Барський замок

Шляхта Барського староства

 1. Барановські Baranowscy
 2. Буковські Яковлє (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - Анджей Буковський (Andrzej Bukowski)1, драбант Ґрот ( Groth drabant).Анджей Буковський був слугою барського старости Марціна Гербурта з Фельштина (nobili Andreae Bukowski servitori suo). 1557 p. отримав від короля запис ЗО гривень на порожньому селі Яковлє (Шишці) у Барському старостві. Див.: AGAD. - М К. -Sygn. 89. - К . 2 8 4 -2 8 5 . Публ.: АЮЗР. - Ч. VIII. - Т. І. - № Х С ІХ . - С . 1 9 8 -1 9 9 . Про драбанта з М азовії Матіаша (М ацея) Ґрота-Челіговського і його стосунок до цього села див.: Грушевський М . Барське староство. Історичні нариси (X V -X V IH ст.). — С . 2 3 8 та прим. 2.
 3. Буцні: Берлинські Bucnie (Berlińscy) i gałąź ich: Berlińscy , szlachta barska (Hruszewski, Bap. CTap. str. 182 i n.). Mobiles Sachno Hryniec, Sawka Mykytha i Andrzej dicti Bucznovye, pater et filii, de villa tenutae suae dicta Chanyvtina w r. 1556 pozwani przez Nadol.skiego, pisarza ziemskiego, o 30 skór lisich, które mu za wyro.bienie w kancelaryi król. przywileju na dobra Chanyvthina przy.rzekł był Daniło, syn i brat pozwanych, zabity przez Tatarów. Bucniowie ci zwani także Sachnami (Ks. 3602 f. 313—4). Берлинці (1 5 6 4 -1 5 6 5 ,1 5 7 0 ) - Берлинські (Bierlinsczi), рідні брати Сте­пан та Іван Берлинські (Szuprany Iwan Berlinsczy, braczia rodzeni). Буцні (1 5 7 0 ) - Федір, Йосип, Семаш, Степан, Лазор, рідні брати (Phedor, Jozip, Ziemasz, Stepan, Lazor bracia rodzeni). Під час
  люстрації 1 570 р. четверо братів, які були посесорами с. Буцні, показали королівський привілей на осадження пустки і надання її у дідичне воло­діння ( donat еі titulo haereditario), але за умови служби Барському замку (ad castrum pertinentibus) 4
 4. Васютинські
 5. Волковинські Wołkowińscy Волковинці (1570) - Дахно, Пахно, Юрко, Остапко Волковинські
  (Dachno, Pachno, Jorko, Ostapko Wolkowienieczczi). Ревізія Барського староства за 1552 р. подає перелік тих шляхтичів, які несуть службу Барському замку, що була пов’язана з прийняттям цього ста­роства новим королівським намісником Яном Гербуртом1. Цей перелік та­кий: Митко, суддя барський, Олександр Корачовський, троє братів Хорушків, Ляшко Поповський, Райтко Мрозовський, двоє братів Козеровських, двоє братів Єлитухів, троє братів Голуських, шістнадцять шляхтичів Волковинських, сімнадцять шляхтичів Радзейовських, двоє Поповських, троє
  Кудзейовських, Голотко, троє братів Кунатовських, Ілляшович, двоє братів
  Водзєйовських, Козловський з братом, Андрій Берлинський.
 6. Володиєвськi
 7. Галузинські Hałuzińscy Голозинці (1 5 6 4 -1 5 6 5 ,1 5 7 0 ) - Гринець, Степан Ячковичі та Іван Сенькович Голозинці (Hryniec, Stepan Iaczkowiczowie і Iwan Sienkowicz Holozinsczi),
  Гринець, Степан, Мисько Голозинці (Riniecz, Stephan, Misko Holozinczi). Ревізія Барського староства за 1552 р. подає перелік тих шляхтичів, які несуть службу Барському замку, що була пов’язана з прийняттям цього ста­роства новим королівським намісником Яном Гербуртом1. Цей перелік та­кий: Митко, суддя барський, Олександр Корачовський, троє братів Хорушків, Ляшко Поповський, Райтко Мрозовський, двоє братів Козеровських, двоє братів Єлитухів, троє братів Голуських, шістнадцять шляхтичів Волковинських, сімнадцять шляхтичів Радзейовських, двоє Поповських, троє Кудзейовських, Голотко, троє братів Кунатовських, Ілляшович, двоє братів
  Водзєйовських, Козловський з братом, Андрій Берлинський.
