Arhiv‎ > ‎

Zapisnik seje UO SdS, 29. 6. 2012

Zapisnik polletne redne seje UO SdS, 29. 6. 2012

Seje so se udeležili: Boža Krakar Vogel, Petra Jordan, Danica Rangus, Nada Đukić, Boštjan Debelak, Vesna Mikolič, Peter Planinc, Alenka Valh Lopert, Ernesta Furlan, Sonja Žežlina, Miran Korošec, France Novak, Joža Repar Lakovič, Mojca Nidorfer Šiškovič, Maruška Agrež, Miran Hladnik, Irena Novak Popov, Matjaž Zaplotnik, Olga Tratar, Alenka Šivic Dular, Zoltan Jan, Erika Kržišnik, Andreja Žele.

Odsotni: Alenka Prebičnik Šešel, Polona Žagar, Bojana Verdinek, Barbara Oman, Tatjana Hafner, Vera Tuta, Senija Smajlagić, Marjana Hodak, Janja Urbas, Simon Feštanj, Urška Perenič, Đurđa Strsoglavec, Zinka Zorko, Milena Mileva Blažič.

Dnevni red

1.    Pregled zapisnika

2.    Priprave na kongres v Kopru

3.    Kadrovske in organizacijske zadeve

4.    Finance

5.    Razno

 

K 1. točki

Članarine se bodo pobirale septembra 2012. V bodoče naj bi se ob plačilu članarine članom SdS poslala članska izkaznica. Treba bo tudi pisati ustreznim ustanovam in jih prositi, da bi dale članom SdS popust za svoje storitve. Posvet o nivojskem pouku v gimnazijah še ni bil realiziran. Na kongresu, ki bo sledil kongresu v Kopru naj bi se odvijala tudi leksikološka sekcija. Treba bo razmisliti, ali naj bi se odvijala v obliki predavanj, delavnic ali okrogle mize. Vodji leksikološke sekcije Francetu Novaku se zdi najustreznejša oblika okrogla miza. Zaradi tehničnih težav je bila članom UO poslana delovna verzija zapisnika.

Sklep: Ko bo zapisnik lektoriran, se bo potrdil.

 

K 2. točki

Za Slovenski slavistični kongres v Kopru so znani predavatelji in razporeditev po dnevih. Program še ni izpopolnjen, ker referenti še niso poslali referatov. Boža Krakar Vogel je poudarila, da je dobro to, da za kongres ni težko dobiti referentov. Žal je težje dobiti poslušalce, ki pa so potrebni za izravnavo stroškov kongresa. Število poslušalcev v veliki meri pada, ker se učitelji kongresa vse težje udeležujejo v času svojih delovnih obveznosti in predvsem, ker so šole nehale plačevati izobraževanje. Da bi se torej kongresa udeležilo več učiteljev, bo kot novost možno plačilo enodnevne kotizacije. Za en dan kongresa pa bodo učitelji prejeli pol točke za izobraževanje. Ravno tako bodo vse didaktične vsebine predstavljene v petek. Predsedniki pokrajinskih društev so bili zadolženi, da pošljejo program kongresa svojim členom in jih spodbujajo k udeležbi. Omejen obseg prispevkov se dobro obnese, saj so referati, vključno s študentskimi prispevki, kakovostni. Pot sobotne kongresne ekskurzije še ni določena. Predvidoma bo vključena vožnja z ladjico po obalnih mestih in del zaledja Istre, pri čemer razmišljajo o Hrastovljah, Krkavčah ali Tonini Hiši. Boštjan Debelak je opozoril, da ni dobil potrdila o udeležbi na kongresu. Petra Jordan bo glede njegovega potrdila preverila pri Mojci Poznanovič. Boža Krakar Vogel je ponovno opozorila, da morajo biti vsi referenti, ki nastopajo na Slovenskem slavističnem kongresu, člani SdS. To se pravi, da se morajo včlaniti v SdS, če še niso člani. Poudarila je tudi, da bo moralo biti prihajanje na kongresne dejavnosti nadzorovano bolj kot doslej. Udeleženci bodo morali na vse kongresne aktivnosti nositi s seboj kupončke, ki bodo potrjevali plačilo kotizacije. Če bo zbornik želel kdo, ki ni plačal kotizacije, ga bo moral plačati posebej. Nadzor prihajanja na kongresne aktivnosti bo naloga študentskih hostes.

Sklepi: Možno bo plačati enodnevno kotizacijo. Vsi referenti morajo biti člani SdS. Poostren bo nadzor prihajanja na kongresne aktivnosti. Predsedniki pokrajinskih društev morajo program kongresa poslati svojim članom.

