Перемишльский повіт (П)
 1. Арламовські h. власний
 2. Бажі
 3. Балицькі
 4. Балицькі з Войцехова
 5. Баранецькі h. Сас
 6. Бандрівські h. Сас
 7. Бережанські
 8. Бжестянські
 9. Бибельські
 10. Біскупські
 11. Бірецькі
 12. Бойовські
 13. Болестрашицькі
 14. Боляновські
 15. Боратинські-Боляновські-Дубковські
 16. Брилинські
 17. Будки с Натковичей
 18. Буховські
 19. Ваповські
 20. Венцковські
 21. Вербогрижські
 22. Витошинські
 23. Воютицькі-Гроховські-Германовські-Ниховські
 24. Гарниши з Бортатина
 25. Германовські
 26. Гдашицькі-Тамановські
 27. Гербурти
 28. Глови
 29. Голамбеки: Замєховські, Лешньовські, Троєцькі 
 30. Горайські
 31. Гостиславські
 32. Гроховські
 33. Губицькі
 34. Дершняки: Бажі
 35. Дзялоши
 36. Дидятицькі
 37. Дмитровські
 38. Добаневські
 39. Долинські з Биліць
 40. Долуські з Старова
 41. Домагосциські
 42. Дорогоївські або Дрогойовські
 43. Дубковські
 44. Дуниковські
 45. Заблоцькі
 46. Завензи
 47. Замєховські
 48. Замостські
 49. Кальнофойські
 50. Катинські
 51. Клеофаси
 52. Клоковські
 53. Кмити
 54. Ковиницькі
 55. Кокотки Солецькі
 56. Конецпольські
 57. Конюшецькі
 58. Копистинські
 59. Коритницькі
 60. Кощеї
 61. Кречковські
 62. Крисовські
 63. Крукеницькі
 64. Кусеницькі: Кусеницькі, Рамулти, Челятицькі
 65. Купятицькі
 66. Кшивецькі
 67. Ланкорські з Лучиць
 68. Лентовеньські
 69. Лешньовські
 70. Липницькі
 71. Липські
 72. Лісковацькі
 73. Лодинські
 74. Лопушанські
 75. Лутковські
 76. Маковські
 77. Мамайовичі
 78. Марківські
 79. Матвеї з Седліскі
 80. Мельновські (1437-1559, згас?)
 81. Мильчицькі-Поруденські
 82. Михайловські: Михайловські, Шоломунськв
 83. Мишлятицькі: 
 84. Нанівські
 85. Негребецькі
 86. Нижанковські
 87. Ниховські
 88. Новосільські
 89. Одровонжи Жиравицькі
 90. Ожецькі (с Орська): Ожецькі, Дуніковські, Купятицькі
 91. Ожеховські
 92. Островські
 93. Пацлавські
 94. Пелки
 95. Передельницькі, князі
 96. Підгородецькі
 97. Підлісецькі
 98. Праковські
 99. Прохницькі-Розбожські
 100. Рамулты
 101. Риботицькі:Риботицькі, Буховські, Бжестянські, Губицькі
 102. Ритаровські,
 103. Рогожинські
 104. Роза
 105. Рудавські
 106. Сенновські: Сенновські та Кшечовські 
 107. Славські
 108. Сливницькі
 109. Смеречанські
 110. Смолніцькі
 111. Спровські
 112. Стадницькі
 113. Старявські
 114. Тишковські
 115. Тісовські
 116. Троєцькі
 117. Турські
 118. Тщеньські
 119. Фредри
 120. Устрицькі
 121. Хлопецькі
 122. Хмелецькі
 123. Ходновські
 124. Холовські
 125. Челятицькі с Шаломуничей
 126. Чемеровські
 127. Чижовські
 128. Чуріли
 129. Яскманицькі
 130. Яменські

Балицькі з Войцехова з Краківського воєводства. Нащадки Гелени 
Балицької (1498-1511) і Яна Войцеховського (1511-1524). Власники 
с. Баличі210.
Блонські Станчики. Ян (1547-1601), його сини: Павло і Станіслав (1597-
1603). Власники війтівства в Острові (1575), частки у с. Ловце (1597)211.
Богуцькі з Равського повіту. Матей, перемишльський войський (1545-
1546) і земський суддя (1546-1560); Альберт, перемишльський войський 
(1551-1568), Павло (1591-1594), Лука (1585-1603). Власники Биличів212. 
Бочковські. Ян (1573) з синами Петром (1585-1592) і Яном (1585-1592). 
Власники Волчишовичів, Дидятичів, Вощанців, Ворховичів, Саничів, частини 
Кальнофосів (1585-1592)213.
Броньовські із Сандомирського воєводства. Мартин (1530-1550), власник 
Гавловичів; Станіслав, перемишльський хорунжий (1546-1551) і конюший 
(1554-1580), власник Завадки; Себастіан, перемишльський конюший (1577-
1584); Мартин, Еразм, Петро, сини Самсона, власники Кашиців (1578-1593); 
Станіслав і Миколай, сини Станіслава, власники Вощанців, Ворховичів, 
Саничів (1571)214. 
Воєводки із Серадзького вєводства. Брати Нікодем (15401-582), Йоан 
(1535-1542), Йосиф (1543-1552), Єронім (1542), Бальтазар (1553), Ахацій 
(1554) та їхні нащадки. Посесори війтівства у с. Лукавець (1550-ті рр.), 
власники частини Слонського, Опарів, Довгого, Рапчиців (з 1580-х рр.)215.
