Arhiv‎ > ‎

Zapisnik seje UO SDS, Ljubljana, oktober 2014

Zapisnik seje UO SdS, Ljubljana, 23. oktober 2014

Prisotni: Sabina Pačnik (namesto Bojane Verdinek), Barbara Oman, Peter Planinc, Melita Zemljak Jontes, Natalija Ulčnik, Ernesta Dejak Furlan, Katarina Balažic, Marjana Hodak, France Novak, Joža Repar Lakovič, Maruška Agrež, Mojca Nidorfer Šiškovič, Lidija Rezoničnik, Miran Hladnik, Đurđa Strsoglavec, Matjaž Zaplotnik, Andreja Žele, Marjeta Triler, Petra Jordan, Boža Krakar Vogel.

Opravičili so se: Milena Mileva Blažič, Danica Rangus, Olga Tratar, Urška Perenič, Bojana Verdinek.

Dnevni red:

1.    Računovodsko poročilo o trenutnem finančnem stanju

2.    Potrditev zapisnika občnega zbora 3. 10. 2014

3.    Članstvo

4.    Načrti

5.    Razpisi

6.    Dogovor o razporeditvi oz. prerazporeditvi obveznosti in stroškov

7.    Razno

K 1. in 6. točki

Nova računovodkinja Marjeta Triler je predstavila finančno stanje društva. Najbolj negativno stanje je na stroškovnem mestu (SM) 1 (–11.669,52 €), na SM 4 (kongres) je –733 €. Ostala SM poslujejo pozitivno. Za saniranje stanja na SM 1 bo treba ustrezno razporediti breme obveznosti po drugih SM. Petra Jordan je pojasnila predlog izvršnega odbora: s pomočjo računovodstva določimo ustrezen ključ razporejanja računovodskih stroškov, saj se je zaradi sprememb v poslovanju posameznih SM dosedanji (kot ga je določilo prejšnje računovodstvo) pokazal kot neprimeren. Druga možnost pa je določitev odstotka režije od prilivov posameznega SM, ki se odvede na SM 1; oz. bo treba najbrž s kombinacijo obeh principov najti najpravičnejšo rešitev. Mojca Nidorfer Šiškovič je opisala stanje SM Znanost mladini, ki po tem ključu nosi 10 odstotkov računovodskih stroškov, ki se odbijajo vsak mesec, kljub majhnemu številu transakcij, ki so skoncentrirane le dvakrat letno. Ker se financirajo le iz projektnih sredstev, na tak način ne bodo mogli izpeljati tekmovanja SIDJ. Računovodkinja lahko primerne odstotke določi po zaključku poslovnega leta in bo tako podala predlog o razporeditvi obveznosti do naslednje seje, ki bo predvidoma 12. 12. 2014. Đurđa Strsoglavec je opozorila, da je razmerje deleža računovodskih stroškov tudi med JiS in SR nerealno. Petra Jordan je povedala, da je po besedah računovodstva to posledica velikega števila terjatev pri JiS, in opozorila še na zavračanje računov zaradi neurejenega seznama naročnikov, kar je  Đurđa Strsoglavec pojasnila z neodzivnostjo prejšnjega računovodstva in slabim nadzorom prejšnjega uredništva. Uredništvo JiS tako zdaj počasi vzpostavlja pregled nad delovanjem, za kar jih je predsednica Andreja Žele javno pohvalila.

K 2. točki

Na OZ 3. 10. 2014 ni bilo dovolj eksplicitno izpostavljeno, da ima društvo dva podpredsednika, ki sta to po funkciji aktualna predsednika Sd Ljubljana (Peter Planinc) in Sd Maribor (Melita Zemljak Jontes). Zapisnik je bil soglasno potrjen Planinc) in Sd Maribor (Melita Zemljak Jontes). Zapisnik je bil soglasno potrjen. po pravilih dva podpredsednika, in sicer sta to po funkciji aktualna predsednika Sd Ljubljana (Peter

K 3. točki

Andreja Žele je poudarila, da bo treba pozvati pokrajinska društva, da centrali pošljejo sezname članov, in urediti odvajanje deleža članarin centralnemu društvu, kar se doslej ni dosledno izvajalo. Boža Krakar Vogel je predlagala enoten in manjši delež, 15 % pobranih članarin. Predlog je bil podan v razmislek do naslednje seje. Katarina Balažic je opozorila na visoke provizije in vprašala, ali lahko manjša društva svoj delež dostavijo v gotovini na decembrsko sejo, s čimer sta se izvršni odbor in računovodkinja strinjala.

Barbara Oman je predstavila usodo Sd Kranj, ki je prejelo denarno kazen zaradi prepozne oddaje poročila za Ajpes. Društvo je zaprlo TRR in preneslo sredstva na SdS, a se še vedno ni ukinilo, saj nima niti seznama članstva, da bi lahko sklicalo občni zbor. Maruška Agrež je opozorila, da se na tekmovanje SIDJ prijavlja ogromno šol s področja Sd Kranj, veliko mentorjev pa se izreka za člane tega društva. Do naslednje seje bo treba razmisliti, ali naj se Sd Kranj res ukine ali pa naj se ponovno zažene, in če ja, kako naj nabere člane ter zlasti kako naj ponovno vzpostavi finančno poslovanje. Računovodkinja je opozorila, da mora Sd Kranj, tudi če se razpusti, pripraviti poročilo za Ajpes, in predsednici ponudila pomoč. Odprto ostaja vprašanje kritja dela denarne kazni, za katerega Sd Kranj nima sredstev, SdS pa nima statutarne dolžnosti in tudi ne možnosti prevzeti plačila.

