เผยแพร่เมื่อ 6 ก.พ. 2013

  หนังสั้น "จรรยาบรรณครู"
  รางวัลชนะเลิศ เรื่อง "ครูอาชีพ" จากทีม Let's Chic (k) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จัดโดย คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรร­ณของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกับสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง

มาตรฐานสากล-๗-๘มีค๕๘


Download เอกสาร


eBookนายปกรณ์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • หนุ่มกาญจน์จบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า หนุ่มกาญจน์จบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงดันน้ำ 20 กิโลวัตต์ ใช้ได้เกือบยกหมู่บ้านในอำเภอท่าม่วง เจ้าตัวมั่นใจน่าจะเป็นเครื่องแรกของโลก วอนรัฐสนับสนุน พัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปช่วยชาติ...เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 58 จากกรณีมีข่าวแพร่สะพัดว่า มีคนคิดค้นเครื่องผลิตไฟฟ้าจากน้ำได้และให้ชาวบ้านได้ใช้ไฟเกือบทั้งหมู่บ้าน ในอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบพบ นายชัยพจน์ สิริศักดิ์ธเนศ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่คิดประดิษฐ์เครื่องผล ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2558 20:15 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้า นักอ่าน” ปีที่ ๒ ด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ปีที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอ่านการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง และเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยสามารถศึกษารายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.readthailand.com ส่งใบสมัครพร้อมนวัตกรรมได้ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๗๔๓๐๐ ต่อ ๑๑๓-๑๑๔ : e-mail readthailand@tkpark.or.th หรือ facebook page : Read Thailand
  ส่ง 2 เม.ย. 2558 01:07 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๘ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๘ โดย ธนาคารออมสิน รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการการสมัครเขารวมโครงการ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอรับใบสมัครรายละเอียดโครงการไดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว็บไซต : www.obec.go.th , http://inno.obec.go.th โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๙-๙๐ หรือ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ตอ ๑๕๑๐๖๗ – ๑๕๑๐๗๐รายละเอียดโครงการ >> http://www.vitheebuddha.com/files/news/d6d0299a5f8a35d47d0a3524cda90c1f0.pdf
  ส่ง 1 เม.ย. 2558 02:21 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • งานสัมมนาและนิทรรศการ " ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ " เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯมีกำหนด จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ " ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ " ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  คลิก >>> www.princess-it.org/60th-anniversary   รายละเอียดโครงการ
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 01:23 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕" บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา รวมพลังรักการอ่าน ๖๐ ล้านเล่ม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนได้อ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีนิสัย รักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นการยกระด ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2558 01:48 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘หนังสือถึงผอ.สพม.รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ 1รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ 2รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ 3บัญชีจัดสรรรายโรงเรียน (มัธยมศึกษา)บัญชีจัดสรรรายเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)
  ส่ง 4 มี.ค. 2558 23:12 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • ประธาน ปปช.สพฐ. ภาค ๗ กลุ่ม ๘ จังหวัด ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  "การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ปปช.(สพฐ.) ระดับจังหวัด" ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีมติเลือก นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ปปช.สพฐ.สพม.๘ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ปปช.สพฐ.ภาค๗  รับผิดชอบการป้องกันการทุจริตในภาคการศึกษา ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ส่ง 16 ก.พ. 2558 15:21 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สสวท.ร่วมมือกับ สพฐ.ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” สสวท.ได้พัฒนา“ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA”ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อสอบวิทยาศาสตร์และข้อสอบการอ่านที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบได้แก่ 1)การทำข้อสอบแบบจัดชุดระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่าน 2)การทำข้อสอบแบบเลือกเองผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่างๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่องซึ่งไม่ว่าจะเลือกทำข้อสอบรูปแบบใดหลังจากทำข้อสอบครบทุกข้อในชุดนั้นๆ หรือเรื่องนั้น ๆ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบให้อัตโนมัติสำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบหากคำตอบยังไม่ถูกต้องระบบจะยังไม่เฉลยคำตอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำข้อสอบเรื่องนั้นได้ใหม่ส่วนข้อสอบแบบพิมพ์คำตอบระบบจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้จึงมีแนวคำตอบไว้ให้ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเองระบบออนไลน์ข้อสอบPISAสามารถใช้ได้ก ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2557 20:07 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สัมมนาสัญจรเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพม.๘ วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานการสัมมนาสัญจรเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สังกัด สพม.๘ (ครั้งที่ ๑)  ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพม.๘  และบุคลากรโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และนักเรียนท ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2557 06:51 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖ โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗ ๑. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี ๒. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ ๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๒. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ๓. โรงเรียนเทพศิร ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2557 01:14 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุด และเป็นขวัญ กำลังใจแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในการอุทิศ เสียสละ พัฒนาห้องสมุด โดยโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพิจารณา จะต้องมีการพัฒนาห้องสมุดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด และส่งรายละเอียดไปยังประธานชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยโรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.tla.or.th  |คำชี้แจง|แบบประเมิน|แบบเสนอชื่อ