210 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 12, с. 869; ф. 14, оп. 1, спр. 6, с. 250-251, 288; спр. 7, с. 103, 555, 496, 510, 
546, 555; спр. 8, с. 483, 507, 609; спр. 9, с. 431, 626, 741; спр. 13, с. 83, 204; спр. 14, с. 85, 436, 653, 
750; спр. 17, с. 98, 145, 580; спр. 24, с. 9, 27, 765; спр. 32, с. 587; спр. 166, с. 169; спр. 167, с. 118; 
спр. 170, с. 839; спр. 171, с. 337; спр. 173, с. 346; спр. 174, с. 83; спр. 178, с. 495; спр. 279, с. 1171; 
спр. 280, с. 23; спр. 297, с. 1434; спр. 305, с. 217.
211 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 10, с. 209; спр. 12, с. 295; ф. 14, оп. 1, спр. 172, с. 312; спр. 176, с. 385; 
спр. 178, с. 14, 29.
212 Urzędnicy województwa Ruskiego XIV–XVIII wieku, opr. Kazimierz Przyboś, [w:] Urzędnicy Daw.nej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. III. Ziemie Ruskie, zesz. 1, Wrocław etc. 1987, s. 310. 213 ЦДІАУЛ, ф. 12, оп. 1, спр. 50, с. 1870-1872; ф. 14, оп. 1, спр. 166, с. 45; спр. 167, с. 15; спр. 293, 
с. 894; спр. 296, с. 119.
214 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 6, с. 591, 596; спр. 7, с. 133, 701; спр. 9, с. 540; спр. 11, с. 394, 430, 449, 
508; спр. 12, с. 86, 279, 374, 725, 998; ф. 13, оп. 1, спр. 50, с. 1351; спр. 296, с. 354; ф. 14, оп. 1, спр. 
9, с. 794; спр. 14, с. 182, 234, 275, 294; спр. 28, с. 499; спр. 167, с. 205, 510; спр. 170, с. 971; спр. 178, с. 
256; Urzędnicy…, s. 313. 215 ЦДІАУЛ, ф. 12, оп. 1, спр. 9, с. 265, 674-675; спр. 10, с. 462; спр. 12, с. 35, 156, 207, 251, 488, 494, 
565, 672, 1053; ф. 14, оп. 1, спр. 166, с. 29, 56, 383; спр. 166, с. 29, 56, 383; спр. 167, с. 86; спр. 168, 
Вояковські. Станіслав (1540); Лаврентій, перемишльський земський 
суддя (1543-1546); Каспер (1576-1591). Власники Ржепліна, частини Розбожа, 
Чудовичів, Частковичів216. 
Гинеки з Краківського воєводства. Йоан (1513), Адам (1539-1545), Йоан 
(1569-1590). Власники частини Мільчиців217.
Добаневські з Плоского. Олехно Стибор, перемишльський ловчий (1523-
1526) та його нащадки. Власники Добаневичів (з 1523 р.)218.
Домарацькі із Сандомирського воєводства. Брати Петро (1515-1540), 
Андрій (1512-1531), Рафаель (1522-1557) та їхні нащадки. Власники часток 
у Крамаровці (з 1515 р.), Журовичах (з 1522 р.), Моравському (з 1540 р.), 
Янковичах (з 1583 р.), Прошньові (1557 р.)219.
Жолтовські. Миколай (1540-1548); Мартин, прохницький плебан (1560); 
Тома, перемишльський земський коморник (1590), Павло (1583-1594); 
Миколай, перемишльський земський коморник (1597)220.
Збієвські з Брест-Куявського воєводства. Лаврентій (1570), з синами 
Станіславом (1590-1602) і Венцеславом (1590-1617). Власники частини 
Ваневичів, успадкованої від Шкодків (з 1570 р.)221.
Земницькі. Фелікс (1535-1559), Андрій (1563). Власники Микулинців, 
війтівства у Тринчі (1530-60-ті рр.)222. 
Канські. Климент (1527), Станіслав (1549-1559), Матей (1585-1597). 
Власники частини Мишлятичів223.
с. 543, 891, 1079; спр. 178, с. 255, 277, 533; спр. 305, с. 620.
216 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 7, с. 298, 571; спр. 9, с. 463, 526, 570, 775; спр. 10, с. 430; спр. 11, с. 716-
717, 768, 770; спр. 12, с. 155, 166, 240; ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 205, 733; спр. 166, с. 9, 109, 271; спр. 
167, с. 159, 201; спр. 168, с. 681; спр. 171, с. 156; спр. 172, с. 114; спр. 179, с. 662, 712.
217 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 5, с. 29; ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 72, 601, 737; спр. 24, с. 647; спр. 167, с. 
227, 386.
218 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 7, с. 653; спр. 8, с. 434, 443, 568, 571; спр. 9, с. 356; спр. 13, c. 178; спр. 
32, с. 295; спр. 167, с. 221; спр. 172, с. 19; спр. 175, с. 50; спр. 178, с. 149, 315, 451; спр. 179, с. 656; 
спр. 279, с. 331; спр. 295, с. 79; спр. 299, с. 135; спр. 305, с. 583, 585.
219 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 6, с. 345; спр. 10, с. 677; спр. 11, с. 87, 213, 361-362, 739; спр. 12, с. 129, 
181, 206, 215, 447, 662; ф. 14, оп. 1, спр. 170, с. 1081; спр. 172, с. 152; спр. 173, с. 379; спр. 178, с. 
510; спр. 179, c. 809.
220 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 9, с. 714; спр. 12, с. 749; ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 151, 1167; спр. 166, с. 7, 
222, 298; спр. 167, с. 68, 79, 121, 349; спр. 168, с. 791, 859, 1081; спр. 171, с. 315; спр. 172, с. 107.
221 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 66, с. 320, 854; спр. 67, с. 1202, 1523; спр. 311, с. 121; ф. 14, оп. 1, спр. 
172, с. 93; спр. 176, с. 535; спр. 294, с. 779; спр. 297, с. 10.