 8. Голодковці Hołodkowie Голодьківці (1 5 6 4 -1 5 6 5 ,1 5 7 0 ) - зем'яни Нестор, Ілляш і Яцко (ziemianie Nestor, Uiasz і Jacko), Нестор, Ілляш, Яцко, Василь Голотковці (Nestor, Mias,
  Jaczko, Wasziel H olothkowczi).
 9. Ґосліцькі Черешнівка (1 5 7 0 ) -Ян Ґосліцький (Jan GosUczky). Малинівці (1 5 7 0 ) - Ян Ґосліцький (Jan Gosliczky).
 10. Звенигородці - Куриловські Zwenigorodcy (Bazanowicze i Kuryłowscy) Курилівці (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - якийсь Козак звинигородський (niejaki Kozak zwinogrodecki), Богдан Звиногродський (Bogdan Zwinogrodeczky).
 11. Іляшовські Iljaszowscy-Chodaki Подарнова (1 5 6 4 -1 5 6 5 ,1 5 7 0 ) - Герман та Степан Ілляшовичі та їхній брат (Herman і Stepan Uiasowiczowie swym i brata swego imieniem), Герасим Ілляшович та Климент, син Германа (Haraszin Riaszowiczy Klimunth Hermanówszin). Подільську специфіку демонструє інформація про с. Подарвану, яке тримали у 1564 -1565 рр. брати Ілляшовичі, та с. Шелехів, де посесорами були брати Шелеховські. Ревізори зазначили, що державці села мають свої двори, побудовані подільським звичаєм (Sami dzierżawcy, mając swe dworki podolskiem obyczajem pobudowane; ... każdy s nich z osobna ma dworzec swój podolskim obyczajem budowany)1.
 12. Єлтухи: Єлтуховські, Радієвські  Jełtuchowscy Radijewscy Руда Парубочна (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - Єлтухи (Ioltuchowie), Дмитро, Йосько, Рисько, Андрій Єлтухи (Dimithr, Josko, Risko, Andrei Joltuchowie). Ревізія Барського староства за 1552 р. подає перелік тих шляхтичів, які несуть службу Барському замку, що була пов’язана з прийняттям цього ста­роства новим королівським намісником Яном Гербуртом1. Цей перелік та­кий: Митко, суддя барський, Олександр Корачовський, троє братів Хорушків, Ляшко Поповський, Райтко Мрозовський, двоє братів Козеровських, двоє братів Єлитухів, троє братів Голуських, шістнадцять шляхтичів Волковинських, сімнадцять шляхтичів Радзейовських, двоє Поповських, троє
  Кудзейовських, Голотко, троє братів Кунатовських, Ілляшович, двоє братів
  Водзєйовських, Козловський з братом, Андрій Берлинський.
 13. Карабчийовські Плоскирівці (1570 ) - Федір та Ілляш Плоскировські та Миколай Карапчовський та ін. співдержавці (Phedory Iliasz Ploskirowsczi, a częscz Mikolai
  Carapczowskiy inszi competitores).
 14. Карачевські Karaczewscy Сеняківщ (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - Карачовський (Karaczowski), Роман Карачовський з батьком Олексієм (Roman Karaczewsky у z Alexem oiczem
  szwem). Глібів (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - Карачовський (Karaczowski), Роман Карачовський з батьком Олексієм (Roman Karaczewskyy z Alexem oiczem szwem). Княжа Лука (1 5 7 0 ) - Роман Карачовський з батьком Олексієм (Roman Karaczewsky y zAlexem oiczem szwem). Ревізія Барського староства за 1552 р. подає перелік тих шляхтичів, які несуть службу Барському замку, що була пов’язана з прийняттям цього ста­роства новим королівським намісником Яном Гербуртом1. Цей перелік та­кий: Митко, суддя барський, Олександр Корачовський, троє братів Хорушків, Ляшко Поповський, Райтко Мрозовський, двоє братів Козеровських, двоє братів Єлитухів, троє братів Голуських, шістнадцять шляхтичів Волковинських, сімнадцять шляхтичів Радзейовських, двоє Поповських, троє
  Кудзейовських, Голотко, троє братів Кунатовських, Ілляшович, двоє братів
  Водзєйовських, Козловський з братом, Андрій Берлинський.
