Kongres 2011‎ > ‎

Kongresni program

22. Slovenski slavistični kongres 
Slavistika v regijah – Maribor

Univerza v Mariboru, 29. 9.1. 10. 2011PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.
V četrtek in petek bodo ves čas kongresa na kongresnih prizoriščih knjižne novosti razstavljale tudi različne slovenske založbe.
 URA
Četrtek,
29. 9. 2011,
dopoldanski del  

 8:00–10:45 REGISTRACIJA
 9:30–10:30 OTVORITEV KONGRESA (Velika dvorana)
 
Glasbena točka
Protokolarni del z nagovori:
PREDSEDNICA SDS Boža Krakar Vogel,
ŽUPAN MOM Franc Kangler,
REKTOR UM Danijel Rebolj,
DEKAN FF UM Marko Jesenšek,
PREDSTOJNIK ODDELKA ZA SLOVANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI FF UM Miran Štuhec,
PREDSEDNICA SDMB Alenka Valh Lopert
Glasbena točka
Organizacijske informacije o kongresu
10:3010:45 ODMOR
10:45–12:45
PLENARNA PREDAVANJA (Velika dvorana)
Predsedujoča: Alenka Valh Lopert
10:45–11:15 Zinka Zorko  Slovensko jezikoslovje na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
11:15–11:45 Silvija Borovnik  Raziskovanje slovenske literarne zgodovine na Univerzi v Mariboru 
11:45–12:15
Metka Kordigel Aberšek  Didaktika mladinske književnosti – slovenski projekt
12:15–12:45 Tone Partljič Literarni Maribor (»leposlovni« prispevek)
12:45–13:00 DISKUSIJA
13:00–15:00 ČAS ZA KOSILOURA
Četrtek,
29. 9. 2011,
popoldanski del

    

 
15:00–16:15
Predavalnica 4
Pouk slovenščine v strokovnih in poklicnih šolah

Predsedujoča: Simona Pulko

Predavalnica 5
Strokovne novosti iz slavistike

Predsedujoča: Đurđa Strsoglavec

Predavalnica M Predstavitev mariborske slavistike

Predsedujoča: Irena Stramljič Breznik

 15:00–15:15  Jože Lipnik  Estetsko in čustveno doživljanje umetnostnega besedila  Niko Jež   Czesław Miłosz – pričevalec stoletja in njegov odmev pri Slovencih     Marko Jesenšek Mariborska slovenistika o slovenščini v alpskem in podonavskem prostoru
 15:15–15:30  Milena Mileva Blažić Slovenske pravljičarke   študija primera Elze Lešnik  Andrej Rozman  Prvi slovenski slovakist Viktor Smolej (ob stoti obletnici rojstva)  Irena Stramljič Breznik  Inovativni besedotvorni vzorci – iz oglasne prakse k šolskemu jezikovnemu pouku
 15:30–15:45  Tanja Jelenko  Razvijanje različnih zmožnosti pri pouku književnosti in timsko delo
 Vladimir Osolnik  O slovenskem pesniku Stanku Vrazu
  
Ines Voršič  Korpusni pristop pri raziskovanju leksikalnih posebnosti oglasov 
 15:45–16:00  Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes  E-slovenščina – izziv za učitelja in dijaka  Zvonko Kovač  Stanko Vraz in Ivo Andrić kot medkulturna pisatelja  Mihaela Koletnik, Anja Benko  Slovensko primerjalno strokovno narečno slovaropisje (na primeru koroške in panonske narečne skupine)
16:00–16:15
16:15–16:30
 DISKUSIJA
ODMOR
 DISKUSIJA
ODMOR  
 DISKUSIJA
ODMOR
 16:30–17:45

Predsedujoči: Zoran Božič

Predsedujoči:
Gjoko Nikolovski
Predsedujoča:
Mihaela Koletnik
 16:30–16:45 Zoran Božič  Zahtevnost poklicne mature iz slovenščine v primerjavi s splošno in vpis na univerzo Gjoko Nikolovski  O jezikovni osnovi stare cerkvene slovanščine – med makedonsko in panonsko teorijo  Mira Krajnc Ivič  Ožjeinteresni neposredni dvogovori z vidika prevzemanja replik in oblikovanja soslednih parov
 16:45–17:00  Maja Dolinar  Pouk književnosti za mladostnike z učnimi težavami Kristina Silaj  Čefur v Sloveniji, Janez v Bosni: analiza prevodov romana Čefurji raus! Gorana Vojnovića v hrvaščino, bosanščino in srbščino  Polonca Šek Mertük  Pravopisne napake v skladenjski rabi ločil
 17:00–17:15  Marjana Hodak  Besedilna pismenost dijakov srednjih strokovnih in poklicnih šol
Domen Krvina  Janja Urbas  Tekmovanje iz znanja ruščine v Sloveniji
 Natalija Ulčnik  Pregovori v procesu spreminjanja
 17:15–17:30
 Mira Hedžet Krkač Andreja Čuk  Zaključni izpit iz slovenščine v srednjih poklicnih šolah
   
