Кам’янецький повіт (+ Смотрицький, Бакотський)


 

 1. Бабчинські
 2. Баки (1565) Bąk herbu Zadora. Andrzej Bąk, syn Zbigniewa Bąka ze Straszęczyna, żonaty w r. 1524 z Barbarą, córką Jana Ratołta (Ks. 3598 ff. 39—41). Piszą go z Boryszkowiec, 1529 r. (Ks. 3598 f. 98). Dzierżawi Kalinie 1544 r. Synowie jego: Walenty, An.drzej i Piotr, 1544-1550 (Ks. 3598 f. 375; Ks. 3600 nr. 145). Andrzej w r. 1543 oprawił żonie, Zofii, córce Andrzeja Miekiskiego, posag i wiano na dobrach swych w pow. pilznieńskim (Ks. 3598 f. 303). Piotr, piszący się w r. 1577 „Bąk alias Lanckoruński," miał syna Marcina 1584 r. (Ks. 3603 f. 481; Ks. 3605 f. 429 v.). Walenty, chorąży kamieniecki, 1577 r„ pisa! się „alias Lanckoroński," albo „Valentinus Lanckoroński Bąk apellatus a Brzezie, haeres in Wilkobrzezie et Boryszkowce" (Ks. 3603 nnr. 187, 208, R. 1571; Ks. 3604 f. 42 v.). Z akt kamienieckich widać, że pierwszy z tej rodziny Walenty Bąk już w r. 1571 pisze się Lanckorońskim. Na Podole przybyli Bąkowie z powiatu pilznieńskiego, gdzie dobra mieli. Jako Zadorzyce wyszli z pnia wspólnego z Lanckorońskimi (Boniecki, Herbarz XIII, str. 332). 
 3. Балицькі Balicki Mikołaj z Jaromirki, kanonik kamieniecki, 1512 (Matric. R. P. Summ. IV vol. I nr. 1520). 
 4. Батковські (1565)
 5. Бахавські, русин.р.
 6. Блажовські Błażowski Zygmunt, podstarości kamieniecki 1577 r., ku.pił Paniowce wyżnie od Czermińskiego za sześć tys. złp. 1583 r. (Ks. 3605 f. 163 v.—4). 
 7. Березинські
 8. Борзяковські
 9. Борковські 
  Borkowski Franciszek w nagrodę służb dla kościoła ka.mienieckiego dostał od biskupa i kapituły w dożywocie wieś pustą Michałków 1556 r. (Ks. 3601 nr. 142). Maciej Borkowski herbu Topór (Herold 1906, str. 281) sędzia grodzki kamieniecki 1576—7 (Ks. 3603 f. 373 v.; Ks, 3604 f. 42 v.). W r. 1577 Sta.nisław Podfilipski, wynagradzając Maciejowi usługi, od młodości 
  w domu jego świadczone, zabezpiecza mu 50 grzyw, na części 
  wsi Krzywe i tęż część zapisuje w dożywocie Janowi Borkowskiemu, starszemu synowi Macieja (Ks. 3604 f. 71, nr. 122).
 10. Борщовські г. Корчак Borszczowscy . Teodoryk z Borszczowa 1525 (Ks. 3598 ff. 42, 45 v.). Dymitr alias Dzietrzych z Borszczowa, tenutarius in Nahorzany 1529 r., in Milejowce 1532 r. (Ks. 3598 ff. 97 v„ 142 v.). Jan Barsczewski de Maschkathowcze 1521 r. (Ks. 3598 f. 10 v.). Jan Borszczowski w r. 1533 otrzymał od krewnej, Ewy z Podfilipskich Monasterskiej, wieś Koniatynce nad rz. No.czławą (Ks. 3598 f. 200 v.). Jerzy i Stanisław, synowie Jana, dziedziczą Maszkatowce i Koniatynce 1535 r. (Ks. 3599 nr. 148). Do Borszczowskich należą w r. 1566 — 9: część Szerszeniowiec, Chartanowce, Borszczów i Maszkatowce (Źródła Dziej. XIX, 199, 225). Jan Barszczowski herbu Korczak (Herold 1906, str. 280).
 11. Буцні: Буцні, Берлинські; рус.р.
 12. Бучайські Buczajscy, zapewne z Buczaji, w kamienieckiem. Mikołaj Buczayski otrzymał w r. 1457 od Bartosza Buczackiego wieś Janikowce w pewnej sumie (Ks. 3598 f. 110). Żonaty był z Magdaleną, córka Steczka Szlęzity de Zorawlye, który w r. 1468 zapisał jej wieś Wladowa horka nad Bohem, w powiecie chmiel.nickim (Ks. 3599 f. 185). Miał z niej Mikołaj córkę Annę za Hieronimem, wójtem chmielnickim, i syna Wojciecha. Wojciech (Albertus) zostawił dwóch synów: Jana i Mikołaja, dziedziców Wiadowej horki, którzy w r. 1539 procesują krewnych o drugą tejże wsi połowę (Ks. 3599 nnr. 361, 425, 430—2. Porów.: Іw ł a.dowscy) . Dzierżą oni nadto po dziadzie część Janikowiec (Ks. 3598 ff. 90, 110; Źr. Dz. XIX, 167). Eufemia, córka Wojciecha, za Janem Podfilipskim (Ks. 3598 f. 407). Elżbieta za Bohdanem Kozakiem Zwinohrodcem. Jan i Mikołaj, synowie Wojciecha, dziedzice wsi Vladowahvrka (odm.: Yawladowa górka) 1532 r. (Ks. 3598 ff. 142, 173 v„ 300). Obadwaj podzielili się w r. 1550: Jan wziął część wsi Iwladowa horka alias lwiadowcze z dziewięcioma kmiećmi, Mi.kołaj zaś—drugą część tejże wsi z siedmiu kmiećmi i pół Kuże.lowej z dwoma (Ks. 3600 nr. 201). Jan, żonaty z Katarzyną Jakimowską 1534 (Ks. 3598 f. 212). Mikołaj, żonaty z Katarzyną z Domanikowa, 1543, podstarości chmielnicki 1559 (Ks. 3598 ff. 318—9; Ks. 3601 f. 201). Ten Mikołaj, służebnik kasztelana Monasterskiego, dostał odeń 1546 r. Michajłowce w zastaw, w r. 1554 zaś, jako „famulus" Włodka dostał wsie Bieła i Kuże.lowa (Ks. 3600 nr. 401). Czy do tej rodziny należy Maciej Bu.czanski (Buczayski?) Steczkowicz, dzierżawca Bułhaczowiec, Tyrawiniec, Janikowiec i Chodorowiec 1528 r. (Ks. 3598 ff. 95,120 v.).
 13. БучацькiЯзловецькiМонастирськiМужило пол.р.
 14. Васильковські Wasilkowscy, szlachta służebna zamku skalskiego. Iwan Wasilkowski de Brzusnice alias Wasilkowce, Regiae Majestatis subditus feodalis... alias man... castro scalensi additus, 1521 r. (Dodat. nr. 1). Fedecz Wasilkowski, 1529 (Ks. 3598 f. 123 v.). Paweł, Iwachno, Tymko, Stepan, Siemian Wasilkowscy, 1556 (Ks. 3601 nr. 137). Jerzy z synem Andrzejem, 1559 (Ks. 3601 nr. 336). Kuźma oraz synowie i córki Hrynia i Jakowa, 1559 (Ks. 3602 nr. 55). Iwan, dziedzic części Wasilkowiec i Jurko.wiec, 1559 (Ks. 3602 nr. 227). Paweł, Iwaszko, Kozma, Tymko, Jedruch, dziedziczą Wasilkowce alias Bereznice, 1565 (Źr. Dz. XIX, str. 191). Paweł, Iwaszko, Krystyna, Ihnat i Andrej herbu Korczak (Herold 1906, str. 291). 
 15. Велички Wieliczko . W r. 1510 Lanckoroński dał Iwanowi Wieliczce Wołyńcowi list na osadzenie wsi Kudzyncze nad Bohem, co król w r. 1513 potwierdza (Matric. Summ. IV nr. 2189). Łu.kasz Wieliczko, dzieżawca Kudynki 1526 r. (Ks. 3598 f. 68 — 9). 
 16. Володийовські г. Корчак
 17. Ворони Worona Piotr z żony Barbary Bojarskiej zostawił dzieci: Stefana, Mikołaja, Wita, Jerzego i Annę, którym w r. 1534 wuj (brat matki) Stefan Kuryłowski zastawił pół Kuryłowiec w chmielnickim (Ks. 3598 f. 209—210). Woronicze lub Wronicze herbu Herburt (Herold 1906, str. 293) trzymają w r. 1530 część Zorawna w chmielnickim, a w roku 1565 Kuryłówce i Lewkowce (Źr. Dz. XIX, str. 171; A. KD.-3. P. VII t. 2, str. 160). 
 18. Вороничі Stanisław i Mikołaj Woronicze 1577. Siostra ich Elżbieta, za Floryanem Sulimirskim (Ks. 3603 f. 501). Stanisław żonaty z Anną Bychawską 1582 r. (Ks. 3605 f. 42 v.). 
 19. Гербурти, пол.р.
 20. Гинки
 21. Деденські Dydyńscy (др.пол. XVI - поч. XVII)
 22. Дяковськi
 23. Єлтухи: Маркушовські
 24. Задранковські Zadrankowscy vel Zahołowscy . Hryćko i Iwaszko Zadrankowscy na Zadrankowcach 1552 r. (Ks. 3600 nr. 286). Albertus, Iwaszko i Riczko Zahołowscy dzielą się Ihumieńcami 1556 r. Stryj ich Serhej 1556 r. (Ks. 3601 nr. 119). 
 25. Звиногродці-Козаки: Куриловські, Волковицькі. Wołkowick i Mikołaj alias Kozak w r. 1551 żonaty z Na.stazyą Torską (2-o v-o Grącką), dziedziczką części wsi Torskie, z której zostawił syna Stanisława, 1577 r. (Ks. 3600 nr. 230; Ks. 3603 f. 485). (Znak herbowy w Heroldzie 1906 str. 293). Zwinohrode c Bohdan, syn Dmitra Bazanowicza „Kozaka Zwinohrodca," ziemianina bracławskiego. W r. 1549 dostał od Bony pust. Kuryłówce, stąd zwany także Kuryłowskim. Żonaty z Elżbietą Buczajską. W r. 1579 występują: Mikołaj i Fedor Ko.zaki, synowie niegdy Bohdana Kozaka Kuryłowskiego Zwino.hrodca i córki tegoż: Anna i Katarzyna (Ks. 3604 f. 271). Mikołaj Kuryłowski alias Kozak, towarzysz roty Wolskiego 1575 r. (Ks. 3603 f. 353—4). Anna za Krzysztofem Kłembowskim. 
 26. Іскшицькі Herb. Viii, str. 63). W r. 1533 kupi Balin od Sieniawskiego (Ks. 3598 f. 195). W r. 1535 Jazowiecki zezna dla darowizn wsi Iwaszkowce nad Seretem (Ks. 3598 f. 226). W tyme roku zapisa synowicy swej Katarzynie Krzysztofowej Naciesawskiej pewn sum na wsi Myszków nad Seretem (Ks. 3598 f. 226 v.). Ma czci Szmakowiec i Zalesia 1530 r. (r. Dz. XIX, 161). Iskrzycki Mikoaj, stolnik kamieniecki 1513, podkomorzy 1530, starosta 1536. Za on otrzyma Jagielnic (Boniecki,
 27. Каменецькі, пол.р.
 28. Карачовськi Karaczowscy , jeden z celniejszych rodów szlachty służebnej starostwa barskiego (Hruszewski: op. cit. str. 179 i n.). Używali herbu Leliwa (Herold 1906, str. 284).
 29. Кемличі Kiemliczowie h. Rawicz dziedzicz na Krzywcaci i Ba.bicach. Jan Kiemlicz z Babiniec 1521 — 1534, z Krzywiec 1539 r. (Ks. 3598 ff. 10 V., 215 v.; Dodat. 10). Jan i Jakób 1541 r. (Ks. 3598 f. 276). Jan, Maciej i Jan Kiemlicze, ojciec z synami
  1543 r. (Ks. 3598 f. 302). W r. 1572: Elbieta, córka Macieja;Tomasz i Jan, synowie Jana (Ks. 3603 f. 279).
 30. Кірдеї
 31. Коцюжинські Kociużyńskі (Kocziuzynski) Kuryło, viliae Kocziuzyncze sortis suae possessor, 1584 r. (Ks. 3607 f. 59 v., nr. 129). 
 32. Козловські
 33. Кузьминські
 34. Кунатовські
 35. Ланцкоронські, пол.р.
 36. Ластовські або Ластовецькі
 37. Лисогорські Łysohorscy dzierżawią wieś król. Łysohorce i część Zahołowia (Żr. Dz. XIX, str. 183). Appia Łysohorska powierza synowi Panasowi zarząd części swej w Zahołowlu alias Zadranikowcach, 1566 r. (Ks. 3603 f. 31 v.). Ostapka, żona Kostia Ł„ dziedziczka części Zahołowla, 1579 r. (Ks. 3604 f. 220 v.). Panas  Ł., żonaty z Jadwigą, córką Jana Strzemeskiego, po opuszczeniu  pierwszej żony—Maruchny (Ks. 3605 f. 277 v.; Ks. 3606 f. 10). Strzekowicza Wasila potomkowie trzymają Liszohorce w star. chmielnickiem 1565 r. (A. HD.-3. P. VII t. 2, str. 160). 
 38. Лойовські Lojowsc y dziedziczą na Łojowcach nad Dniestrem, które w r. 1578 dzielą się na pięć „sortes;" dzierżą nadto królewszczy.znę Mukarów Tatarski (Źr. Dz. XIX, str. 189, 192, 220, 272). Sie.mian Łojowski, towarzysz roty Brzeskiego 1576 r. (Ks. 3603 f. 408). Petriman, dziedzic części Łojowiec 1582 r. (Ks. 3606 f. 35 v.). (Herb ich w Heroldzie 1906, str. 286). 
 39. Лошковські
 40. Лютомирські (пол.)
 41. Ляшки-Плоскировські
 42. Миляновські
 43. Митки: Митки, Верещатинські
 44. Мисчовські
 45. Нешевичі
 46. Niemirowie (w Bakocie)
 47. Одровонжи, пол.р.
 48. Печарні-Ходейовські Pieczarny . Wasyl i Szyma Pieczami, 1544 r. (Ks. 3598 ff. 325 v., 348). Wasyl i Andrzej, bracia niedzielni, dziedzice wsi Chodowcze 1545 r. (Ks. 3598 f. 397 v.). Wasyl Pieczarny alias Chodyowski, dziedzic połowy wsi Pieczarne 1549 r. Bratowa jego Lupka, córka Pawła Zeliborskiego, wdowa po Andrzeju Pleczarnym alias Chodyowskim (Ks. 3600 nr. 136). Patrz: Chodyowscy. 
 49. Пілятовські Pilatowska Chwedia z Pilatowiec, terrigena feodalis, 1535 r. (Ks. 3599 nr. 183).
 50. Плоскировські Płoskirowsc y z Płoskirowiec wsi król. (Źr. Dz. XIX, str. 195). W r. 1565 połowa tej wsi należy do „szlachetnych" Płoskirowskich, druga zaś do Karapczowskiego (Ks. 3603 f. 18). łwachno i Andrej Płoskirowscy, dziedzice części Płoskirowiec 1582 r. (Ks. 3606 f. 78). 
 51. Подфилипськi пол.р.
 52. Поповські Popowsc y z Popowiec nad Bohem, potomkowie ich: Płoskirowscy . Inni Popowsc y z Popowiec nad Muraszką, szlachta barska (Hruszewski, op. cit. str. 200 i n.). 
 53. Поплавницькі Poplawniccy herbu Osorya. „P&ulus Poplawnyczsky de Poplawnyky ex terra haliciensi, tenutarius in Swyrczkowcze, de domo et armis Ossoria," pisarz ziemski kamieniecki 1521 — 1530 (Ks. 3598 f. 82). Córki jego: Katarzyna za Janem Jasieskim, sdzi grodzkim latyczowskim, ma cz wierszczkowiec 1566 r. (r. Dz. XIX, str. 199) i Barbara za Iwanem de Swyerkowcze. Obie w r. 1536 dziedziczki Popawnik, w ziemi halickiej(Ks. 3598 f. 232 v.).
 54. Проскури Preskurynn a Jewdokia Tymofiejowna, wyszedłszy zamąż za Wasila Filipowicza Kopcia z pow. grodzieńskiego, przedała imienie swe Zadranikowce na Podolu przyjacielowi swemu, Ja.nowi Jeżowskiemu z ziemi sandomierskiej, 1576 r. (Ks. 3603 f. 454 v., 455). 
 55. Провороські Proworoccy . Jerzy Proworocki, dziedzic połowy wsi Berezince alias Wasilkowce, zapisał ją synom: Iwaszkowi i Pawłowi, 1547 r. (Ks. 3600 nr. 98). Stefuł i Harasym, synowie Hrynka de Tołste Przewrockiego, 1552 r. (Ks. 3600 nr. 283). Stefan, Arasym i Iwaszko Przeworoccy 1555 r. (Ks. 3600 nr. 452). 
 56. Радецькі, пол.р.
 57. Реї, пол.р.
 58. Сахни Sachno nobilis de Minori Kuzmin, 1532 r. (Ks. 3598 f. 142 v.). 
 59. СвирчіНоводворськi, пол.р.
 60. Сверчковські, пол.р. Swi(e)rczkowsk i Iwan alias Stanislaus 1540—4 (Ks. 3598 
  f. 259, 333 v.). 
 61. Свечинські Swieczyńscy na Swiecznej, w pow. latyczowskim (Źr. Dz. XIX, str. 294). Zdan Sviczenski, haeres seu tenutarius sortis villae Sviczna, 1559 r. Syn jego, Jerema (Ks. 3602 nr. 143). 
  Szlachta służebna zamku kamienieckiego (AKD.-3. P. VII t. 2, str. 208). 
 62. Свиневські Swiniowsc y Iwaszko, Andrzej i Isaj dokonali zamiany z Mik. Sieniawskim w r. 1533. Dali mu pół wsi swoich: Świnna alias Samojłowce i Manaster, w powiecie smotryckim, nad Woł kiem, Sieniawski zaś im dał Ihnatkowce, w pow. międzyboskim (Ks. 3598 f. 198 i n.).
 63. Секержинські-Ормянчики пол.р. (1511.....?)
 64. Сенявські, пол.р.
 65. Сербиновські
 66. Сефери
 67. Сковородки Skowrodkowie Ławryn i Isaj, dziedzice części Zahołowla 1579 r. (Ks. 3604 f. 220 v.; Źr. Dz. XIX, str. 183). Ławryn Skoworojczyc z braćmi trzyma Petczynkę w star. chmielnickiem 1565 r. (A. KD.-3. P. VII t. 2, str. 159). 
 68. Снетовські Snietowsc y ze wsi król. Snietówki (Zr. Dz. XIX, str. 196, 294). Hawryło Petrowicz, Lechno Waśkowicz, Marko Małowicz, Lewko Romanowicz Snietowscy, dziedzice części Snietówki 1577 r. (Ks. 3604 f. 37). 
 69. Срочицькі герб ..... (), пол.р.
 70. Стрековичі Strzekowicza Wasila potomkowie trzymają Liszohorce w star. chmielnickiem 1565 r. (A. HD.-3. P. VII t. 2, str. 160). 
 71. Сутковські
 72. Торські Torskі Mikołaj 1544 r. (Ks. 3598 f. 348). Andrzej, Iwan, Prokop, Hieronim, Stanisław i Małgorzata Wasilowa, dziedzice części wsi Torskie, 1584 r. (Ks. 3607 f. 403 v.). Nastazya z Tor.skich Grącka (tamże). 
 73. Фредри, пол.р.
 74. Ходейовські,
 75. Ходецькі, пол.р.
 76. Хотимирські
 77. Чартковські Czartkowsk i Jerzy 1535 r. Katarzyna, żona jego, dożywotniczka miasteczka Czarthkovcze (odm.: Czarthkow) i wsi Uhryn i Kamionki w kamienieckim 1559 r. (Ks. 3598 f. 217 v.; 
  Ks. 3602 f. 108). 
 78. Чуріли
 79. Шаравські, пол.р.
 80. Ярмолинськi
Поодинокі повідомлення:
 1. Badowski Jan, dzierżawca Szerszeniowiec w barskiem, zginął w Woioszech przy Wiśniowieckim 1564 r. (A. 10.-3. P. VII 
  t. 2, str. 261—2). 
 2. Białoskórski Piotr herbu Lubwojnickiego (1565)
 3. Bebnowski Riadko, sługa kasztelana wojnickiego (1565)
 4. Biegański Stanisław; na sygnecie widnieje połuniedźwiedź wyrastający z poza sztakiet, zwrócony w lewo (1565)
 5. Biernaszowski Łukasz herbu Korczak (1565)
 6. Borkowski Maciej herbu Topor; patrz Podfilipska (1565)
 7. Brzeski Mikołaj herbu Ciołek, starosta kamieniecki (1565)

