Arhiv‎ > ‎

Poslovno poročilo društva za leto 2015

Slavistično društvo Slovenije

Aškerčeva 2

1000 Ljubljana

641.gvs.arnes.si


 

Poročilo o delovanju Zveze društev Slavistično društvo Slovenije v letu 2015

 

Slavistično društvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu SdS) je prostovoljna strokovna zveza slavističnih društev Republike Slovenije, ki neprekinjeno deluje od 7. junija 1934. Slavistično društvo Slovenije je neprofitna organizacija javnega pomena. V prvi vrsti skrbi za povezavo med združenji, ki se ukvarjajo s slovenistiko ali drugimi slavističnimi panogami, in prakso; s pobudami skrbi za živ spomin na pomembne dogodke v slovenski kulturni preteklosti.  V okviru tega skrbi tudi za primeren odnos do kulturnih dobrin, kakor so sestavi slovenskega jezika in slovenske besedne umetnosti, opravlja pa tudi druge naloge v skladu s svojim programom in ustanovnim aktom.

Od 1. 10. 2014 sem predsednica red. prof. dr. Andreja Žele, tajnica pa Petra Jordan, prof. slov. Društvo je v letu 2015 štelo 350 članov in je gojilo naslednje dejavnosti:

 

–> Izdajateljska dejavnost

 

Znanstvena periodika

 

SdS je ustanovitelj in izdajatelj dveh osrednjih znanstvenih revij na področju slovenistike in slavistike. To sta Slavistična revija in Jezik in slovstvo.

 

 • Slavistična revija, 63. letnik (št. 1–4)

Izšle so vse štiri številke 63. letnika v skupnem obsegu 670 strani: 42 razprav in 11 poročil, 11 člankov (24 %) so podpisali tujci, objavljeni pa so bili bodisi v izvirniku bodisi v prevodu. Odgovorni urednik je prof. dr. Miran Hladnik, tehnična urednica pa doc. dr. Urška Perenič. Revija je vključena v mednarodni indeks

revij Arts and Humanities Citation Index (AH&CI); Social Sciences Citation Index (SSCI); Social Scisearch, European Reference Index for the Humanities (ERIH); MLA – Modern Language Association of America in druge indekse povzetkov (München, San Diego, Tuscon). Revijo prodajamo v knjigarni FF na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, v Ljubljani. Spletna stran revije je http://www.srl.si/, kjer so razprave dostopne tudi v pdf-formatu; pri dLib-u je naročena digitalizacija celotnega arhiva od začetka izhajanja dalje.

 

 • Jezik in slovstvo, 60 letnik (oboje št. 1–4)

V letu 2015 je predvideni letnik v celoti izšel.

Odgovorna urednica je doc. dr. Đurđa Strsoglavec, tehnična urednica pa Olga Tratar, univ. dipl. slov. Revija je vključena v podatkovne baze MLA – Modern Language Association of America, NY, USA; European Reference Index for the Humanities (ERIH); New Contents Slavistics, Otto Sagner, München, Germany; Ulrich's Periodicals Directorym R. R. Bowker, NY, USA.

 

Znanstvene monografije

 • Slovenski slavistični kongres, Ljubljana – Ob 40. letnici pokrajinskih slavističnih društev. Ur. Andreja Žele. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2015. 87 str.
 • Kronika Slavističnega društva Slovenije, št. 92, urednik Matjaž Zaplotnik; http://641.gvs.arnes.si/kronika.html.
 • Slavistična knjižnica. V načrtu je že vsebinsko in tehnično pripravljeno delo Jožice Jožef Beg Razvijanje ključnih zmožnosti pri književnem pouku v gimnaziji
 • Brošura Karierni dan slovenistov in slavistov, 15. 4. 2015.
 • Društveno glasilo, ki zaradi omejenih sredstev izhaja enkrat na leto v tiskani in elektronski obliki.

 

–> Znanstveni sestanki in projekti

 

 • 26. Slovenski slavistični kongres: Ob 40. letnici pokrajinskih slavističnih društev Tokrat je bil drugič v Ljubljani in enodnevni. Kongres SdS je najpomembnejše vsakoletno slovenistično srečanje, ki skrbi za prenos novih znanstvenih slovenističnih spoznanj in dosežkov sorodnih ved v prakso, del dejavnosti namenja vprašanjem, ki se pojavljajo v šolski praksi na ravni osnovnih in srednjih šol. Kongres je vključen v katalog izobraževanj, učitelji za udeležbo dobijo pol točke.
 • Posvet o slovenščini na splošni maturi je v organizaciji ZD SdS je potekal 18. decembra 2015, v Veliki sejni dvorani MOL. Na društveni spletni strani so dostopni tudi celotni prispevki v e-zborniku.
 • Karierni dan slovenistov in slavistov. Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije studentska.sekcija.zdsds@gmail.com je v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani priredila karierni dan, s katerim želi mlade sloveniste in slaviste seznaniti s kariernimi možnostmi in priložnostmi ter jih povezati z bodočimi partnerji na trgu ustvarjalnega dela. Karierni dan je potekal v sredo, 15. 4. 2015, na Filozofski fakulteti, v predavalnici Tobačna 1 (Tobačna ulica 5). Program dveh dni in e-brošura sta dostopna na društveni spletni strani.

