Arhiv‎ > ‎

Zapisnik Občnega zbora ZdSdS, Ljubljana, 3. 10. 2014

Prisotni: Boža Krakar Vogel, Petra Jordan, Miran Hladnik, Matjaž Zaplotnik, Peter Planinc, Zoran Božič, Andreja Žele, Melita Zemljak Jontes, Lidija Jesenovec, Danica Rangus, Helena Čujec Stres, Irena Šikar Šlimper, Dušanka Pezdirc, Betka Pohlin, Vita Žerjal Pavlin, Breda Bernetič Pal, Helena Muha, Alenka Golež, Bojana Verdinek, Sonja Žežlina, Mojca Nidorfer Šiškovič, Janez Dular, France Novak, Vika Slabe, Joža Repar Lakovič, Mara Žerjal, Patrizia Pettirosso, Danijel Škafar, Anja Draksler, Nataša Jurjevec Juvan, Karolina Jarc, Irena Novak Popov, Nina Zavašnik, Franci Just, Vesna Lavrič, Katarina Jaklitsch Jakše, Magda Jevnikar, Eva Fičur, Andrej Bartol, Zoltan Jan, Olga Tratar, Maruška Agrež

Število prisotnih: 42. Občni zbor po prvem sklicu ob 11.30 ni bil sklepčen. Po Pravilih Slavističnega društva Slovenije je bil občni zbor sklepčen pol ure po prvem sklicu, ob 12.00.


Dnevni red

  • Imenovanje predsednika, članov predsedstva, in zapisnikarja občnega zbora, volilne in verifikacijske komisije
  • Obravnava predlogov za nova častni članici ter za dobitnici priznanja za odlično strokovno delo
  • Poročilo o delu SdS v zadnjih dveh letih (B. Krakar Vogel)
  • Poročilo blagajnika
  • Poročilo nadzornega odbora
  • Volitve, razrešnica dosedanjemu vodstvu in imenovanje novega predsednika SdS in članov IO (tajnika, blagajnika)
  • Razno


K 1. točki

Soglasno so bili imenovani: predsednik občnega zbora Zoltan Jan, predsednik volilne komisije Zoran Božič, članica volilne komisije Melita Zemljak Jontes, zapisničarka Maruška Agrež ter overovatelja zapisnika Melita Zemljak Jontes in Zoran Božič. Poročilo nadzornega odbora bo podal France Novak.


K 2. točki

Predlogi za častne člane in nagrade za izjemno strokovno delo, podani na junijski seji UO, so bili na občnem zboru soglasno sprejeti. Novi častni članici SdS sta Vika Slabe in Alenka Šivic Dular, dobitnici nagrade za posebne strokovne dosežke pa Mojca Poznanovič Jezeršek in Majda Merše. Predsednica Boža Krakar Vogel je čestitala tudi dobitnicam priznanj za izjemna doktorska dela Vladki Tucovič, Ines Voršič in Klari Šumenjak.   


K 3. in 4. točki

Boža Krakar Vogel je izpostavila izstopajoče dejavnosti. Poročila sekcij in pokrajinskih društev so objavljena v Kroniki ter na društveni spletni strani. Pomembna organizacijska pridobitev je na junijski seji UO sprejeti Pravilnik o priznanjih SdS, ki je s tem kongresom stopil v veljavo. Med publikacijami izstopajo tematska dvojezična številka SR o literarni zgodovini danes, izid dveh letnikov JiS (2012, 2013), ki je zdaj nadoknadila zamudo in izhaja redno, monografiji Alenke Žbogar (2013) in Irene Novak Popov (2014) v zbirki Slavistična knjižnica ter zbornik vseslovenskega srečanja doktorskih študentov, ki ga je uredila Maruška Agrež. Vredno je poudariti še Mednarodni slavistični kongres v Minsku in projekt Wikivir, SlovLit, izjave za javnost, pripombe na 12. člen zakona o visokem šolstvu, zbornik Jezikoljubni cvetober, članke o slovenščini v izobraževanju, imenovanje Matjaža Kmecla za častnega meščana Ljubljane in Zorana Božiča za člana državnega sveta, anketo o delovanju društva med članstvom, priznanja in tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, ki ga uspešno in prizadevno vodi Mojca Nidorfer Šiškovič, državno rusistično tekmovanje in rusko bralno značko.