U Rollego (op. c.) 
(др.пол. XVI - поч. XVII)

Bełżeccy, Bieganowscy, Btażowscy h. Sas, Bogusze, Bolanowscy, Budekowie, Burzyńscy, Chojnowscy. Cetnery, Chmieleccy, Chodorowscy h. Korczak, Chojnowscy, Chruślińscy, Cieklińscy, Ciemierzyńscy, Czartoryjscy, Daniłowicze h. Sas, Dobromirscy, Dymitrowscy, Dąbrowscy, 
Glinkowie, 
Gródeccy, 
Gruszeccy, 
Gurowscy, Garnuchowscy, Garnysze, Dzieduszyccy h. Sas, Humieccy, Jacimirscy, Janiccy, Kawieccy, Kłońscy, Kopycińscy, Korzeniowscy, Krężytowscy h. Korczak, Krosnowscy, Kątscy, Kiszarzewscy, Łabęccy, Laskowscy, Leśniewicze, Libuscy, Lubo.mirscy, Milewscy, Monasterscy, Makowieccy, Matczyńscy, Miaskowscy, Mierzejewscy, Mielanowscy, Oborscy, Obrzyccy, Okolscy, Omiecińscy, Ostrowieccy, Ostrowscy, Patkowscy, Piaseccy, Piaskowscy, Pilawscy, Podfilipscy, Potoccy, Pankowscy, Papiezcy, Parule, Piekowscy, Połajowscy, Rożniatowscy h. Sas, Rusieńscy, Rzeccy, Rozwadowscy, Rzyczyńscy, Silniccy, Stanisławscy, Starzyccy, Suchorabscy, Sulatyccy h. Sas, Sułkowscy, Swaryczewscy, Świderscy, Szumlańscy h. Korczak, Świerszcze, Wołyńscy,  , Wróblewscy, , Domaratowie, Martynicze, Mohiłowie, Zabłoccy, Trebuchowscy.Rodziny polskie. 


Bartodziejski , patrz Szwejkowski . 
Bassalyk Jan, dzierżawca Mytkowiec i Wołosowiec, ustępuje dobra te córce swej Elżbiecie i mężowi jej Floryanowi Siemuńskiemu 1534 r. (Ks. 3598 ff. 10 v„ 216). 

Bieleccy dziedziczą Sreczyńce (Źr. Dziej. XIX str. 296). Stanisław Bielecki, dziedzic wsi Kalenye alias Szaraczincze, 1559 r. (Ks, 3602 nr. 11). Bielicki Stanisław, dzierżawca Raliniec w latyczowskim, 1565 r. (A. HD.-3. P. VII t. 2 str. 208). 

Biernaszowski Łukasz, familiaris Bernarda Pretficza, dostał odeń w dożywocie Lewkowce w sumie 200 zł. w r. 1551 (Ks. 3600 nr. 206). Był on herbu Korczak (Herold 1906, str. 281). 