 

K 3. točki

Za častna člana sta trenutno predlagana Marjan Tomšič, ki ga je predlagalo Sd Koper, in Tomo Korošec, ki ga je predlagal UO SdS. Boži Krakar Vogel se zdita kandidata ustrezna in bosta, če ne bo pripomb, imenovana na občnem zboru na kongresu v Kopru. Irena Novak Popov bi raje kot Marjana Tomšiča predlagala Marjano Kobe. Za Marjana Tomšiča se ji zdijo glede na to, da je literat, bolj primerne druge nagrade. Zoltanu Janu se je zdel Marjan Tomšič premalo slavistično aktiven. Petra Jordan je opozorila na Tomšičevo manj znano pomembno slavistično delovanje. Boža Krakar Vogel je poudarila, da nagrade SdS lahko dobijo tudi literati. Zoltan Jan je vprašal, ali je Marjan Tomšič sprejel častno članstvo. Nada Đukić je povedala, da je. Zoltan Jan je opozoril, da je Jasna Čebron, ki naj bi na kongresu v Kopru dobila priznanje za življenjsko delo, to priznanje že dobila pod njegovim predsedovanjem. Informacija se bo preverila. Če drži, bo treba predlagati drugega prejemnika priznanja. Boža Krakar Vogel je opozorila, da bi bilo nujno sestaviti pravilnik o podeljevanju nagrad SdS, da bi se nagrade podeljevale po nekih objektivnih merilih, in da bi bil jasnejši cikel podeljevanja nagrad. Kot komisija za sestavo pravilnika so bili imenovani Alenka Šivic Dular, France Novak in Zoltan Jan.

 Martina Orožen in Zoltan Jan pristajata, da bosta člana častnega razsodišča. Matjaž Kmecl še ni odgovoril, zato mu bo Boža Krakar Vogel še enkrat telefonirala, pozvala pa je tudi na druge predloge. Zoltan Jan je predlagal Franca Zadravca. V nadzornem odboru ostajata Zinka Zorko in France Novak. Nova članica pa bo Marija Mercina. Za članstvo v državnem svetu je Irena Novak Popov predlagala Zorana Božiča, ki se tudi ostalim članom UO zdi primeren kandidat, zato ga bodo vprašali, ali bi bil pripravljen. Zoltan Jan je opozoril, da je število glasov odvisno od števila članstva, zato je treba imeti evidenco članov. Boža Krakar Vogel, ki seveda upa na večje število članov, je izpostavila, da pokrajinska društva razen Sd Dolenjska in Bela Krajina niso poslala ne seznamov članov ne denarja. Še vedno ni določen vodja sekcije Slovenščina v javnosti. Velemir Gjurin se ni odzval. Boža Krakar Vogel je predlagala Rafko Kirn in Janeza Dularja. Zoltanu Janu se zdi primeren kandidat Janez Dular, ki ga bo Boža Krakar Vogel vprašala, ali bi bil pripravljen. Ostale sekcije naj razmislijo, kako naj bi medsebojno povezovale člane. Boža Krakar Vogel je predlagala, da bi, če bi bilo mogoče, najbolje vsako leto pripravile nek dogodek ali publikacijo. Če se ne bo našlo drugega primernega kandidata za predsednika SdS, je Boža Krakar Vogel pripravljena ostati še en mandat. Članom UO se zaenkrat tudi zdi najprimernejša kandidatka.

Sklepi: Za člana častnega razsodišča se bo skušalo pridobiti M. Kmecla ali F. Zadravca, za vodenje sekcije Slovenščina v javnosti dr. Janeza Dularja, za kandidranje v državnem svetu Zorana Božiča. Kot komisija za pripravo pravilnika o priznanjih SdS so bili imenovani Alenka Šivic Dular, Zotan Jan in France Novak. Sekcije naj razmislijo, kako bi dejavno povezovale člane.


