Projektin etusivu

Somerolta Saaristomerelle on Kiiruun koulun ja Someron lukion Itämeren suojeluun tähtäävä projekti.


Tavoitteet:

- lisätään ja syvennetään oppimista ja ymmärtämistä itse tehtyjen havaintojen pohjalta

- tutustutaan monipuolisesti vesiekosysteemiin: eläimiin, kasveihin ja veden ominaisuuksiin

- ymmärretään vesistöjen suojelun merkitys

- ymmärretään ihmisen toimien vaikutuksia vesiluontoon

- opitaan omissa toimissa ottamaan huomioon vesistöjensuojelu

- ymmärretään, miten kaikki toiminta Itämeren vaikutusalueella vaikuttaa Itämeren tilaan                                                                                                                                                                  Seiskojen ryhmätyö keväällä 2014

                                                                                                                                                                  (kuva: Anna Tuominen)

Toteutus:

Projekti on jatkuva seurantaprojekti, jonka aikana vuosittain tarkastellaan samoja alueita ja kerätään näytteitä samoilta paikoilta samoilla menetelmillä. Tapahtumista otetaan kuvia ja tuloksia voidaan tabletin tai kannettavan tietokoneen avulla tarvottaessa tallentaa jo retken aikana. Tulokset kerätään ja niitä julkaistaan internetissä. Samalla voidaan seurata, millaisia muutoksia vesiluonnossa tapahtuu. Tiedon etsintää jatketaan luokassa ja tehtyjen havaintojen pohjalta työstetään näiden projektisivujen informaatiota.

Yläkoulun biologia ja maantieto

7. luokalla biologiassa teemana on tutustuminen lähellä olevaan vesiekosysteemiin ja omien toimien vaikutusten ymmärtäminen. Kun luonto on tutumpi, pitää siitä myös paremmin huolta.

Syksyllä tutustutaan vesien selkärangattomiin sekä vesikasvillisuuteen ja planktoniin Akustinpuiston lammikolla ja Kirkkojärven rannalla. Tavoitteena on oppia tuntemaan tavallisimpia lajeja, kuvata niitä ja koostaa tälle sivustolle vuosittain täydentyvä lajintunnistussivu. Keväällä tutustuisvuorossa ovat linnut.

Vesinäytteet pyritään ottamaan vuosittain sekä keväällä jäiden lähdettyä että syksyllä. Siten voidaan seurata vuosien välistä vaihtelua ja pohtia vaihtelun syitä.

9. luokan maantiedossa Teemana on Itämeren erityispiirteisiin tutustuminen ja valuma-

Selvitetään, miten jätevesihuolto Somerolla toimii. Mahdollisuuksien mukaan käydään tutustumassa jätevedenpuhdistamoon. Näiden sivujen avulla voidaan palata omiin tutkimustuloksiin ja vaikkapa analysoida niitä uusien kokemusten pohjalta.alueen käsitteen selventäminen. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten kaikki toiminta Itämeren valuma-alueella vaikuttaa Itämeren tilaan.

            

Maa-metsä- ja puutarhatalous (8.-9. lk.)

Molemmilla luokka-asteilla painotetaan elinkeinotoiminnan merkitystä ympäristölle erityisesti vesistöjen lähistöllä. 

Tutustutaan erilaisiin lannanlevitys- ja muokkaustekniikoihin vesistöjen suojelun näkökulmaa painottaen.  Perehdytään mm. suojakaistojen ja kosteikkojen merkitykseen ympäröiviin vesistöihin.  Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan lähiseudun käytännön vesiensuojeluratkaisuihin tiloilla sekä erilaisiin ojitusratkaisuihin pellolla ja metsässä.  Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan viljavuustutkimuksia tekevässä laboratoriossa.

Kaikkia maatilatalouden osa-alueita ja työvaiheita huomioiden valmistetaan aiheeseen liittyvä lautapeli yhdessä tietotekniikan valinnaisaineryhmien kanssa.

Lukio:

Lukion biologian ja osittain maantieteenkin kursseilla tutustutaan Itämeren valuma-alueeseen ja Itämeren murtovesialtaan erityispiirteisiin, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen vesialueen maailmassa.

Ympäristöekologian kurssilla (Bi3) tutustutaan ravinteiden kiertoon luonnossa sekä ympäristömyrkkyjen rikastumiseen ravintoketjussa. Kurssin tarkoituksena on antaa monipuolinen kuva siitä, miten yksilö, viranomaiset ja erilaiset yhteisöt voivat suojella ympäristöä ja edistää kestävää kehitystä. Kurssilla toteutetaan vuodenajasta riippuen käytännön töitä, ryhmätöitä tai projektitöitä, joiden tarkoituksena on syventää opiskelijoiden tietämystä Suomen luonnon erityispiirteistä ja haavoittuvuudesta. Opiskelijoita motivoi itselle tärkeiden lähialueiden kohteiden tutkiminen, joiden kautta paikallisen ja alueellisen vesiensuojelun merkitys ymmärretään paremmin globaalillakin tasolla. 

Käytännön biologian kurssilla (Bi6) tutustumme Paimionjokihankkeeseen asiantuntijavierailun yhteydessä. Itämeren biodiversiteettiin tutustutaan lajiston opiskelun yhteydessä, jossa tutustutaan myös Itämeren monimuotoisuutta ylläpitäviin ns. avainlajeihin. Kurssilla toteutetaan vaihtelevasti ja vuodenajasta riippuen erilaisia käytännön töitä, joiden avulla syvennetään aiemmilla kursseilla opittua teoriatietoa esimerkkien avulla. 

Maantiedon Riskikurssilla (Ge3) Itämeri nousee esille toisaalta sitä uhkaavien tekijöiden (esim. rehevöitymisen, öljyonnettomuuksien ja happikadon) kautta ja toisaalta sen käyttöön liittyvien lukemattomien mahdollisuuksien kautta. Kurssilla toteutetaan opiskelijoiden omia tutkielmia.


Creative Commons -käyttölupa
Tämä sivusto on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Lisenssi koskee kaikkia tällä sivustolla olevia kuvia ja muita dokumentteja ellei toisin erikseen mainita.