  ส่ง 2 พ.ย. 2557 20:57 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 253 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • 10 สุดยอด “Google Trick” เพื่อการศึกษา คิดอะไรไม่ออกบอก 'อากู๋ (Google)' อีกหนึ่งออปชั่นเพื่อการศึกษาที่เรียกได้ว่าจำเป็นและสำคัญมากๆ ในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนน ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 20:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • 20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก “The World Top 20 Education Poll” เผยผลสำรวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-25 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยป ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2558 19:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning กาลเวลาเปลี่ยน ส่งผลให้ทุกอย่างรอบตัวต้องปรับให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในยุคที่มีการเปล ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 21:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น นายอาคม สมพามา  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนใหม่ๆ เน้นบทบาทของผู้เรียน ในการเรียนร ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2558 20:15 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย โดย ศิริกัญญา ตันสกุล, เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการอนุมัติขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหก ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2558 20:36 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เรามาโรงเรียนทำไม เพื่อ “ความเป็นฅน” !“เรามาที่นี่เพื่ออะไร?”“เพื่อมีความสุข”“เรามีเพียงชีวิตเดียว..ดังนั้น..มาใช้ชีวิตให้มีความสุขกัน..ตกลงม ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2558 15:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้100 อันดับยอดนิยม ประจำปี 2557 จากการสำรวจรวบรวม ของ Jane Hart : Founder of the Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ จำนวน 1,038 คน จาก 61 ประเทศทั่วโลกและตีพ ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2557 05:57 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2556 02:30 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2556 02:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2556 09:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2556 06:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2556 02:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • หนังสือวันเด็กปี 56 "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์" คุณธรรมหลักที่ชาติต้องการ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท "ในหลวง" เรื่อง "หน้าที่" ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้คำขวัญ "รักษาว ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2556 18:40 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ เล่ม ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังส ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:00 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “การบ้าน” ทำให้เด็กฉลาดขึ้นหรือไม่? การบ้านเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการศึกษาในโรงเรียนมาเนิ่นนาน แต่เคยสงสัยกันไหมว่าการบ้านมีผลช่วยให้เด็กๆ ฉลาดขึ้นหรือไม่ มีวินัยมากขึ้นหรือไม ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:03 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว ด้วยโปรแกรม Dynamic Auto-Painter Dynamic Auto-Painter เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว สามารถแต่งให้ดูดีมีเสน่ห์ได้ โดยการจำลองเทคนิคจากการวาดภาพของจิตรการเอกของโลก ด้วยรูปแบบลายเส้นที่มีมาให้เล ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2555 02:06 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Fotosizer โปรแกรม Fotosizer 1.33.0.509   สามารถย่อภาพทีละหลาย ๆ ภาพพร้อมกันอย่างรวดเร็วตามขนาดและความละเอียดที่เราต้องการ   Fotosizer โปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการรูปไม่ว่าจะเป็นการย่อรูป การปร ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2555 22:43 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ง่ายและฟรี แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพวาด ด้วยโปรแกรม FotoSketcher FotoSketcher เป็นโปรแกรมฟรี บนระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows ทั้ง  XP, Vista และ 7โดยสามารถแปลงภาพถ่ายดิจิตอลให้เป็นภาพวาดดินสอ ภาพวาดสีน้ำ ภาพวาดสีน้ำม ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2555 22:05 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ บริการฟรี! แก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs ทีมงานGotoKnow.org) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2554 23:17 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ฟรี ! สร้าง slideshow ฟรีและง่าย  กับการสร้าง  slideshow ซึ่งโชว์แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งของรูปภาพ สไตล์ “Indiana Jones” สามารถใส่เสียงเพลงประกอบ และแบ่งปันให้เพื่อนได้อย่างสะดวกในหลายช่องทาง     1 ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2554 22:16 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ฟรี ง่าย รวดเร็ว สร้างรูปใบหน้าการ์ตูน  http://faceyourmanga.com/  ฟรี ง่ายและรวดเร็ว ในการสร้างรูปใบหน้าการ์ตูน ไม่จำเป็นต้องเก่งศิลปะ ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพียงแต่รู้จ ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2554 07:01 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ศูนย์รวมโปรแกรมฟรี http://www.downloaddd.com/  แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม  ฟรีๆ มีรายละเอียดโปรแกรมเป็นภาษาไทย แบ่งหมวดหมู่โปรแกรม เช่น บราวเซอร์และปลั๊กอิน,โปรแกรมด้านความปลอดภัย ,วิดีโอ ออดิโอ ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2556 21:45 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แหล่งรวมซอฟต์แวร์ฟรี http://www.filehippo.com/ แหล่งรวมซอฟต์แวร์ฟรี >>แสดงซอฟต์แวร์ที่ update ล่าสุด  ซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยม  และมีการรวบรวมซอฟต์แวร์ไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น ...
  ส่ง 18 เม.ย. 2554 01:50 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 23 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2556 06:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)