Arhiv‎ > ‎

Poslovno poročilo društva za leto 2014

Slavistično društvo Slovenije

Aškerčeva 2

1000 Ljubljana

641.gvs.arnes.si 

Poročilo o delovanju Zveze društev Slavistično društvo Slovenije v letu 2014

 

Slavistično društvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu SdS) je prostovoljna strokovna zveza slavističnih društev Republike Slovenije, ki neprekinjeno deluje od 7. junija 1934. Slavistično društvo Slovenije je neprofitna organizacija javnega pomena. V prvi vrsti skrbi za povezavo med združenji, ki se ukvarjajo s slovenistiko ali drugimi slavističnimi panogami, in prakso; s pobudami skrbi za živ spomin na pomembne dogodke v slovenski kulturni preteklosti.  V okviru tega skrbi tudi za primeren odnos do kulturnih dobrin, kakor so sestavi slovenskega jezika in slovenske besedne umetnosti, opravlja pa tudi druge naloge v skladu s svojim programom in ustanovnim aktom.

Od 1. 10. 2014 sem predsednica red. prof. dr. Andreja Žele, tajnica pa Petra Jordan, prof. slov. Društvo je v letu 2014 štelo 350 članov in je gojilo naslednje dejavnosti:

 

–> Izdajateljska dejavnost

 

Znanstvena periodika

 

SdS je ustanovitelj in izdajatelj dveh osrednjih znanstvenih revij na področju slovenistike in slavistike. To sta Slavistična revija in Jezik in slovstvo.

 

 • Slavistična revija, 62. letnik (št. 1–4)

Izšle so vse štiri številke 62. letnika v skupnem obsegu 689 strani: 42 razprav in 11 poročil, 11 člankov (24 %) so podpisali tujci, objavljeni pa so bili bodisi v izvirniku bodisi v prevodu. Odgovorni urednik je prof. dr. Miran Hladnik, tehnična urednica pa doc. dr. Urška Perenič. Revija je vključena v mednarodni indeks

revij Arts and Humanities Citation Index (AH&CI); Social Sciences Citation Index (SSCI); Social Scisearch, European Reference Index for the Humanities (ERIH); MLA – Modern Language Association of America in druge indekse povzetkov (München, San Diego, Tuscon). Revijo prodajamo v knjigarni FF na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, v Ljubljani. Spletna stran revije je http://www.srl.si/, kjer so razprave dostopne tudi v pdf-formatu; pri dLib-u je naročena digitalizacija celotnega arhiva od začetka izhajanja dalje.

 

 • Jezik in slovstvo, 59 letnik (oboje št. 1–4)

V letu 2014 je predvideni letnik v celoti izšel.

Odgovorna urednica je doc. dr. Đurđa Strsoglavec, tehnična urednica pa Olga Tratar, univ. dipl. slov. Revija je vključena v podatkovne baze MLA – Modern Language Association of America, NY, USA; European Reference Index for the Humanities (ERIH); New Contents Slavistics, Otto Sagner, München, Germany; Ulrich's Periodicals Directorym R. R. Bowker, NY, USA.

 

Znanstvene monografije

 • Slovenski slavistični kongres, Ljubljana – prispevki ob 80-letnici. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2014. 87 str.
 • Kronika Slavističnega društva Slovenije, št. 92, urednik Matjaž Zaplotnik; http://641.gvs.arnes.si/kronika.html.
 • Slavistična knjižnica. Irena Novak Popov: Novi sprehodi po slovenski poeziji. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2014 (Slavistična knjižnica, 19). 352 str. ISBN 978-961-6715-15-7.

Društveno glasilo, ki zaradi omejenih sredstev izhaja enkrat na leto v tiskani in elektronski obliki.

 

–> Znanstveni sestanki in projekti

 

 • 25. Slovenski slavistični kongres: Ob 80-letnici Slavističnega društva Slovenije. Tokrat je bil v Ljubljani in enodnevni. Kongres SdS je najpomembnejše vsakoletno slovenistično srečanje, ki skrbi za prenos novih znanstvenih slovenističnih spoznanj in dosežkov sorodnih ved v prakso, del dejavnosti namenja vprašanjem, ki se pojavljajo v šolski praksi na ravni osnovnih in srednjih šol. Kongres je vključen v katalog izobraževanj, učitelji za udeležbo dobijo pol točke.