Błocki Jan „względem służb wiernych" swoich dostał od Rafała Sieniawskiego pół Manujłowiec w dożywocie 1574 r. 
(Ks. 3603 f. 320). 
Bołduj de Pawłów Jan w r. 1559 przelewa na syna, Sta.nisława, prawo zastawne na Klimaszowcach (Ks. 3601 nr. 356). 
Paweł, Mikołaj i Melchior, synowie Stanisława, trzymają od Sie.niawskich w dożywociu: Fladrowce, Paszkowce, Klimaszowce i Krzywą Rudę alias Zarudyńce 1574 — 1584 (Ks. 3603 ff. 318, 321; Ks. 3600 nr. 96; Ks. 3607 nnr. 574-5). 


Borzysławski de Miłkowice Piotr, pisarz grodź, kamie.niecki 1599 (Ks. 3619 f. 2 v.). 
Brwinowski Andrzej vicecapitaneus zinkoviensis 1539 r., „starosta" zinkowski 1542 (Ks. 3598 ff. 253, 279), nabył część 
wsi Lyssowcze nad Uszycą od Witalisowskiej 1543 r. (Ks. 3598 f. 301).

Brzeski Mikołaj herbu Ciołek (Herold 1906, str. 281), starosta kamieniecki 1574—1586 (passim).

Brzozowscy . Jakób, podczaszy kamieniecki, Andrzej i Jan, bracia, posiadacze Derażni 1524 r. (Matr. Sum. IV, nr. 13956).Bukowski Andrzej ma w dożywociu pustynią Jakowle w barskiem 1557 r. (A. 10.-3. P. VIII t. 1, nr. 99).

Burzyński Marek dzierżawi Markowce 1565 (A. KD.-3. P. VII t. 2, str. 209). Walenty, familiaris Jana Polanowskiego, ma 
od niego w r. 1568 zapis 200 zł. na wsi Brzeżany (Ks. 3603 f. 94). 
Celigowscy . Wr . 1579 wójt barski i kilku szlachty ze.znało, że Stanisław Groth alias Czeligowski „est stirpe nobilis 
ortus, de Czeligow, in palatinatu et districtu Ravensi consistente, possessionatus," mieszkając zaś w Barze, gdzie ma dom, nie podlega osobą swą juryzdykcyi miejskiej (A. HD.-3. P. VIII t. 1, nr. 137). Wieś Jakowle czyli Szyińce po r. 1557 należy do Ma.cieja Grota Celigowskiego, drabanta (Hruszewski, EapcKoe CTap , str. 237). 
Chalec z Jacobus nobilis, advocatus zincoviensis, wierzy.ciel i przyjaciel Jana Szarawskiego, ma odeń zapis 60 zł. na 
Iwankowcach 1542 r. (Ks. 3598 f. 283 v.). 
Chmie l ecc y h. Jastrzębiec, zastawni dzierżawcy dóbr Herburta. Stanisław, stolnik podolski 1593—1599 (Pułaski, Szki.ce III, str. 94). 

Choci m i rsc y h. własnego, rodzina poiska z ziemi hali.ckiej, posiadają w XVI w. na Podolu Mukszę, Ostrowczyńce, De.miankowce, Humińce (Źr. Dziej. XIX, str. 191 — 2, 220, 222, 254, 258, 276). 

Ciepłowscy her. Pobóg (Herold 1906, str. 282). Jan, dziedzic Werbki 1522 r., dzierży wsi królewskie Krutniów, Brze.znę, Mytkowce 1554 r. Żona: Barbara Żorawiecka. Syn jego, Jakób, żonaty z Elżbietą, córką Dzierżka Yasowskyego (Ks. 3600 
nr. 387, Matr. Summ . IV nr. 13158). 
Ciołek Piotr de Crzyvcze 1507 r. (Ks. 3598 f. 53 v.). 


Cwiklejowski dzierży Uście 1530— 1542 (Źr. Dz. XIX, str. 160). Cwikłowska ma Tołste, Uście, Sokoł, 1565 r. (Tamże 
str. 190). Patrz: Dąbrowscy.

Cywiński (Czywiniszky) Wawrzyniec, sługa Anny z 0lchowca Dzietrzychowej, dostał od niej w r. 1575 pięć pustych 
dworzyszcz w Perlikowcach alias na wysiołku kutkowskim (Ks. 3603 f. 389). 

Czacki Wojciech her. Świnka, urzędnik dóbr biskupich, dostał w r. 1556 od biskupa i kapituły zapis 100 zł. na wsi Iwan 
KołoIzies alias Wojtowce (Ks. 3601 nr. 109. Herold 1906, str. 282). 

Czapliński alias Voyna Marcin, haeres sortis suae in vi 1 la SzvsIowcze 1534 r. (Ks. 3598 f. 216 v.). Jakób, Albert i Je.rzy, synowie Adama, dożywotnicy Szczodrowej i Susłowiec 1522 r. (Matr. Summ. IV, nr. 13159). 

Czermieńscy z Czermnej, w pow. bieckim, herbu Ramułt (Herold 1906, str. 282). Andrzej, pisarz grodź, kamieniecki, 
dzierżawca Paniowiec 1517—1524, poborca podolski 1532, 1541—2 (Ks. 3598 ff. 1, 8, 163 v., 269 v., 279; Matr. Summ. IV, nr. 11352). Jona jego, Zofia, dziedziczka Kasparowiec, Horyhlad i Woko.wiec, oraz tenutaryuszka wsi Wlathkowcze i Trupczyn (Ks. 3600 nr. 127). Syn ich, Sfanisaw, onaty z ks. Magorzat Zbarask, 1549 r. (Ks. 3600 nr. 128). Jan, podczaszy kamieniecki, 1574—1584, wojski 1592, zezna w r. 1576 donacy Ninych Paniowieci Szutniowiec na rzecz siostrzeców swych, Potockich. onajego, Elbieta z Branieckich (Ks. 3604 ff. 43 v., 44, 56). W r. 1583sprzeda Paniowce Wynie za sze tys. z. Baowskiemu (Ks. 3605f. 163 V.). Ten Jan Czermieski „bonorum villae Czermna in terra cracoviensi districtuue bieczensi haeres" 1579 r. (Ks. 3604f. 344).
Czohaski Rndrzej, tenutarius in Wroblowcze 1528 r. (Ks. 3598 f. 84).
Dawidowski Jan, „gener" Jerzego Jazowieckiego, który mu w r. 1547 cz Podfilipia zapisa (Ks. 3600 nr. 68). Je.rzy i Rnna Dawidowscy dziedzicz t cz w r. 1582 (Ks. 3606f. 47 v.-48).
Dbrowscy. Jan Aron Dbrowski, dzierawca dóbr sza- rawskich oraz Mukszy 1529 r. (Dodat. nr. 5) pochodzi z Dbro.wy-Aron, w powiecie kaliskim (Boniecki, Herbarz IV, str. 153). Stanisaw Dbrowski alias Piasecki z córk Ann, dzierawca
Bahawicy 1516 — 1532 (Matr. Summ. IV, nr. 10826; Ks. 3598 ff. 97 V., 142, 173 V.). Magorzata Stanisawowa Piasecka 1525 r. (Dodat. nr. 2). Jan Handzel Czvycleyowski 1522 r. (Ks. 3598
f. 11). Jan dictus Handzel Dbrowski 1521, tenutarius in Czvy.cleyowcze 1529 (Ks. 3598 ff. 10 v., 140). Brat jego rodzony,
Stanisaw, 1521 (Tame f. 10). Czy identyczny z powyszym
Stanisawem Dbrowskim?
Potomstwo Jana Handzla Dbrowskiego: Dorota za Balta*arem Zielenieckim 1547 (Ks. 3600 nr. 55—6) i synowie Grzegorz
i Jerzy Dbrowscy de Dbrówka, dziedzice Hrynkowiec, w pow.
skalskim, nad rz. Noczlaw 1546 (Ks. 3600 nr. 20, 21, 55; Ks. 3598
f. 361). Grzegorz na Oleksicach 1542 r. (r. Dz. XIX, str. 165).
By i trzeci syn, Stanisa.v, który wraz z Jerzym w r. 1551 prze.lewa prawo do Hrynkowiec po bracie Grzegorzu na bratanka, An.drzeja Dbrowskiego alias Czwyklyeyowskiego (Ks. 3600 nr. 218).
Ten Andrzej Dbro.vski alias Cwiklejowski, syn Pawa, zastawi
Cwiklejowce, Sokó i Cicie Czermienskismu 1544 r. (Ks. 3598 f. 361). Andrzej i Jerzy piecztuj si herbem Ogoczyk (He.rold 1906, str. 282). Marcin Dbrowski 1577 (Ks. 3603 f. 409).

Dembski Jakób, sprawca czarnokoziniecki 1535 (Ks. 3599 nr. 246).

Dobek Stanisaw herbu Gryf, podstaroci skalski 1559 (Ks. 3601 f. 185. Herold 1906, str. 282). Stanisaw Dobek alias
Lowczowski 1568—1583 (Ks. 3603 f. 36; Ks. 3605 f. 104 v.), po.siada cz Suboczy i Wychwatniowiec oraz Letowodworzyszcze i Kuelow (r. Dz. XIX, 187).

Dobiecki Jan, któremu Jan Sieniawski w r. 1573 wie(Jasowce, pod obowizkiem suby, puci (Rps. Czartor. 3547
str. 49—50).

Dobromirscy herbu Ostoja z Dobromirza, w pow. ch.ciskim (Boniecki, Herbarz IV; Herold 1906, str. 282). Jan 1533
i 1536 na rokach (Ks. 3598 ff. 176, 231 v.). Maciej 1542 r., s.dzia grod, kamieniecki 1556—1560, sdzia ziemski 1565—8, dzie.dzic Krzywego i czci Bapszyniec, czyli Krzykowa z wsiami przynalenemi (Ks. 3598 f. 279; Ks. 3601 ff. 45, 230). Dobra tedziedzicz synowie sdziego: Jan, Stanisaw i Tomasz 1568 r. (Ks. 3603 nnr. 118, 126. r. Dz. XIX, 179, 180, 184, 244). Jan,
dziedzic Lopotowiec 1565 (r. Dz. XIX, 184). Szymon in Licz.kowcze haeres 1599 (Ks. 3619 f. 2).

Dobruchowski her. Doga (Herold 1906, str. 282). Je.rzy, suga Mikoaja Sieniawskiego, który mu zastawi Iwankowce
alias Wezdenki 1558 r. za 200 z. (Ks. 3601 nr. 290). Ludwik, suga Rafaa Sieniawskiego, dostaje od niego zapis 30 grzyw, na
poowie Macichy 1578 r. (Ks. 3604 f. 150).

Domanikowscy (her. Pobóg, wedug Bonieckiego; her.Rola, wedug Wittyga, Herold 1906, str. 282) z Domanikowa,
w czyckim, dziedzicz na Podolu czci Werbki, Bahawicy, Po.teremcza, Bakoy, Kobakowiec, Chodorowiec (r. Dz. XIX, 159,
163, 185, 219). Stanisaw dosta dworzyszcze w Kamier.^u 1520 r. (Matric. R. P. Summ. IV vol. I, nr. 3231), dziedzic czci Baha.wicy 1526 r., nie yje 1534 r. (Ks. 3598 ff. 11, 70, 79, 187). Mi.koaj, syn Stanisawa 1544 r. (Ks. 3598 f. 330). Wincenty i Wa.wrzyniec, synowie Mikoaja 1576 r. (Dodat. nr. 28). Wincenty, dziedzic czci Domanikowa, w pow. czyckim, i Chodorowiec na Podolu, 1577 r. (Ks. 3603 f. 506).

Dramiski Baltazar, suga Jerzego Polanowskiego, którymu zapisa 100 talarów na 4 dworzyszczach w Brzeankach 1583 r. (Ks. 3605 f. 133 v.).

Drozdziski Pawel, sprawca Satanowski 1577 r. (Ks. 3604'f. 59 V.).
Dzietrzych Jan, w r. 1539 dziedzic Milejowiec, bierze w zastaw Worwurczyce od Jazowieckiego (Ks. 3598 f. 254).

Guchowski Marcin w r. 1568 dosta, za wierne suby, zapis 200 z. na czci Korytnej od Herburta (Ks. 3603 nr. 73).

