Житомирський замок

Шляхта Житомирського замку.


 1. Антоновичі
 2. Вишпольські
 3. Вільгорські Корчев (1628), Коритищі (1611), Рудники (1609)
 4. Вітовські Веприн, Мокалевичі, Вирва та Кухарі (?-1646 р.)
 5. Вороничi
 6. ГорностаЇ
 7. Гостські Пулини (с-ще Червоноармійськ Житомир. обл.); Соколів (с. Соколів
  Червоноармійського р-ну Житомир. обл.).
 8. Гулевичі-Воютинські. Представник цієї родини Лукаш купив у 1646 р. у вдови Юзефа Лозки маєтність Раковичі (бл. 164 дими). Він впевнено «увійшов» у воєводство, водночас отримавши з руки короля у пожиттєву власність Звенигородську волость у Богуславському старостві (бл. 100 димів)65.ЦДІАУК, ф. 11, № 9, арк. 1710, 1725; Опись актовой.., т. 17, с. 38; Litwin H., Nap ływ.., s. 195.
 9. Дешковські Івниця (1580-і)
 10. Друцькі-Любецькі, князі
 11. Збаразькі, князі Іргачів (1602)
 12. Киселі Івниця (?-1580- і), Веприн, Мокалевичі, Вирвп та Кухарі (1646 р.)
 13. Крошницькі
 14. Лозовицькі
 15. Мишковичi-Kалениковичі
 16. Острозькі, князі Івановичі та Колодіївка (1575)
 17. Прежовськi
 18. Ружинські, князі Щербів (1590), Вербове (1590),
 19. Синкгури
 20. Стецькi
 21. Стрибиль
 22. Стрижовські Щербів (?-1590), Вербове (?-1590), Іргачів (?-1602)
 23. Тишкевичi
 24. Халецькi Вільськ (? - 1572), Івановичі та Колодіївка (? - 1575)
 25. Хребтовичі Богуринські с. Камінний Брід (1640)
 26. Скумини-Тишкевичi
 27. Корчовськi
 28. Щеневськi

Під датою 2 квітня 1487 р. у Клодаві у «Книзі данин» 
внесено реєстр «Што королъ его м(и)л(о)сть волости давал
бояром житомирскимъ». Згідно з ним, Казимир Яґеллон-
чик пожалував Макара Володковича волостю Бирин, Юш-
ка Полковича — Жолвяж, пана Сенька Романовича — 
Хотень, Петрушка Скипоревича — Утешков, владику
Попковича — Жолвяж, Сенька Жеребятича — Лопатин, 
Ворону Івашка — Хотень після пана Сенька Романо-
вича38. Звісно, указані волості житомирські бояри отри-
мали не лише як землеволодіння, а також в управлін-
ському значенні. 38 LM 4.. — № 16.1. — Р. 54. 