 17:30–17:45  DISKUSIJA  DISKUSIJA  DISKUSIJA
 19:00–22.00  Kulturna prireditev, druženje in pogostitev v lutkovnem gledališču maribor Ogled gledališke predstave Krst pri Savici  (LGM)  

 URA Petek,
30. 9. 2011,
dopoldanski del
 
 9:00–9:50
Delovno srečanje društva
Delo sekcij in druga problematika SDS
 Predavalnica 4
 9:50–10:00  ODMOR Vzporedno se bosta odvijali tudi Študentska sekcija in predstavitve knjig in projektov! Gl. spodaj.
10:0011.00 Predavalnica 4
Lektorska sekcija
Predsedujoča: Erika Kržišnik
Predavalnica M
Predstavitev mariborske slavistike
Predsedujoča: Jožica Čeh Steger
10:00–10:15 Darinka Verdonik  Govorni korpus kot lektorjev priročnik Jožica Čeh Steger  Tematizacija živali v luči literarne ekologije
10:15–10:30 Hotimir Tivadar  Smiselno lektoriranje govorjenih neumetnostnih besedil Branislava Vičar  Polom človeštva: rekonstrukcija človekovega odnosa do živali v Kunderovi Neznosni lahkosti bivanja
10:30–10:45 Jože Volk  Gledališki lektor v procesu nastajanja gledališke predstave Blanka Bošnjak  Fantastični elementi v sodobni slovenski kratki prozi
10:45–11:00 DISKUSIJA DISKUSIJA
11:00–11:30 ODMOR ODMOR
11:3012.45  Predsedujoča: Erika Kržišnik  Predsedujoča: Dragica Haramija
11:30–11:45  Joža Repar Lakovič  Lektorska zbornica in lektorska licenca Katja Bergles  Povezanost teme in notranjega sloga v sodobni slovenski esejistiki na primeru književnih vprašanj
11:45–12:00  Andreja Bizjak  Vpliv profesionalizacije lektorske stroke na slovensko jezikovno kulturo Dragica Haramija, Manca Perko  Bralna značka in njenih petdeset let
12:00–12:15 Velemir Gjurin Mihaela Koletnik, Alenka Valh Lopert  Mariborski pogovorni jezik v gledališki uprizoritvi
12:15–12:30 Emica Antončič  
12:30–12:45 DISKUSIJA DISKUSIJA

URA Petek,
30. 9. 2011,
dopoldanski del
Vzporedno se bosta odvijali tudi Lektorska sekcija in predstavitev mariborske slovenistike! Gl. zgoraj.
10:0011.00
Predavalnica 5
Študentska sekcija
Predsedujoča: Petra Jordan
 Predavalnica 2
Predstavitve knjig in projektov
Predsedujoča: Milena Mileva Blažić
10:00–10:45

Petra Jordan Fanovska literatura in njen slovenski kontekst

Črt Močivnik Podobe tujega v literaturi Ferda Godine

Verica Jurak Tematska analiza romana Doktor Živago

Maja Smotlak Primerjava feministične kritike literarnega prikaza žensk z ženskimi liki v romanu Parnik trobi nji

Aleksandra Lutar Ivanc – Jerica Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak in Jana Ozimek: Slovenščina 1–4: Z besedo do besede. Učbeniški komplet za slovenščino – jezik v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah.