Górecki Jerzy her. Cioek, sprawca starosty chmieln.Strusa 1565 r. (r. Dz. XIX, 194; Herold 1906, str. 283). Roch po.siada Wierzbowiec, Mordin i Snietów 1566 r. (r. Dz. XIX, 199).

Górski Stanisaw, dzierawca Poskirowa i Holiszyna 1521 r. (Ks. 3598 f. 5), dosta te wsie w doywocie 1510 r. o.naty z Beat z Nowodworu (Matr. R. P. Summaria IV vol. 1, nr. 951—2).
Golicki Franciszek, podstaroci barski, dosta od króla
Malczowce 1550 r., a potem i Czereszniówk, zabity przez Tata.rów, nie yje 1565 r. Obie te wsie przeszy na syna jego, Jana
(A. fO.-3. P. VIII t. 1, nr. 76; tame VII t. 2, str. 256).
Grcki (Granczky) Felix de districtu Lomzensi, onaty
z Anastazy Torsk, dziedziczk czci wsi Torskie 1566 (Ks. 3603
nnr. 25 — 6. r. Dz. XIX, 219). Jan, dziedziczy w teje wsi
1584 r. (Ks. 3607 f. 403 v.).

Grodowski Mysschur Jakób, dziedzic Grodowic w ziemi sandomierskiej, wzi w r. 1547 Koodropk, w pow. kamienie.ckim, w zastaw od Lanckoroskiego (Ks. 3600 nr. 62).

Gusowski Kasper, famulus Lanckoroskiego 1565 r. (r.Dz. XIX, 197).
Herburtowie dziedzicz w XVI w. Gródek, Kupin, Ku.min, Felsztyn i inne, i piastuj urzdy ziemskie na Podolu.

Hinkowie z dnienia, w pow. czyckim. Piotr, podko.morzy kamieniecki 1510, onaty z Zofi Kierdejówn, dziedziczk
Orynina, Bakoty i innych, zostawi dwie córki (Ks. 3598 ff. 125 v., 153, 168, 250, 405 v.; Boniecki, Herb. VII, str. 282 i X, str. 44).

Hvdyssowski Martinus, praedianus Zborowskiego we wsi
Pieczyscza 1539 r. (Ks. 3599 nr. 402).
Hvmyaczski Micha, pisarz gród. kamieniecki 1535 r. (Ks. 3598 f. 224). Humieski Micha 1544 r. (Tame f. 348).
Hu mie ki Wojciech, pisarz grodzki latyczowski 1584 r. (Ks. 3605 f. 279).Iwadowscy. Hieronim, wójt chmielnicki, z ony Anny Buczajskiej zostawi syna Mikoaja, wójta chmielnickiego, który
w kocu XV wieku mia dosta w dziale pó Iwadowej horki. Mikoaj zostawi synów: Macieja, Piotra i Jakóba, oraz córki:
Katerzyn i Barbar. Rodzestwo to w r. 1539 posiada pó Iwadowej horki i nosi nazwisko Iwadowskich, przypisujc tako.we i ojcu swemu. Krewni ich atoli, Buczajscy. odmawiaj im praw do wspódziedzictwa w Iwadowej horce i nazywaj ich
ahodowskimi, synami Mikoaja de Lahodowlye, wójta chmielni.ckiego (Ks. 3599 nnr. 361, 430—432, 514. Porów. Buczajscy). Maciej Iwadowski w r. 1539 dostaje potwierdzenie zapisu 50 grzy.wien na Lahodowlu nad Bohem z r. 1452 (Matric. R. P. Summ.IV voI. 1. nr. 6312).

Iwonia. Mobilis loannes lvonia 1534 r. ustpi ze wsi królewskiej Byela na rzecz Radeckiej (Ks. 3598 f. 213). Felix,
syn Jana, dziery Czaplice i Iwpnice 1565 r. (Ks. 3598 f. 216 v.; r. Dz. XIX, 182).

Jachnowicz Jakób z Hubarowa, sdzia ziemski kamieniecki 1502—1520, dziedzic Chodorowiec (Matric. R. P. Summaria
IV V. 1, nr. 972).

Jacimirscy (z Jamierza w ziemi sanockiej) her. Sulima.Lenart (Leonard) Jacimirski „króla Jego Mioci rotmistrz pie.szych w Kamiecu sucych dobrowolnie," dzierawcza Chrepte.jowa, Chreptejowiec, Buhakowskiego dworzyszcza 1544. W ksi.gach ziem. kamie, wystpuje rotmistrz 1543 — 1560 (Ks. 3598ff. 302, 325 V., 329-330; Ks. 3600 f. 74, nr. 133; Ks. 3601 f. 230).Pawel, syn Leonarda, 1547 (Matric. Summ. IV, nr. 8067). Stani.saw, pcdsdek ziem. kam., dziedzic Rzepnicy, czci Bakoty i Uszycy 1565 (r. Dz. XIX, 186-7).

Jankowski Micha bierze w zastaw Dawidkowce od Sie.niawskiego 1544 r. (Ks. 3598 f. 372).

Jakimowski alias Pilchowski Mikoaj de Pilctiowce ex terra sandomiriensi, z on Dorot, córk Marcina Czyeleyow.sklego, sdziego grod, kam., wie królewsk Hleznów nad Bo.hem puszcza synowi swemu Janowi 1534 r. (Ks. 3598 f. 211—2).
Mikoajów dzierawi Hleznów ju 1522 r. (Ks. 3598 f. 11).

Jaszowski (Jassowski) herbu Jastrzbiec (Herold 1906,str. 284). Feliks 1574 r. (Ks. 3603 f. 307). Stanisaw, z powiatu
radomskiego, podstaroci w Jazowcu, wzi w zastaw Wonia.tyce od Jazowieckiego 1574 r. (Ks. 3604 f. 93 v.).

Jawor Sebastyan, suga Jerzego Jazowieckiego, który mu zastawi wie Tuste w. czerwonogrodzkim 1558 r. (Ks. 3601
nr. 258). Zofia, córka Jana Jawora, siostra Sebastyana 1559 r. (Ks. 3601 nr. 179; Ks. 3602 nr. 27).

Jazowieccy-Monasterscy z Buczacza h. Habdank. Naleay do nich woci: Jazowiecka, Husiatyska, Ladawska
i wsie odrbne (Jabonowski, Pisma IV, str. 218). Mikoaj Mo.nasterski z Buczacza, kasztelan kamieniecki 1543 — 1555. ona:
Ewa, córka Jakóba Podfilipskiego, kasztelana kamienieckiego
(Ks. 3598 f, 228). W r. 1551 zwie si ju Mikoajem Jazowie.ckim (Ks. 3600 nr. 133).
Jerzy Jazowiecki z Buczacza, syn kasztelana, starosta czer- wonogrodzki 1544—1555 (Ks. 3598 f. 341; Ks. 3600 f. 1, 74, 242,
nnr, 133, 189, 246, 437), kasztelan kamieniecki etc. (ob. Boniecki,
Herb. II, str. 219). Zrazu, równie jak ojciec, pisa si Monaster.skim, od roku za 1546 ju Jazowieckim. Siostra jego, Druzyan.na, za Jakóbem Potockim.
Jerzy Jazowiecki (syn Teodoryka), starosta (tenutaryusz)
zerwonogrodzki 1528—1542, starosta kamieniecki 1540—2, nie
yje 1543. Stale nazywa si Jazowieckim (Ks. 3598 ff. 89, 132,
134, 139 V., 214-5, 254, 287-8, 291-2, 299-300, 305).
Jeziorkowscy. Maciej z Jeziorek, z powiatu pozna.skiego, zwany zwykle Jezierskim, 1542 r. (Ks. 3598 ff. 293—4,
302). Synowie jego: Jan i Maciej 1559 r. (Ks. 3602 nr. 53). Je.ziorkowscy dziedzicz czci Paniowiec i Wróblowiec 1565 r. (r.
Dz. XIX, 195, 197).

Jeowski ma cz Beznoskowiec 1530— 1542 (r. Dz.
XIX, 159). Jan, z ziemi sandomierskiej, naby Zadranikowce od Jewdokii Preskurynej 1576 r. (Ks. 3603 f. 454 v., 455).

Kalinowscy her. Kalinowa dziedzicz czci Huminiec, Niefedowiec, Wokowiec (r. Dz. XIX, 191—2, 222, 224, 257.
Ks. 3602 nr. 12). Marcin, zastawnik Husiatyna i wielu innych dóbr Swirczów (Puaski, Szkice II!, str. 77—8).

Kaliski Fryderyk, dzierawca czci Derani 1528 r. (Ks. 3598 f, 97j. W roku 1532 pozwala mu król wykupi Derani z rk dzierawców i za zasugi w obronie Podola przyrzeka, e ani jego, ani syna jego nie pozwoli z zastawu skupi (A. K).-3. P.
VIII t. 1, nr. 42). Jest on póniej sprawc w Midzybou, a w r. 1539 pan jego, Zborowski, zeznaje: „bene notum est omnibus
in terra Podoliae et Regno Poloniae, quia praefatus Kaliski sub
castro Chocim interfectus est in servitio Reipubiicae, de cuius
morte et domino campiductori supremo Regni constat." Ks. 3599
nr. 311.

Kamieniecki Jan, wojewodzie podolski, otrzyma w roku 1552 od króla konsens na wykup woci Czarno-Ostrowskiej z rk
wierczowej (Puaski, Szkice III, str. 159).

Kamieski Szymon, dziedzic czci Kaczebijowa 1582 r. (Ks. 3606 f. 135 v.).
Kamocki Jakób, suga Karapczowskiej 1582 r. (Dodatek nr. 37).

Karapczejowscy (take Karapczewski, Karapczowski) herbu Ostoja. W wieku XVI dziedzicz na Podolu Karapczejów,
Soobkowce i in., oraz dzierawi kilka królewszczyzn (Puaski,Szkice III, str. 57 — 8 nota. r. Dz. XiX, 197, 225, 267). Jan,
dzierawca Kniehinina 1535 r. (Ks. 3598 f. 231). Mikoaj Karap.czeyowski, miecznik kamieniecki 1554—60, podczaszy 1560—70.
Prócz brata Sev/eryna, o którym rodzina nie ma wieci w r. 1544,
mia Mikoaj brata Franciszka, zabitego przed r. 1537 i siostr
Ann obock, kasztelanow spycymirsk (Ks. 359b f. 245 v., 346 V.).
Czy rodziny tej przodkowie z Polski na Podole przybyli
i tu od Karabczejowa nazwisko wzili, czy te bya to rodzina
pochodzenia ruskiego, oddawna tylko spolszczona, nie umiem
okreli. Ju w r. 1375 jest w Smotryczu jako wiadek na dy.plomie ks. Aleksandra Koryatowicza Prokop Semenko Karabczejewski (Przedzieck;, Podole, Woy, Ukraina I, str. 120). Zupe.nie odrbn jednak (przynajmniej ju w XVI w.) bya rodzina
ruska Karaczowskich, wywodzca si od Wasila Karaczowskiego,
sugi Witoldowego, a naleca do szlacity suebnej zamku bar.skiego (por. Hruszewski, BapcKoe CTapocTBO, str. 179 i n.). Ale.ksy Karaczowski, syn jego Roman, piecztujcy si Leliw, i te- go potomstwo nale do tej wanie ruskiej (barskiej) szlacity.
Karnicki Wawrzyniec, pisarz grodzki latyczowski 1591 r. (Ks. 3611 f. 99).
Kdzierski ma wie Monastyr 1565 r. (r. Dz. XIX, 187).

Kleczowski Wojciech, dzierawca Makarowiec i Babi.niec 1584 r. (Ks. 3607 f. 193 v., 194).
Klionysky Wojcieci, „starosta czarnokoziski," urzdnik
biskupi 1543 r. (Ks. 3598 f. 334).
Koybaski. Nobilis Joannes Kolybanski de villa Koly.banye, któr mu przed 30 laty zapisali Buczaccy, wystpuje
w r. 1528 (Ks. 3598 f. 91).
Ko niecki Samuel, podstaroci latyczowski 1599 r. (Ks. 3619

f. 2 V.).
Kopycki Stanisaw, „miles Podoliae," dosta w r, 1580 od
króla grunt pusty nad rzek Tamszynk, u jej ujcia do Boiu
(A. HD.-3. P. VIII t. 1, nr. 141).