 15. Каричинські Karyczyńscy (Szelechowscy)
 16. Каричковські Karyszkowscy
 17. Козловські Kozłowscy
 18. Козяровські Koziarowscy Kozarzewscy Козеровці (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - Козеровські (Kozirowsczi), Дмитро і Лешко Козеровські (Dimithr у Lesko Kozierowsczi). Ревізія Барського староства за 1552 р. подає перелік тих шляхтичів, які несуть службу Барському замку, що була пов’язана з прийняттям цього ста­роства новим королівським намісником Яном Гербуртом1. Цей перелік та­кий: Митко, суддя барський, Олександр Корачовський, троє братів Хорушків, Ляшко Поповський, Райтко Мрозовський, двоє братів Козеровських, двоє братів Єлитухів, троє братів Голуських, шістнадцять шляхтичів Волковинських, сімнадцять шляхтичів Радзейовських, двоє Поповських, троє
  Кудзейовських, Голотко, троє братів Кунатовських, Ілляшович, двоє братів
  Водзєйовських, Козловський з братом, Андрій Берлинський.
 19. Коритки Шершенівці (1 5 64 -1 5 6 5 ,1 5 7 0 ) - якийсь Бадовський, що помер 9 років
  тому (niejaki Badowski), Маріана Кориткова (Mariana Korithkowa).
 20. Коростовські Korostowscy
 21. Кудийовські Kudyjewscy Кудиївці (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - Кудийовські (Kudyowsczi), рідні брати Іван Олішович і Степан (iwan Oliszowiczy Sthepan, braczia rodzeni).
 22. Кунатовські Kunatowscy (Halczyńscy) Кунатовці (1 5 70 ) - трое Семаків (Siemakowie ktorich iesth 3 ).
 23. Лопатинські  Łopatyńscy
 24. Лосковські Loskowscy
 25. Лукавські? Лукава Долина ( l 5 7 0 ) - четверо братів (sterej braczia).
 26. Мальчицькі h. ? /Malczyccy/
 27. Митки-Верещатинські Mytkowie (Wereszczatyńscy), земяни Верещатинці (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - Сима Миткович (Siettta Mytkowicz), Малині Митко (Mdlisz M itko). Добросковці (1 5 6 4 -1 5 6 5 ) - Мацей М итко (Maciej Mythlco). Юрківці (1 5 7 0 ) - Малині М итко (Malisz M itko).
  Агдашів (1 5 7 0 ) - Малині М итко (M aliszM itko). Дробишовці (1 5 7 0 ) - Малині Митко (Malisz М ііко). Ревізія Барського староства за 1552 р. подає перелік тих шляхтичів, які несуть службу Барському замку, що була пов’язана з прийняттям цього ста­роства новим королівським намісником Яном Гербуртом1. Цей перелік та­кий: Митко, суддя барський, Олександр Корачовський, троє братів Хоруш -
  ків, Ляшко Поповський, Райтко Мрозовський, двоє братів Козеровських, двоє братів Єлитухів, троє братів Голуських, шістнадцять шляхтичів Волковинських, сімнадцять шляхтичів Радзейовських, двоє Поповських, троє
  Кудзейовських, Голотко, троє братів Кунатовських, Ілляшович, двоє братів
  Водзєйовських, Козловський з братом, Андрій Берлинський.
 28. Морозовські Morozowscy Макарів Малий (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1570) - Райтко Морозовський (Rejtko
  Morozowski), Ісай, Федір, Олексій Морозовські (isai, Phedur, Olexy Morozowsczi). Ревізія Барського староства за 1552 р. подає перелік тих шляхтичів, які несуть службу Барському замку, що була пов’язана з прийняттям цього ста­роства новим королівським намісником Яном Гербуртом1. Цей перелік та­кий: Митко, суддя барський, Олександр Корачовський, троє братів Хорушків, Ляшко Поповський, Райтко Мрозовський, двоє братів Козеровських, двоє братів Єлитухів, троє братів Голуських, шістнадцять шляхтичів Волковинських, сімнадцять шляхтичів Радзейовських, двоє Поповських, троє Кудзейовських, Голотко, троє братів Кунатовських, Ілляшович, двоє братів
  Водзєйовських, Козловський з братом, Андрій Берлинський.
