Arhiv‎ > ‎

Zapisnik redne seje UO SdS, Ljubljana, 3. julij 2015

Seja UO Zd SdS, 3. 7. 2015

 

Prisotni:

Milena Mileva Blažič, Danica Rangus, Ana Markelj, Boža Krakar Vogel, Matjaž Zaplotnik, Zoran Božič (nam. Erneste Furlan), Alenka Šivic Dular, France Novak, David Križman, Senija Smajlagič, Boštjan Debelak, Nada Đukić, Peter Planinc, Đurđa Strsoglavec, Mojca Nidorfer Šiškovič, Lidija Rezoničnik, Bojana Verdinek, Irena Novak Popov, Peter Planinc (nam. Vite Žerjal Pavlin), Andreja Žele, Petra Jordan

Opravičili so se:

Melita Zemljak Jontes, Maruška Agrež, Janja Urbas, Marjana Hodak, Katarina Balažic, Olga Tratar

 

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika seje UO s 16. 1. 2015

2. Računovodsko poročilo o trenutnem finančnem stanju po SM do 1. julija 2015

3. Članstvo

4. Poročanje o sprotnih dejavnostih področnih društev, sekcij in uredništev revij

5. Kongres 2016 (Ljubljana, 25. septembra, Mestni muzej): prispevki za bilten; dokončna

uskladitev in potrditev programa kongresa

6. Razno

 

K 1. točki

Zapisnik je bil soglasno potrjen.

 

K 2. točki

Računovodkinja je pripravila in poslala izpis stanja po stroškovnih mestih do 1. julija 2015. Petra Jordan je opozorila, da SM Mednarodni slavistični kongres še vedno ni ločeno od SM Kongres (pomotoma zajet v združitev SM mest posameznih letnih kongresov, na kar je opozorila Alenka Šivic Dular na prejšnji seji UO). Računovodstvu je že naročila, naj popravijo.

 

K 3. točki

Predsednica je ponovno spodbudila k novačenju članov in poročala o svojem nagovarjanju kolegov s fakultete in drugih inštitucij. Pohvalila je ponoven zagon študentske sekcije.

 

K 4. točki

Lidija Rezoničnik je poročala o uspešnem kariernem dnevu za študente slovenistike in slavistike (60 udeležencev, jeseni izid brošure) in o pripravah na Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov, ki bo 14. oktobra v Novi Gorici. Đurđa Strsoglavec je ponudila pomoč Oddelka za slavistiko pri navezovanju stiskov s potencialnimi delodajalci za slaviste za naslednji karierni dan.

Bojana Verdinek je podala predlog za priznanje SdS za doktorski študij za Anjo Benko. Petra Jordan je opozorila, da so ob letošnjem kongresu na vrsti diplomska priznanja. Andreja Žele je predlagala nominacijo za prihodnje leto, kljub temu da je zagovarjala disertacijo že leta 2013, pravilnik pa predvideva kandidate iz zadnjih dveh let.

Đurđa Strsoglavec je poročala, da JiS praznuje 60-letnico, in uspešno ter brez zamud nadaljuje začrtano delo. Še vedno prihaja veliko odpovedi naročnine, največ iz OŠ. Andreja Žele je spomnila na dopis, ki smo ga spomladi naslovili na vse slovenske šole, v katerem je društvo poudarilo tudi pomen obeh revij za šolske knjižnice. Đurđa Strsoglavec je povedala, da Služba za slovenski jezik pri MK prosi za brezplačen izvod revije, in prosila, naj SdS sestavi uraden odgovor. Andreja Žele se je strinjala in pripomnila, da jim društvo ponudi dogovor: revijo prejmejo brezplačno, če SdS zagotovijo dva projekta letno. Milena Mileva Blažič je opozorila na dogajanje v zvezi z netransparentnim razpisom za strategije za slovenski jezik Službe za slovenski jezik, k pripravi katerega so bili povabljeni določeni javni zavodi. Boža Krakar Vogel je predlagala , naj se društvo obrne na Službo za slovenski jezik s prošnjo oziroma zahtevo, naj nas informira o razpisih, in da bi želeli imeti svojega predstavnika v službi. Zoran Božič je poročal, da so v poročilu Službe za slovenski jezik o uspešnosti izvajanja nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018 med izvedenimi ukrepi navedli organizacijo slavističnega kongresa.

