Arhiv‎ > ‎

Zapisnik seje UO SdS, Ljubljana, 16. 1. 2015 (nepotrjena različica)

Prisotni: Danica Rangus, Bojana Verdinek, Peter Planinc, Melita Zemljak Jontes, Ernesta D. Furlan, Katarina Balažic, Boža Krakar Vogel, France Novak, Joža Repar Lakovič, Maruška Agrež, Mojca Nidorfer Šiškovič, Lidija Rezoničnik, Miran Hladnik, Irena Novak Popov, Olga Tratar, Alenka Šivic Dular, Matjaž Zaplotnik, Andreja Žele, Petra Jordan, Marjeta Triler.

Opravičili so se: Janja Urbas, Simon Feštanj, Milena M. Blažič, Đurđa Strsoglavec, Urška Perenič.

Odsotni: Alenka Prebičnik Šešel, Polona Žagar, Nada Đukić, Barbara Oman, Tatjana Hafner, Vera Tuta, Senija Smajlagič, Marjana Hodak, Zinka Zorko, Zoltan Jan, Alojzija Zupan Sosič.

 Dnevni red

1. Računovodsko poročilo o trenutnem finančnem stanju

2. Potrditev zadnjega zapisnika seje UO z dne 23. 10 2014

3. Članstvo

4. Načrti

5. Razpisi

6. Kongres 2015

7. Razno

 

K točki 1

 

Končno stanje na računu društva je bilo 31. 12. 2014 49.035, 31 evrov, od tega 96.967, 82 prilivov in 68.334, 01 odlivov. Računovodkinja je predstavila stanje po stroškovnih mestih na zadnji dan leta 2014. Dobro je, da so se stroški računovodstva zmanjšali skoraj za polovico. Najbolj problematično je SM 1 (-8.625, 68 evrov), katerega stanje bo treba normalizirati. Zato se je bilo na seji sprejeto, da 5 % prilivov z drugih SM in UO je predlog potrdil.

SM kongres izkazuje manjši minus zaradi preteklih let, letošnja bilanca je pozitivna ničla, če ne upoštevamo stroškov, ki jih je pokrilo Sd Ljubljana. Druga SM so v letu 2014 normalno poslovala. Danica Rangus je v imenu rusistične sekcije povedala, da gredo vsa pridobljena sredstva za organizacijo državnega tekmovanja in nagradni izlet v Moskvo. Honorarji za vodji sekcije so simbolični. Andreja Žele je pohvalila delovanje te sekcije in izpostavila njen pomen, saj deluje na področju slavistike v širšem smislu. Alenka Šivic Dular bi si želela transparentnejši prikaz prilivov in odlivov po postavkah, iz katerega bi bili razvidni deleži članarin, naročnin idr. Opozorila je na napako pri združevanju kongresnih SM, ki jih je prejšnje računovodstvo vodilo posebej: zajeto je bilo tudi SM Mednarodni slavistični kongres, ki mora ostati samostojno. V računovodstvu bodo popravili napako.

Irena Novak Popov je v zvezi s stanjem na SM Slavistična knjižnica spomnila na prodajo knjig, ki bo prinesla nekaj prihodkov – ti naj bodo zavedeni na tem stroškovnem mestu. Poročala je, da je po naključju odkrila, da se v Konzorciju naše knjige ne prodajajo, ker da bi morali obnoviti pogodbo. To bo preverila tajnica Petra Jordan. France Novak se je strinjal s predlaganimi rešitvami za večjo preglednost stroškovnih mest in opozoril, da je zlasti pomemben natančen pregled nad članarinami. Danica Rangus je povedala, da se tudi v pokrajinskih društvih srečujejo z vprašanji koristnosti članstva v slavističnem društvu in plačevanja članarine. V zvezi s tem je vprašala, kakšne bodo koristi odvajanja 15 % pobranih članarin osrednjemu društvu za njihovo članstvo. Boža Krakar Vogel je pojasnila, da je poleg  krovne uprave lahko kratkoročna motivacija za člane tudi organizacija kongresa. Njegov obstanek je namreč še vedno vprašljiv, čeprav je za letošnje leto zaenkrat predvidena enodnevna izvedba. Peter Planinc je zaradi okroglega izida predlagal zmanjšanje članarine s 25 na 20 evrov, pri čemer bi pokrajinska društva centrali odvajala 20 % zbranih sredstev. Ker bi to pomenilo manj denarja tako za pokrajinska društva kot za osrednje, obenem pa je malo verjetno, da bi na ta račun pridobili znaten delež novih članov, je UO predlog zavrnil. Katarina Balažič je poročala o zelo uspešnem podvigu Sd Prekmurja, Prlekije in Porabja, ki je s pomočjo Sklada 0,5 pridobilo status društva v javnem interesu in je tako upravičeno do odmerjenega deleža dohodnine. V 3 tednih je od zahtev, ki so jih razdelili med svojim članstvom in »simpatizerji«, prejelo več kot 300 evrov. Irena Novak Popov je predlagala razširitev informacije o tej možnosti (za osrednje društvo) po običajnih kanalih. Matjaž Zaplotnik je pojasnil, da društvo vsako leto objavi že izpolnjen obrazec za namenitev dohodnine na spletni strani in na Slovlitu.

