ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
   เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2014

   #EducationReformAssembly #สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา


Download เอกสาร 
eBookนายปกรณ์
 
eBookนายปกรณ์
 
eBookนายปกรณ์
 
eBookนายปกรณ์
 
eBookนายปกรณ์
 
eBookนายปกรณ์

มาตรฐานสากล-๗-๘มีค๕๘
http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • งานสัมมนาและนิทรรศการ " ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ " เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯมีกำหนด จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ " ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ " ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  คลิก >>> www.princess-it.org/60th-anniversary   รายละเอียดโครงการ
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 01:23 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕" บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา รวมพลังรักการอ่าน ๖๐ ล้านเล่ม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนได้อ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีนิสัย รักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นการยกระด ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2558 01:48 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘หนังสือถึงผอ.สพม.รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ 1รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ 2รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ 3บัญชีจัดสรรรายโรงเรียน (มัธยมศึกษา)บัญชีจัดสรรรายเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)
  ส่ง 4 มี.ค. 2558 23:12 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • ประธาน ปปช.สพฐ. ภาค ๗ กลุ่ม ๘ จังหวัด ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  "การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ปปช.(สพฐ.) ระดับจังหวัด" ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีมติเลือก นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ปปช.สพฐ.สพม.๘ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ปปช.สพฐ.ภาค๗  รับผิดชอบการป้องกันการทุจริตในภาคการศึกษา ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ส่ง 16 ก.พ. 2558 15:21 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สสวท.ร่วมมือกับ สพฐ.ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” สสวท.ได้พัฒนา“ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA”ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อสอบวิทยาศาสตร์และข้อสอบการอ่านที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบได้แก่ 1)การทำข้อสอบแบบจัดชุดระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่าน 2)การทำข้อสอบแบบเลือกเองผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่างๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่องซึ่งไม่ว่าจะเลือกทำข้อสอบรูปแบบใดหลังจากทำข้อสอบครบทุกข้อในชุดนั้นๆ หรือเรื่องนั้น ๆ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบให้อัตโนมัติสำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบหากคำตอบยังไม่ถูกต้องระบบจะยังไม่เฉลยคำตอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำข้อสอบเรื่องนั้นได้ใหม่ส่วนข้อสอบแบบพิมพ์คำตอบระบบจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้จึงมีแนวคำตอบไว้ให้ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเองระบบออนไลน์ข้อสอบPISAสามารถใช้ได้ก ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2557 20:07 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สัมมนาสัญจรเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพม.๘ วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานการสัมมนาสัญจรเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สังกัด สพม.๘ (ครั้งที่ ๑)  ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพม.๘  และบุคลากรโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และนักเรียนท ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2557 06:51 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖ โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗ ๑. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี ๒. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ ๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๒. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ๓. โรงเรียนเทพศิร ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2557 01:14 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุด และเป็นขวัญ กำลังใจแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในการอุทิศ เสียสละ พัฒนาห้องสมุด โดยโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพิจารณา จะต้องมีการพัฒนาห้องสมุดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด และส่งรายละเอียดไปยังประธานชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยโรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.tla.or.th  |คำชี้แจง|แบบประเมิน|แบบเสนอชื่อ
  ส่ง 2 พ.ย. 2557 20:57 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ผอ.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ รับอาสาให้คำปรึกษากฎหมาย นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี ในฐานะผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า จากปัญหาตรวจสอบพบความผิดปกติในการจัดสร้างสนามฟุตซอลของสถานศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบไปยังผู้บริหารและครูจำนวนมากที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์แต่ต้องเซ็นเอกสารตามระเบียบ และต้องถูกสอบสวนดำเนินการทางวินัย ทางกฎหมายอาญา ฯลฯ ทำให้เกิดความกังวลและอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและการสอนนั้น ในฐานะที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายและเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักกฎหมายประจำกระทรวงศึกษาธิการด้วยจึงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้บริหารและครูที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริตในครั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดต่อได้ที่ e-mail : ratchaiso@yahoo ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2557 20:12 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ" กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"  หวังจุดประกายความคิด และถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรให้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปสู่การปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเนื้อหาของเรียงความจะเป็นเรื่องไปสู่การปฏิบัติว่าจะทำอย่างไร และมีรางวัลตอบแทนเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำค่านิยม ๑ ใน ๑๒ ประการ มาถ่ายทอดได้อย่างอิสระ สำหรับการประกวด แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ สำนักพัฒนาการประชาส ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2557 20:49 โดย อารีย์ ทิมเมือง
 • การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.8 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการ สพม.8 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  เป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.8  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย 1. นายสมพงษ์ ตำนานทอง  2. นายกสิณ พงษ์พิทักษ์  3. นายขนาน ชิตณรงค์  4. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  5. นางศุภร เสาวัง  6.นางกันยารัตน์  รัตนชงค์  7.นางสาวอารีย์ ทิมเมือง  และ 8.นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ 
  ส่ง 16 ต.ค. 2557 21:52 โดย สุวิไล จันทร์สนอง
 • ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและหลอมรวม GPA 5 ภาคเรียน ปี 2557 วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จังหวัดราชบุรี และ  ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จังหวัดกาญจนบุรี  กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดย นางกันยารัตน์  รัตนชงค์ และ นางสุวิไล จันทร์สนอง  จัดประชุมฏิบัติการตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย( GPA ) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๕๕ คน โดยมี นายสุวิทย์  สมหลักช ...
  ส่ง 13 ต.ค. 2557 01:07 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 12 จาก 250 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • เรามาโรงเรียนทำไม เพื่อ “ความเป็นฅน” !“เรามาที่นี่เพื่ออะไร?”“เพื่อมีความสุข”“เรามีเพียงชีวิตเดียว..ดังนั้น..มาใช้ชีวิตให้มีความสุขกัน..ตกลงม ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2558 15:11 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้100 อันดับยอดนิยม ประจำปี 2557 จากการสำรวจรวบรวม ของ Jane Hart : Founder of the Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ จำนวน 1,038 คน จาก 61 ประเทศทั่วโลกและตีพ ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2557 05:57 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2556 02:30 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2556 02:55 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2556 09:08 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2556 06:22 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2556 02:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • หนังสือวันเด็กปี 56 "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์" คุณธรรมหลักที่ชาติต้องการ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท "ในหลวง" เรื่อง "หน้าที่" ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้คำขวัญ "รักษาว ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2556 18:40 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • สพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ เล่ม ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังส ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:00 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • “การบ้าน” ทำให้เด็กฉลาดขึ้นหรือไม่? การบ้านเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการศึกษาในโรงเรียนมาเนิ่นนาน แต่เคยสงสัยกันไหมว่าการบ้านมีผลช่วยให้เด็กๆ ฉลาดขึ้นหรือไม่ มีวินัยมากขึ้นหรือไม ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2555 16:03 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • แปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว ด้วยโปรแกรม Dynamic Auto-Painter Dynamic Auto-Painter เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว สามารถแต่งให้ดูดีมีเสน่ห์ได้ โดยการจำลองเทคนิคจากการวาดภาพของจิตรการเอกของโลก ด้วยรูปแบบลายเส้นที่มีมาให้เล ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2555 02:06 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Fotosizer โปรแกรม Fotosizer 1.33.0.509   สามารถย่อภาพทีละหลาย ๆ ภาพพร้อมกันอย่างรวดเร็วตามขนาดและความละเอียดที่เราต้องการ   Fotosizer โปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการรูปไม่ว่าจะเป็นการย่อรูป การปร ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2555 22:43 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ง่ายและฟรี แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพวาด ด้วยโปรแกรม FotoSketcher FotoSketcher เป็นโปรแกรมฟรี บนระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows ทั้ง  XP, Vista และ 7โดยสามารถแปลงภาพถ่ายดิจิตอลให้เป็นภาพวาดดินสอ ภาพวาดสีน้ำ ภาพวาดสีน้ำม ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2555 22:05 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ บริการฟรี! แก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs ทีมงานGotoKnow.org) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2554 23:17 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ฟรี ! สร้าง slideshow ฟรีและง่าย  กับการสร้าง  slideshow ซึ่งโชว์แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งของรูปภาพ สไตล์ “Indiana Jones” สามารถใส่เสียงเพลงประกอบ และแบ่งปันให้เพื่อนได้อย่างสะดวกในหลายช่องทาง     1 ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2554 22:16 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ฟรี ง่าย รวดเร็ว สร้างรูปใบหน้าการ์ตูน  http://faceyourmanga.com/  ฟรี ง่ายและรวดเร็ว ในการสร้างรูปใบหน้าการ์ตูน ไม่จำเป็นต้องเก่งศิลปะ ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพียงแต่รู้จ ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2554 07:01 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 • ศูนย์รวมโปรแกรมฟรี http://www.downloaddd.com/  แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม  ฟรีๆ มีรายละเอียดโปรแกรมเป็นภาษาไทย แบ่งหมวดหมู่โปรแกรม เช่น บราวเซอร์และปลั๊กอิน,โปรแกรมด้านความปลอดภัย ,วิดีโอ ออดิโอ ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2556 21:45 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 17 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2556 06:24 โดย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)