Valentina Kobal – Lidija Golc idr.: Odkrivajmo življenje besed: učbeniki za književnost v srednjem strokovnem izobraževanju

Mateja Pezdirc Bartol in Katja Mihurko Poniž: Esej na maturi 2012

Primož Premzl  Janko Glazer: Trideset pesmi

Kozma Ahačič – Breda Pogorelec: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi I

Mojca Smolej – Breda Pogorelec: Stilistika slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi II

Jasna Čebron – Silvo Fatur: Okruški: eseji, študije, spomini

Jasna Čebron in Senija Smailagič – Mirjana Kontestabile Rovis in Jasna Čebron (ur.): Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru 1875‒1909: slovenski oddelek
10:45–11:00 DISKUSIJA  
11:00–11:30 ODMOR  
11:3012.45 Predsedujoča: Maruška Agrež Predsedujoča: Milena Mileva Blažić
11:30–12:30

Maruška Agrež Povezovalna funkcija besede le v Trubarjevem prevodu Lutrove Hišne postile

Tjaša Markežič Bolani na pljučah ali oglaševanje nekoč

Anja Urh Jezik mladostniških SMS-ov

Mateja Curk Umeščenost prvin sociolektov v sodobni urbani prozi Andreja Ermenca Skubica in Gorana Vojnovića

Domen Krvina Glagolski vid in njegova uporaba na primeru ponavljalnosti (iterativnosti) v ruščini in poljščini v primerjavi s slovenščino

Aleksander Bjelčevič (ur.): Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva)

Alojzija Zupan Sosič (ur.): Sodobna slovenska književnost (1980–2010)

Damjana Kern (ur.): Pot do izpita iz slovenščine: učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni

Mojca Nidorfer Šiškovič – Alojzija Zupan Sosič, Mojca Nidorfer Šiškovič in Damjan Huber (ur.): Antologija sodobne slovenske literature

Vera Smole (ur.): Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Mateja Jemec Tomazin: Slovenska pravna terminologija: od začetkov v 19. stoletju do danes

Vesna Mikolič – Mateja Sedmak in Ernest Ženko (ur.): Razprave o medkulturnosti

Primož Strani (ur.): Šola na obronkih slovenščine: metodološki in didaktični vidiki poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Furlaniji Julijski krajini

Primož Strani (ur.): Odrasli in slovenščina: nasveti in predlogi za tečaje slovenskega jezika in kulture na slovensko-italijanskem narodnostnem območju

Goran Filipi: Istrorumunjske etimologije. Knjiga 4, entomonimi; kromonimi

Rada Cossutta: Romanizmi v poljedelskem in vinogradniškem izrazju slovenske Istre

12:30–12:45 DISKUSIJA  
     
     URA
Petek,
 30. 9. 2011,
 popoldanski del  

13:00–14:00 Ogled Maribora   ALI ................... Ogled Univerzitetne knjižnice Maribor (razstava o Bralni znački, ogled Maistrove knjižnice)
14:00–16:00 ČAS ZA KOSILO
16:00–18:30
Predavalnica Podrecca
OKROGLA MIZA
Slovenščina v javnosti in izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji
Vodja: MARKO STABEJ

Z uvodnimi prispevki bodo nastopili tudi:
Mihaela Knez, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Simon Krek,
Institut »Jožef Štefan«, Amebis, d. o. o.,
Vesna Mikolič,
Fakulteta za humanistični študij, Univerza na Primorskem,
Meta Lah,
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Majda Kaučič - Baša, Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorksem,
Darinka Rosc Leskovec,
Zavod RS za šolstvo, Predmetna skupina za slovenščino.

Sogovornice in sogovorniki na okrogli mizi se bomo posvetili naslednjemu temeljnemu vprašanju: kakšnega govorca in govorko naj načrtujemo v izobraževalnem sistemu Republike Slovenije? S šolskim načrtovanjem jezikovnega znanja ter stališč do jezikov načrtujemo tudi jezikovne prakse, s tem pa sooblikujemo splošno jezikovno situacijo. Naše vprašanje okrogle mize lahko torej postavimo tudi takole: kakšno jezikovno situacijo si v prihodnosti želimo in kaj lahko zanjo storimo? Glede na vlogo jezikovnega sporazumevanja v sodobnem življenju se s tem sprašujemo nekaj še bolj temeljnega: kako si zares želimo živeti?
 Predavalnica 2
Predstavitve knjig in projektov
Predsedujoča: Milena Mileva Blažić

Marko Jesenšek: Prekmuriana fejezetek a szlovén nyelv történetéből

Franci Just – Dragica Haramija: Holokavst skozi otroške oči

Dragica Haramija: Mariborske vedute: razlagalne povedke o mestu in okolici

Irena Stramljič Breznik: Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom

Jožica Čeh Steger: Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923

Vladka Tucovič – Marcello Potocco (ur.): Jenko, njegov čas in njune reprezentacije: zbornik prispevkov Študentskega Jenkovega simpozija v okviru 2. Jenkovih dnevov


