Arhiv‎ > ‎

Poslovno poročilo društva za leto 2011

Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Aškerčeva 2

1000 Ljubljana

http://641.gvs.arnes.si/sds.html

matična št. 5141796

 

Poročilo o delovanju ZD SdS v l. 2011

 

Slavistično društvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu SdS) je prostovoljna strokovna zveza slavističnih društev Republike Slovenije, ki neprekinjeno deluje od 7. junija 1934. Slavistično društvo Slovenije je neprofitna organizacija javnega pomena. V prvi vrsti skrbi za povezavo med združenji, ki se ukvarjajo s slovenistiko ali drugimi slavističnimi panogami, in prakso; s pobudami skrbi za živ spomin na pomembne dogodke v slovenski kulturni preteklosti.  V okviru tega skrbi tudi za primeren odnos do kulturnih dobrin, kakor so sestavi slovenskega jezika in slovenske besedne umetnosti, opravlja pa tudi druge naloge v skladu s svojim programom in ustanovnim aktom.

Od 1.10. 2010 sem predsednica red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, tajnica pa  Petra Jordan, prof. Društvo je v l. 2011  štelo 450 članov in je gojilo naslednje dejavnosti:

 

–> izdajateljska dejavnost

Znanstvena periodika:

SdS je ustanovitelj in izdajatelj dveh osrednjih znanstvenih revij na področju slovenistike in slavistike. To sta Slavistična revija in Jezik in slovstvo.

 

   Slavistična revija, 59. letnik (št. 1–4), 80 AP, 24 razprav, 18 ocen.

Spletna stran revije je http://www.srl.si/.  V 2011 se je zamenjalo uredništvo revije. Novi odgovorni urednik je prof. dr. Miran Hladnik, tehnična urednica pa doc. dr. Urška Perenič. Revija je vključena v mednarodni indeks revij Arts and Humanities Citation Index (AH&CI); Social Sciences Citation Index (SSCI); Social Scisearch, European Reference Index for the Humanities (ERIH); MLA – Modern Language Association of America in druge indekse povzetkov (München, San Diego, Tuscon). Revijo prodajamo v knjigarni FF na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, v Ljubljani. Revija ima svežo spletno stran, kjer so razprave dostopne tudi v pdf-formatu; pri dLib-u je naročena digitalizacija celotnega arhiva od začetka izhajanja dalje.

 

   Revija Jezik in slovstvo, 55. letnik (jan.–dec. 2010, št. 1–2);  http://www.jezikinslovstvo.com/. Izid številk v l. 2011 se je zaradi preobremenjenosti in nedejavnosti nekaterih članov prejšnjega uredništva in zaradi menjave uredništva zavlekel in je v tisku. Številka 5–6 letnika 55, ki jo pripravlja še prejšnje uredništvo revije,  je v zadnji fazi priprave. V tisku je številka 1–2 letnika 56 (2011), posvečena ustvarjalnosti Svetlane Makarovič, v pripravi pa sta še dve dvojni številki za l. 2011 (56. letnik), kmalu pa bo uredništvo začelo pripravljati tudi prvo dvojno številko za 2012 (57. letnik).

Nova odgovorna urednica je v drugi polovici 2011 postala doc. dr. Đurđa Strsoglavec, tehnična urednica pa  Olga Tratar, prof. Obe se skupaj z drugimi člani uredniškega odbora zelo trudita nadomestiti nastalo zamudo. Revija je vključena v podatkovne baze MLA – Modern Language Association of America, NY, USA; European Reference Index for the Humanities (ERIH); New Contents Slavistics, Otto Sagner, München, Germany; Ulrich's Periodicals Directorym R. R. Bowker, NY, USA.

 

–> znanstvene monografije

• Slovenski slavistični kongres, Maribor 2011. Slavistika v regijah – Maribor. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2011. 304 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 22) ISBN 978-961-6715-08-9.

• Mojca Stritar: Korpusi usvajanja tujega jezika. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Zbirka Slavistična knjižnica, 17), 2011. ISBN 978-961-6715-10-2.

 

Na razpisih JAK RS je društvo prijavilo vse publikacije in  prejelo podporo za knjigo Mojce Stritar, za zbornik pa ne. Izdajo je finančno deloma podprl Oddelek za slovenistiko FF UL.

 

–> strokovni informativni mesečnik na področju vzgoje in izobraževanja

   društveni bilten Kronika št. 88 in 89, urednik Matjaž Zaplotnik; http://641.gvs.arnes.si/kronika.html. Društveno glasilo, ki izhaja dvakrat do trikrat na leto, si prizadeva za popularizacijo dosežkov stroke in povezovanja znanosti s prakso. Na voljo je tako v tiskani kot v elektronski obliki.

