Холмська земля

Список панських та земянських родів шляхти 
Холмської землі XIV-XVI ст.


 1. Андрієвські г. Наленч пол. рід
 2. Андрієвські г. Прус І пол. рід
 3. Bądzyński h. Junosza
 4. Бартошевські г.Корчак
 5. Білицькі г. Побог /Bieliccy h. Pobóg/
 6. Бирульти г. Голобок /Bierułt h. Hołobok/ v. Bierult, zamieszkiwali ziemię chełmską w XVI wieku. krzysztof Bierułt (ok. 1550-po 1589), s. Stanisława i NN., właściciel ok. 1589 r. części Sąziaska i Zakłodzia w ziemi chełmskiej. Źródło: Bon. I 256.
 7. Buszowieńscy h.?
 8. Бзицькі h. Телок/Bziccy h. Ciolek/
 9. Бзовські г. Отстоя /Bzowscy h.Ostoja/
 10. Борзобагаті г. Еліта
 11. Бобровські г. Яструб /Bobrowscy h. Jastrzębiec/ пол. рід
 12. Боровські г. Люба /Borowscy h. Luba/ пол.рід
 13. Брантиши г. Радван
 14. Велебицькі г. Абданк /Wielobyccy h. Abdank/ пол.рід
 15. Вербицькі г. Нечуя /Wierzbiccy h. Nieczuja/
 16. Верещинські /Wereszczyńscy h.Korczak/
 17. Вихорські г. Нечуя
 18. Вишневські г. Прус І  /Wiśniowscy h. Prus,/ пол.рід
 19. Влодеки г. Правда
 20. Волковицькі г. Сас /Wołkowyscy h. Sas/
 21. Волчки г. Абданк пол.рід
 22. Волчки г. Правда з Мазовії пол.рід
 23. Вольські
 24. Гани-Липські г. Рава /Ganowie h. Rawa/
 25. Ганські /Hańscy h. Korczak/
 26. Горайські /пани, г. Корчак/
 27. Городенські /Horodeńscy h. Korczak/
 28. Городиські /h. Korczak; Horodyscy/
 29. Gorzkowscy h. Tarnawa, 
 30. Гостомські г. Наленч пол.рід з Мазовії
 31. Гостські г. Кирдея
 32. Грушецькі /Gruszeccy h. Luba/
 33. Даниловичі г. Сас
 34. Dworzyccy h.?
 35. Дмоховські г. Побог з Мазовії
 36. Долинські г. Корчак
 37. Домбровські г. Радван пол.рід
 38. Дремлики г. Корчак
 39. Дрогичанські г. Наленч /Drohiczańscy h. Nałęcz/ пол. рід
 40. Єловицькі
 41. Жабинські г. Рава з Великопольщі
 42. Жмудські
 43. Жолкевські г. Бонча, г. Побог
 44. Жулинські г. Телок /Żulińscy h. Ciołek/ пол.рід
 45. Загаєвські
 46. Запорські г. Гриф /Zaporscy h. Gryf/
 47. Золотовські г. Власний
 48. Іловицькі г. Наленч пол. рід
 49. Качковські г. Прус І пол.рід з Сірадзької землі
 50. Конецпольські г. Побог пол.рід
 51. Korbutowie h. Korczak
 52. Крупські г. Харитоновичі
 53. Куницькі г. Бонча
 54. Куропатви г. Яструб пол.рід
 55. Kuszabowie li. Kuszaba
 56. Ласки г. Ласка
 57. Лащі герб Правда пол.рід
 58. Леховичі
 59. Лішки
 60. Липки г. Наленч пол. рід
 61. Липські г. Корчак
 62. Лисаковські г. Побог пол.рід
 63. Лятичинські г. Голобок, Корчак
 64. Мацейовські г. Телок пол.рід з Судомирської землі
 65. Maszowscy h. ?,
 66. Мисевські
 67. Mościccy h. Ślepowron
 68. Могильницькі г. Корчак
 69. Незабитовські г. Люба
 70. Nieliscy h. ?
 71. Нищицькі г. Правда пол.рід з Мазовії
 72. Ожаровські г. Рава 
 73. Olescy h. Grzymała,
 74. Орховські г. Наленч /Orchowscy h. Nałęcz/ пол. рід
 75. Островські г. Наленчипол. рід
 76. Остророги г. Наленч пол. рід
 77. Piaseccy h. Zabawa
 78. Плісковські
 79. Podhorodeńscy h. Korczak
 80. Поликовські г. Яструб з Люблинської землі
 81. Пруські г. Леліва пол.рід
 82. Przewalscy h. ?
 83. Пруси г. Прус І пол.рід з Краківської землі
 84. Радвани г. Радван пол.рід
 85. Рудницькі г. Наленч /Rudniccy h. Nałęcz/ пол. рід
 86. Radwanowie-Żółkiewscy h. Bończa
 87. Реговські г. Абданек пол.рід з Судомирської землі
 88. Роговські г. Яструб пол.рід
 89. Родецькі г. Яструб пол.рід
 90. Рокутовичі г. Дялоса
 91. Рудгери г. Радван пол.рід
 92. Русяни г. Наленч пол. рід
 93. Сапоровські г. Корчак
 94. Свенціцькі г. Яніна пол.рід
 95. Серебриські г. Корчак
 96. Серединські г. Леліва пол.рід
 97. Сітанські г. Наленч пол. рід
 98. Сідлиські г. Отстоя /Siedliscy h. Ostoja/ пол.рід
 99. Синицькі г. Бонча
 100. Скорути г. Корчак
 101. Слугоцькі г. Яструб пол.рід