Kopyczyscy z pow. trembowelskiego posiadaj Cho.dorowce 1530 r. (r. Dz. XIX, 160. Dodat. nr. 1).

Koryccy dzier Piatniczany nad Zbruczem 1565 r. (A. fO.-3. P. VII t. 2, str. 212).

Korzeniowski Piotr ierbu Ogoczyk (Ks. 3608 f. 1, R. 1584; Herold 1906, str. 285), pisarz grod, kamie. 1574—5
(Ks. 3603 f. 307, 345 v.), podsdek ziemski kamieniecki 1583 —
1599 i nast. Dzierawca dóbr królewskici Hoosków 1599 r. (Ks. 3619 f. 2).

Kostrzewscy ierbu Lis. Micia Kostrzewski „de terra
Sewieriensi, tenutarius In Stepanykowcze, Babsctiyn et Pokleki de armis alias Lyschow" (Ks. 3598 f. 278), pisarz ziemski kamie.niecki 1530 — 1541, podsdek 1542—1554, sdzia 1554—1560.
ona: Konstancya z Poklk 1543 r. (Ks. 3598 f. 305). Lancko.roski puci mu za wierne suby wie królewsk Stepanikowce
1532 r. (Ks. 3598 f. 163 v.). W r. 1533-4 naby czci Babszy.na nad Dniestrem od Woodyowskiego i Lostowskich (Ks. 3598
ff. 199 V., 212—3). Jakób, synowiec Michaa, 1547 r. (Ks. 3600
nnr. 114-5).

Kowalski Jerzy h. Abdank odm., podstaroci barski,
kupi wie Boidanowce od Buczackiego za 4 tys. z. 1578 r. (Ks. 3604 f. 249—250; Herold 1906, str. 285). Maciej w r. 1534
bierze zastawem Kapucice i Worworczyce od Jazowieckiego
(Ks. 3598 f. 214-5).

Krassowski Yenceslaus servitor gen. M. Karapczejowski
1559 r. (Ks. 3602 nr. 118).
Krpscy posiadali Letniowce i Wierzbowiec 1553 r. (Bo.niecki, Herb. XII, str. 281). Jan Krampski za wierne suby do.sta od Jazowieckiego zapis 100 z. na Sadkaci 1540 r. (Ks. 3598
f. 266). Andrzej z on Ann trzymaj w zastawie Lisowce,
w pow. czerwonogrodzkim 1542 (Ks. 3598 f. 291—2).
Kro wiek i Maciej, suga Pretficza, który mu zastawi San.kowce (ad Zików) 1555 r. (Ks. 3601 nr. 75).

Kruszewski Stanisaw za swe usugi dostaje w r. 1576
od Podfilipskiego zapis na 4 kmieciaci w Krzykowie alias Bap.szyncach (Ks. 3604 nr. 125).
Krutyborodyski Jakób haeres seu tenutarius villae
Krutyborodyce 1535 r. (Ks. 3599 nr. 167).
Kr ywiecki Jakób 1542 r. (Ks. 3598 f. 296 v.).
K u m o w s k i Jakób, burgrabia kamieniecki 1529 r. (Ks. 3598
f. 124 V.).

Kuryowscy. Adam, Jerzy i Floryan z Kuryowiec pod.legaj juryzdykcyi starosty chmielnickiego 1529 r. (Dodat. nr. 4).
Stefan Kuryowski haeres seu tenutarius villarum Kuryówce,
órawno et Chodorowce 1532 r. (Ks. 3598 f. 174). Jerzy, Ste.fan, Pawe i Piotr Kuryowscy, synowie Bartomieja, otrzymali
1559 r. prawem lennem Rusanowce, na których ju od r. 1534
mieli pewn sum, zapisan przez hetm. Tarnowskiego (Boniecki,
Herb. XIII, str. 264). Patrz: Rusanowscy.

Lanckoroscy her. Zadora z Brzezia, w ziemi krakow.skiej (Ks. 3600 nr. 63). Na Podolu dziedziczyli po Iskrzyckich
wo Jagielnick i inne dobra, nie wicej jednak ni 20 wsi (Ja.bonowski, Pisma IV, str. 219).

Laskowski Stanisaw, onaty z Elbiet rodopolsk,
suebnik Floryana Piaseckiego, który mu zapisa 400 z. na
przysióku oryniskim, zwanym erdzie, 1568 r. (Ks. 3603 nr. 103).

Lasota (Lyassotha) Jan de Paniowce 1525 r. (Ks. 3598
f. 59). Baltazar Lasota albo Lasota Zleleniecki 1543 r. dosta od
ciotki swej Skowrodyskiej cz Paniowiec i Lisowiec (Ks. 3598
f. 305 V.).

Leszczyski Stanisaw haeres de Zawaów sortis suae
1540 r. (Ks. 3599 nr. 581).
Ligo w sk i Wojcieci za wierne suby dosta w zastawie
od Jazowieckicli wysioek Korniowki w r. 1577 (Ks. 3603 f. 488).
Lipski Krzysztof 1570 r. wwizany do dóbr m. Mikoajo.wa na mocy zapisu Sieniawskici (Ks. 3603 nr. 196).

Lubiatowski Jan, dzierawca Kupina 1565 r. (Zr. Dz.
XIX, str. 195).
Ludzicki Mikoaj, dzierawca Satanowski, ierbu Grzymaa
bez rycerza (Herold 1906, str. 286).

Lutomirski Jerzy, dziedzic dóbr w ziemi sieradzkiej
i czyckiej, poborca podolski i dzierawca Brzean 1550 r. (Ks. 3600 nnr. 120—122). Stanisaw, dzierawca Brzean 1565 r. (A. HD.-3. P. VII t. 2, str. 214-5). cki (Lczky) Maciej 1542 r. (Ks. 3598 f. 296 v.). Tomasz,
sprawca Sieniawskiego we wsi Czies 1565 r. (r. Dziej. XIX,
str. 182; herb jego w Heroldzie 1906, str. 286).

Malawski Stanisaw „nobilis seu famatus, subditus gen.
Pauli Piasecki vel Przezwocki de oppido Orynin," mianowany
wonym ziem. kamieniec. 1544 r. (Ks. 3598 f. 375—6).
M alejo wscy na Malejowcach (r. Dziej. XIX, 196, 224,
277). Jakób Malejowski 1524—5 r. (Ks. 3598 f. 45). Jerzy M.,
wójt smotrycki, pozwa w r. 1535 Jakóba M. o zabicie wuja,
Stanisawa M. (Ks. 3599 nr. 149). Magorzata, dziedziczka cayci
Malejowiec, ona Jakóba Leniewskiego z ziemi dobrzyskiej
1568 r. (Ks. 3603 nr. 157).

Marcinkowski Hieronim, suga Anny Lanckoroskiej, która mu w r. 1556 zastawia Iwaszkowce za 100 z. (Ks. 3601 nr. 107).
Marmuzowski Marek herbu Sulima, familiaris starosty
Wodka, dosta ode w r. 1544 Zacharzowce z zapisem 100 grz.,
wzgldem wiernycli sub. Dzierawca Trycliowiec Staryci i Nie.mierzyniec 1565 r. (Ks. 3598 f. 346; r. Dziej. XiX, str. 185;
(A. K).-3. P. VII t. 2, str. 208; Herold 1906, str. 286).
Marzeski Piotr, „capitaneus Myedzibozensis" Mikoaja
Sieniawskiego, dosta ode za wierne suby Moomolice w 200
z. w r. 1553 (Ks. 3600 nr. 350).
Mczyski Sebastyan w r. 1568 dosta od Czermiskiego
za wierne suby zapis 100 z. na czci Ninyci Paniowiec, zwa.nej „Bassarabice" wraz z k, zwan „Bednarowo" (Ks. 3603
f. 128).
Miiaylascli Sebastyan, hiaeres seu tenutarius villae
(Jhrynkowcze 1525 r. (Ks. 3598 f. 45 v.). Matka rezygnowaa
na pewne królewszczyzny 1522 r. (Matr. Summ. IV nr. 13083).

Milanowscy her. Suchekownaty (Herold 1906, str. 287).
Jan Milanowski 1526 — 9, dziedzic Milejowa, czci Nahorzan
i dzierawca Minkowiec, Laskowice 1545 r. i póniej, stolnik ka.mieniecki 1532—1568 (Ks. 3598 ff. 60, 98, 397 v.; r. Dziej. XIX,
192—3, 221, 280). Z ony Anny Podfilipskiej zostawi stolnik
córki: Elbiet i Magorzat i synów: Jana i Mikoaja, którym
da w r. 1568 Laskowce i Milejów, sobie za z on zostawi
doywotnio: Minkowce, wie pust Wokowodworzyszcze i cz.ci Naiorzan (Ks. 3603 nr. 212). Stolnik by synem Andrzeja
Milanowskiego z Milanowa i Katarzyny z Jagielnicy, 2-o voto
Mikoajowej Iskrzyckiej (Ks. 3603 nr. 67).
Milejowski Jan 1526 r. (Ks. 3598 f. 79 v.).
Mi lesk i Wawrzyniec h. Trby (Herold 1906, str. 287), pi- sarz grodzki kamieniecki 1552—5, ma dobra w ziemi czyckiej
1558 r. (Ks. 3600 f. 153, nr. 437; Ks. 3601 nnr. 204—5).

Milewski Stanisaw „famulus ac servitor" St. Podfilip.skiego 1584 r. (Ks. 3603 f. 28 v.).

Mirosawski Stanisaw ustpi z zastawu czci Pilawiec
1541 r. (Ks. 3598 f. 272). Pochodzi z ziemi kujawskiej (Ks. 3598
f. 233).

Miroszowski Wawrzyniec „providus" (raz „nobilis"),
mieszkajcy w Karaszow^j Luce, mianowany wonym ziemskim
kamieniec, 1553 r. (Ks. 3600 nnr. 291-2).

Moszeski (Mosensky) Jan, suebnik Anny Lanckoro.skiej, która w r. 1560 zapisaa jemu i onie Zofii wie Kolodzia.ny, w pow. kamienieckim (Ks. 3601 nnr. 364—5).

N a d o 1 s c y. Stanisaw Nadolski rodem z Mazowsza, dzie.dzic czci Nadoek, w pow. wyszogrodzkim, i wsi pustej Vslo.nyscza, dzierawca za wsi Maczkowcze i Wyrzbowyecz, w ka.mienieckim, 1554 r., pisarz ziemski kamieniecki 1551 —1560, dzie.dzic wsi Mordina 1556 r. (Ks. 3600 nr. 414; Ks. 3601 f. 87). ona
jego Anna, córka Wawrzyca Przeborowskiego z pow. gnienie.skiego, piecztuje si hev. Sulima, posiada Snietów, koo Laty.czowa, 1565 r. (Ks. 3601 nr. 69; A. K).-3. P. VII t. 2, str. 207;
Herold 1906, str. 287). Maciej, wójt smotrycki 1584 r., podsta.roci kamieniecki 1590 r. (Ks. 3605 f. 296; Ks. 3610 f. 363).

Niezabitowski her. Lubicz (Herold 1906, str. 287). Mi.koaj z on Elbiet dosta zapisy pewnych sum w r. 1567 na
wsi Andriankowce alias uczkowce, a w r. 1574 na Trzciecu
i Ostapkowcach od Mikoaja Herburta za zasugi (Ks. 3603 ff. 57,
270 V., 272). Dzierawca Beznoskowiec 1565 r. (r. Dziej. XIX,
str. 189).

Oborski Jan, syn Jana, podstarociego barskiego, trzyma
po ojcu Szerszeniowce 1580 r. (Hruszewski, Bap. etap., str. 237). Odrowowi e, staroytny ród maopolski, potny na
Rusi Czerwonej i Podolu, dziedziczy na Zikowie i Satanowie.

Olszowski Leonard, dzierawca wsi królewskiej Jezie.rzany 1550 r. (Ks. 3600 nr. 159). Jego to zapewne sygnet w He.roldzie 1906, str. 287).

Osiecki Jakób, podstaroci kamieniecki, dostaje w r. 1514
ziemie na osadzenie wsi (Matr. R. P. Summ. lY, nnr. 2210—2211).