 

–> znanstveni sestanki in projekti

            Letni kongres društva v Mariboru, 29. 9. do 1. 10. 2011.

Kongres SDS je najpomembnejše vsakoletno slovenistično srečanje, ki skrbi za prenos novih znanstvenih slovenističnih spoznanj in dosežkov sorodnih ved v prakso, del dejavnosti namenja vprašanjem, ki se pojavljajo v šolski praksi na ravni osnovnih in srednjih šol. Na novo smo prostor odprli tudi lektorskim strokovnim vprašanjem in predstavitvi najboljših diplomskih del študentov z vseh slovenskih univerz.

 

Kongres smo organizirali v lastni režiji, brez podpore ARRS.  

 

  • 21. primorski slovenistični dnevi, Bukovica, april 2011. Krovna tema: Aleksandrinke.

 

  • Projekt Wikivir je 2011 angažiral 24 študentov, ki so vnesli oz. popravili 132 besedil v obsegu 3,6 mio besed za 9.500 evrov Ministrstva za kulturo. O projektu je poročalo sedem objav na spletu in v časopisju, redno pa ga je v devetih poročilih spremljal tudi forum SlovLit.

 

–> povezovalna in promocijska dejavnost

         oblikovanje in vzdrževanje spletne strani SdS, urednik Matjaž Zaplotnik, in diskusijskega foruma Slovlit (ok. 1000 članov, http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit/), moderator Miran Hladnik, okrog 800 objav v l. 2011;

           2 seji upravnega odbora

        Sodelovanje v javnih razpravah  o uvajanju angleščine kot drugega jezika v šolski sistem (Ada Vidovič Muha, Erika Kržišnik, Alojzija Zupan Sosič, Boža Krakar Vogel)

 

–> področje vzgoje in izobraževanja

·          Ruska bralna značka: Opravljanje bralne značke je bilo izvedeno do 16. 5. 2011. Bralne značke se je udeležilo 236 učencev in dijakov.

·         Državno tekmovanje v znanju ruščine ter poznavanju ruske kulture in civilizacije Na tekmovanje se je prijavilo 63 dijakov iz 7 gimnazij, kar je izjemna rast v primerjavi s preteklim šolskim letom, ko je sodelovalo 45 dijakov. Tekmovanje je bilo izvedeno 15. 4. 2011 v prostorih Ruskega centra znanosti in kulture

·         Seminar za učitelje ruščine je potekal 25. 3. 2011 v Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani in na Filozofski fakulteti. Udeležilo se ga je 25 učiteljev in predavateljev ruščine z osnovnih šol, gimnazij in fakultet.

·         Okrogla miza Slovenščina v javnosti in izobraževalni sistem v RS v okviru slavističnega kongresa, 30. 9. 2011. Vzbudila je veliko zanimanje članstva in javnosti o aktualnih vprašanjih pouka slovenščine in o načrtih nove Bele knjige.

·         Strokovni posvet o tekmovanju za Cankarjevo priznanje, Ljubljana, november 2011, s podporo MOL.

 

Natančnejši podatki o naštetih aktivnostih so dostopni na naših spletnih straneh (http://641.gvs.arnes.si/sds.html).

V tekočem letu nadaljujemo z vsemi znanstveno-strokovnimi in publicitstičnimi dejavnostmi društva: izhajanje obeh znanstveno-strokovnih revij,  objava vsaj ene znanstvene monografije v okviru Slavistične knjižnice, organizacija 23. slavističnega kongresa v Kopru (28.9 – 30. 9. 2012), izdaja kongresnega zbornika. Bolj ali manj intenzivno se nadaljuje tudi delo vseh sekcij in pokrajinskih društev Zveze slavističnih društev Slovenije: organizacija literarnih večerov, strokovnih seminarjev ali predavanj za učitelje slovenščine, ekskurzij, soorganizacija manjših tematskih simpozijev in izvedba literarnih razpisov. Na novo bomo organizirali alternativno tekmovanje iz slovenskega jezika z naslovom Slovenščina ima dolg jezik (vodja dr. Mojca Nidorfer Šiškovič). Svoje delo predstavljamo v lokalnih in vseslovenskih javnih občilih.

 

Red. prof. dr. Boža Krakar Vogel

Predsednica ZD SdS

 

Ljubljana, 20. marec 2012

 

Comments