 29. Михоловські Michołowscy Михоловці або Миколова Лука (1570 ) - Сенько, Степан, Сенюта, Савка, Василь Михоловці (Szienko, Stepan, Szieniuta, Szawka, Wasziel Myholowczi).
 30. Невіди Newidowie
 31. Незабитовські Тамшина пустиня (1 5 7 0 ) -Я к у б Незабитовський (Jakub Niezabitowski).
 32. Орлинські Orlińscy
 33. Петрановські Petranowscy Петрановці (1 5 7 0 ) - Васько, Петрун, Микита Петрановці (Wąsko, Petrun, Mykitha Petranowczi).
 34. Плоскировські Плоскирівці (1570 ) - Федір та Ілляш Плоскировські та Миколай Карапчовський та ін. співдержавці (Phedory Iliasz Ploskirowsczi, a częscz Mikolai
  Carapczowskiy inszi competitores).
 35. Поповські Popowscy Поповці ( l 5 7 0 ) - Сенько, Федір, Демко, Васько, Дмитро (Szienko, Phedor, Demko, Wąsko, Dimithr). В Поповцях, посесорами яких були бояри Поповські, на коня могло сісти до 70 осіб, а тяглих селян було троє і ще 5 городників. Ревізія Барського староства за 1552 р. подає перелік тих шляхтичів, які несуть службу Барському замку, що була пов’язана з прийняттям цього ста­роства новим королівським намісником Яном Гербуртом1. Цей перелік та­кий: Митко, суддя барський, Олександр Корачовський, троє братів Хорушків, Ляшко Поповський, Райтко Мрозовський, двоє братів Козеровських, двоє братів Єлитухів, троє братів Голуських, шістнадцять шляхтичів Волковинських, сімнадцять шляхтичів Радзейовських, двоє Поповських, троє
  Кудзейовських, Голотко, троє братів Кунатовських, Ілляшович, двоє братів
  Водзєйовських, Козловський з братом, Андрій Берлинський.
 36. Радієвські Radijewscy Радзейовці (1 5 7 0 ) - Остафій, Симон, Олександр, Ярмак та багато ін. Радзейовських (Ostaphiei, Simon, Alexandr, Jarm aky inszich niemało Radzieiewsczi).
  Внучківці (1 5 7 0 ) - ті ж Радзейовські (czisz Radzieiewsczi).  Це видно з прикладу Радзейовських, частина яких після знищення Внучковець перейшла у родинні Раздейовці (у inszich niemało Radzieiewscz, ktori szię znieśli z inszich pustin, z Wnuckowczow wszi, a therasz pustiniei, na Radzieiowcze, a tho dla spokoinego mieszkania z slakow thatharskich). Уже тоді демографічна ситуація в селі змінювалася на користь земянства (W thei wszi isth therasz szamich panów 30, apoddanichych 8 człeka) АЮЗР. - Ч. VIII. - Т. І. - С . 2 5 7 -2 5 8
 37. Сербиновські Serbinowscy посесор Сербиновець, боярин Мілош Сербиновський окреслений як «пальний вождь» ( Ten iest wodzem polnym)1. 1AGAD. - ASK. - Dz. LVL - Sygn. B -5 /I. - K. 24 2 . Щ е одним прикладом використання цього терміна є згадка в люстрації Кам’янецького староства за 1 5 6 9 -1 5 7 0 рр. про обов’язки служок м. Шарівка, які ставали «вождями» в разі виступу проти неприятеля: «...iesth sluskow 4, kthorzy nic nie dayą, yedno szą na służbie zamkowey, а к themu theszy wodzamy szą przeciwko nieprziiaczieliowi, kiedy thego potrzeba»: Жерела до історії України-Руси. - Т. VH. - С. 98.
 38. Терликовські  h.  з Мельницкого повіту Дорогичинської землі село Гармаки (1 56 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - пані Терліковська (р. Terlikowska), Анна
  Терліковська з доньками своїми (Anna Therlikowska z dziewkami szwiemi).                   Warto bliżej przypatrzyć się tyI ? Podla­ sianom, co do których istnieje podejrzenie, że to właśnie dzięki służbie wojskowej pozostali na polskich kresach południowo - wschodnich. 