Osmólski Wojciech, dzierawca wsi Rzadka 1582 r. (Ks. 3606 f. 38).
Ostrowski Marek herbu Belina 1554 r. (Ks. 3600 f. 236;
Herold 1906, str. 287). Ostrowski Stanisaw herbu Topór, wójt latyczowski, doywotnik wsi Kryniczyscza i dzierawca Bryn.dzowa 1565 r. (A. IO.-3. P. VII, t. 2, str. 199, 209; Herold 1906,
str. 288).
Ozga posiada Karapczejów Napolny 1565 r. (r. Dz. XIX,
str. 193).

Papieski Stanisaw her. Gryf w ostatniej wierci XVI w. trzyma w zastawie kolejno niektóre dobra Herburta, Paniowce Potockich etc. Zona jego, Wilkowska, wniosa Poczapice w dom
Papieskich (ob. K. Puaski, Szkice III, str. 91). W r. 1590 dzie.dziczy na Chodorowcach (Ks. 3610 f. 393 v.). Pochodzi wraz
z bratem swym Sebastyanem ze wsi Papiee, w ziemi sieradz.kiej (Ks. 3603 f. 350 v.).

Pasek Wawrzyniec, onaty z Ann, wdow po Andrzeju
Terlikowskim, dosta w doywocie wie Iwnaczyce od Sieniaw.skiego 1577 r. (Ks. 3604 f. 89).
Pegowski (s.) Piotr, dzierawca Miedwiedowej i Popru.nej w starostwie chmielnickim 1565 r. (A. K).-3. P. VII t. 2,
str. 162).

Piaseccy. Mikoaj Piasecki, kanonik kamieniecki, i brat
jego Micha 1524 r. (Ks. 3598 f. 23 v.). Micha Piasecki de Za.ucze 1513 r. (A. fO.-3. P. cz. V t. 1, str. 296 i n.). Micha Pia.secki z Piasecznej, podkomorzy kamieniecki 1529 r. (Ks. 3598
ff. 8, 42, 124). onaty z Ann, córk Jakóba Jachnowicza z Hu.barowa, sdziego ziem. kamie., zostawi syna Jerzego 1542 r. (Ks. 3598 ff. 288-9).
Jerzy i Walenty, dziedzice czci Piasecznej 1539 r. (Dodat.
nr. 11). Do Jerzego naleaa cz Czarnowody; pozostao po
nim nastpujce potomstwo: Piotr, Pawe, Petronela i Anna
1568 r., dziedziczce take na wsi Kulawach 1582 r. (Ks. 3598
ff. 279, 325 V., 348; Ks. 3603 f. 112 v.. nr. 123; Ks. 3606 f. 236 v-7).
Jan Piasecki, sdzia ziemski buski 1544—1550, dziedzic Ku.law, jest stryjem powyszego Jerzego (Ks. 3598 ff. 330—1,376 v.; Ks. 3600 ff. 1, 74). Potomstwo tego Jana: ukasz, Malcher, Se.bastyan, Wiktoryn, Katarzyna, Zofia i Anna dziedzicz czci
Kulaw i Czarnowody 1568 r. (Ks. 3603 nr. 123 f. 112 v.). W r. 1559
wraz z rodzestwem tern wymienieni jeszcze: Seweryn, Stanisaw
i Dorota (Ks. 3602 nr. 84). Z nich:
Malcher, podsdek ziemski buski 1582 r., piecztuje si
herbem Gozdawa, podobnie jak krewny jego, wyej wymieniony
Piotr, syn Jerzego. Piaseccy ci wic byli Gozdawici (Ks. 3606
f. 236 v.-7; Herold 1906, str. 288).
Dawid Piasecki 1545 r.; doywotnik Hryniowiec (ad Midzy.bo) od roku 1556 (Ks. 3598 f. 376 v.; Ks. 3600 nr. 133; Ks. 3601
nr. 123).
Nazwiska Piaseckich uywali niektórzy cznie z innemi na- zwiskami. Patrz: Dbrowscy, Przezwoccy.
z Pila wiec (de Pylawcze) Katarzyna z powiatu latyczow.skiego, zamna za Stanisawem Mirosawskim z ziemi kujaw.skiej 1536 r. Brat jej Jakób de eadem Pilavicze (s.) (Ks. 3598
f. 233).
Pilawscy Andrzej, Pawe i Mikoaj, synowie Jana, doko.nali w r. 1584 dziau dóbr: Pilawce stare, P. rednie, P. nine,
Pawowce i Kruhlica nad rz. Ikaw (Ks. 3605 f. 292). Obacz:
Podczaszy.
Piotrowski Stanisaw nobilis, mianowany wonym ziem.
kamienieckim 1578 r. (Ks. 3504 f. 260 v.).
Piskowski Stanisaw dzierawi Kudynk 1565 r. (Zr. Dz.
XIX, str. 183).
Pleskowski Walenty, pisarz grodzki kamieniecki 1591 r. (Ks. 3911 f. 99).
P n i o w s k i Jan z on Zofi Pyszkowsk dostaje w r. 1583
od Czermiskiego zapis 200 z. na 6 dworzyszczaci na gruncie
wsi Mielnicy alias in vilegio villae ex oposito fluvii Dniestr in
fontibus alias na glinisczach (Ks. 3605 f. 160 v.).
Podczaszy her. Macz (Herold 1906, str. 288). Jakób
i Andrzej Podczaszyce, dzierawcy Korzowiec i Pilawiec 1535 r. (Ks. 3598 f. 218 v.). N. Pilawski alias Podczaszy i Jakób Pilaw.ski Podczaszy posiadaj Pilawce 1566 r. (r. Dz. XIX, str. 199).
Obacz: Pilawscy.

Polanowscy. Mikoaj „haeres seu tenutarius de villa
seu oppido lliatka" 1524 r. (Ks. 3598 f. 38 — 9). Brat jego, Jan
0529 r. (Ks. 3598 f. 98). Polanowski posiada Borsukowce, 1565 r. (r. Dz. XIX, str. 190).
Polasky Adamus, dziedzic czci Szerszeniowiec, 1584 r. (Ks. 3607 f. 128).
Policki Augustyn wzi w zastaw Markowce od Sieniaw.skiego 1574 r. (Ks. 3603 f. 310).
Poniatowski Jakób, 1599 r. (Ks. 3619 f. 2 v.). Jan, ple.ban zinkowski, posiadacz wsi Hrinieczka 1565 r. Поплавницькі str. 183).

Potoccy her. Pilawa. P. Forst w artykule o pocztkach
rodu tego (Miesicz. herald. 1911 str. 063) myli si, piszc, jako.by Mikoaj Potocki by starost kamienieckim w r. 1545; cyto.wany ustp pracy Puaskiego nieuwanie przez p. F. zosta od.czytany.
Jakób Potocki, dzierawca Sokoowa 1526 r., Krzykowa
1528 r., dziedzic Kocielnik 1539 r. (Ks. 3598 ff. 66 v., 95; Ks. 3599
nnr. 410—413).
Przypuszczenie p. K. Puaskiego, e Druzyanna Potocka
bya siostr Jerzego Jazowieckiego (Szkice 111 str. 114—5) jest
suszne, skoro jest mu ona „soror legitima," a syn jej Stanisaw
Potocki jest „sororinus" tego Jazowieckiego (Ks. 1360 nr. 217,
nr. 322).
Mikoaj jest starost kamienieckim 1571 r. (Ks. 3603 f. 143).
Synowie jego nabyli w dziedzictwo Nine Paniowce i Szutniowce
1576 r., moc donacyi, zeznanej na rzecz ich przez wuja, Jana
Czermiskiego (patrz. Czermiescy).
Andrzej ubezpiecza na Paniowcach 240 z. dugu „nobili"
Jerzemu Potockiemu, oenionemu z Jadwig Piotrowsk, córk
Stanisawa, 1584 r. (Ks. 3605 ff. 248, 266 v., 277). Andrzej i Ja.kób, bracia, dziedzicz na Sokoowie, Wojniszu, Kocielnikaci
i Potoku 1584 r. (Ks. 3605 f. 269). Andrzej, podczaszy kamie.niecki, 1590 — 1599 (Ks. 3610 f. 363; Ks. 3611 f. 2; Ks. 3619
f. 2 V.).
Pretwiczowie ier. Wczeie. Bernard, synny obroca
kresów poudniowycli Rzptej, starosta barski 1540—1552, dzie.dzic Szarawki i innycli. Jakób, syn jego, kasztelan kamieniecki
1594 r., póniej wojewoda podolski (Puaski, Szkice III str, 15 i n.).
Pruski lier. Leliwa. Ambroy, onaty z Ann, córk Jana
Borszczowskiego 1545 r. (Ks. 3598 f. 395 v.; Herold 1906, str. 289).
Pruszak (Prvsciak) Sbyluczski Matlieus, pedes camene.censis, 1534 r. (Ks. 3599 nr. 64).
Przezwodzcy alias Piaseccy her. Zabawa (Herold
1906, str. 288). Pawe de Przezwody alias Piasecki, onaty z An.n Hinkówn z Orynina, 1532 r. (Ks. 3598 f. 405 v.). W tyme
roku pisz go: Pawe Piasecki i Pawe Przezwoczski alias Pya.seczski de Wychwatniowce (Ks. 3598 ff. 142 — 2 v., 149). Jest
on wojskim kamienieckim 1544—8. Syn jego: Jan Przezwocki,
dziedzic czci wsi Wyciwatniowce i Psiecz 1551 r. (Ks. 3600
nr. 239). Prócz Jana, mia wojski synów: Floryana, Fryderyka,
Stanisawa, Baeja i Jakóba, 1548 r. (Matr. Summ. IV nr. 8143).
Piotr i Jan Przezwoccy 1547 — 1551, dziedzice czci Wy.ciwatniowiec i Psiecza, byli synowcami powyszego Pawa
(Ks. 3600 nr. 76, nr. 239). Jan Piaf:ecki alias Przezwodzki, dzie.dzi: z Wychwatniowiec i Psiecza, ma brata rodzonego Floryana
i stryjecznego Jana, 1557 r. (Ks. 3601 nr. 193).
Psarski Krzysztof, podstarosci kamieniecki, 1545—1554,
rodem z ziemi sieradzkiej (Ks. 3598 f. 376 v.; Ks. 3600 ff. 32 v., 242, nr. 341). Psarska posiada Czukow Dbrow i Karaczkow.ce, 1565 r. (A. KD -3. P. Vii t. 2, str. 196).
Raczyski Tomasz z Raczyna, w zieini wieluskiej, o.naty z Ann Suchorabsk, dosta w doywocie cz Stupiniec
od Jacimirskiego, 1576 r. (Ks. 3603 ff. 381 v., 382 v.)
Radeccy ier. Pomian (nie za Godziemba, jak u Pua.skiego, Szkice iii str. 136). „Mathias Radeczsky de Grabie hae.res in Crukewredecz ck terra Cuijav'iem>. et d>4r


