Kongres 2012‎ > ‎

Zasnova kongresa


Slovenski slavistični kongres je osrednja vsakoletna prireditev Zveze društev Slavistično društvo Slovenije. Namenjen je izmenjavi, preverjanju in širitvi znanstvenih spoznanj, ki so plod izvirnega raziskovalnega dela na področju jezikoslovja in literarne vede, sega pa tudi v sosednja področja kulturologije, didaktike in pedagogike, brez katerih si ni mogoče predstavljati interdisciplinarno razširjene sodobne slovenistike niti uspešnega poučevanja slovenščine na vseh ravneh izobraževanja. Po uspešno izvedenih kongresih v Zagrebu (2006), Trstu (2007), Celovcu (2008), Monoštru (2009), Ljubljani (2010) in Mariboru (2011) bo Slovenski slavistični kongres letos potekal v Kopru, in sicer v prostorih Fakultete za humanistične študije.

Slovenski slavistični kongres v Kopru bo osrednje slovenistično in slavistično strokovno znanstveno srečanje leta 2012. V preteklih letih smo s kongresi obiskali središča v zamejstvu in Ljubljano, nov vsebinski kongresni cikel Slavistika v regijah pa želi omogočiti strokovni javnosti poglobljen vpogled v nova slovenistična/slavistična središča, ki so se razvila v Sloveniji poleg Ljubljane. V skladu z lani začetim kongresnim ciklom bo letos na vrsti predstavitev druge novejše slovenske univerzitetne slavistike oz. slovenistike in njenega strokovno kulturnega zaledja. Osrednja tema 23. slavističnega kongresa Slavistika v regijah - Koper bo torej predstavitev koprske slovenistike. Koprska slovenistika se bo podrobneje predstavila v posebni sekciji in na plenarnih predavanjih, kjer bo posebej izpostavljen pomen primorske književnosti, tudi narečne, v okviru slovenskega ter širšega medkulturnega in mednacionalnega okvira. Ob tem bodo potekale še sekcije z vrsto drugih tem (Razvijanje pismenosti skozi sodobne jezikovne in literarne prakse, Jezikovna zavest in lektoriranje v medkulturnem položaju, Slovenska književnost v slovanskih jezikih, študentska sekcija), jezikovne in literarne delavnice s prikazom dobre šolske prakse ter ostali dogodki (predstavitve založb ter novih knjig in projektov, okrogla miza "Avtor, prevajalec in lektor - zavezniki ali nasprotniki"). 

Program letošnjega kongresa bosta zaznamovali medkulturnost in meddisciplinarnost, ki sta značilni prav za koprsko slovenistiko. Zanimali nas bodo tudi sodobni pristopi na področju jezika in književnosti v različnih medkulturnih položajih in pri razvijanju pismenosti v šolski praksi. 
Izjava za medije

Slavistično društvo Slovenije združuje univerzitetne profesorje, raziskovalce, jezikovne svetovalce, kulturnike, učitelje, prevajalce idr., ki se profesionalno ukvarjajo s slovenskim in z drugimi slovanskimi jeziki, literaturami in kulturami. Obstaja že 78 let in vsako leto (z redkimi prekinitvami) prireja osrednjo prireditev, slovenski slavistični kongres. Ta je namenjen pregledu strokovnih novosti, kritični izmenjavi mnenj o aktualnih vprašanjih jezika, literature in kulture in razpravljanju o stanovskih problemih oz. o družbenih razmerah, ki jih pogojujejo. 

Letošnji slavistični kongres bo od četrtka, 27. 9. do sobote, 29. 9. na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Osrednja tematska pozornost bo namenjena raziskovalnim in pedagoškim dosežkom slovenistike oz. slavistike na Univerzi na Primorskem, ki nastajajo v okviru Fakultete za humanistične študije, Znanstveno raziskovalnega središča in Pedagoške fakultete UP. Na teh inštitucijah je v še ne desetletju nastala prodorna in kreativna znanstvena in pedagoška usmeritev, ki skladno s svojim geografsko kulturnim položajem temelji na interdisciplinarnosti in medkulturnosti in ki se lahko kljub doslej kratkemu trajanju pohvali z odmevnimi raziskovalnimi in študijskimi dosežki. Eni in drugi bodo razgrnjeni v plenarnih predavanjih in v posebni kongresni sekciji. Ob tej temi bodo sekcijska predavanja, okrogla miza in delavnice posvečeni še drugim temam oz. drugim interesnim skupinam udeležencev iz Slovenije in tujine - v četrtek lektorjem in prevajalcem ter jubilantoma Bertu Pribcu in Katarini Šalamun Biedrzyczki, v petek učiteljem in študentom. Predstavljene bodo tud številne knjižne novosti v zadnjem letu in uspešni projekti v stroki. Razglasili bomo dva nova častna člana, prof. dr. Toma Korošca,mdr. nekdanjega dekana FDV, in pisatelja Marjana Tomšiča ter podelili posebno priznanje odlični profesorici Rafki Kirn in najboljšim diplomantom in doktorantom vseh slovenskih slovenistik/slavistik. 

