http://dlit.ac.th/index.php
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat
    เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ย. 2015

    ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่วัดแห่งนี้เขามีการตักบาตรหลอดไฟฟ้า เพราะชาวบ้านเชื่อว่าการทำบุญ

    ด้วยหลอดไฟฟ้­านั้นจะให้แสงสว่าง ก็จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือน­กับหลอดไฟ และเมื่อถึงเวลา

     พระภิกษุสงฆ์ ก็มารับบิณฑบาตหลอดไฟที่ชาวบ้านนำมาทำบุญ แต่ว่างานนี้ไม่ได้มีแค่หลอดไฟที่ใช้ภายใน­วัด       เท่านั้น ชาวบ้านเขาก็อยากให้รอบๆวัดสว่างด้วยเหมือ­นกัน จึงยกกันมาเป็นเสาไฟเลย เวลาจะถวายที

    ก็ต้องแบกกันเป็น 10 คนเลย

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่าน DLTV สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่าน DLTV มีการออกอากาศรายการห้องเรียน DLIT ผ่านช่อง DLTV ๑๔ เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการสอนเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนสามารถติดตามการออกอากาศรายการดังกล่าว ตาม Link ตารางรายการห้องเรียน DLIT ข้างล่างนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตารางรายการห้องเรียน DLIT : https://drive.google.com/file/d/0BwnYgcDtSNqaSVRYdm81VGs3b28/view?usp=sharingช่อง DLTV ๑๔                        : http://www.dlf.ac.th/live.php?channels=14&speed=
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 20:18 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้พบปะ พูดคุย และเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ขียนโดย เสาวรส แก้วคชชา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 18:52 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโนยาบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานการศึกษา และนางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน จาก ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ หนึ่งใน Smart Trainer ที่รับผิดชอบโครงการ โดยมี นายธนะวันธ ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2558 18:44 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ 1/2559 นายขนาน  ชิตณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมืองฯ  จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมประชุม ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน เนื้อหาการประชุม คือ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ) เกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง นโยบายส่งเสร ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2558 22:44 โดย ดารารัตน์ สื่อสาร
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผู้เข้าประชุม video conference ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนนำร่อง จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่     ๑.โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี     ๒.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี     ๓.โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี     ๔.โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ ...
  ส่ง 14 ต.ค. 2558 20:34 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • การประชุมสัมมนาพลังเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ป.ป.ช. สพฐ.ภาค ๗ ประชุมสัมมนาพลังเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าประชุมได้แก่ ป.ป.ช.จังหวัด และ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร จำนวน ๒๘ คน เนื้อหาการประชุมสัมมนา ได้แก่ “บรรยายพิเศษ” โดย ประธาน ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗ “กรอบแนวทางการดำเนินงาน ป.ป.ช. สพฐ. ภาค ๗” โดย ดร ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2558 00:27 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สพม.8 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLITสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 94 คน จาก 29 โรงเรียนเนื้อหาการประชุมปฏิบัติการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา, โครงการ DLIT, Google App for Education, ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ สพม.8, การสร ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2558 18:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 10 คน เข้ารับ“การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer” บุคลากร สพม.8 ประกอบด้วย     1. นายกฤษดา คำอาจ                 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.8     2. นายไพรัช สถานรัมย์               เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.8     3. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์              ศึกษานิเทศก์ สพม.8     4. ว่าที่ร.ต.วัฒนา ตรงเที่ยง          ศึกษานิเทศก์ สพม.8     5. นายสามารถ เพ็งเลา               ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี     6. นายเสรี โพธ ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2558 23:05 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม.๘ แก่ครูห้องสมุดและครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน ในการประชุมปฏิบัติการคร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2558 00:12 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 313 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร็วนี้ อาจทำให้มีข้อมูลหรือข่าวมากมายที่ถูกส่งต่อเพียงแค ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2558 15:33 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2558 14:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 16:46 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เมื่อที่ 1 ของ ร.ร. กล่าวจบการศึกษา กับความจริงที่ทำให้ครูและเพื่อนๆ ต้องอึ้ง! การใช้ชีวิตดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นหลายๆ คน แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คนเช่นกัน Griffin Furlong นักเรียนไฮสกูลคนน ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 07:18 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เตือนนักช้อป ระวังภัยลวงซื้อของออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการจับจ่ายสินค้าเปลี่ยนไป ผู้คนหันมานิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้ภัยดังกล่าวมีอัตราการเติบโตส ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 07:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แม่น้องฟิวส์ นร.ขายขนมใส่ไส้ สอนลูกรู้ค่าเงิน-เก็บออม จากกรณีที่ในโลกออนไลน์ ได้มีการแชร์ภาพนักเรียนชายแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียน ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สวมรองเท้าแตะ กำลังถือถุงใส่ขนมใส่ไส้เต็มมือทั้ง2ข ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2558 07:01 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • วีดีทัศน์บรรยาย ว7/2558 หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เผยแพร่เมื่อ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘ โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ  วีดีทัศน์บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหล ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2558 04:50 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แนะนำ Mobile Application- Police i lert u Police i lert u เป็น Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหต ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2558 20:13 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน                เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2558 20:59 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • 10 สุดยอด “Google Trick” เพื่อการศึกษา คิดอะไรไม่ออกบอก 'อากู๋ (Google)' อีกหนึ่งออปชั่นเพื่อการศึกษาที่เรียกได้ว่าจำเป็นและสำคัญมากๆ ในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนน ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 20:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • 20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก “The World Top 20 Education Poll” เผยผลสำรวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-25 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยป ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 19:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning กาลเวลาเปลี่ยน ส่งผลให้ทุกอย่างรอบตัวต้องปรับให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในยุคที่มีการเปล ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 21:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น นายอาคม สมพามา  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนใหม่ๆ เน้นบทบาทของผู้เรียน ในการเรียนร ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 20:15 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย โดย ศิริกัญญา ตันสกุล, เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการอนุมัติขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหก ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2558 20:36 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เรามาโรงเรียนทำไม เพื่อ “ความเป็นฅน” !“เรามาที่นี่เพื่ออะไร?”“เพื่อมีความสุข”“เรามีเพียงชีวิตเดียว..ดังนั้น..มาใช้ชีวิตให้มีความสุขกัน..ตกลงม ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2558 15:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้100 อันดับยอดนิยม ประจำปี 2557 จากการสำรวจรวบรวม ของ Jane Hart : Founder of the Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ จำนวน 1,038 คน จาก 61 ประเทศทั่วโลกและตีพ ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2557 05:57 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2556 02:30 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2556 02:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2556 09:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2556 06:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2556 02:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • หนังสือวันเด็กปี 56 "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์" คุณธรรมหลักที่ชาติต้องการ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท "ในหลวง" เรื่อง "หน้าที่" ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้คำขวัญ "รักษาว ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2556 18:40 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ เล่ม ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังส ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:00 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 23 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

http://202.143.142.179/sesa57/

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.utqplus.com/tepeonline/


asean-book
PISA2015

http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง

มาตรฐานสากล-๗-๘มีค๕๘

เร่งรัดการอ่านรู้เรื่องTeach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


thaitrick

 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)