stensi, tenutarius in Lucznykovcze et Czermna... de domo et ar- mis Pomyanorum" (Ks. 3598 f. 81. Rysunki herbu w teje ksi.dze ff. 81, 278, 403). Pisarz starosty kamienieckiego, 1525 r. (Ks. 3598 f. 55), podsdek ziemski kamieniecki 1528 — 1541, s.dzia 1542—1554. Jan Radecki, rotmistrz królewski, na wyprawie
moskiewskiej, 1581 r. (Ks. 3606 f. 33). Inne wiadomoci o ro- dzie tym ob. Puaski, Szkice Iii str. 137 i n. Radzimiski Jan. W r. 1589 Lanckoroski ubezpieczy
mu 800 zotych dugu na wsi Sioko (ad Jagielnica) (Ks. 3610
f. 295).
R a j e c k i Feliks, dziedzic czci wsi Torskie, 1584 (Ks. 3607
f. 403 V.).
Raszko de Kropiwnik Stanisaw, dzierawca Hooskowa,
1522—1535 (Ks. 3598 ff. U, 279; Ks. 3599 nr. 165; Matr. Summ.
IV nr. 13354). Prokop, 1571 r. (Ks. 3603 f. 143).
Ratot Jan, posiadacz wsi Kniezie i Kolczejowce 1509 r. (Matric. R. P. Summaria IV vol. 1, nr. 484).
Rembowski Gabryel, dziedzic Jezierzan 1582 r. (Ks. 3606
f. 194).
Rokosz Hieronimus (Jarossius) de Magna Kaschycze, po.siadacz Hawryowiec 1525 — 1534 (Ks. 3598 ff. 58—9, 79 v., 98,
182; Ks. 3600 f. 1).
Rulikowski Marcin 1526 r. (Ks. 3598 f. 79 v.). Seba.styan 1546 r. (Ks. 3600 f. 1). Rulikowski, waciciel wirczko.wiec 1530 r. (r. Dz. XIX, str. 161).
Rusanowscy, dzierawcy wsi król. Russanowiec, do zam.ku Chmieln ka cicej (r. Dz. XIX, str. 183, 289). Jerzy Russa.nowski z brami i siostrami: Steczkiem, Pawem, Janem, Pio.trem, Katarzyn i Zofi; V^ojciech (Albertus) za z bratem Ja.nem i siostr Ann kwituj w r. 1554 Wojciecha Kuryowskiego
z posagu i wiana, które mieli na órawnem, po babce (Ks. 3600
nr. 430). Pawe w r. 1577 onaty z Rnastazy, córk Symy Ra.dejowskiego, ma w zastawie trzy dworzyszcza w Radejowcach
(Ks. 3603 f. 491 v.). Patrz Kuryowscy.
Rusiecki Gotard, suga Jerzego Jazowieckiego, który
mu w r. 1558 zapisa 100 z. na Szczytowcach (Ks. 3601 nr. 302).
Rychcicki Jan, posiadacz miastcz. Czarnokuncze 1539 r. (Ks. 3599 nnr. 410—413).
Sciborowski J-ikób z synami Mikoajem i Tomaszem
dosta od króla ',\, wsi Michoowic w star. barskiem w r. 1593
(A. K).-3. P. VII! t. 1. nr. 164).
Sieciech Andrzej, dzierawca wsi Byelka 1521 r. (Ks. 3598
f. 5). W r. 1547 kupi za 100 grzyw, pó Suprunkowiec od Lo.stowskiego (Ks. 3600 nr. 94). onie Annie, córce Filipa Szaraw.skiego, zapisa doywocie na Ostrowczycach. Mukszy, Suprun.kowcaci i Miemiji 1535 r. (Ks. 3598 f. 225). Wojski kamieniecki
1550 r. By ierbu Topór (Puaski, Szkice III str. 10 — 11 nota).
Siekierzyscy ier. Zadora. Ambroy Ormiaczyk, dzie.dzic Siekierzyniec, sdzia ziemski kamieniecki 1520—1528. Herb
jego Zadora narysowany piórem z napisem „arma judicis" wi.dnieje na pierwszej ka.^cie Ks. 3598. W teje ksidze (fol. 82)
wspomniano o nim, e by „de domo et armis Zadora". Lanc.koroski nazywa go w r. 1521 „patruus noster" (Dodat. nr. 1),
jako wspóherbowego, a moe i adoptowanego do swego rodu
i herbu. (O Ambroym szerzej: Puaski, Szkice III str. 134 — 5).
Marcin, syn Ambroego, dziedzic Siekierzyniec „de armis
Zadora" (Ks. 3598 f. 278), pisarz ziemski kamieniecki 1542 —
1551, podsdek 1554 —1560, owczy 1554 r. ona Katarzyna Ko.pyczyska, córka Mikoaja (Dodat. nr. 18). W r. 1532—6 zwa.ny, podobnie jak ojciec Ormiariczykiem (Ks. 3598 ff. 170 v., 238—9). Synów pozostawi Marcin dwóch: Szczsnego (Feliksa)
i Jakóba, 1571 r. (Ks. 3603 nr. 187, f. 152 v.).
Szczsny, podczaszy kamieniecki, nie yje 1598 r., w któ-
rym wystpuj synowie jego: Andrzej, Stanisaw, Jan i Mikoaj,
dziedzice Siekierzyniec (Ks. 3619 f. 375).
Jakób. 1599 r. (Ks. 3619 f. 372).
Sieniawscy her. Leliwa. Dobra ich, wo midzybozka,
sieniawska wraz z Kupielem i Mikoajowem, ogarniay z gór 60
wsi na obszarze 30,53 mil kw. (Jabonowski, Pisma IV str. 219).
Skoroszowski Jan, podstaroci skalski, doywotnik my.na w Brzeanach 1530 r. (Matr. R. P. Summ. IV v. 1, nr. 5688).
Skotnicki Pawe ma cz w Moczulicach, 1566 r. (r. Dz. XIX str. 198; Ks. 3598 f. 348).
S leak Mikoaj w r. 1500 bierze w zastaw Biedrzychowce
od Andrzeja z Nowodworu. Córki jego: Elbieta za Jerzym Te.lefusem, Anna za Janem Handzlem i Burneta za Jaroszem Cio.kowskim (Puaski, Szkice III str. 61, 153).
5 a v/ i s k 1 Jan z on Rnn dosta od króla w doywo.cie Rzedziepowce w barskiem, 1591 r. (A. O.-3. P. VIII 1. 1, nr. 161).
Supski Micha, suga Jazowieckici, dosta od nici w do.ywocie Choroszowce 1577 r. (Ks. 3604 f. 204).
Smiotankowie ier. Korczak pocliodz z rzeszy Korcza.ków ruskich. W XV! wieku dziedzicz na Oleksicach i innych
w kamienieckim i funduj koció w Oleksicach (Puaski, Kro.nika rodów t. I). Mikoaj Smiotanka, chory kamieniecki, po.sesor Lopotowiec, 1582 r. (Ks. 3606 f. 43),
Sobol Jan, familiaris Mik. Monasterskiego, dzierawca Ho.owczyniec, 1544 r. (Ks. 3593 f. 345 v.).
Sroczycki her. Nowina, ze Sroczyc, w ziemi krakow.skiej. Jan, podstaroci kamieniecki 1521 — 1546, naby waniec
od Jazowieckiego 1539 r. Stanisaw, komornik kamieniecki
1556 — 9, miecznik 1560, wojski 1568 — 1586, dziedzic Sroczyc
w krakowskiem (Ks. 3593 ff. 8, 168 v., 252 v., 276—7, 279, 302,
313; Ks. 3600 f. 1, nr. 245; Ks. 3603 f. 295). W r. 1566 Sroczy.cki posiada dziewi wsi na Podolu (r. Dziej. XIX str. 198).
Stabrowski Pawe, dzierawca Spiczyniec, 1539 (Ks. 3599
nr. 351). W r. 1544 wraz z on Zofi dostaje w zastaw doy.wotni Tyrawice od Sieniawskiego (Ks. 3598 f. 372).
Stachera Jerzy dosta w r. 1577 za wierne suby od Ja.zowieckich 100 grzyw, na Szczytowcach (Ks. 3603 f. 489).
Stóg nie w (Sthognyew) Jan, tenutarius in Ruda, 1532,
1542 (Ks. 3598 ff. 142 v., 279).
Strzakowski Stanisaw, dzierawca Myszkowa 1565 r. (r. Dz. XIX str. 184).
Strze mski lub Trze mski her. Lubicz. Jan, wójt
chm.ielnicki, posiadacz Srokotoziniec, ahodowa i Iwadowiec,
1565 r. (r. Dz. XiX str. 182; Herold 1906. str. 291).
Stru Jakób, starosta chmielnicki, 1583 (Ks. 3605 f. 104 v.).
Jan Stru, dzierawca chmielnicki 1515 r. (Matr. R. P. Summ.
iV vol.' 1, nr. 2411).
Sulima Jerzy, podstaroci kamieniecki 1568 r., miecznik
1574-1597 (Ks. 3603 f. 36).
Suprunkowski, obacz Szyszka. Suszowski Micha przej od Chmieleckiego zapis Her.burta 300 z. na wysioku Korytnej alias Moskalówce, 1578 r. (Ks. 3604 f. 110).
Sw i r c z o w i e , znakomity ród podolski , dziedziczcy
w XV—XVI w. na Biedrzychowym Gródku. Husiatynie, Olchow.cu. Czarnym Ostrowiu i wielu innych. Imi protoplasty ich Bie.drzycha, wyznawany przez nich obrzdek aciski, wysokie urz.dy na Podolu piastowane, wiadcz niezbicie o zachodniem rodu
tego pochodzeniu (Puaski, Szkice 111 str. 45 i n.)
wirczowscy lubwirczkowscy na wirczkowcach,
w pow. kamienieckim (Puaski, Szkice III str. 67—8).
Szarawscy, rodzina wielkopolska, pochodzca od Doma.rata ze ladkowa, który dosta od Wadysawa Jagiey Szarawk
z przylegociami na Podolu. Potomkowie jego od Szarawki na- zwisko wzili. Jan Szarawski, kasztelan kamieniecki, zmary
w pocz. 1506 r., zwany take Janem Domaratowiczem ladkow.skim alias Szarawskim, lub Domaratem z Szarawki. Pochodze.nie jego stwierdzaj sowa dokumentu: „Johannes Schanuuskl
de terra Majoris Poloniae et districtu lanczlcziensi ex vHla d/cta Sli/a.thkoa\ haeres In Balyna, ca^tellanu.^ camenecens/.s, tentiturius cadr''
ft opp/d/ Szarawka" (Ks. 3598 f. 403). onaty by z Zofi, córk
Macieja Jaroszowski^^-go, która po mierci kasztelana wysza bya
za Jana Zawisz, sdziego grod, latyczow. Kasztelan mia z ni
córk Ann, dziedziczk ucznikowiec alias Zaucza, on Ma.cieja Radeckiego, 1532 r. (Ks. 3598 ff. 403, 242, 311, 334, 391).
Na pieczci Anny Radeckiej widnieje herb Grzymaa, oczywicie
herb ojczysty, Szarawskich (Herold 1906, str. 289).
Zgoa odrbn osob jest Jan Szarawski, syn Filipa, doko.nujcy licznych alienacyj w latach 1539 —1546. Pisze si on po.dobnie „Joannes Szarawski alias Sladkowski de Szlyadkow, hae.res in Balina, Werbka, Mychalkowcze" '). W r. 1544 skar si
na opiekunowie, których sam nad mieniem swem ustanowi
(niby wybierajc si do wojska), e trwoni majtek- i dokonywa
nieprawnych tranzakcyj, bo nie ma jeszcze 24 lat (Ks. 3598
ff. 255 V., 256 V., 357, 358, 358 v.; Ks. 3600 nnr. 39, 413).
Zestawienie powysze prostuje wiadomoci p. K. Puaskie.go, który utosami dwóch Janów Szarawskich alias Sladkow-
') Dziedziczy on na Balinie, Werbce i Michalkowcach, poowie Su.prunkowiec i '/:, Ostrowczyniec i Mukszy, zastawem za trzyma króiewszczy.znt^ Szarawk z przylegociami, przodkom w rónycti sumach zapisan.
skich, wi^q" v;szystkie wzmianki o kasztelanie Janie Domarato.wiczu z osob Jana Filipowego syna (Szkice, lii str. 12—13).
Szwejkowski lub Szwykowski Leonard ze Skiepcza