Dejansko je članov SdS, vključno s častnimi, okrog 200, članarin je plačanih okrog 100. Društvo s članarinami dobi okrog 2500 evrov, kar ne zadošča niti za pokritje računovodstva (5000 evrov), četudi je bilo predrago računovodstvo zamenjano s cenejšim. Minus na stroškovnem mestu 1, ki krije obratovalne stroške društva, se neprestano veča. Sofinanciranje lahko pridobivamo le za financiranje revij in posameznih projektov. Boža Krakar Vogel je opozorila na akademske kolege, ki ne plačujejo članarine, a se promovirajo kot člani društva in objavljajo v društvenih publikacijah, njihove objave in nastopi pa jim pomagajo pri poklicnem napredovanju. Predlagala je, naj vsak udeleženec občnega zbora pripelje v društvo vsaj tri druge člane. Zoltan Jan je predlagal nabiranje članov po šolskih aktivih, kjer naj bi vsak član predstavil društvo svojim kolegom. Blagajnik Miran Hladnik je izpostavil, da je predsednica Boža Krakar Vogel sama društvu nakazala 300 evrov in opozoril na solidarnost in stanovsko zavest. 

Obravnavano je bilo vprašanje, ali je zveza društev kot organizacijska oblika še ustrezna, saj je tako med drugim otežena evidenca nad članstvom in plačanimi članarinami. Breda Bernetič Pal je opozorila, da bi ukinitev zveze lahko razumeli kot centralizacijo in da nekatera pokrajinska društva zelo dobro delajo. Franci Just je povedal, da se lahko pokrajinska društva prijavljajo na razpise za sredstva za dejavnosti na lokalni ravni. Izpostavil je vprašanje, kako vzpostaviti večjo povezanost med pokrajinskimi društvi in centralo, tudi računovodsko, o čemer bodo člani društva še razpravljali.

Sklep: Poročili predsednice in blagajnika sta bili sprejeti.


K 5. točki

Na sestankih UO je bil vedno prisoten vsaj en član nadzornega odbora, ki spremlja znane težave društva (npr. manj članarin, manj donacij, manj udeležencev na zborovanjih). Enodnevni kongres nadzorni odbor vidi kot dober poskus rešitve teh težav. Predlagal je, da se s pohvalo razreši dosedanje vodstvo društva.

Sklep: Poročilo in predlog, da se razreši dosedanje vodstvo, sta bila soglasno sprejeta.


K 6. točki

Dosedanja predsednica Boža Krakar Vogel se je zahvalila za pomoč pri delu: članom UO, Mestni občini Ljubljana za brezplačni prostor, članom za kritike in pohvale, najožjim sodelavcem, tajnici Petri Jordan, blagajniku Miranu Hladniku, Matjažu Zaplotniku in Maruški Agrež, za vestno delo, etični pogon in prijateljsko druženje. Delo v društvu ji je bilo v veselje, a ni bilo brez težav, trudila se je za konstruktivnost. Njen glavni interes je bil vsebinski. Zaradi zatona velikih shodov v preteklosti se je trudila uvajati manjše tematske posvete, ki so fleksibilna alternativa kongresom. Slednji so slabo obiskani, četudi so bile najaktualnejše teme namenoma razvrščene v petek popoldne. Pripravljena je še dalje pomagati novi predsednici in biti vsaj do novega leta podpisnica vseh pomembnih dokumentov.

Občni zbor se je zahvalil dosedanjemu vodstvu. Za novo predsednico je bila soglasno izvoljena Andreja Žele, za tajnico Petra Jordan, za blagajnika Miran Hladnik. Podpredsednika društva sta po Pravilih SdS avtomatično predsednika največjih pokrajinskih društev, Sd Ljubljana in Sd Maribor, Peter Planinc in Melita Zemljak Jontes. Člani častnega razsodišča ostajajo Tomo Korošec, Zoltan Jan in Martina Orožen, člani nadzornega odbora pa France Novak, Milena Mileva Blažič in Zinka Zorko. 

Nova predsednica Andreja Žele je hvaležna Boži Krakar Vogel za pripravljenost pomagati. Prvi sestanek UO društva bo že v oktobru. Nanj bo povabljena tudi računovodkinja, ki bo predstavila finančno stanje društva po stroškovnih mestih. Do novega leta bo treba pripraviti sanacijski načrt, s poudarkom na finančnem delu. Vsi predsedniki pokrajinskih društev in sekcij bodo morali premisliti in se izreči, kako naprej, in vzeti v zakup, da jih koordinira UO. Nova predsednica je izpostavila še vsebinsko kvaliteto društvene dejavnosti.


K 7. točki

Boža Krakar Vogel je predlagala, da bi bilo dobro organizirati plačljive delavnice in izobraževanja za različne profile uporabnikov, in predstavila okvirno zamisel zanje. Uredništvo JiS bo UO predlagalo zamenjavo področne urednice JiS za jezikoslovje.  


Ljubljana, 3. 10. 2014


Zapisničarka: Maruška Agrež

Overovatelja zapisnika:
Melita Zemljak Jontes
Zoran Božič
Comments