Urška Perenič: Empirično-sistemsko raziskovanje literature: konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri

Irena Avsenik Nabergoj: Literarne vrste in zvrsti: Stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa

Irena Avsenik Nabergoj – Ivan Cankar: Svetovi srca in duha: odlomki iz del Ivana Cankarja

Martina Orožen: Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika: od sistema k besedilu

Majda Merše – Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat in France Novak: Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Jerica Snoj: Metafora v leksikalnem sistemu

Zoran Božič: Slovenska literatura v šoli in Prešeren

Metka Hojnik Verdev – Saša Silovšek in Metka Hojnik Verdev: Projekt Medpredmetno povezovanje in projektni pouk v programu Logistični tehnik
20:00–23:00 SLAVNOSTNA VEČERJA s kulturnim programom, podelitev priznanj Slavističnega društva Slovenije Happy Hiša Maribor, Glavni trg 14, Maribor

V četrtek in petek bodo ves čas kongresa na kongresnih prizoriščih knjižne novosti razstavljale tudi različne slovenske založbe.  URA
Sobota,
1. 10. 2011

 9:00–17:30   
EKSKURZIJA
Vodja: Bernard Rajh
 
 Kulturnozgodovinski utrinki iz jugozahodnih Slovenskih goric (Zavrh, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Ptuj)

Cena na osebo: 30,00 EUR (vključuje vse stroške: avtobus, vodenje, kosilo z eno brezalkoholno pijačo, vinsko pokušino v Ptujski kleti).

Opis poti: Maribor, Zavrh, Trnovska vas, Destrnik, Trnovska vas: Siva čaplja (kosilo; ljudski godci), Dornava, Ptuj, Maribor

Vsebinska zasnova
Udeležencem bomo ob ustavljanju na pomembnejših točkah (Zavrh, Trnovska vas,
Destrnik, Ptuj) razkrili podrobnosti in zanimivosti znanih in manj znanih
kulturnozgodovinskih dogodkov ter osebnosti, ki so zaznamovale ta prostor. Pri tem bodo v ospredju slovenistični poudarki, zlasti oblikovanje in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika.

Ob 9.00 odhod iz Maribora.
Zavrh (vodja programa: Aleš Arih) – R. Meister; spremljevalni program: Završki fantje,
Trnovska vas (vodja programa: Karl Vurcer) – J. Muršec, J. Gomilšak, ilirci; I. Macun …,
Destrnik (vodja programa: Bernard Rajh) – V-štajerski knjižni jezik; svetourbanska akademija; L. Volkmer, P. Dajnko, M. Murko …,
Dornava (če bo čas),
Ptuj (vodja programa: Marija Hernja Masten) – kulturna zgodovina mesta s slovenističnimi poudarki (minoritski samostan; ptujska gimnazija; O. Caf, Plohl); Ptujska klet (pokušina vina).

Vrnitev v Maribor predvidoma ob 17.30.

PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA. PROGRAM JE BIL POSTAVLJEN NA SPLET 29. 6. 2011 IN NAZADNJE POSODOBLJEN 27. 9. 2011. 

SPOROČILO VSEM NASTOPAJOČIM: Po možnosti prinesite s seboj vse potrebne podlage za svoje predavanje, npr. izročke za poslušalce, ker bo zaradi časovne in tehnične zasedenosti težko vse urediti sproti. Vsi prostori, kjer bodo potekala kongresna predavanja in predstavitve, bodo opremljeni z računalnikom in LCD projektorjem za PowerPoint predstavitve.  Kongresno dogajanje se bo odvijalo istočasno v več prostorih in zadnje minute pred začetkom sekcij običajno vsem zmanjka časa, zato priporočamo, da nam že pred kongresom ali pa vsaj ob registraciji na kongresu sporočite, kaj od ostale tehnične opreme potrebujete za svoj nastop (grafoskop, dvd predvajalnik, dostop do spleta, zvočnike ipd.),da vam poskusimo priskrbeti vse potrebno. Že pred nastopom imejte na USB ključku pripravljene datoteke z gradivom, ki ga med predavanjem želite pokazati na projekciji. Za tehnično pomoč na kongresu se lahko obrnete na študentsko osebje. 


Comments