http://www.sufficiencyeconomy.org/fund/
 • Powerpoint บรรยาย PLC Powerpoint บรรยาย PLC ของวิทยากร อาจารย์อาคม สมพามา  โรงเรียนสายธรรมจันทร์
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 00:25 โดย วาสนา ป้อมปราณี
 • ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนฯ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  คลิก : https://drive.google.com/file/d/0B7aAICSkrEPwRVN2UzVEU0I2bEU/view?usp=sharing
  ส่ง 16 พ.ย. 2559 19:07 โดย วาสนา ป้อมปราณี
 • ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้วิเคราะห์และจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติมีความสอดคล้องกัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำนิยามของตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ดังนี้1. ตัวชี้วัดต้องรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเร ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2559 01:17 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ข้อมูล สารสนเทศ เอกสาร จาก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560-2579 โดยยุทธศาสตร์ชาติกรอบการพัฒนาระยะยาวนั้น มีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจสามารถ  Download  เอกสารได้ที่นี่
  ส่ง โดย วัฒนา ตรงเที่ยง
 • การประกันคุณภาพการศึกษา ารประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา ที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพ ที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม เนื่องจากผู้ปกครอง มีสิทธิ์เรียกร้องให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ลูกมีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างกัน และที่สำคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ  Download เอกสาร
  ส่ง โดย วัฒนา ตรงเที่ยง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://pisalike.ipst.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/a/sesao8.go.th/dlit-sesao8/khumux
http://academic.obec.go.th/web/node/460
http://www.eng24.ac.th/
http://www.sufficiencyeconomy.org/

เผยแพร่เมื่อ   4 ก.ค.2560

การบรรยายเรื่อง PLC ท่านบุญรักษ์


                                                                                               

เผยแพร่เมื่อ 4 ส.ค.2560
กาล ~ กระทำ (Time will tell) - ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2560

ภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามันธยมศึกษา เขต 8 --จัดทำโดย K.F.C. Studio-- นางสาวสิริยากร มูลตรีปฐม นางสาวนันทิชา ทองโสภา และนางสาวหทัยรัตน์ เชนยะวนิช --คุณครูที่ปรึกษา-- นายอลงกรณ์ สาเล็ก นางสาวสโรชา กุลวงศ์ --อำนวยการสร้าง-- ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู (ผู้อำนวยการ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 362 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

แสดงบทความ 1 - 26 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

วารสารวิชาการ
ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat
http://202.143.142.179/sesa57/

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

asean-book
PISA2015


http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง


Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


thaitrick

 •    -Admissions 

  การงานอาชีพ
  -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)