Prireditev je po navadi dobro obiskana, čeprav nekdanjih 700 udeležencev, ki jih je prihajalo v letih gibanja Slovenščina v javnosti in protestov proti skupnim šolskim jedrom v 70. in 80. letih  prejšnjega stoletja, zaradi spremenjenih okoliščin ni več. Nekako 200 pa jih med pribl. 500 člani Slavističnega društva Slovenije še prihaja. In vsi prisotni, predavatelji in udeleženci, zavzeto odpirajo mnoga pomembna družbeno kulturna vprašanja ter razpravljajo o njih.  

Zato nas bo veselilo, če nam boste, spoštovani, pomagali, da se glas o nas, naših stališčih, strokovnih dosežkih in aktualnih dilemah razširi v javnosti. Z lepimi pozdravi,

Prof. dr. Boža Krakar Vogel, predsednica SdS

Petra Jordan, prof., tajnica SdS
Nagovor Berta Pribca na začetku sekcije Jezikovna zavest in lektoriranje v medkulturnem položaju – ob obletnici slovensko-avstralskega pesnika Berta Pribca

Stanje vmes: tavanja med kulturnimi prostori

Iz slovenske domovine sem se umaknil, kar se da mirno, in upal sem, da tudi neopazno, julija 1959. Bil sem namenjen v Francijo k sorodnikom, ali kaj, ko so me jugoslovanske tajne agencije našle že po dveh ali treh dnevih v Trstu in potem sem moral bežati, zares bežati na sam konec sveta, od koder sem se vrnil za prav šele novembra 2005. To je kar 46 let tujine, če ne odštejem kaka tri leta vmesnih povratkov. In imel sem to srečo, da sem v Avstraliji, kamor me je usoda zanesla, našel dobro oporo tudi v slovenski skupnosti. Pravzaprav sem ugotovil, da jezik, ki ga vsak dan največ govoriš, daje pečat tvoji plemenski pripadnosti, kar pa ne pomeni, da se le s težavo lepo vživiš tudi v drugi narod. Zgodilo se mi je, da sem postal menda tudi dober Avstralec. Bil sem obenem tudi eden od njih, kot so mi večkrat rekli avstralski znanci in sodelavci.

Ampak namen tega spisa je, da izpovem svoje občutke ob končnem (?) povratku v slovenski narodni prostor v Istro in okolico Trsta, kjer zdaj živim in pozno ustvarjam že okoli sedem let. Moj povratek je kulturno kar zanimiv. To je resničen prostor, prepleten s prostori drugih narodov, predvsem Lahov in Morlakov, ki so kar prodorni, posebno ob novi slovenski obali, ki smo jo dobili v mirovni pogodbi z Italijo kot nadomestek za slovenske vasi od Trsta do Gorice, a je nismo uspeli ali znali sami naseliti. In prilagajati se moram zvokom južne Istre, ki niso značilni za slovensko šavrinsko Istro, bolj zvenijo, bolj podobni so vlaškim in čičarskim zategnjenim tožbam. In prilagajati se moram tudi stališčem, ki nerada slišijo ime ''slovenska Istra'', ampak imenujejo ta prostor posebno multikulturno okolje ter kot Milan Rakovec in mnogi sanjajo o tem okolju kot posebni istrsko-litoralni (celo tirolski) regiji mimo Hrvaške in Slovenije. Neki novi Kunstenland. Ti ljudje si ne upajo reči Italiji, naj jim odstopi Trst, Benečijo in Furlanijo za to regijo. Moj strah je, da če bi Italija te kraje zares odstopila tej regiji, potem postane to avtomatično italijanska regija. In slišal sem razmišljanja tudi iz našega državnega zbora, da so razni nacionalizmi 'passe' ideja, saj zares znajo biti veliko breme človečanstva in menda zdaj stremimo h globalnosti, sprejemanju in komuniciranju v globalnih jezikih. Ampak tam smo že bili v zibelki človeštva, v Babilonu, kjer so zidali enojezični babilonski stolp in jih je, hvala Bogu, Bog razgnal po vsem svetu, da je preprečil pustoto in uniformnost enega jezika in kulture ter ene edinstvene politične oblasti. Zato morda imamo zdaj tako radi svoje dolince in hribe ter svoje občine in župnije.

