Arhiv‎ > ‎

Zapisnik redne seje UO ZDSDS, 14. januar 2011

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika z zadnje seje

2. Finance idr. številke

3. Revije in tiski SdS, spletna stran, Kronika

4. Osnutek programa kongresa v Mariboru

5. Priprava posveta o CP

6. Razno

Seje so se udeležili: Boža Krakar Vogel, Petra Jordan, Milena Mileva Blažič, Matjaž Zaplotnik, Danica Rangus, Sonja Žežlina, Andreja Žele, Marko Stabej, Mojca Nidorfer Šiškovič, Tatjana Hafner, Helena Kenda, Zoltan Jan, Maruška Agrež, Alenka Valh Lopert,  Vera Tuta, Marjana Hodak, Andreja Pavle, Senija Smajlagič, Bojana Verdinek

Opravičili so se: Miran Hladnik, Erika Kržišnik, France Novak, Franci Just

 

K  1. točki

Predsednica Boža Krakar Vogel predlaga spremembo zapisnika: prva izredna seja naj bo zavedena kar kot prva redna seja, saj predsednik sklicuje seje po svoji presoji. Irena Novak Popov je poročala, da je izpolnila svojo obljubo glede pomoči Slavističnemu društvu Nova Gorica glede spomenika Cirilu Kosmaču in je Milanu Jesihu priporočila, naj se Društvo  slovenskih  pisateljev za to zavzame, vendar so problem sredstva. Glede točkovanja udeležbe na kongresu za napredovanje učiteljev se bo predsednica pozanimala na Zavodu za šolstvo o pogojih, do letošnjega kongresa to najbrž še ne bo razrešeno. Opozorila je na pisne pripombe prekmurskega društva na to, da je vodstvo honorirano, in pojasnila, da je to seveda običajno. Glede delovanja sekcij še ni bilo pobude z nobene strani, čeprav je bilo to dogovorjeno na prejšnji seji.

Sklep 1: Zapisnik je bil potrjen.

 

K 2. točki

Zadnje tri mesece je potekalo intenzivno ukvarjanje s financami. Boža Krakar Vogel se je zahvalila Heleni Kenda za prisotnost in nasvete na sestankih. Članov SdS je glede na plačane članarine le 106. Da jih je dejansko več, se vidi po številu izkoriščenih popustov pri naročninah in kotizacijah. Helena Kenda je podala finančno poročilo.  

Odprlo se je novo stroškovno mesto, in sicer slavistična knjižnica. Ireno Novak Popov je zanimalo, koliko je ljubljanski kongres prinesel profita ali izgube. Po primerjanju številk je kazalo, da imata z računovodkinjo različne podatke, Boža Krakar Vogel je pri tem opozorila, da Irena Novak Popov najbrž vključuje še zbornik, ki v računovodstvu posebna postavka. Irena Novak Popov je mimo tega opozorila na neurejene številke v računovodstvu in vprašala po nepovrnjenih stroških kongresa, ki jih SDS dolguje SD Ljubljana. Predsednica je povedala, da je bil del sredstev že nakazan, preostalo pa za zdaj zamrznjeno. Opozorila je na nujnost avtorskih honorarjev zaradi veliko dela. Andreja Žele je povedala, da tehnično uredništvo SR od leta 2005 deluje brez honorarjev, v dobro finančnega stanja revije. Ireni  Novak Popov se tovrstno volonterstvo zdi neprimerno. Boža Krakar Vogel je predlagala, da se honorarji izplačujejo, razumno v skladu z denarjem.

Predsednica je dala na glasovanje predlog za dvig članarine na 25 evrov. Sonja Žežlina je na to pripomnila, da je povprečen slavist učitelj, ki ne izkoristi bonitet, povezanih z revijo in  kongresom, zato je že 20 evrov visoka vsota. Zoltan Jan je izpostavil problem neidentificiranja učiteljev slovenščine z društvom. Res vse kaže, da je društvo namenjeno le še raziskovalcem. Na kongrese hodijo večinoma referenti, ki ne plačajo kotizacije. Boža Krakar Vogel je povedala, da se učitelji bolje počutijo na prireditvah, ki jih organizirajo druge inštitucije. Tatjana Hafner je izpostavila druge podobne projekte; učitelji bi se udeleževali tudi kongresov, če bi dobili točke za napredovanje.