Mojca Nidorfer Šiškovič je poročala o uspešnem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik in o razpisu za novo šolsko leto, ki je že objavljen. Projekt so tudi letos prijavili na Slovenski filmski center, ne vedo še, ali bodo dobili tudi podporo Zavoda za šolstvo in ali so mentorji za letošnje leto sploh dobili potrdila o sodelovanju. Usposabljanje bo letos tudi v Mariboru. Pohvalila je Matjaža Zaplotnika za postavitev filmov in drugega gradiva na spletno stran. Na Youtubu imajo nekateri filmov nekaj tisoč ogledov.

Danica Rangus je povedala, da je SD Dolenjske in Bele Krajine v maju gostilo kolege iz SD Nova Gorica.

Boža Krakar Vogel je predstavila uspešno izvedeno delavnico Didaktične sekcije v Ljubljani, z naslednjimi bo spet poskusila jeseni. Upa na večjo udeležbo, kljub temu pa sekcija posluje pozitivno. Đurđa Strsoglavec je vprašala, ali bi delavnice predstavili v JiS, Boža Krakar Vogel se je strinjala, vendar je predlagala, da nekoliko kasneje, ko bo izvedena še kakšna. Andreja Žele se je zahvalila Boži Krakar Vogel, ki je s srečelovom na svojem osebnem praznovanju zbrala 245 evrov prostovoljnih prispevkov za SdS.

Matjaž Zaplotnik je povedal, da je Slavistična knjižnica na JAK prijavila projekt tiskanja knjige Jožice Jožef Beg, ki je danes zagovarjala doktorsko disertacijo.

Boštjan Debelak je pozval društvo, naj pomaga ukrepati pri pristojnih v zvezi z odločbami za učence s posebnimi potrebami, v katerih je zapisano, da mora učitelj pri pouku slovenščine upoštevati fonetični zapis kot pravilen. Boža Krakar Vogel je ponudila pomoč. Andreja Žele je predlagala, da bi društvo pripravilo posvet na to temo, Boža Krakar Vogel je dodala, da je treba nanj nujno povabiti pristojne iz Zavoda za šolstvo.

 

K 5. točki

Petra Jordan je pozvala predsednike pokrajinskih društev, naj oddajo prispevke za kongresni bilten do 25. julija. Matjaž Zaplotnik je dodal, da so lahko ob prispevkih objavljene največ 3 fotografije. Andreja Žele je predstavila predvideni program kongresa in prosila za predloge. Milena Mileva Blažić je predlagala okroglo mizo na temo slovenščine oziroma slovenistike v zamejstvu z Miranom Košuto, Andrejem Lebnom in Elizabeto Jenko. Boža Krakar Vogel je izrazila pomisleke nad prenatrpanim programom in predlagala, naj bo ta obsežna tema prihranjena katero drugo priložnost, morda naslednji kongres. Več članov je predlagalo spremembe glede trajanja posameznih predavanj in delavnic, glede na to bo treba preveriti kapacitete v Mestnem muzeju. Đurđa Strsoglavec je predlagala, da bi SdS v prihodnje sodelovalo z Društvom književnih prevajalcev in pripravilo kongres na temo, kakšne slovenščine se učenec nauči iz besedil svetovne književnosti v slovenskem prevodu v berilih.

Andreja Žele je pozvala pokrajinska društva in druge člane UO, naj po e-pošti do 25. julija podajo predloge za dve strokovni priznanji SdS (po eno s pedagoškega in nepedagoškega področja), ki jih bomo podelili na kongresu.

 

K 6. točki

Boža Krakar Vogel je predstavila zamisel za novo tekmovanje iz znanja slovenščine za najširši krog uporabnikov, torej za nesloveniste. Tekmovanje bi širilo zavest o slovenščini v javnosti. Zainteresirani bi opravili preizkus, ki bi vseboval čim bolj življenjska vprašanja in naloge iz slovnice in pragmatike. Prva faza bi potekala v pokrajinskih društvih, kasneje bi lahko pripravili še republiško srečanje. Udeleženci bi dobili povratno informacijo o rešitvah. Potrebovali bi skupino za sestavljanje testa in dobro medijsko podporo, v katero bi bilo treba nekaj vložiti.

 

Ljubljana, 3. 7. 2015

Zapisala: Petra Jordan

  

Comments