K 4. točki

Andreja Žele je predstavila predlog za pridobivanje novega članstva, pri čemer si bomo predstavniki pokrajinskih društev, sekcij in izvršilnega odbora razdelili naloge. Osnovne in srednje šole z dejavnostjo društva niso dovolj seznanjene. Predlog je, da bi vsaka šola imela poverjenika društva, ki bi obveščal kolege o dejavnostih, in mu eventualno plačevala članarino.

Andreja Žele je že nagovorila kolege z Inštituta Frana Ramovša in Filozofske fakultete UL, ali bi bili pripravljeni sodelovati z društvom kot vodje delavnic, kot smo jih načrtovali v prihodnjem letu, in pripravila seznam sodelujočih. Projekt bo prevzela Boža Krakar Vogel. Maruška Agrež je izpostavila, da bi bilo poleg navedenih sodelavcev v tovrstne dejavnosti dobro vključiti tudi mlade strokovnjake brez zaposlitve. Boža Krakar Vogel je predstavila svojo zamisel konkretnih seminarjev/delavnic za različne publike. Delavnice bi bile predvsem praktično naravnane (npr. Wikivir, Fran, slovenščina v javnosti, bralna pismenost) in namenjene učiteljem slovenščine ter drugih področij, študentom (predvsem neslavističnih smeri oz. fakultet) in nepedagogom (predvsem delavcem na neslavističnih področjih) oz. prilagojene vsakokratni publiki. Spomladi bi izvedli za začetek tri »poskusne« delavnice. Dejavnosti za pedagoge bosta koordinirali Boža Krakar Vogel in Marjana Hodak, za nepedagoge pa Maruška Agrež. Kotizacija bi predvidoma znašala 15 € za člane in 25 za nečlane. Marjana Hodak je predlagala, da se bi te delavnice lahko izvedle tudi znotraj tematskih konferenc.

Predlagano je bilo, da bi bili domači avtorji, ki objavljajo v društvenih publikacijah (vključno z revijama), obvezno člani društva, enako pa bi veljalo za domače člane uredniških odborov obeh revij ter sodelavce rusistične sekcije. Večja razlika bi morala biti tudi v članskih in nečlanskih kotizacijah oz. prijavninah na dogodke.   

K 5. točki

Sd Prekmurje, Prlekija in Porabje želi zaradi upravičenosti do namenitve dela dohodnine pridobiti status društva v javnem interesu. Nekatera pokrajinska društva so ga zaradi spremenjenih pogojev izgubila. Ugotoviti bo treba, ali lahko pokrajinska društva kot člani zveze društev, ki ta status ima, tega avtomatično pridobijo oz. ali lahko zveza na to vpliva, seveda na način, da bi bilo posamezno društvo samo prejemnik dohodnine. Maruška Agrež je izpostavila, da bi se društvo za pridobitev sredstev lahko obrnilo tudi na večja mednarodna podjetja, ki kulturo načeloma podpirajo. V zvezi s tem in s trženjem delavnic iz prejšnje točke je Petra Jordan opozorila na prepotrebno prenovo spletnih strani in drugega komunikacijskega upravljanja v zvezi z društvom.

K 7. točki

Boža Krakar Vogel je podelila priznanje za življenjsko delo Mojci Poznanovič Jezeršek, ki se ni mogla udeležiti kongresa. Mojca Poznanovič Jezeršek se je zahvalila za priznanje in izpostavila, da upa na sodelovanje društva in zavoda za šolstvo.

Uredništvo JiS za področno urednico za jezikoslovje namesto Mojce Stritar predlaga Mojco Smolej. UO se s predlogom strinja, seveda pod pogojem, da je oz. bo tudi članica društva. Boža Krakar Vogel je predlagala, da bi bila naslednja seja UO namesto v decembru v januarju. France Novak je predlagal nižjo naročnino na reviji za upokojence, vendar je UO predlog zavrnil.

Andreja Žele je predstavila predlog za prihodnji kongres: najverjetneje ponovno enodneven, v Postojni, v počastitev 40. obletnice ustanovitve zveze društev. Po letošnji predstavitvi delovanja osrednjega društva bi se zdaj predstavila pokrajinska, s prispevki v zborniku oz. biltenu o svojem delovanju in zgodovini. Na okrogli mizi bi se razpravljalo o smiselnosti organiziranosti v zvezo društev. Petra Jordan je pripomnila, da bi bila iz organizacijsko-finančnih razlogov kot lokacija primernejša Ljubljana.

UO je soglasno izvolil naslednje vodje sekcij: Božo Krakar Vogel za didaktično sekcijo (skupaj z Marjano Hodak), Nino Zavašnik in Lidijo Rezoničnik za študentsko sekcijo ter Maruško Agrež za sekcijo Slovenščina v javnosti. Lidija Rezoničnik je predlagala preimenovanje študentske sekcije v sekcijo mladih slavistov, saj so v njej dejavni večinoma doktorski študentje. UO je predlog zavrnil, češ da so slednji ravno tako študentje in je tako poimenovanje pravzaprav ustaljena praksa v organizacijah podobnega tipa. Petra Jordan je poudarila, da bi preimenovanje zgolj povzročilo zmedo pri včlanjevanju in članarinah, ki so za študente nižje, ter da bi morala študentska sekcija v prihodnje skrbeti prav za večjo vključenost dodiplomskih oz. magistrskih študentov v dejavnosti društva.  

Ljubljana, 24. 10. 2014

Zapisničarka: Maruška Agrež

 

 

 

Comments