Kljub temu v stanju, kot je zdaj, še nekako gre, ker smo v Evropski skupnosti 23 narodov in najbrž dvakrat toliko jezikov. In v tem prostoru ob gornjem Jadranu se zares dogaja prost pretok blaga in ljudi. V časopisju in po radiu ter tudi praktično zasledim veliko mešanje, povečano sodelovanje slovenskih skupnosti na Tržaškem, na Krasu in tu v Istri, kjer sem rodovno stacioniran. Pevke iz Škednja gostujejo po Šavriniji, slovenski literati iz Kopra smo večkrat gostje na tržaškem radiu in po slovenskih dvoranah. Čutimo se in smo del istega naroda. Za nas je to realnost, vsak dan bolj pogosta. Še posebno je to vidno ob robu tržaškega Krasa proti Kozini, Divači, Sežani, Komnu. Slovenske vasi na obeh straneh meje se povezujejo ne samo za kulturne prireditve, ampak tudi glede kraškega okolja in trgovanja. Ni še neko utopično stanje, ampak neko stanje vmes, ko si vzamemo, kar je dosegljivega, dogovorljivega. In zame še vedno obstaja v tem okolju tudi prostor naše plemenske, narodne pripadnosti. Kar toplo mi je bilo pri srcu, ko sem bral na primer v Primorskih novicah o domoljubu Viljemu Černu iz Terske doline, kjer so na novo odkrili moč našega rodu.

Moja domovina je kraj mojega maternega jezika, jezika, ki ga govorijo vsi ali večina ljudi okrog mene. In to je tudi prostor moje narodne plemenske pripadnosti. Je pa res, nekateri smo srečni, da smo dopolnjeni, ker govorimo dostojno več jezikov. Jaz tudi sanjam v treh jezikih in ne prevajam, ko »skačem« iz enega v drugega; počutim se dobro, izpolnjenega  v laškem, angleškem in predvsem v slovenskem okolju. In niti srbo-hrvaško in celo francosko mi ni tuje. Ampak večina ljudi tega ne zmore in nima smisla, da jaz vsiljujem neko globalnost ali multikulturnost ali da zahtevam neko posebno kulturno-politično ali upravno okolje zase ali pripadnike svoje majhne skupine. V teh šavrinskih hribih mi je dobro in da bi le tako ostali, šavrinski in slovenski ter strpni tudi do vseh, ki so si med nami ustvarili dom. Pri teh zadevah pride vmes nujnost strpnosti do drugače govorečega in strpnost do staroselca, tudi če je ostal v manjšini. Za Slovence v Italiji imam dober občutek, da se zavedajo, kdo in kaj so, ampak ne vem, ali rastejo ali se utapljajo v okolju večine. Ampak ker sem na novo prišel v te kraje, ne morem soditi o dejanskem stanju. Občutek imam, da so dobro obstali in so kulturno dejavni v svojem jeziku.

Vem pa, da je naš skupni kulturni prostor s prekomorskimi izseljenci zadnja leta ogrožen, ker ne dobiva priliva novih beguncev ali priseljencev. Izumira ali se staplja s priseljenci drugih narodov. Tisti, ki grejo ven iz Slovenije zadnja leta, so predvsem študentje in še kakšen strokovnjak.

Ko sem pred dvema letoma obiskal Avstralijo, sem obiskal starejšega sina Friderika, ki živi na Tasmaniji in je tam poročen z domačinko sicer valižanskega rodu, in sin mi je po angleško jasno dejal:

»Oče, ne pričakuj od mene, da bom Slovenec kot ti. Jaz sem za vse potrebe Avstralec, kvečjemu Avstralec slovenskega rodu!« Z njegovim odgovorom sem bil kar zadovoljen. Jaz pa, ki sem se vrnil v rodno domovino:

Nisem ne v tej

ne v oni domovini

do dna več zasidran,

a vendar sem vanju ujet

v ljubezni do obeh.

Moj kulturni prostor se je namreč razširil iz ozke slovenske skupnosti v skupnost z drugimi narodi. In ta spojitev z drugimi ali občestvo z drugimi plemeni mi je vsadilo, vcepilo neko dvojnost in razdvojenost ter tudi neko izkustveno bogastvo, ki lahko oplemeniti ali obogati moj narod s svežimi idejami iz skupnega človeškega prostora.

Moja začetna leta v zdomstvu pa so bila eno samo hrepenenje po teh dolincah in hribih. In ta pripadnost tem dolincam in hribom, temu skupnemu narodnemu prostoru ti daje neko vero, da je življenje vzdržljivo, da pripadaš neki narodni danosti in gotovosti. To sem izpovedal menda kar pretresljivo v eni od svojih zgodb pod naslovom Črni krokar v moji zadnji knjigi Tam daleč pod južnim križem. Toplo Vam jo priporočam v branje.

Bert Pribac

V Srgaših, 2010–2012

 

 

Comments