222 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 6, с. 860; спр. 11, с. 732; спр. 7, с. 134; спр. 12, с. 204, 214, 260, 400, 634, 
725, 860, 862, 885, 1026; ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 816; 1535; спр. 24, с. 808.
223 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 25, с. 323; спр. 50, с. 1734; ф. 14, оп. 1, спр. 8, с. 641; спр. 17, с. 951; спр. 
166, с. 88; спр. 171, с. 29; спр. 172б с. 135.
Красицькі з Сеціна у Добжинецькій землі. Сини і внуки Якоба 
Сецінського (1525-1550) і Барбари Оріховської, власниці Красиці. Власники 
Красиці (з 1520-х рр.), Грушатичів, Звротовичів та частини Нового Міста 
Библа (з середини 1560-х рр.); Мельньова, Сливниць, Гроховців, Коритників, 
Тарнавців (з 1570-1580-х рр.)224.
Краснопольські-Боратинські. Ян Краснопольський (1515) і Анна 
Боратинська та їхні нащадки. Власники Сирокосців (з 1530-х рр.)225. 
Кунати з Львівської землі. Адам (1544). Мартин (1568), Валентин, (1580), 
Єфстахій і Андріан – сини Адама (1593-1606). Власники частини Тустанович 
(з 1580 р.), частини Слонського (з 1593 р.), Конюшків і Загір’я (з 1598 р.)226.
Лички з Риглиці. Вітус (1516-1544), Миколай (1561), Мартин і Рафаель 
(1576-1598) Власники війтівства у Вишатичах (перша половина 16 ст.), 
Максимовичах, Луньовичах, Бісковичах (1580-1590-ті рр.)227.
Лютославські. Станіслав (1545); Альберт, перемишльський бурграбій 
(1572), підстароста (1583), мечник; Ярема, син Альберта; Станіслав, син Яна 
(1593). Власники Гнойниці і Гнойницької Волі228. 
Найдаковські. Бартоломей (1551) та його сини Бернард (1590-1594) і 
Мартин (1590-1598). Власники часток у Попелях і Котові229.
Нєсмерські з Краківського воєвдства. Петро (1517), Станіслав (1533), Йоан 
і Єронім (1536-1544), Валентин 1580-1598). Посесори війтівства у Гродзиську 
(1517-1530) і Високій (1544), власники частини Тамановичів (1580)230. 
224 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 9, с. 491; спр. 14, с. 98, 162, 166, 408, 598, 734, 980, 1081; спр. 24, с. 78, 
113, 183, 192, 485, 857; спр. 28, с. 386; спр. 32, с. 802; спр. 168, с. 983; спр. 174, с. 27; спр. 281, с. 
462; спр. 300, с. 189; H. Kotarski, Krasicki Stanisław (ok. 1540-1602) [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
t. XV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 158–159; Polska XVI wielu, s. 15.
225 ЦДІАУЛ, ф. 12, оп. 1, спр. 12, с. 732; ф. 14, оп. 1, спр. 8, с. 86, 419, 500, 510, 512, 518, 545, 586; 
спр. 9, с. 300, 302, 305; спр. 12, с. 189, 270; спр. 13, с. 102; спр. 14, с. 17, 432, 1090; спр. 17, с. 475-
476; спр. 24, с. 171; спр. 166, с. 237; спр. 167, с. 165; спр. 169, с. 15-16.
226 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 296, с. 827; ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 653; спр. 24, с. 425; спр. 166, с. 87, 
92, 169; спр. 167, с. 23; спр. 168, с. 1074, 1078; спр. 170, с. 1016; спр. 178, с. 8, 277, 363; спр. 299, 
с. 174, 494.
227 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 9, с. 448; спр. 10, с. 944; спр. 12, с. 820; ф. 14, оп. 1, спр. 5, с. 664; ф. 14, 
оп. 1, спр. 14, с. 656; спр. 9, с. 769; спр. 170, с. 894; спр. 293, с. 27; спр. 296, с. 517, 976; спр. 297, с. 
288, 1000, 1258.
228 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 9, с. 456; спр. 10, с. 623; спр. 12, с. 266; ф. 14, оп. 1, спр. 24, с. 591; спр. 
28, с. 582; спр. 32, с. 798; спр. 167, с. 253; спр. 168, с. 748; спр. 171, с. 196; спр. 294, с. 118; спр. 296, 
c. 795; спр. 305, с. 996-997.
229 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 12, с. 428; ф. 14, оп. 1, спр. 167, с. 34; спр. 171, с. 237; спр. 173, с. 431; 
спр. 178, с. 41.
230 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 6, с. 182; спр. 11, с. 407, 600; спр. 12, с. 186; ф. 13, оп. 1, спр. 296, с. 324; 
ф. 14, оп. 1, спр. 171, с. 662; cпр. 296, c.1473; спр. 299, с. 17; спр. 305, с. 27.
Ожецькі Страки з Львівської землі. Подружжя Станіслав Страка 
(1523-1554) і Марта Ожецька та їхні нащадки. Власники частини Великого 
Орська231. 
Опарські. Подружжя Миколай Зубрський-Чайківський (1520) і Софія 
Корава та їхні нащадки. Власники часток у Слонському, Опарях, Рапчицях, 
Довгому232.
Пеньонжеки. Миколай (1518-1537), Ян (1536-1550), Ян – перемишльський 
підстолій (1585-1592). Власники Гавловичів, Йодловки, Тулічова, Хожова, 
частини Розбожа, Свєбодної, Тимовичів (з середини XVI ст.)233.
Пудловські. Ян (1515-1531), Станіслав і Матей (1556-1568), Тома (1585-
1603). Власники Мокрян і Шашоровичів (з 1531 р.)234. 
П’ясецькі. Миколай (1556), Ян (1556-1582), Себастіан (1592), Станіслав 
і Криштоф, сини Яна (1595); Валентин і Альберт (1595). Власники частини 
Янковичів (з 1556 р.) і Кідаловичів (1595 р.)235.
