Летичівський повіт

 1. Дяковські
 2. Ігнатовські 
 3. Карачевські
 4. Карачинські
 5. Кердановські Kierdanowsk i Sawka z Kierdanowiec w latyczowskim 1565 r., „nobilis miser" służy do zamku kamienieckiego „more aliorum nobilium." Żona jego, Lechna, 1559 (Źr. Dz. XIX, str. 182; 
  A. tO.-3. P. VII t. 2, str. 207; Ks. 3602 nr. 143). 
 6. Кумановські Kumanowsc y z Kumanowiec w pow. latyczowskim, na.danych im na prawie lennem 1539 r. (Boniecki, Herbarz XIII, str. 165). 
 7. Митки
 8. Поплавницькі Poplawniccy herbu Osorya. „P&ulus Poplawnyczsky de Poplawnyky ex terra haliciensi, tenutarius in Swyrczkowcze, de domo et armis Ossoria," pisarz ziemski kamieniecki 1521 — 1530 (Ks. 3598 f. 82). Córki jego: Katarzyna za Janem Jasieskim, sdzi grodzkim latyczowskim, ma cz wierszczkowiec 1566 r. (r. Dz. XIX, str. 199) i Barbara za Iwanem de Swyerkowcze. Obie w r. 1536 dziedziczki Popawnik, w ziemi halickiej(Ks. 3598 f. 232 v.).
 9. Свечинські Swieczyńscy na Swiecznej, w pow. latyczowskim (Źr. Dz. XIX, str. 294). Zdan Sviczenski, haeres seu tenutarius sortis villae Sviczna, 1559 r. Syn jego, Jerema (Ks. 3602 nr. 143). 
  Szlachta służebna zamku kamienieckiego (AKD.-3. P. VII t. 2, str. 208). 
 10. Секержинські-Ормянчики
 11. Цеклинські Cieklińsc y herbu Pobóg (Herold 1906, str. 282). Jan, wpierw urzędnik w dobrach buczackich, dworzanin królewski 1525 r., dzierżawca Bohdanowiec i Bahrynowiec 1526 — 8, wójt 
  latyczowski 1543, żonaty z Zuzanną Żarską (Ks. 3598 ff. 11, 42 v., 80, 84—6, 298 v.), która po śmierci jego wyszła za Stanisława Ostrowskiego. Synowie Jana: Stanisław, Jacek, Jan i Krzysztof, dziedzice wójtostwa laty.czowskiego 1566 — 1574 (Ks. 3603 nr. 6, 7, f. 323 v.). Jacek, dziedzic części Bahrynowiec, żonaty z Barbarą, córką Hieronima Siuszowskiego, 1559 r. (Ks. 3601 nr. 326). Prócz synów, miał Jan dwie córki: Barbarę za Stanisławem Bieleckim 1559 (Ks. 3601 nr. 327) i Annę za Piotrem Mikulińskim, nieżyjącą 1566 r. (Ks. 3603 nr. 6).
 12. Циолковські Ciołkowscy . Leonard na Ciołkowcach 1535 r. (Dodat. nr. 7) pozostawił synów: Stefana, Jakóba i Joachima i córki: Fennę i Maruszę, dzierżawców wsi królewskich Martynowców, 
  t. j. Bucniowców i Ossowej w latyczowskim 1559—1577 (Dodat. nr. 29; Ks. 3602 nnr. 11, 196; Ks. 3603 f. 506 v.). Druzyanna, matka Joachima, dziedziczka Ciołkowiec aiias Klipiniec 1577 r. 
  (Ks. 3603 f. 507 i v.). 

Comments