 

 • Posvet o zunanjem preverjanju, 22. 3. 2014, Ljubljana

Posvet je združil okoli 30 strokovnjakov, snovalce zunanjega preverjanja, in izvajalcev, torej učitelje osnovnih in srednjih šol, ki so vzporedno in primerjalni razpravljali o vseh oblikah zunanjega preverjanja: o tekmovanju za Cankarjevo priznanje, o letos začetem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik, pa o nacionalnih preizkusih znanja ter o poklicni in splošni maturi. Ob njem je izšla posebna tematska številka revije Jezik in slovstvo s prispevki sodelujočih. Posvet je deloma podprla MOL. 

 

 • 24. primorski slovenistični dnevi, Temnica na Krasu, 7. 11. 2014.

Tema je bila prva svetovna vojna.

Od leta 1990 jih izmenično organizirajo primorska slovenistična/slavistična društva: SD Nova Gorica, SD Koper in SD Trst-Gorica-Videm.

 

·         PhiloSlovenica, znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike 2014. Študentska sekcija Slavističnega društva Maribor, 21. 11. 2014 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Povzetki referatov na http://www.philoslovenica.si.

·          

 • Projekt Wikivir

V letu 2014 so študentje na splet naložili 404 besedilne enote, to je okrog 500 tekstov v skupnem obsegu 3.436.950 besed, kar je zahtevalo okrog 1000 ur dela 19 študentov, ki
smo jih izbrali izmed 60 prijavljenih. Večinoma gre za leposlovne podlistke v slovenskem časopisju iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Omembe Wikivira in njegova uporaba v strokovni javnosti naraščajo. Projekt podpira Ministrstva za kulturo RS.

 

–> Povezovalna in promocijska dejavnost

 • 3 redne seje upravnega odbora.
 • Oblikovanje in vzdrževanje spletne strani SdS, urednik Matjaž Zaplotnik, in diskusijskega foruma Slovlit (ok. 1000 članov, http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit/, več kot 800 prispevkov), moderator Miran Hladnik.
 • Na kongresu v Ljubljani smo podelili posebno priznanje za strokovno
  pedagoško delo dvema profesoricama, članicama društva – Mojci Poznanovič in Majdi Merše.

 

–> Področje vzgoje in izobraževanja

 

·                      Tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik: za osnovne in srednje šole izvaja sekcija Znanost mladini. Zasnovano je kot tekmovanje skupin, ki se poskušajo v večdisciplinarni, iz jezikovnega znanja izvirajoči ustvarjalnosti, ki se zaključi z javno predstavitvijo izdelka, kratkega filma. V šolskem letu 2014/15 sodeluje približno 70 mentorjev, za katere sta bili izvedeni dve usposabljanji z delavnico priprave scenarija v oktobru 2014. Tekmovanje se bo zaključilo s podelitvijo priznanj in nagrad najboljšim tekmovalnim skupinam in mentorjem v aprilu 2014.

·                      Državno tekmovanje v znanju ruščine ter poznavanju ruske kulture in civilizacije (19. 4. 2014), ki ga organizira sekcija učiteljev ruščine: letos je tekmovalo 40 dijakov s 6 gimnazij. Tekmovalcem je priznanja v Ruskem centru znanosti in kulture priznanja podelil veleposlanik ruske federacije, najboljšim pa je Društvo Slovenija Rusija omogočilo tedenski tečaj ruščine na Moskovski državni univerzi.

·                      Ruska bralna značka (do 15. 5. 2014): opravilo jo je 250 učencev in dijakov s 7 gimnazij in 7 OŠ. Organizira jo sekcija učiteljev ruščine.

·                      Pedagoško-didaktične vsebine v kongresnem programu in zborniku ter na posvetu o zunanjem preverjanju.

 

Natančnejši podatki o naštetih aktivnostih so dostopni na naših spletnih straneh: http://641.gvs.arnes.si/sds.html.

 

V tekočem letu nadaljujemo vse znanstveno-strokovne in publicistične dejavnosti društva: izhajanje obeh znanstveno-strokovnih revij, objava vsaj ene znanstvene monografije v okviru Slavistične knjižnice, organizacija tudi jubilejnega 26. slavističnega kongresa ob 40-letnici ustanovitve vseh področnih društev Zveze društev SdS v Ljubljani, tudi tokrat izdaja jubilejne publikacije. Bolj ali manj intenzivno se nadaljuje tudi delo vseh sekcij in pokrajinskih društev Zveze slavističnih društev Slovenije: organizacija literarnih večerov, strokovnih seminarjev ali predavanj za učitelje slovenščine, ekskurzij, (so)organizacija manjših tematskih simpozijev in izvedba literarnih razpisov.

Svoje delo predstavljamo v lokalnih in vseslovenskih javnih občilih.

 

Red. prof. dr. Andreja Žele

Predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Ljubljana, 6. marec 2015

Comments