K 4. točki

Društvo ima na računu 44.000 in 10.000 depozita. Denar je neenakomerno porazdeljen. Največ ga imata SR in JiS, najmanj ga ima UO, in sicer -18.000 . Za kongres v Mariboru je bilo 900 primanjkljaja. Letos bo SdS za kongres dobilo 1600 € od ARRS, posvet za Cankarjevo priznanje je sofinancirala MOL. Temeljni denar, ki ga bo dobilo SdS, pa bodo članarine, ki se bodo plačevale septembra. Boža Krakar Vogel je prosila predsednike pokrajinskih društev, naj jo obvestijo glede evidence članov in plačanih članarin. Pokrajinska društva, ki imajo nad 15 članarin in v določenem letu ne organizirajo kongresa, naj pošiljajo polovico denarja iz članarin v skupno blagajno. Če imajo manj kot 15, naj vseeno pošljejo evidenco članov, da se ažurira članstvo in na tej podlagi prijavljenim določi višino kongresne kotizacije. Miran Hladnik je povedal, da 500 ostane SdS iz Wikivira. Boža Krakar Vogel je predlagala, da bi pozitivna stroškovna mesta prelila majhen delež sredstev (cca 1 %) na negativna. Andreja Žele je opozorila na pomen obeh revij za obstoj SdS in izpostavila, da je bolje, če se v primeru pomanjkanja denarja preneha s katero drugo dejavnostjo kot z izhajanjem revij. Miran Hladnik je opozoril na precejšnje povečanje stroškov pri SR v naslednjem letu. Ravno tako pa je opozoril na čedalje bolj pomembno digitalizacijo SR, ki bo pripeljala do tega, da bodo natisnjene revije bolj namenjene arhivom in knjižnicam. Prelivanje denarja ni bilo izglasovano. Pomembno je, da SdS ne gre pretirano v minus zaradi kongresa. Zato bo referentom krita le ena nočitev. Potni stroški za pot na seje bodo povrnjeni. Obračunani bodo po ceni rednega prevoza (0,11/km). Člani UO so se strinjali, da bodo tudi sami plačevali članarino. Ravno tako pa bodo članarine plačevali nastopajoči na kongresu.

Sklepi: Vprašanje prelivanja denarja je preloženo na naslednjo sejo. Člani UO in nastopajoči na kongresu plačujejo članarino. Predsedniki pokrajinskih društev naj pošljejo seznam članstva in nakažejo dogovorjeno polovico članarine, če imajo več kot 15 članov. Potni stroški se obračunajo po ceni javnega prevoza oz. 0,11 centov za km.

 

K 5. točki

Za tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik je prijavljenih 55 mentorjev in somentorjev. Mojca Nidorfer Šiškovič se je javno zahvalila Boži Krakar Vogel, Matjažu Zaplotniku in Petri Jordan. Pravilnik tekmovanja je že objavljen. Nataša Jenuš je napisala, da ne bo več sodelovala v delovni skupini. Se je pa vseeno kot mentorica prijavila na tekmovanje. Do sedaj so imeli že 4 sestanke. Prijavili so se na dva razpisa, a žal niso dobili sredstev. Kljub temu so vsi pripravljeni sodelovati še naprej. 22. septembra 2012 bo potekal izobraževalni seminar, za katerega bo treba najti prostor. Predavatelja bosta Andrej Rozman Roza kot poustvarjalec in Miha Hočevar kot režiser. Poleg šolskega in državnega bo zaradi večjega sodelovanja pokrajinskih društev organizirano še regijsko tekmovanje. Zoltan Jan je predlagal krajevne televizije kot medije za popularizacijo tekmovanja. Prijavnino na tekmovanje plačata mentor in somentor, učitelji bodo dobili potrdilo o udeležbi in polovico točke. V komisiji za Cankarjevo priznanje je s strani SdS delegirana Renata More. Tekmovalna komisija o tem ni nič vedela. Predsednik tekmovalne komisije pa se strinja, bo odslej tudi Renata More članica tekmovalne komisije, ki bo skrbela za pretok med SdS in tekmovanjem za Cankarjevo priznanje. Predstavili so se novi člani UO. Nova tehnična urednica JiS Olga Tratar je opozorila na težave, s katerimi se spopada novo uredništvo. Izdati morajo še številke za nazaj. Zaradi težav z recenzijami nekaj člankov ni mogoče objaviti. Problem je tudi, ali bo dovolj denarja, da bodo pri izdaji lahko prišli do letnika 2011. Veliko naročnikov JiS, predvsem šol, se odjavlja. Ernesta Furlan, nova predsednica Sd Nova Gorica, je povedala, da se trenutno najbolj ukvarjajo s postavitvijo spomenika pesnici Ljubki Šorli. Zoltan Jan je opozoril, da mora za državni svet UO pooblastiti izvršilni odbor za opravljanje volilnih opravil. V Slavistični knjižnici sta izšli monografiji Alenke Žbogar in Mojce Stritar. Irena Novak Popov se je javno zahvalila Matjažu Zaplotniku za delo pri monografiji Mojce Stritar. Naslednja knjiga bo predvidoma izšla letos ali začetek naslednjega leta.

 

Ljubljana, 29. junij 2012, popravljeno 25. januarja 2013

Zapisničarka: Maruška Agrež    

Comments