สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ผู้เขียนหน้าเว็บ

  • associate tessaban
    สิงหาคม 18, 2011

download

ĉ การประชุมสพท.ที่เทศบาลตำบลบ้านดู่.docx
ดู ดาวน์โหลด
  111 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ส.ค. 2554 22:17 associate tessaban
Ċ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุดที่มท๐๘๐๙.๓ว๑๖๗๕).pdf
ดู ดาวน์โหลด
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓ว๑๖๗๕)  789 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2554 23:04 associate tessaban
Ċ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมส่วนราชการที่ไม่ใช่อปท..pdf
ดู ดาวน์โหลด
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท.   64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2554 22:23 associate tessaban
Ċ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีเทศบาลระยองฟ้องกระทรวงมหาดไทย.pdf
ดู ดาวน์โหลด
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีเทศบาลระยองฟ้องกระทรวงมหาดไท  468 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2554 22:27 associate tessaban
Ċ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๕๔   34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2554 22:34 associate tessaban
Ċ ประชุมกรรมการ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ประชุมกรรมการ สพท.วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554   84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 22 ส.ค. 2554 23:59 associate tessaban
Ċ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๕.pdf
ดู ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3  325 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ส.ค. 2554 00:27 associate tessaban
Ċ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่  171 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2554 22:28 associate tessaban
Ċ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2549.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549  415 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ส.ค. 2554 22:28 associate tessaban
Ċ หนังสือมท8080.32Fว611ที่ถูกศาลปกครองยกเลิก.pdf
ดู ดาวน์โหลด
หนังสือ มท 8080.32ว 611 ที่ถูกศาลปกครองยกเลิก  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2554 22:26 associate tessaban
Ċ moneydegree.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๒)  225 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ส.ค. 2554 22:38 associate tessaban
Ċ moneysalary.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒)   115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 ส.ค. 2554 22:37 associate tessaban
หน้าเว็บย่อย (1): บทความจากสมาชิก
Comments