      

K točki 2

 

UO je potrdil zapisnik prejšnje seje. Andreja Žele je spomnila na ponovno oživljeno funkcijo podpredsednikov društva, ki sta bila izvoljena na občnem zboru. To sta predsednik Sd Ljubljana Peter Planinc in predsednica Sd Maribor Melita Zemljak Jontes. Problem ukinjenega Sd Kranj se razrešuje v navezi s predsednico Barbaro Oman.

 

K točki 3

 

Andreja Žele je poročala o kar uspešnem nagovarjanju kolegov z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in Filozofske fakultete UL k včlanjenju v društvo. Danica Rangus je povedala, da je članstvo v Sd Dolenjske in Bele krajine lansko leto upadlo. Poleg omenjenih pomislekov o koristih plačevanja članarine je bila po njenem mnenju razlog tudi opustitev tradicionalne ekskurzije. Težave imajo z iskanjem novega predsednika društva. Odziv na dopis o poverjeniku slavističnega društva po šolah je bil slab. Bojana Verdinek je povedala, da člane Sd Koroška zanimajo predvsem pravopisne oz. lektorske delavnice. Odziv članov je bil soliden, čeprav na tovrstne dogodke seveda prihajajo vedno isti udeleženci.    

 

K točki 4

 

Osrednji načrt društva je poleg kongresa organizacija plačljivih delavnic. Boža Krakar Vogel (didaktična sekcija) 26. 3. 2014 že načrtuje poskusno 3-urno delavnico o bralni pismenosti skozi tesno branje na primeru zahtevnejših besedil, ki jo bo vodila sama. Za april pa je predlagala predstavitev portala Fran s težiščem na didaktičnem vidiku. Andreja Žele je povedala, da se je za to najbolje obrniti na mlade sodelavce Inštituta za slovenski jezik, npr. Andreja Perdiha, Nino Ledinek in Domna Krvino. Boža Krakar Vogel se bo dogovorila z njimi in nato sporočila datume za izvedbo delavnic. Petra Planinca je prosila, naj se pozanima o možnosti gostovanja na njihovi šoli (Srednja šola tiska in papirja Ljubljana). Irena Novak Popov je opozorila, da je Ljubljana zasičena z raznovrstnimi delavnicami in sorodnimi dogodki. Zato je predlagala, da bi društvo gostovalo v manjših krajih oz. da bi se delavnice ponovile še kje drugje. Katarina Balažic je opozorila, da bi bilo dobro prvo obvestilo o delavnicah poslati predsednikom pokrajinskih društev že naslednji teden, saj bo takrat regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, kjer bodo lahko v živo razširili informacije med kolegi. Nekateri predsedniki pokrajinskih društev so izrazili pomisleke glede kotizacije in predlagali, naj bo vsaj prva delavnica »poskusna« in torej brezplačna. Boža Krakar Vogel je na to odgovorila, da so plačljive delavnice tudi eden od ukrepov sanacije slabega finančnega stanja društva. Iz zbranih sredstev bodo kriti potni stroški in honorar izvajalca. Joža Repar Lakovič je predstavila izkušnjo Lektorskega društva Slovenije, ki pripravlja podobne delavnice z zelo solidnim odzivom. Boža Krakar Vogel je tako predlagala kotizacijo 15 evrov za člane in 25 evrov za nečlane. Delavnice bodo izvedene ob najmanj 15 prijavljenih. Za naprej Boža Krakar Vogel razmišlja še o delavnicah, namenjenih neslovenistom, npr. na temo slovenščine kot učnega jezika.   

 

K točki 5

 

Razpisov, na katere bi se lahko prijavilo društvo, skoraj ni več.

 

K točki 6

 

Andreja Žele je predlagala, naj bo letošnja kongresna tema predstavitev delovanja pokrajinskih društev ob 40-letnici delovanja Sd kot zveze društev. Predsedniki bodo pripravili prispevke o zgodovini delovanja pokrajinskih društev za bilten in predstavitev na kongresu. Prvotno je bila načrtovanja organizacija kongresa v Postojni, kjer je bila ustanovljena zveza društev, vendar bo v duhu varčevanja izvedba enostavnejša v Ljubljani. Boža Krakar Vogel je predlagala, da bi bil popoldanski del dopolnjen s katero od delavnic, ki jih načrtuje didaktična sekcija – načrtovani sta dve delavnici.

 

K točki 7

 

Sd Dolenjske in Bele krajine sodeluje z občino pri oblikovanju literarnega razpisa ob 650-letnici Novega mesta. Vodji študentske sekcije se želita sestati s predsednico Andrejo Žele in se dogovoriti glede finančnih zadev. Alenka Šivic Dular je vnovič spomnila na članske izkaznice, s katerimi bi bili člani upravičeni do popustov npr. v Drami (kot ima urejeno Sd Ljubljana).  

 

Ljubljana, 19. 1. 2015

Zapisala Maruška Agrež

Comments