Sklep 2: Predlog dviga članarin na 25 evrov je bil sprejet.  

Predsednica je podala predlog, da se članarine pobira v »centrali«. Sonja Žežlina je opozorila,  da so pokrajinska društva vendarle bolj učinkovita pri pobiranju članarin, saj člani očitno ne plačujejo položnic, ki jih dobijo po pošti, predsednik posameznega pokrajinskega društva pa lahko na sejah in drugih srečanjih »pritisne« na člane. Predsedniki pokrajinskih društev so se strinjali, da bodo opravljali večji nadzor na plačevanjem članarin, in večinoma tudi s tem, da se polovica od pobranih članarin nakaže na matično društvo. Tatjana Hafner (SD Posavje) je to že storila. Nekateri predsedniki so nad tem predlogom ponovno izrazili nekatere dvome: Bojana Verdinek je podala približno sliko njihovih stalnih odhodkov, s skromnimi 20 članarinami komaj pokrijejo računovodske in materialne stroške, honorarjev tako ali tako ne prejemajo. Glede članstva in glede aktivnosti so med posameznimi pokrajinskimi društvi velike razlike.

Sklep 3: Predlog o zbiranju članarin neposredno na SDS je bil zavrnjen, še naprej naj se zbirajo po posameznih pokrajinskih društvih. Predlog o nakazovanju polovice članarin na matično SDS je bil sprejet.

Na glasovanje sta bila podana predloga o vzpostavitvi knjigovodstva na novo z letom 2011 ter o prelivanju sredstev viška pri revijah na stroškovno mesto 1, kar bi pokrilo nepokriti znesek. Marko Stabej je kot odgovorni urednik JiS nastopil proti temu predlogu. Matjaž Zaplotnik in Zoltan Jan sta opozorila, da je presežek pri JiS zato, ker letos ni bila izpolnjena realizacija, ter da pokritje nepokritih sredstev na SM-1 s presežkom z drugih stroškovnih mest ni upravičeno in ni smiselno. Boža Krakar Vogel je ravno tako menila, da bo JiS denar dejansko potreboval. Helena Kenda je pojasnila, da je prenos sredstev z enega stroškovnega mesta na drugo interni prenos in da to ne pomeni dejanskega odvzetja denarja revijama. Na vprašanje Matjaža Zaplotnika, zakaj je torej sploh treba prenašati sredstva, je odgovorila, da zaradi večje preglednosti. Andreja Žele je ponovno opozorila na racionalizacijo izplačevanja honorarjev, ki so tako obremenili SM-1. Upravni odbor je z večino glasov (3 proti, 1 vzdržan) podprl sklep o prenosu sredstev na SM-1, vendar je Irena Novak Popov opozorila, da se je treba vprašati, ali lahko UO »povozi« glas urednikov obeh revij. Andreja Žele je poudarila, da ni proti predlogu o pokritju te razlike s sredstvi s SM obeh revij, temveč je za solidarnost. Glede na slabo finančno stanje je predlagala, da se trenutno delovanje društva omeji na po njenem osrednjo društveno dejavnost, na delovanje obeh revij, Boži Krakar Vogel se je to zdelo nemogoče, saj je že bilo sklenjeno, da mora biti kongres vsako leto.

SKLEP: Predlog o vzpostavitvi knjigovodstva na novo je bil sprejet. Predlog o prelivanju sredstev je preložen, dokler se ne sestaneta uredništvi obeh revij (po možnosti skupaj).

 

K  3. točki

Tudi naročnin za revije je več,  kot je članov, okrog 300 za SR in okrog 500 za JIS. SR ima s   prodajo revij okrog  90.000 € dohodka. Število naročnikov še vedno pada. Andreja Žele je povedala, da šole odjavljajo tudi edini naročen izvod revije. Irena Novak Popov je opozorila na brezplačen dostop na spletu, medtem ko se za tuje znanstvene revije plača, ter na nizke naročnine. Bolj kot odjavljanje jo skrbi neplačevanje. Milena Mileva Blažič je opozorila, da je za učitelje naročnina mogoče vseeno kar visoka. Boža Krakar Vogel je povedala, da  načeloma podpirajo zvišanje naročnin. Mojca Nidorfer Šiškovič je predlagala uvedbo dveh tarif naročnin, in sicer posebej za šole in za posameznike.