Рембертовські. Ян (1547-1556), власник Коньова; брати: Альберт (1584-
1598), власник частки у Хлопчицях і Вощянцях та Франциск (1580-1606), 
Лука (1590-1603)236.
Рудоловські. Миколай Пшеперовський (1515) та його нащадки. Власники 
Рудоловичів237. 
231 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 11, с. 403; ф. 13, оп. 1, спр. 25, с. 1622; спр. 28, c. 150, 153-154; спр. 63, 
с. 393; спр. 66, с. 40; ф. 14, оп. 1, спр. 12, с. 332; спр. 13, с. 321, 131, 321; спр. 14, с. 32; спр. 17, с. 
210; спр. 24, с. 185, 653; спр. 166, с. 16-17, 23; спр. 170, с. 739, 850, 863, 874; спр. 171, с. 358; спр. 
178, с. 377, 521; спр. 179, с. 664; спр. 282, с. 447; спр. 285, с. 330; спр. 299, с. 143-144, 166, 386; спр. 
300, с. 59, 280; спр. 305, с. 113.
232 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 8, с. 675; ф. 14, оп. 1, спр. 9, с. 221, 464-465; спр. 12, с. 488, 529; спр. 13, 
с. 293, 334, 364; спр. 14, с. 20, 155, 453, 518, 681, 1024; спр. 17, с. 7, 147, 485; спр. 24, c. 1070; спр. 
28, с. 155; спр. 32, с. 590; спр. 166, с. 474; спр. 167, с. 13, 23; спр. 168, с. 999; спр. 169, с. 97; спр. 
170, с. 532; спр. 172, с. 160; спр. 175, с. 110, 188; спр. 179, с. 1001; спр. 279, с. 310; спр. 281, с. 977; 
спр. 282, с. 30, 109, 246; спр. 297, с. 24, 69; спр. 299, с. 240, 815; спр. 300, с. 78, 86, 1116, 1125, 1218; 
спр. 305, с. 550, 734.
233 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 11, с. 664, 712, 741; спр. 12, с. 559, 718; ф. 13, оп. 1, спр. 25, с. 406; ф. 14, 
оп. 1, спр. 8, с. 294; спр. 167, с. 24; спр. 171, с. 557; спр. 172, с. 167; спр. 178, с. 461;. cпр. 179, с. 713; 
спр. 305, с. 861; Polska XVI wielu, s. 12.
234 ЦДІАУЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 5, с. 267; ф. 14, оп. 1, спр. 9, c. 916; спр. 17, с. 55; спр. 28, с. 462; спр. 
166, с. 91, 108; спр. 297, с. 1042; спр. 299, с. 151.
235 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 10, с. 612; спр. 12, с. 576, 584, 595; ф. 14, оп. 1, спр. 166, с. 425; спр. 168, 
с. 819; спр. 169, с. 238; спр. 171, с. 512, 531, 601; спр. 178, с. 352; спр. 179, с. 654, 656, 743; спр. 305, 
с. 1205.
236 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 50, с. 52; спр. 296, с. 58; ф. 14, оп. 1, спр. 17, с. 508, 579; спр. 24, с. 743; 
спр. 167, с. 333; спр. 168, с. 1001; спр. 171, с. 106; спр. 299, с. 17; спр. 178, с. 188; спр. 305, с. 305, 
799.
237 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 7, с. 271, 737; спр. 9, с. 45, 156, 241; спр. 10, с. 492, 611; спр. 11, с. 59, 66, 
Святки. Йоан (1536-1540), Миколай (1512-1521), Себастіан – син Миколая 
(1539-1547). Власники Люторижа (перша половина XVI ст.)238.
Сливницькі (з Пеничиців). Венцеслав (1518-1548), перемишльський 
підстароста (1526-1538) з синами: Андрієм (1546-1558); Станіславом, 
перемишльським мечником (1564-1571); внуками: Венцеславом (1575-1583) 
і Мартином (15757-1583). Власники Сливниці239.
Слонські. Подружжя Якуб Помяновський (1507-1544) і Анна Корава 
та їхні сини і внуки. Власники часток у Слонському, Опарях, Рапчицях, 
Довгому240. 
Срочковські. Криштоф (1539), Мартин (1546-1556), посесори війтівства 
у Кельнарівці; сини Мартина: Петро, Каспер, Йоан (1590-1603)241.
Стапковські. Андрій (1529-1540), Йоан (1593-1598), Станіслав (1593). 
Власники частини Заболотців (з 1540 р.) і частки у Секерчицях (1590-ті 
рр.)242.
Улінські. Криштоф (1540-1568), власник Ожевичів Великих і Рожнятова; 
син Кшиштофа Петро (1563-1591), власники частини Журовичів; Ян (1586-
1594), власник Шашоровичів243. 
Янчевські. Мартин (1580-1585) з синами Яном, Венцеславом, Валентином, 
Клементом (1594). Власники частини Мишлятичів244. 
Поряд із родами, якими поповнилася перемишльська шляхта, упродовж 
731; спр. 12, с. 33, 132, 248, 278, 300, 692; спр. 14, с. 269, 569, 587; ф. 14, оп. 1, спр. 13, с. 159, 226; 
спр. 12, с. 468; спр. 13, с. 138, 159, 299; спр. 14, с. 128, 696; спр. 17, с. 50, 205-206, 274; спр. 166, с. 
276; спр. 167, с. 86, 128; спр. 171, с. 488; спр. 174, с. 65; спр. 175, с. 55; спр. 178, с. 233; спр. 282, с. 
384; спр. 285, с. 224.
238 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 6, с. 13; спр. 7, с. 358; спр. 11, с. 23, 181, 683-684; спр. 12, с. 15, 37, 41, 
66, 228, 278; ф. 13, оп. 1, спр. 4, с. 429; спр. 5, с. 19.