списати.
Нижли видєло ми21 ся всихь зємян имєньі вписати, которьш єщо при 
томь замьку ©стали и хто з нихь люди свои мають а иньшии селища 
держать:
в головах, напєрвєм, иміньа22 матерьізньїи гіна Йвана ГорностаА, 
марш алька дворного подскарбєго зємьского, и брата єго млти пна СОникєя 
Тулиньї23 а Сосновь, людєм ихь млтм в міетє мешкають дєсят члвков;
пань Василем Тишкєвичь, имєньа єго: Слободища, Бєрдичов, // 
[116 зв.] Рудники, Сєльцо24, двои25 Чортоліски, Бєзнавка26 - сотчизна, а 
купьлєньїи иміньа Кодня а СОзєрянє; люди єго, которьш т у т мєшькали, 
пошли вжо до Слободища;
пан Криш тоеь Кмитичь, иміньє єго вьюлужоноє Корьістєшовь за 
СОлєксаньдра, короля, ютец єго вьіслужиль; людєм єго сосмь чоловєков;
кнзь Дмитрєм Любєцким держить иміньє пасьінковь своих, князем 
Сєнскихь, на ммя Ставокь - вьіслужиль д ід ихь, пан Полозь, на короли 
Алєксандри; юдин члвкь;
пань СОлизар Вольчкович, имінья єго: Топорища а Вольїнци а Волосовь, 
людєм єго дєвєть члвков;
пан Гєрасимь Андрєєвичь, иміньа єго: Хотіничи27, К олодієво, 
Ивановичи а Вильчко28 - сотчизна и дідизна, людєм єго пєтнадцать члвков;
И вань29 Стрибьіль изь братаничомь Стєцкомь, иміньа ихь30:
Пилиповичи - сотчизна, а куплєноє Студєна Вода в Корчовьскихь31, 
закупноє Старосільци у Процка Корчовского, а другоє, закупноє ж, 
Тєбєнимци32; людєм их дєсєть члвков;
Грицко а Стєцко Вороничи, иміньа ихь: Трояновцьі, МокрАтичи - 
сотьчизна, а куплєноє Грицково на имя Шумско33;
в Макаровича такьж є, повєдають, сотчизна, а вьіслужоноє имєньє 
Грицково ж ь на СОлєксаньдрє, короли, на има Крошня, (йтец єго Ивашко 
Ворона34 вьіслужиль; а другоє имєньє, Ловково, сотє^ Стєцковь Гнєвош35 
вьіслужиль на короли Алєкьсамдрє; людєм ихь двадцать и чотьіри 
члвки;
Єсиеь Нємиричь, имєньє єго Чєрнєховь, матєрьізна36 по Скобємку, 
людєм єго содиньнадцать члвков;
Богднань37 а Ж дань а Сємєм а Васко Прєжовьскии, 38 имємє я г 38 
сотчизна Прєжоя // [РШ/130/117] сотчизна Прєжовь, а сособливоє иміньє 
вьіслужоноє Богданово, што (йтгц єго Амдрєм вьіслужиль, на ммя Трибєсовь, 
а закупноє иміньє 39 матка держить-39 - Скоморохи; людєм их два члвки;
Богдань а Васко Корчовьскии и братаничь ихь Васко, имєма ихь:
Сєльцо а Корчовь а Минємковичи - сотчизна, нижли того Сєлца40 третюю 
часть и половицу Минємковичь, дядьковьщину ихь, держить в заставє 
Стрьібьіль; людєм ихь чотьіри члвки;
Нєоєдько Мошкович держить иміньє 41 по жонє'41 на има Ж єжєлєвь42
а Хомутовь на Пяту - сотчизна жони єго, нижли повєдиль, ижь тьіи сєлища 
пань Василем Тишкєвичь в нєго сотнимаєт;
Сєнько а Ж дань Щєниєвскии, сєлища ихь на мма Щєнієво - сотчизна, 
в тьіхь людєм н іть.
пана46 Йвана Горностаєвн люди мають городню м іти , 
пан Василем Тишкєвичь маєш д ві городни міти: одну з отчизннхь 
имінєм, а другую - с куплєньїхь, бо ачколвєкь замок свои заробиль, однако 
ж ь повиноватости замьку гсдрьского головного нє годилося єму опущати;
Йван Стрибьіль з братаничомь Стєцкомь з ьімєньа отчизного мают 
городню міти, а другую городню - с купленого иміньа и тєж зь двохь
имєнєи закупньїхь;
Грицко а Стєцко Вороничи з ьімєнєм отчизньї своєє мают бакьшту 
міти, а кромь тоє бакьштьі повиньни будуть они ж ь три городни покрьівати 
и направовати и обмазовати з ьімєнєи вислуги и купли своєє: Грицко с 
Крошни а з Шумьска д ві городни, а Стєцка47 з Ловькова одну городню, 
кромь отьчизньїхь, бо ачкольвєкь Грицко Ворона на вислугу свою листьі 
положиль, ино в тьіхь листєхь вьізволєньа о т роботи городовоє и о т 
иншихь повиньностєи замьковьіхь єму нє описано, а брат єго, Стєцко, самь 
нє бьіль, ани листовь на вислугу нє положил;
Богдан а Ж дан а Сємєнь а Васко Прєжовьскии з ьімєна отчизньї своєє 
мают городню м іти, а кромь того Богдан Прєжовским // [Р0І/131/118]
Богдань Прєжовьскии з вислуги о тц а своєго - с Трибєсовь - маєть городню 
оправовати;
пан Криштооь Кмитич з ьіміна вислуги своєє маєть городню міти и 
оправовати,
існзь Дмитрєи Любєцкии з ьіміньа вислужоного пасннкоб своихь існзєм 
Сєнскихь маєт городню міти и оправовати,
пан СОлизар Вольчкєвичь з ьімєнєм свои* м аєт городню м іти и 
оправовати,
пан Гєрасимь Андрєєвичь з ьімєнєм отчизньї своєє маєт вєжу держати 
и оправовати,
Богдан а Васко Корчовьскии, а братаничь ихь Васко з ьімєнєм отчизньї 
своєє мают городню м іти и оправовати
Comments