Andreja Žele je povedala, da je imela SR konstitutivni sestanek 12. 1. 2011. Uredniški odbor je delno spremenjen. Spisek bodo poslali tudi na društvo do 15. 2. 2011 ali po dopisni seji. Odstopa Tomo Korošec, za novega  odgovornega urednika je bil  predlagan Miran Hladnik, predlogi za tehničnega urednika so bili 3. Marko Stabej bi rad prenehal z delovanjem kot  odgovorni urednik JiS, enako velja za tehnično urednico Urško Jarnovič. Andreja Žele je poudarila , da izhajanje revij ne sme usahniti, Irena Novak Popov, Zoltan Jan in Boža Krakar Vogel pa, da bi reviji morali privabiti učitelje in objavljati tudi članke, povezane z njihovo  prakso. Boža Krakar Vogel je predlagala, naj  se najprej uredništvi pogovorita o izhajanju in  financah in se sestaneta tudi med seboj.

SKLEP: Uredništvi obeh revij se bosta sestali, ko bo uredništvo SR dokončno formulirano.

 

K 4. točki

Alenka Valh Lopert je povedala, da so v  Mariboru obvestila o kongresu že poslali na  osnovne in srednje šole in jih pozvali, naj pošljejo predloge zanj, odziv pa je zelo skromen. Za plenarna predavanja so nagovorili 3 profesorje: Marjano Hodak za didaktiko, Zinko Zorko za  jezik ter Silvijo  Borovnik za književnost. Rezervirani so že prostori na sedežu Univerze v Mariboru. Marjana Hodak in Boža Krakar Vogel sta opozorili na zapostavljenost ukvarjanja s poučevanjem slovenščine v srednjih in poklicnih šolah, zato bo temu letos posvečena didaktična sekcija. Ena izmed sekcij bo letos posvečena diplomskim nalogam študentov, okrogla miza bo na temo Slovenščina v javnosti in izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji, vodja bo Marko Stabej. Milena Mileva Blažič je predlagala tandemsko organizacijo okrogle mize z Mariborom. Boža Krakar Vogel je bila proti, saj naj bi bil organizator vodja sekcije. Predlagano je bilo tudi, da bi se povabilo  katerega izmed predavateljev iz tujine, Zoltan Jan je predlagal poučevanje slovenščine v zamejstvu.

Predračun za prihodnji kongres zajema tretjino ljubljanskega kongresa. O spremljevalnem dogajanju: za gledališko predstavo se dogovarjajo z Lutkovnim gledališčem za Krst pri Savici. Alenka Valh Lopert na podlagi preteklih izkušenj ne verjame, da bi lahko pridobili sponzorska sredstva s strani Mestne občine Maribor.

SKLEP:  29. 1. 2011 bo v Mariboru  sestanek za kongres.

 

K 5. točki

Boža Krakar Vogel 15. 4. 2011 načrtuje posvet o Cankarjevem priznanju, raziskava, v katero so vključeni študentje, že poteka, problem pa je najem prostora. Milena Mileva Blažič je predlagala veliko sejno dvorano v Mestni hiši.

SKLEP: Milena Mileva Blažič bo poskrbela za prostor za posvet o Cankarjevem tekmovanju v Mestni hiši.

 

K 6. točki

Predsednica je izpostavila, da se je SDS oglasilo v javnosti z izjavo o nacionalni strategiji visokega šolstva. Odslej naj bi dal pisec izjavo v pregled  določenim ljudem. Objavi se, če je minimalen konsenz.

V zvezi z razpravo o pobudi glede državne himne, ki jo je sprožil Dragan Božič, OU ni posebej zainteresiran za to, saj je postopek kompliciran.

Ker zadnja leta predstavniki Slavističnega društva Trst, Gorica, Videm na sejah niso bili prisotni, je nova predsednica Vera Tuta poročala o delovanju. Imajo  enake  težave kot v Sloveniji, organizira se toliko, kolikor dobivajo dotacij od Furlanije - Julijske krajine: tečaje za učitelje, beležijo obletnice, recimo100-letnici Ljubke Šorli in Cirila Kosmača.

Sonja Žežlina je člane  povabila na Primorske slovenistične dneve.

SKLEPI: Člani se z vprašanjem spremembe državne himne ne nameravajo ukvarjati.


Zapisnikarica: Maruška Agrež

Ljubljana, 15. 1. 2011                                                          

Comments