239 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 7, с. 853; спр. 12, с. 287; ф. 13, оп. 1, спр. 25, с. 1572; ф. 14, оп. 1, спр. 8, 
с. 462, 613, 710-711, 745; спр. 9, с. 150-151, 157, 320, 619; спр. 13, с. 34, 74, 83, 158, 172, 348; спр. 
14, с. 344, 448, 681, 940, 949, 1009, 1048, 1098, 1122; спр. 17, с. 35, 47, 98, 595-596, 926; спр. 24, с. 
19, 225, 478, 665; спр. 28, с. 743; спр. 32, с. 75, 686; спр. 281, с. 542.
240 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 63, с. 308; спр. 311, с. 59; ф. 14, оп. 1, спр. 6, с. 12, 56, 736; спр. 7, с. 134; 
спр. 8, с. 719; спр. 12, с. 349, 362; спр. 13, с. 101, 118, 181, 219; спр. 14, с. 20, 611; спр. 17, с. 147, 219; 
спр. 24, с. 105; спр. 28, с. 199, 507; спр. 166, с. 56; спр. 167, с. 3, 8, 85; спр. 170, с. 532-533, 546, 682; 
спр. 171, с. 517; спр. 175, с. 54; спр. 282, с. 30, 247; спр. 300, с. 195; спр. 305, с. 550.
241 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 7, с. 619; спр. 12, с. 13, 15, 253, 383, 573; ф. 14, оп. 1, спр. 167, с. 334-335; 
спр. 170, с. 1017; спр. 176, с. 535.
242 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 8, с. 812; спр. 14, с. 155, 271-272; спр. 170, с. 994; спр. 172, с. 11; спр. 
173, с. 432, 523; спр. 294, с. 435.
243 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 7, с. 125; спр. 12, с. 185, 356, 394, 356, 664, 868, 885, 897, 1005-1006; ф. 
13, оп. 1, спр. 296, с. 768; ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 164; спр. 166, с. 307; спр. 167, с. 203; спр. 170, с. 
976, 1030; спр. 293, с. 1117; спр. 297, с. 855.
244 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 166, с. 45; спр. 170, с. 1006; спр. 296, с. 248; спр. 297, с. 180-181.

існувала чисельна група осіб, котрі володіли земськими маєтностями 
в Перемишльській землі і їхнє перебування у складі перемишльської шляхти 
упродовж XVI ст. обмежувалося одним поколінням. До таких належали:
Бейковські (Ян, 1570–1590, власність: Свінча, Пелнятичі)245, Бернашовські 
(Ян, 1540, власність: Лютків і Боянівка)246, Близинські (Миколай, 1536, 
Підгородці)247, Борек (Лука, 1526-1529, Тополовка)248, Броніш (Павло, 1585-1601, 
частина Ваневичів)249, Бжоські (Адам, Якоб, Йоан, 1586-1594, Мишлятичі)250, 
Харжовський (Бартоломей, 1541, Любенці)251, Ходецькі (Ян, 1592, Кавсько)252, 
Цеклинські (Ян, 1531-1545, Ниговичі, Костельники, Кропильники)253, 
Чернейовський (Ян, 1593, частка у с. Уличне)254, Черменські (Валентин, Прокоп, 
Ян, Лаврентій, 1593-1597, Дубровляни)255, Добринецькі (Якуб, 1593-1603, 
частина Борщовичів, Библа)256, Горські (Андрій, Прокоп, 1596, Никловичі)257, 
Грушецький (Альберт, 1580-1601, Рогізно)258, Гербортовські (Миколай, 1593, 
Блажів)259, Ідзиковські (Ян, 1531-1537, Янковичі)260, Яцимирські (Миколай, 
1532-1544, Долголука)261, Янушовські Лосі (Мартин, 1595, нерухомість на 
перемишльському передмісті)262, Карвовські (Станіслав, 1580, Янковичі; 
Леонард, 1592-1601, Болянівка, Замєхов)263, Кобилецькі (Бартоломей, 1584, 
Тщенець)264, Конецькі (Миколай, 1592-1603, Волчишовичі)265, Корнякт 
(Костянтин, 1591-1594, Злочковичі, Бялобоки)266, Ковальовські (Самуель, 
245 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 11, с. 665, 777.
246 Tamże, cпр. 11, с. 666; ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 166.
247 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 12, с. 269; спр. 14, с. 369; спр. 17, с. 723.
248 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 6, с. 471; ф. 14, оп. 1, спр. 9, с. 639.
249 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 166, с. 113; спр. 167, с. 79; спр. 176, с. 560; спр. 293, с. 13.
250 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 50, с. 1617-1618; ф. 14, оп. 1, спр. 168, с. 655, 737, 1095; спр. 169, с. 361.
251 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 422.
252 Tamże, cпр. 169, с. 138.
253 Tamże, cпр. 9, с. 800; спр. 14, с. 760.
254 Tamże, cпр. 29, с. 869.
255 Tamże, cпр. 294, с. 935-936; спр. 299, с. 2543.
256 Tamże, cпр. 296, с. 35, 141; спр. 305, с. 594.
257 Tamże, cпр. 299, с. 993.
258 Tamże, cпр. 171, с. 444; спр. 176, с. 564, 574; спр. 295, с. 5, 49.
259 Tamże, cпр. 170, с. 1039; спр. 295, с. 796.
260 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 6, с. 731; спр. 11, с. 734.
261 AGZ, t. XIX, s. 589; ЦДІАУЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 611. 262 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 171, с. 751.
263 Tamże, cпр. 172, с. 117; спр. 176, с. 387, 437; спр. 296, с. 1112.
264 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 50, с. 1111.
