Полоцька земля 1. Беганські герба Праудзіц — пачаткова з Плоцкага ваяводста, дзе мелі родавае гняздо, пазней аселі у Беганове у Енджзеускім павеце; 
 2. Бистрєйські
 3. Білозори
 4. Волинці; У сярздзіне XV ст. зафіксаваньї нейкі Даніла Валынец, слуга полацкага намесніка Андрзя Саковіча, нашчадак якога Іван Валынцау, ужо цалкам утульна сябе адчувау між мясцовым баярствам, як і яго сын Фёдар Іванавіч Валынцау вядомы па рзвізіі 1552 г.2929 Полоцкие грамоты XII — начала XVI вв. — М., 1977. — Вып. 1 / Сост. А.Л. Хорош­кевич. — С. 171; nepanic войска Вялжага княства Лггоускага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Лпчэускага. — Мн., 2003. — Кн. 523. Кшга публ1чных спрау 1. — С. 154.
 5. Вяземські, князі
 6. Герцики
 7. Геталти
 8. Глазки
 9. Глинські, князі
 10. Голубцевичі
 11. Епімахи
 12. Есмани
 13. Жарчинські у прьівілеі ад 20 кастрьічніка 1583 г. Лукашу Жарчынскаму на землі, якія раней належалі яго брату Станіславу, адзначана: «за посягненьем замку Полоцкого от князя великого московского тот Жарчинъский з жоною и з детьми до Москвы взят и тамнасмерть помордовани суть»34 Метрыка Вялікага княства Літоускага. — Мн., 2008. — Кн. 70 (1582-1586): Кніга запісау 70 (копія канца XVI ст.) / Падрыхт. А.А. Мяцельскі. — С. 80
 14. Жуки
 15. Кланоускі герба Лешчыц — з Дабжыньскай зямлі, 
 16. Корсаки
 17. Кубліцкі
 18. Кубліцкіх- Пётухи
 19. Кунинські герба Ладдзя — з Сандамірскага ваяводства
 20. Лавейки
 21. Ласовські герба Прус-ІІІ пераехалі «у Літву і Беларусь» з Вансоскага павета.
 22. Лодяти
 23. Лукомські, князі
 24. Масальські, князі
 25. Мелешки
 26. Мішкавічи
 27. Мяніцкі
 28. Невельські
 29. Огинські, князі
 30. Орехавинські. У «Полацкай рзвізіі 1552 г.» сярод іншьіх зямянау згадваецца Сямён Арзхавінскі15. Яго сын Станіслау займау пасаду полацкага войскага у 1598-1599 гг., а у 1600-1606 гг. — пасаду гзтую займау Пётр Арзхавінскі16. Пра наступнага прадстауніка гзтай сям'і — Валерыяна можна даведацца болей з Полацкай земскай кнігі 1623 г., дзе захавауся насыпаны каштоунай генеалагічнай інфарма-цыяй тзстамент гзтага шляхціца17 15 Полоцкая ревизия 1552 года / Ред. И.И. Лаппо. — М., 1905. — С. 53,144.16Радаман А., Галубов!ч В., Вшмас Д. Земсюя )фадшю Полацкага ваяводства (другая палова XVI — першая палова XVII ст.) // Commetarii polocenses historici. — 2004. — Т. I. — С. 75. 17 Нацыянальны пстарычны apxiy Беларуа у Менску, ф. 1778, воп. 1, спр. 1, арк. 279—283 адв.
 31. Падбіпент
 32. Поддубенські
 33. Полочанини
 34. Полубенські, князі
 35. Палупяти
 36. Радзиминські
 37. Ракуси
 38. Рьіпінскі
 39. Селяви
 40. Стаброускі
 41. Соколинські, князі
 42. Тяпинські
 43. Ульські
 44. Хрящі
 45. Черкаси
 46. Чижи
 47. Чижевичі
 48. Шабловські
 49. Шитли
 50. Щіти
Складзены у жніуні 1563 г. рэестр палачанау, якія атрьімалі «оселости» у якасці кампенсацьіі за страту маёнткау, згадвае Корсакау, Есманау, Герцыкау, Палачанінау, Зпімахау, Чаркасау, Чыжоу, Мяніцкіх, Петухау, Асоскау, Ракусау, Невельскіх, Карценяу, Кубліцкіх, Глазкау, Цяпінскіх, Сялявау, Стаброускіх, Свальїнскіх, князёу Сакалінскіх, Масальскіх і Агінскіх35.

34 Метрыка Вялікага княства Літоускага. — Мн., 2008. — Кн. 70 (1582-1586): Кніга запісау 70 (копія канца XVI ст.) / Падрыхт. А.А. Мяцельскі. — С. 80.
35 Там жа. — Мн., 2001. — Кніга 44 (1559-1566): Кніга запісау 44 / Падрыхт. 
А.І. Груша. — С. 95-98.

39 Галубовіч В.У. Шляхта польскага паходжання у Полацкім ваяводстве у канцы XVI—XVII ст. // Матэрыялы гісторьїка-краязнаучай канферэнцьй: (да 80-годдзя Полац- кага краязна^ага музея) / Уклад. В.Д. Краско. —Полацк, 2008. — С. 50-52.

Comments