  Pierwszym, który tak uczynił, był Andrzej Terlikowski. Pochodził z mielnickiej rodziny ziemiańskiej, która w 1528 r. wystawiała 4 konie (32 służby). Po ośmio ­letnim stażu w chorągwi hetmańskiej Sieniawskiego i po pięciu latach spędzonych w chorągwi starosty barskiego Bernarda Pretwicza, został przez tego os tatniego mianowany podstarościm barskim. Po udanej obronie Baru przed napadem moł­ dawskim w 1550 r „ otrzymał włość Harmaki, połoioną niedaleko od zamku, którą królowa Bona, dążąc do zaokrąglenia swych dzierżaw, wyf r ymarczyła niedawno od J armolińskich w zamian za Laskowice62. Terlikowski, dzięki poparciu królowej i starosty, zaczął lokować w tych dobra c h wieś, a w dn. 10 maja 1552 r„ na miesiąc przed wyruszeniem na wyprawę oczakowską i na dwa miesiące przed przeniesie­ niem jego dowódcy na starostwo trembowelskie, otrzymał zezwolenie na wykup wsi Tatary w powiecie kamienieckim z rąk sukcesorów sługi Pretwicza - Niewita63• Tylko jednak Terlikowski os iedlił się na Podolu podczas swej służby wojskowej.  Pozostali czynili to już po odejściu z obrony potocznej. 62 K.Pułaski, Gospodarka królowej Bony na kresach, Warszawa 1878, s. 153; M.Hruszewslci, Ba r skoje starostwo, Kijów 1894, s. 237. 
  63 MRPS, t. V, cz. 2, nr 5075, 5753.
 39. Славинські  Привілей від 17 липня 1591 р., яким король Сиґізмунд III надав Янові Славінському та його дружині Анні доживоття на королівському с. Радзепівці. У тексті документа, вписаного до Коронної Метрики, зазначено, що цим селом володів якийсь померлий вождь татарів на підставі прав своїх дітей (quam olim ductor quidem tartarus vigore iuris liberorum suorum possidebat)4 АЮЗР. Ч. VIII. - Т. I. - № LXXII. - С. 32 0 . Реґест: Summariusz M etryki Koronnej. Seria nova. - T. V. - № 29 0 . - S. 138
 40. Степанковські Stepankowscy
 41. Халімуни чемериський старший Васько Халімун (Vaskoni Chalimun, eorundem tartarorum seu czeremissi seniore in eorum genere) отримав від королеви Бони став та інші угіддя за умови несення служби33 АЮЗР. Ч. VIII. - Т. I. - № LXXII. - С. 1 3 0 -1 3 2 .
 42. Хорошки Ревізія Барського староства за 1552 р. подає перелік тих шляхтичів, які несуть службу Барському замку, що була пов’язана з прийняттям цього ста­роства новим королівським намісником Яном Гербуртом1. Цей перелік та­кий: Митко, суддя барський, Олександр Корачовський, троє братів Хорушків, Ляшко Поповський, Райтко Мрозовський, двоє братів Козеровських, двоє братів Єлитухів, троє братів Голуських, шістнадцять шляхтичів Волковинських, сімнадцять шляхтичів Радзейовських, двоє Поповських, троє
  Кудзейовських, Голотко, троє братів Кунатовських, Ілляшович, двоє братів
  Водзєйовських, Козловський з братом, Андрій Берлинський.
 43. Шелеховські Шелехів (1 5 6 4 -1 5 6 5 , 1 5 7 0 ) - троє Шелеховських (trzej Szelechowsczi), Никифор, Андрусь, Васько, Івахно Шелеховські (Nicefir, Andrus, Wąsko, Iwachno Zelechowsczi). Подільську специфіку демонструє інформація про с. Подарвану, яке тримали у 1564 -1565 рр. брати Ілляшовичі, та с. Шелехів, де посесорами були брати Шелеховські. Ревізори зазначили, що державці села мають свої двори, побудовані подільським звичаєм (Sami dzierżawcy, mając swe dworki podolskiem obyczajem pobudowane; ... każdy s nich z osobna ma dworzec swój podolskim obyczajem budowany)1.
 44. Яблоновські Jabłonowscy Яблонівка ( і 5 7 0 ) - Федір, Грицько Яблоновські (Phedor, Riczko
  Jablonowsczi).
 45. Ярмолинські Jarmolińscy
Comments