1525 r. (Ks. 3598 f. 46 v.), trzyma w zastawie pewne dobra Her.burtów 1547 r. (Ks. 3600 nr. 65). W r. 1547 pisz go „Bartlio.dzieiski alias Swikowski" w akcie, w którym Jerzy Jazowiecki
darowuje mu, jako swemu „consanguineo," wie wików, w zie.mi halickiej (Ks. 3600 nr. 64), Czenik kamieniecki.
Szyszka (Schyschka) Stanisaw 1521 r. Wspomniany on
w r. 1524, jako Stanisaw Suprunkowski i w r. 1533, jako niey.jcy ju Stanisaw Suprunkowski alias Szyszka (Ks. 3598 ff. 8,
36 V., 202 V.). Mikoaj Suprunkowski, 1543 r. (Ks. 3598 f. 313).
Jan Szyszka Suprunkowski, 1544 r. (Ks. 3598 f. 348).
Talafusowie vel Telefusowie (Puaski: Kronika ro- dów t. I), Uzupeniam z akt: Mdryan, Jerzy i Jan, bracia 1555 r. (Dodat. nr. 19). Krzysztof, syn Adryana, kwituje w r. 1577 stryja
Jana z otrzymania sumy na wykup z niewoli tatarskiej «^iostry
swej Elbiety. Rczy przytem za Jana, Jerzego, Wojciechia, Ka.tarzyn, Dorot i Helen, braci swyci i siostry (Ks. 3604 f. 39).
Jerzy .,vicepalatinus Podoliae," dziedzic czci Chodorowiec
1582 r. (Ks. 3606 f. 203).
Tar nar Jan, sprawca Jerzego Telefusa 1525 r. (Ks. 3598
f. 54).
Terlikowski Andrzej, podstaroci barski, otrzyma Har.maki 1550 r. (Hruszewski, Bap. ciap. str. 237).
Tr eski Sebastyan, stuga Ciocimirskiego, który mu
w r. 1560 puci dworzyszcze jedno w Humiecach w sumie 10
grzyw. (Ks. 3601 nr. 375).
Ujejski Mikoaj, syn Piotra, dzierawca wsi Martynkowce
„alias novae locationis dictae Wolica superius Martynkowce,"
1577 r. (Ks. 3603 f. 503 v). Wyk (Vazyk) Jan, dzierawca Moomoliniec 1526 r., by
i burgrabi midzyboskim (Ks. 3598 f. 68—9). Maciejowi Wy.kowi Jazowiecki zastawi Woniatyce 1558 r. (Ks. 3601 nr. 215).
Maciej z ziemi ialickiej 1575 r. (Ks. 3603 f. 345 v.). Mikoaj,
dzierawca Wurwurczyniec 1569 r., onaty z .Magorzat, córk
Jerzego Dbrowskiego 1578 r. (r. Dz. XIX str. 227; Ks. 3604
f. 154), Maciej i Mikoaj tierbu W odmienny (Herold 1906,
$tr. 292).
Wielo górski Tomasz, suga Karapczowskiej, 1584 r. (Ks. 3608 nr. 83).
W i e r z e j s k i Stanisaw ierbu Jelita de Wierzejki distr.
Lukoclcn. dictus Opas, onaty z Eufemi, córk Leonarda Cio.kowskiego, 1578 r.. dzierawca Bucniowiec i Ciokowiec 1565 r. (Ks. 3604 f. 124 v.; r. Dz. XIX str. 188-9; Herold 1906, str. 292).
Wilczopolski Sylwestr, 1543 r. (Ks. 3598 f. 302). Pran.dota „famulus et factor ex oppido Zinkow" najecha Demian.kowce Kalinowskich, 1582 r. (Ks. 3606 f. 358 i n.).
Wilga Baltazar naby cz Szerszeniowiec nad Seretem
od Skotnickiego, 1583 r. (Ks. 3605 f. 145 v.).
W i 1 k o w s k i her. Pobóg Jan, dziedzic Czemerowiec 1528 r., chory kamieniecki 1520 — 1533. Syn jego Kasper, podstaroci
kamieniecki 1557, owczy podolski 1572—1586. Syn Kaspra, Mi.koaj, 1589 r. (Puaski, Szkice iii str. 93 — 4, 155). ISa pieczci
Kaspra ma by herb lepowron (Herold 1906, str. 292).
Wirzbowski Jan, podstaroci latyczowski, onaty z Ann
Kolbuszówn, która zapisaa mu pewn sum na Bahawicy, 1582
(Ks. 3605 ff. 131 V., 176).
Wirzchowiecki Jan, sprawca usiatyski, 1539 (Ks. 3599
nr. 520).
Wiszniowski Mikoaj, syn Stanisawa Rbrek Wiszniow.skiego, odziedziczone po ojcu czci Lastowiec, Popowiec, isako.wiec, Bapszyna i Brahy rezygnowa na rzecz Brzeskiego, 1575 r. (Ks. 3603). Ów Stanisaw Pibrek Wiszniowski w r. 1547 by no- bilitowany i do herbu Gryf przez Jana z Mielca przyjty (Matr.
Summ. iV nr. 7845).
Witaliszowski Bartomiej de term lancziczh^nsf, haeres
de villa Yythalyssowycze in distr. lancziczien., z on Katarzyn,
dziedziczk czci wsi Zielece, Paniowce i Wróblowce zezna
wzajemne doywocie, 1543 r. (Ks. 3598 f. 301; r. Dzej. XIX
str. 195, 197).
Wodkowie her, Sulima z Hermanowa, w ziemi lwow.skiej, w XVI w. trzymaj na Podolu królewszczyzny: Poskirów,
Hleznów, Holiszyn i czasowo wo czarnoostrowsk (Puaski,
Szkice III str. 63—6). Maciej Wodek naby Zacharzowce od Ja.zowieckiego 1542 r. (Ks. 3598 f. 288).
Wolscy her. Jelita i inni. Petronela Wolska, dziedziczka
Poteremcza 1528 r. (Ks. 3598 f. 93—4). Wolski ma cz Pote-remcza i Bakoty 1530 r. (r. Dz. XIX str. 162 — 3). Stanisaw
Wolski, 1331 r. (Ks. 3598 f. 141 v.). Stanisaw i Jerzy, synowie
Stanisawa Wolskiego „de ^komsckow tcrrae. :i',eshic" 1534 (Ks. 3598
f. 189 V.). Stanisaw, pisarz ziemski kamieniecki 1566 — 1591,
rotmistrz JKM. i Rzptej 1575 r. (Ks. 3603 f. 353 — 4). Dziedzic
czci Werbki, dzierawca Gruszki i czejci Poteremcza 1565 r. (Zr. Dziej. XiX str. 188, 189, 197). Herb jego Jelita narysowany
w r. 1584 piórem w Ks. 3608 f. 1. Syn pisarza, Wincenty, otrzyma cz Werbki od Siekie.rzyskiego 1568 r. (Ks. 3603 nr. 182); w r. 1584 jest podstaro.cim. kamienieckim (Ks. 3605 f. 176; Ks. 3607 f. 1—2).
/^vJkoaj Wolski 1531 r.; brat jego Jan z ziemi czyckiej
1534 r. (Ks. 3598 f. 141 v.; Ks. 3599 nr. 16). Maciej z on El.biet ma cz Zaioowla 1579 r. (Ks. 3604 f. 220 v.).
Wygnaski Jan, suga Potockichi, dosta od nici zapis
300 z. na '/^ wsi Miciaków 1579 r. (Ks. 3604 f. 218).
Wysokiski Piotr, suga Anny Radeckiej, 1568 (Ks 3603
ff. 37, 95). Wyga Stanisaw, suga Mikoaja Herburta, który mu za- pisa 100 z. na czci wsi Minkowce alias Howory, 1568 r. (Ks. 3603 nr. 171).
Zakrzowscy her. Tpa Podkowa (Herold 1906, str. 293)
dziedzicz Krzywcze, Buczaj, Kofybajowce, Sokolec (r. Dz. XIX
str. 222, 272). Be.mard Zakrzowski 1522 r. (Ks. 3598 f. 11).
Stanisaw, syn Bernarda, 1542 r. (Ks. 3598 f. 284). W r. 1565
Stanisaw dziery wie Bacityn ju od 30-tu lat (A. 10.-3 P. VII
t. 2, str. 213). Podsdek ziemski kamieniecki 1570—1582.
Zalescy. Andrzej (.^ndruci) Zaleski de Zalescze 1522 r.; w r. 1524 pozwany przez Jerzego Zaleskiego, dzierawc Fur.manowiec (Ks. 3598 f. 35—6). onaty z Barbar, córk Jarosza
Ciokowskiego. 1536 r. (Ks. 3598 f. 241 v.). W r. 1544 zastawia
po Zalesiec Ciokowskiemu za 80 z. (Ks. 3598 f. 333). Pod tym.e rokiem wymieniono dwócli Andrzejów Zaleskich) (Ks. 3598
f. 348). W r. 1566 v/ystpuje wdowa po Andrzeju, Barbara
w latach za 1566 — 1532 dzieci jego: Jarosz, Baltazar, Jerzy,
Wojcieci, Stanisaw, Elbieta Grubska, Katarzyna I-o voto Fre.drowska, 2-0 V. Wasilkowska, Dorota, Agnieszka, Zofia — „wsi
Zalesiec poowicy dziedzice i czci C!okov/iec, to jest Klipiniec
dzierawce" (Ks. 3603 nr. 21; Ks. 3606 f. 75 v.). Baltazar. Woj-ciech i Stanisaw Zalescy alias rodopolscy, 1584 r. (Ks. 3607
f. 43, nr. 80).
Jerzy Zaleski zastawia Wojewodzice alias Furnnanov/ce
z wysiofkiem Okuniowem bratu Andrzejowi, 1533 r. (Ks. 3598
f. 202); wójt czarnokoziski 1534 r. (Ks. 3599 nr. 105). Dzieci
Jerzego: Marek, Katarzyna, Anna i Dorota, dziedzice Furmano.wiec 1539 r. (Ks. 3599 nnr. 378, 483). Marek nie yje w r. 1566;
Katarzyna I-o voto Jakóbowa Laganowska, 2-o v. Stanisawowa
Laskowska; Anna Ambroowa Trojanowa (Ks. 3603 f. 16 nr. 14).
Katarzyna, siostra Jerzego, za Aleksym Carpentarius, mie.szczaninem kamienieckim, 1540 r. (Ks. 3598 f. 260).
Maciej Zaleski 1544 r. (Ks. 3598 f. 327 v ), Bohdan Zaleski 1544 r. (Ks. 3598 f. 348).
Balcer Zaleski, dziedzic czci Zalesiec 1558 r. (Ks. 3601
nr. 234).
Jerzy Zaleski her. Topór 1563-5 r. (Herold 1906, str. 293).
Zamboczki Pawe, tenutarius in Krziwcza, dostaje w r. 1513 zapis 60 grzywien na wsi Rudzie, któr ma osadzi (Matr.
Summ. IV nr. 1891).
Zawacki Mikoaj posiada Lissowcze 1566 r. (r. Dziej.
XIX str. 198).
Zawisza. Janowi Zawiszy de Lyssa skonfiskowano
w r. 1514 wsie Pirohowce i Parkanowce za niestawienie si na
wypraw wojenn, lecz w r. 1519 sprzeda mu te wsie Lancko.ronski (Matr. Surnm. IV nnr. 2214, 12270). Jan Zawisza z Piro.tiowiec 1522 r. (Ks. 3598). Zofia Zawiszyna, dziedziczka Miete.czyniec 1529 r. (Dodat. nr. 5). Hieronim, 1568 r. (Ks. 3603 nr. 88).
Zieleniecki dziedziczy Paniowce 1530 r. (r. Dziej. XIX
str. 161). Baltazar, dziedzic czci Paniowiec, Wróblowiec i Zie.leniec, oraz wsi pustej Luki, ma w r. 1574 córki: Zofi, Ann,
Katarzyn, Dorot i Elbiet i synów: Walentego. Jana, Pawa,
Jerzego i Mikoaja (Ks. 3603 f. 300). Bartosz Zieleniecki herbu
Tpa podkowa. 1563-5 (Herold 1906, str. 293).
Zwierzchowski Piotr, podstaroci latyczowski, w r. 1574
wzi w zastaw Sumowce od Sieniawskiego. który mu w r. 1579
zapisa 200 z. na czci Baamutowiec i Drofiejowiec (Ks. 3603
f. 322; Ks. 3604 f. 219 v.).
óciski (Zolczynsky, Zolczinski) Jan dosta od Miko.aja Herburta, za wierne suby, zapis 300 z. na czci wsi Ole-szkowce alias uczkowce wraz ze stawem i mynem „Bezrad.kowskim" nad Smotryczem 1566 r. (Ks. 3603 f. 78).
órawieccy. Mikoaj i Jan z órawna, w pow. chmiel.nickim, 1553 r. Mikoaj, syn Stefana i Katarzyny Wilkowskiej,
2-0 voto Adamowej Goslawskiej (Ks. 3600 nnr. 331—2, 328, 427).
urowski Jakób, suga (famulus) Woodyowskiego, 1584 r. (Ks. 3607 f. 127).


Comments