265 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 167, с. 349; спр. 293, с. 251; спр. 294, с. 773; спр. 295, с. 207; спр. 305, 
с. 473, 912.
266 Tamże, спр. 171, с. 42; спр. 297, с. 197.

1591-1605, частина Винників)267, Ковнацькі (Себастіан, 1593, частина Библа 
і Борщовичів)268, Круковські (Андрій, 1590, частка у с. Ловце)269, Лончинські 
(Ян, 1583-1594, частина Библа і Борщовичів)270, Лапінські (Альберт, 1593, 
Угерці)271, Лясоти (Ян Сигізмунд, Сузанна, 1593-1603, Рихтичі, Почаєвичі, 
Далява, Гаї)272, Мадалінський (Миколай, 1585-1594, Клодниця, Монастир)273, 
Млодецькі (Миколай, 1545-1552, Викоти, частина Копистна)274, Мійовські 
(Станіслав, 1585-1591, частина Рихтичів, Почаєвичів, Гаїв, Даляви)275, 
Непельські (Якоб, 1593, частка в Заболотці)276, Окренглицькі (Ян, 1597, 
Лопушка Велика)277, Оплавські (Криштоф, 1591-1597, частка у Білині 
Великій)278, Паховські (Мартин, Станіслав, 1597, Білинка Мала)279, Пакоші з 
Уляшовичів (Станіслав, 1592-1601, Крисовичі)280, Порадовський (Мартин, 1593, 
Никловичі)281, Рогалі (Тома, Станіслав, 1580-1603, Ніхновичі, Стобенець)282, 
Рокицькі (Георгій, 1571, Рихтичі)283, Ромери (Георгій, 1579, Роство)284, Русецькі 
(Адам, 1593, частка у Корналовичах)285, Скарбки з Саранчуків (Петро, 
1593, частка в Долголуці, Уличному, Монастирі, Клодниці)286, Скорковські 
(Якоб, 1580-1607, Шоломуничі)287, Скотницькі (Павло, 1593, Садковичі 
і Венцковичі)288, Собєкурські (Каспар, 1593-1597, Сирокосці)289, Стрижовські 
267 Tamże, спр. 308, с. 494-495; спр. 316, с. 856, 1542; ф. 14, оп. 1, спр. 61, с. 148, 575-576; спр. 62, 
с. 211, 303, 850; спр. 63, с. 784; спр. 65, с. 1007, 1032, 1036; спр. 67, с. 545; спр. 69, с. 297.
268 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 296, с. 1448.
269 Tamże, спр. 167, с. 29, 271.
270 Tamże, спр. 171, с. 265; спр. 295, с. 168.
271 Tamże, спр. 296, с. 1434.
272 Tamże, спр. 170, с. 979; спр. 294, с. 377; спр. 295, с. 643; спр. 297, с. 1308; спр. 305, с. 325-326. 273 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 50, с. 217; ф. 14, оп. 1, спр. 294, с. 3; спр. 295, с. 72; спр. 296, с. 1406; 
спр. 297, с. 28, 61.
274 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 14, с. 759, 789; спр. 17, с. 83.
275 Tamże, спр. 166, с. 169; спр. 167, с. 359; спр. 168, с. 987; спр. 296, с. 1577; спр. 297, с. 1310; 
спр. 305, с. 1154.
276 Tamże, спр. 170, с. 983.
277 Tamże, спр. 172, с. 120.
278 Tamże, спр. 168, с. 781; спр. 296, с. 940; спр. 299, с. 1267.
279 Tamże, спр. 299, с. 1267; спр. 305, с. 1412. 280 Tamże, спр. 172, с. 205; спр. 176, с. 563; спр. 293, с. 688.
281 Tamże, спр. 294, с. 76.
282 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 296, с. 326; ф. 14, оп. 1, спр. 305, с. 647.
283 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 28, с. 520.
284 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 10, с. 453.
285 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 169, с. 346.
286 Tamże, спр. 295, с. 105.
287 Tamże, спр. 168, с. 648; спр. 169, с. 151; спр. 178, с. 250; спр. 179, с. 932; спр. 293, с. 2, 1105.
288 Tamże, спр. 296, с. 37.
289 Tamże, спр. 294, с. 3; спр. 172, с. 199; спр. 173, с. 568.
(Матей, 1580, Новошичі)290, Сухорабський (Флоріан, 1580-1597, Бібрка)291, 
Суські (Андрій, 1597, Мишлятичі, Роство)292, Светлицький (Еразм, Криштоф, 
1592-1603, Цешатин Великий)293,Свентославські (Йоан, 1597-1605, Садковичі, 
Венцковичі, Журовичі Великі, Кідаловичі)294, Щепановський (Станіслав, 
1597, Моравсько),295 Устянський (Андрій, 1593, Корманичі)296, Вишелі 
з Лугової (Миколай, Лаврентій, 1593-1601, Бенькова Вишня, Ворховичі, 
Самичі)297, Загорські (Петро, 1555-1580, Звенчиця, Бялобжегі)298, Запольські 
(Доброгост, 1593, частина Ступниці)299, Зарембовські (Лаврентій, 1571, частка 
у Винниках)300, Завальовські (Франциск, 1535-1545, Куп’ятичі)301, Жоховські 
(Станіслав, 1567, частка в Янковичах)302. 
290 Tamże, ф. 13, оп. 1, спр. 50, с. 2776.
291 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 170, с. 985, 1106; спр. 296, с. 1655.
292 Tamże, спр. 170, с. 979, 1034.
293 Tamże, спр. 169, с. 231-232; спр. 170, с. 1077; спр. 171, с. 33; спр. 172, с. 174; спр. 178, с. 508.
294 Tamże, спр. 172, с. 99; спр. 173, с. 330, 412; спр. 178, с. 29, 183, 253, 401.
295 Tamże, спр. 169, с. 108.
296 Tamże, спр. 294, с. 474; спр. 296, с. 584, 1542.
297 Tamże, спр. 176, с. 394; спр. 296, с. 1404; спр. 297, с. 1078; спр. 299, с. 676, 711, 993; спр. 305, с. 
306.