 102. Снопковські г. Рава
 103. Созадинські г. Леліва /Sozadzieńscy h. Leliwa/
 104. Славські г. Корчак /Sławscy h. Korczak/
 105. Сметанки г. Корчак
 106. Ставські г. Корчак, Тупа Підкова, Белина Wśród uczestników sejmiku chełmskiego Stanisław Stawski po raz pierwszy występuje 20 lipca 1605 roku, kiedy brał udział w elekcji podsędka chełmskiego. Sejmik posejmowy 5 kwietnia 1619 roku wybrał go na poborcę i szafarza, a na-stępny sejmik, przedsejmowy, 22 września 1620 roku pokwitował odbiór oddanych przez niego pieniędzy. Podczas zjazdu w Chełmie 21–23 października 1620 roku popierał marszałka Jana Skaszewskiego, podkomorzego chełmskiego5. Został wy-brany na deputata na sejmikach deputackich 10 września 16296 i 11 września 1634. roku. Właśnie na panowanie Władysława IV głównie przypadła działalność S. Staw-skiego, kiedy obejmował on urzędy podstolego i podstarościego chełmskiego7. Jako marszałek kierował obradami sejmików przedsejmowych 30 października 1635, 25 sierpnia 1639 i 2 stycznia 1643 roku. Na sejmiku relacyjnym 24 stycznia 1636 roku został administratorem do wybierania czopowego i jednym z deputowanych do porachowania z poborcą. Szlachta ziemi chełmskiej obierała Stawskiego swo-im posłem na sejm na sejmikach przedsejmowych 9 grudnia 1636, 11 maja 1637, 27 stycznia 1638 i 27 marca 1640 roku, zaś poborcą – na sejmiku 24 czerwca 1638 roku. Sejmik relacyjny 25 czerwca 1640 roku specjalnie określił dla podstolego po-rządek wybierania czopowego i furmanki oraz przekazania pieniędzy do rąk szafa-rzy, z czego Stawski miał złożyć rachunek na sejmiku deputackim 9 września 1641 i ostatecznie na sejmiku relacyjnym 6 maja 1642 roku8. Po raz trzeci został wybrany na deputata do Trybunału na sejmiku deputackim 15 września 1642 roku. Na sejmi-ku elekcyjnym 19 stycznia 1643 roku był jednym z kandydatów na urząd sędziego ziemskiego, na który nominację otrzymał wkrótce9. Później, w latach 1649–1651, brał udział w działaniach sejmiku chełmskiego, będąc obierany marszałkiem, depu-tatem oraz szafarzem10. 5 Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668 (dalej: ASZCh), oprac. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, Lublin 2013, s. 96, 128, 129–130, 133, 135–137. 6 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, rkps 201 (dalej: BK), k. 351 v.; Центральний державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 25, оп. 1, спр. 183, арк. 133; спр. 198, арк. 1068 зв. 7 Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992, s. 179 (nr 1333), 266.8 ASZCh, s. 181–184, 185, 188, 195, 198, 205–206, 207, 214, 219, 228, 231, 232–234, 238, 245. 9 Urzędnicy województwa bełskiego…, s. 183 (nr 1363); ASZCh, s. 246.10 ASZCh, s. 266, 270–274, 294, 306, 310, 312.
 107. Стахорські г. Побог
 108. Стибори г. Яструб пол.рід  з Ланчицької землі
 109. Sułowscy h. Strzemię
 110. Соколовські г. Правда
 111. Сосновські г. Наленч /Sosnowscy h. Nałęcz /пол. рід
 112. Тарновські г. Леліва
 113. Tarzymiescy h.?,
 114. Трошеки г. Корчак
 115. Тури г. Корчак /Turowie h. Korczak/
 116. Харитоновські
 117. Хвалибовські
 118. Хилинські г. Яструб /Chylińscy h. Jastrząb/ пол.рід
 119. Хишовські г. Корчак
 120. Chłoniowcy h. ?
 121. Хоїнські г. Корчак /Chojeńscy h. Korczak/
 122. Хомецькі /Chomięccy h. ?/
 123. Хотецькі г. Набрами
 124. Чорнолузькі г. Телок /Czarnołózcy h. Ciołek/ пол.рід
 125. Черніївські /Czerniowscy h. Korczak/
 126. Черські г. Рава з Луківської землі
 127. Угровецькі г. Сухі Кімнати /Uhrowieccy h. Suchekownaty/
 128. Унитовські г. Люба пол.рід
 129. Уханські г. Радван пол.рід
 130. Ясликовські г. Яструб /Jaślikowscy h. Jastrzębiec/ пол.рід
 131. Ястребські г. Отстоя пол.рід

Comments