ระเบียบ กฎหมาย

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย  486 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ส.ค. 2554 01:00 associate tessaban
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการสันนิบาติเทศบาลภาค  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ส.ค. 2554 00:56 associate tessaban
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  171 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ส.ค. 2554 01:08 associate tessaban
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ส.ค. 2554 01:06 associate tessaban
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ  403 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ส.ค. 2554 01:16 associate tessaban
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นของอาสาสมัครสาธารณสุข  205 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ส.ค. 2554 01:16 associate tessaban
Comments