298 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 12, с. 674; ф. 13, оп. 1, спр. 38, с. 154.
299 Tamże, ф. 14, оп. 1, спр. 170, с. 968; спр. 171, с. 99.
300 Tamże, спр. 24, с. 876.
301 Tamże, спр. 12, с. 94; спр. 14, с. 49, 70, 857.
302 Tamże, ф. 12, оп. 1, спр. 7, с. 196; спр. 12, с. 989, 1106.

Останні згадки:
Новосельські (Новосельці 
Великі) 1438 Пйотрашовські 1472
Вербогрижські 1432 Чемешовські 1472
Радиницькі 1437 Боратинські 1475
Даровицькі 1438 Домагостинські 1475
Хавловицькі 1438 Морава 1477
Ходновські 1441 Біскупські 1478
Волчишовські 1442 Лютковські 1478
Добаневські 1443 Дмитровські 1479
Крукеницькі 1445 Лентовенські 1482
Дидятицькі 1446 Цешацькі (Цешатин 
Великий) 1483
Викотівські 1447 Корави 1484
Кульматицькі 1447 Підлесецькі 1487
Болестрашицькі 1448 Бойовські 1490
Пакошські 1449 Матвеї 1493
Іванечпольські 1449 Гарниші 1495
Дзялоші 1457 Бірецькі 1495
Оженські 1460 Конецьпольські 1496
Накловські 1464 Мамайовичі 1498
Журовські 
(Великі Журовичі) 1466

Pоди Остання 
згадка П/п Роди Остання 
згадка
1. Пйотрашовські 1502 27. Жешувські 1545
2. Мишлятицькі 1503 28. Одровонжі 1545
3. Крисовські 1504 29. Боратинські-Боляновські 1547
4. Крукеницькі (з Хиньова) 1504 30. Боровські 1548
5. Ланкорські 1509 31. Бобжецькі 1549
6. Нежацькі 1509 32. Янковські 1553
7. Тополевські 1508 33. Шкоди 1556
8. Лопушські 1511 34. Броніші 1558
9. Пантельовські 1513 35. Микулицькі 1559
10. Куп’ятицькі 1515 36. Мельнівські 1559
11. Клоковські 1517 37. Вачевські 1565
12. Воютицькі 1519 38. Бибельські 1565
13. Ожецькі 1519 39. Тщенські 1566
14. Сеновські 1520 40. Сливницькі 1566
15. Журовські (Малі 
Журовичі) 1521 41. Лучицькі 1569
16. Мжуровські 1521 42. Маковенські 1569
17. Челятицькі (з 
Шоломиничів) 1521 43. Роственські 1572
18. Ярославські 1521 44. Цешацькі (з Малого 
Цешатина) 1575
19. Венцковські 1524 45. Сливницькі (з 
Пеничиців) 1583
20. Кшивецькі 1526 46. Дембовські 1584
21. Холовські 1527 47. Корманицькі 1592
22. Чижовські 1528 48. Птачки 1595
23. Конюшецькі 1536 49. Челятицькі 1595
24. Кокотки Солецькі 1540 50. Риботицькі-Волосецькі 1596
25. Турські 1540 51. Бажі 1597
26. Славські 1542 52.

Ян Войцеховський – започаткував рід Балицьких з Войцехова, Якуб з Сєціна 
– Красицьких, Станіслав Страка – Ожецьких, Миколай Пшеперовський 
– Рудоловських, Миколай Зубрський-Чайківський – Опарських, Якуб 
Помяновський – Слонських, Миколай Краснопольський – одне з відгалужень
Боратинських, Олехно Стибор з Плоского - Добаневських тощо


Балицькі: Ванько-Валентин (1439-1444) і сини Ян (1439), Петро (1444) 
(Баличі, Перемишльське війтівство)17.
Баранецькі: Хоть (1437) (Баранчиці Малі)18.
Бибельські: Андрій (1436), Яцько (1437-1476), Сенько (1441-1469) 
(Нове місто, Комаровичі, Чроколовичі, Библо, Боршовичі, Грушатичі, 
Велюничі, Закуп, Передільниця, Губичі (Воля), Підгродзиcько, Новосільці, 
Жабокруки, Грабовниця (Созанська), Галчів, Буневичі, Блозів, Столбничі, 
Чешки, Сяночани, Клоковичі, Никловичі, Тишковичі, Ворховичі, Гверче, 
Гловачовець)19.
Білинські: Васько (1427), Миколай Слотило (1449) (Білина)20.
Бірецькі: Юрій Матяшович (1447) (Бірча, Липа)21.
Бірецькі: брати: Іван-Івона (1437-1493) і Олександр-Анастасій (1427-
1467); Недан (1437-1446), Данко (1446) (Бірча, Липа)22.
Біскупські: брати і сестри: Юрек (1436-42), Васько (1442), Настка (1442), 
Ганка (1442) (Біскупичі)23.
Блажівські: брати: Василь, Ігнат Ходко й Янко Осерговичі (1425); Ян 
(1445) (Блажів)24.
Бобжецький: Шимек (1437-1477), Васько (1437) (Бобрка)25.

towarzystwa heraldycznego”, t. III (XIV), Warszawa 1997, s. 77.