 • 25. primorski slovenistični dnevi, , 9. 10. 2015.

Tema je bila Folklorno izročilo matičnega in klasičnega Krasa ter literarna upodobitev.

Od leta 1990 jih izmenično organizirajo primorska slovenistična/slavistična društva: SD Nova Gorica, SD Koper in SD Trst-Gorica-Videm.

 

·         PhiloSlovenica, znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike 14. oktobra 2015 na Univerzi v Novi Gorici. z naslovom Slovanski jeziki na stičišču kultur. V organizaciji Študentske sekcije Zveze društev Slavistično društvo Slovenije. http://www.philoslovenica.si.

·          

 • Projekt Wikivir

V letu 2015 so študentje na splet naložili 404 besedilne enote, to je okrog 500 tekstov v skupnem obsegu 3.436.950 besed, kar je zahtevalo okrog 1000 ur dela 19 študentov, ki
smo jih izbrali izmed 60 prijavljenih. Večinoma gre za leposlovne podlistke v slovenskem časopisju iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Omembe Wikivira in njegova uporaba v strokovni javnosti naraščajo. Projekt podpira Ministrstva za kulturo RS.

 

–> Povezovalna in promocijska dejavnost

 • 2 redni seji upravnega odbora.
 • Oblikovanje in vzdrževanje spletne strani SdS, urednik Matjaž Zaplotnik, in diskusijskega foruma Slovlit (ok. 1000 članov, http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit/, več kot 800 prispevkov), moderator Miran Hladnik.
 • Na kongresu v Ljubljani smo podelili posebno priznanje za strokovno
  pedagoško delo dvema profesoricama, članicama društva – Jožici Jožef Beg in Danici Rangus.

–> Področje vzgoje in izobraževanja

·                      Tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik: za osnovne in srednje šole izvaja sekcija Znanost mladini. Zasnovano je kot tekmovanje skupin, ki se poskušajo v večdisciplinarni, iz jezikovnega znanja izvirajoči ustvarjalnosti, ki se zaključi z javno predstavitvijo izdelka, kratkega filma. V šolskem letu 2015/16 bo organizirano že 4. tekmovanje in sodeluje približno 70 mentorjev, za katere so bila izvedena tri usposabljanja (19. sept., 14. okt., 20 okt.) z delavnico priprave scenarija v oktobru 2015. Tekmovanje se bo zaključilo s podelitvijo priznanj in nagrad najboljšim tekmovalnim skupinam in mentorjem v aprilu 2016.

·                      Državno tekmovanje v znanju ruščine ter poznavanju ruske kulture in civilizacije (19. 4. 2015), ki ga organizira sekcija učiteljev ruščine: letos je tekmovalo 40 dijakov s 6 gimnazij. Tekmovalcem je priznanja v Ruskem centru znanosti in kulture priznanja podelil veleposlanik ruske federacije, najboljšim pa je Društvo Slovenija Rusija omogočilo tedenski tečaj ruščine na Moskovski državni univerzi.

·                      Ruska bralna značka (do 15. 5. 2015): opravilo jo je 250 učencev in dijakov s 7 gimnazij in 7 OŠ. Organizira jo sekcija učiteljev ruščine.

·                      Pedagoško-didaktične vsebine v kongresnem programu in zborniku ter na posvetu o zunanjem preverjanju.

Natančnejši podatki o naštetih aktivnostih so dostopni na naših spletnih straneh: http://641.gvs.arnes.si/sds.html.

V tekočem letu nadaljujemo vse znanstveno-strokovne in publicistične dejavnosti društva: izhajanje obeh znanstveno-strokovnih revij, objava vsaj ene znanstvene monografije v okviru Slavistične knjižnice, organizacija tudi jubilejnega 27. slavističnega kongresa na temo prevajalstva v povezavi s slovenskim jezikom in literaturo. Zveza društev SdS bo tudi tokrat izdala strokovno publikacijo oz. monografijo na temo vprašanj in problemov pri prevajanju v slovenščino ali iz slovenščine v drugi jezik. Bolj ali manj intenzivno se nadaljuje tudi delo vseh sekcij in pokrajinskih društev Zveze slavističnih društev Slovenije: organizacija literarnih večerov, strokovnih seminarjev ali predavanj za učitelje slovenščine, ekskurzij, (so)organizacija manjših tematskih simpozijev in izvedba literarnih razpisov.

Svoje delo predstavljamo v lokalnih in vseslovenskih javnih občilih.

 

Red. prof. dr. Andreja Žele

Predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Ljubljana, 21. marec 2016

Comments