคร ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2557 07:03 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • นิเทศ ติดตามโรงเรียนเทพมงคลรังษี วันที่ 8 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมี นางสุปรียา เย็นเยือก นางพัชรี จีระจิรังชัยและ นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.25573. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ...
  ส่ง 12 ม.ค. 2557 18:28 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • นิเทศ ติดตามโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง วันที่ 8 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โดยมี นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.25573. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน8 ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2557 20:04 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • นิเทศ ติดตามโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันที่ 7 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมี นางศิวพร ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ในประเด็นต่อไปนี้1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.25573. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน8. การส่งเสร ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2557 20:06 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • นิเทศ ติดตามโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วันที่ 6 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โดยมี นายประมวล ศรีบูจันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ ในประเด็นต่อไปนี้1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.25573. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน8. การส่งเสร ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2557 20:08 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • การประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. - 16.00น. ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยนายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้จัดประชุม "การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 120 คน จาก 55 โรงเรียน  กิจกรรมการประชุม ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์สอบและสนามสอบ การส่งข้อมูลการสอบ O-NET และ ปฏิบัติการจัดกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2557 00:41 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
แสดงบทความ 1 - 28 จาก 161 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2556 02:30 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2556 02:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2556 09:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2556 06:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2556 02:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • หนังสือวันเด็กปี 56 "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์" คุณธรรมหลักที่ชาติต้องการ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท "ในหลวง" เรื่อง "หน้าที่" ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้คำขวัญ "รักษาว ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2556 18:40 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ เล่ม ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังส ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:00 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “การบ้าน” ทำให้เด็กฉลาดขึ้นหรือไม่? การบ้านเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการศึกษาในโรงเรียนมาเนิ่นนาน แต่เคยสงสัยกันไหมว่าการบ้านมีผลช่วยให้เด็กๆ ฉลาดขึ้นหรือไม่ มีวินัยมากขึ้นหรือไม ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:03 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว ด้วยโปรแกรม Dynamic Auto-Painter Dynamic Auto-Painter เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว สามารถแต่งให้ดูดีมีเสน่ห์ได้ โดยการจำลองเทคนิคจากการวาดภาพของจิตรการเอกของโลก ด้วยรูปแบบลายเส้นที่มีมาให้เล ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2555 02:06 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Fotosizer โปรแกรม Fotosizer 1.33.0.509   สามารถย่อภาพทีละหลาย ๆ ภาพพร้อมกันอย่างรวดเร็วตามขนาดและความละเอียดที่เราต้องการ   Fotosizer โปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการรูปไม่ว่าจะเป็นการย่อรูป การปร ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2555 22:43 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ง่ายและฟรี แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพวาด ด้วยโปรแกรม FotoSketcher FotoSketcher เป็นโปรแกรมฟรี บนระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows ทั้ง  XP, Vista และ 7โดยสามารถแปลงภาพถ่ายดิจิตอลให้เป็นภาพวาดดินสอ ภาพวาดสีน้ำ ภาพวาดสีน้ำม ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2555 22:05 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ บริการฟรี! แก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs ทีมงานGotoKnow.org) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2554 23:17 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ฟรี ! สร้าง slideshow ฟรีและง่าย  กับการสร้าง  slideshow ซึ่งโชว์แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งของรูปภาพ สไตล์ “Indiana Jones” สามารถใส่เสียงเพลงประกอบ และแบ่งปันให้เพื่อนได้อย่างสะดวกในหลายช่องทาง     1 ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2554 22:16 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ฟรี ง่าย รวดเร็ว สร้างรูปใบหน้าการ์ตูน  http://faceyourmanga.com/  ฟรี ง่ายและรวดเร็ว ในการสร้างรูปใบหน้าการ์ตูน ไม่จำเป็นต้องเก่งศิลปะ ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพียงแต่รู้จ ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2554 07:01 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ศูนย์รวมโปรแกรมฟรี http://www.downloaddd.com/  แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม  ฟรีๆ มีรายละเอียดโปรแกรมเป็นภาษาไทย แบ่งหมวดหมู่โปรแกรม เช่น บราวเซอร์และปลั๊กอิน,โปรแกรมด้านความปลอดภัย ,วิดีโอ ออดิโอ ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2556 21:45 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แหล่งรวมซอฟต์แวร์ฟรี http://www.filehippo.com/ แหล่งรวมซอฟต์แวร์ฟรี >>แสดงซอฟต์แวร์ที่ update ล่าสุด  ซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยม  และมีการรวบรวมซอฟต์แวร์ไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น ...
  ส่ง 18 เม.ย. 2554 01:50 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 16 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2556 06:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.moe.go.th/moe/th/office/plan2557.pdf

http://www.plan.obec.go.th/download/e-book%20N2557.pdf
 
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นางปลิฏสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการ 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)