17 AGZ, t. XIII, nr 222, 1074, 1120.
18 Tamże, nr 174, 225.
19 Tamże, nr 247, 357-359, 388, 1489.
20 F. Piekosiński, Jana Zamojskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne, [w:] Studia, rozprawy i materiały 
z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego, Nr 7, Kraków 1907, nr 1191; AGZ, t. XIV, Lwów 1889, 
nr 1836, 1848-1849; Wł. Semkowicz, Iscriptiones clenodiales. 4. Wywód szlachectwa Słociłów z r. 1449, 
„Miesięcznik Heraldyczny”, nr 4, 1909, s. 49-50. 
21 AGZ, t. XIII, nr 3438.
22 Tamże, nr 279, 525, 548, 1121.
23 Tamże, nr 57, 59, 1759.
24 ZDM, t. VII, nr 1979.
25 AGZ, t. XIII, nr 177, 222-223, 481.

Бойовські: брати Петро Ота (1437-1442) і Миколай (1442–1470) (Бойовичі, 
Мочеради, Злотковичі, Гусаковичі (Гусаків)26.
Болестрашицькі: Стецько (1436), Ходко (1418-1438), Іван (1442), 
Занко (1442), Василь (1442), Петро (1442), Машко (1442), Сенько (1442) 
(Болестрашиці, Княжичі, Малковичі (частина), Новосільці (частина)27.
Болестрашицькі (Святополкові): Стефан (1446)28.
Боратинські: Волчко (1410 - 1436) з синами: Дмитром (1442-1467), Глібом 
(1443), Андрієм (1443) (Боратин, Дубковичі, Стобно до 1447 р., Стобеничі до 
1447 р., Боляновичі, Гориславичі, Туличовек, Чудновичі з 1438 р.)29.
Боровські: Миколай (1448), (?)30.
Боярські-Попелі: Ігнат (1427), Петро, Іван Шешники (1449) (Ролів, 
Бояри)31.
Братківські: Прокоп (1427), Йоан (1443-46) (Братковичі)32.
Будки: брати Миколай (1439-1464), Михайло (1442-1472), Будек (1442-
1495) (Кідаловичі, Ярославське війтівство)33.
Ваповські: брати: Михайло (1425-1444), Ян (1442), Владислав (1436) 
(Ваповці, Радохонці, Уйковиці, Угречполе (до 1440)34.
Вачовські: Іванко-Ян (1437-1478) (Вацовичі)35.
Венцковські: Петро Намісникович (1436-1442), Добеслав (1449) 
(Венцковичі, Корничі)36.
Вербогрижські: Ян Кобежинський (1437-1445) (Вербогрижі)37.
Височанські: Верига з синами Семеном і Мацьком (1438); Гринь Верига 
(1437) (Сілець)38.
Викоцькі: Ванько (1427), Костко (1436-1447), Іван Крусинка (1436-1447) 
(Викоти)39.
26 Tamże, nr 201, 833.
27 Tamże, nr 73, 138-140, 355-356, 420, 1384.
28 Tamże, nr 2702. 
29 Tamże, nr 3, 6, 68, 138-140, 583, 893-894, 1887.
30 Tamże, nr 3625.
31 Tamże, nr 4063.
32 Tamże, nr 1963.
33 Tamże, nr 1137, 1184.
34 Tamże, nr 1, 32, 63, 65, 109, 884.
35 Tamże, nr 475, 490.
36 Tamże, nr 232-233, 332, 858, 878.
37 Tamże, nr 241, 1557.
38 Центральний державний історичний архів України у м. Львові, [dalej: ЦДІАУЛ], ф. 14, оп. 1, 
спр. 262, с. 29-30; AGZ, t. XIII, nr 731.
39 Tamże, nr 468, 470, 785.

Как отдельный административно-судебный округ Перемышльский повет формируется в течение XIV в. В грамоте 1335 г. последнего галицко-волынского князя Юрия-Болеслава Тройденовича уже упоминаются белзский, перемышльский, львовский и луцкий воеводы. Контуры границ повета после захвата Червоной Руси Польшей намечены жалованными грамотами Казимира Великого, Владислава Опольского и Ягайла. В начале XV в., когда судья Костько писал свое донесение о сборе овсяной дани, “Перемышльская волость” успела превратиться в устойчивое понятие, не нуждавшееся в какой-либо конкретизации.
На северо-западе повет граничил с пожалованной в 1387 г. Яну Тарновскому Ярославской волостью Переворесского повета, на севере ( с Белзским воеводством, на востоке ( с Львовской землей, на юге ( с Самборским поветом, на юго-западе ( с вышедшей в начале 50-х годов XIV в. из подчинения Перемышлю Саноцкой землей. 20-километровая западная граница повета стабилизировалась только после 1435 г. В начале XV в. села в бассейнах Рокетницы и (частично) Млечки, по-видимому, входили в состав Перемышльской волости. Повет занимал площадь 4000 кв. км и протянулся на 70 км с запада на восток и на 60 км ( с севера на юг. Ныне это территория юго-восточной части Пшемысльского воеводства Республики Польша, Мостисского района Львовской области и прилегающих к нему поселений на юго-западе Яворовского, западе Городокского и севере Самборского и Старосамборского районов. Более 80 % площади повета находилось на берегах Сана и его притоков, оставшаяся (южная) часть ( в бассейне Стрвяжа (левого притока Днестра). В XV в. примерно треть территории повета занимали королевские и духовные владения. Крупнейшее из них ( Перемышльское староство (более 700 кв. км) ( простиралось вдоль правого берега Сана от среднего Вяра ( на юге до Краковецкой волости ( на севере.
Определяя порядок изучения шляхетских родов, мы руководствовались территориальным принципом. В первом разделе прослежены судьбы шляхтичей, проживавших на левом, т.е. западном берегу Сана. Затем рассмотрены владельцы поселений в бассейнах правых притоков Сана (Вяра и Вишни) и в последнюю очередь ( Стрвяжа.)
Джерело:
Пашин С. C. Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI века. Историко- генеалогическое исследование. Тюмень 2001.
Comments