Мозирський повіт


  1. Будзили
  2. Круневичі
  3. Липницькі
  4. Обуховичі
  5. Оскерки
  6. Павши
  7. Стецькі Смолигів
Товлуєвичі і Кодишевичі (Мозирський повіт),

Окремі надання Казимира Яґеллончика у «Книзі да-
нин» було зафіксовано на території Мозирської волості,
яка входила до складу Київської землі. Зокрема пан
Довгидр отримав чотири чоловіки Перетрутовичі, Митко
Убрузеїкгайлу — сільце (назву не вказано) та Олександр —
людей-данників, яких «держалъ» Митко Товтвилович40. LM 3. — Р. 42. 

Білики
це видно з підтвердження Сиґізмунда ІІ Авґуста від 31 липня 1563 р. Гаврилу Білику на три волоки землі «при Мозирі», надані йому віленським воєводою паном Миколаєм Радзивіллом на кінній службі119.
РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 47. — Л. 118–118 об. 


23 серпня 1566 р. Сиґіз-
мунд ІІ Авґуст направив лист мозирському старості пану
Миколаю Юрійовичу Радзивіллу, щоб той виділив на
території Мозирської волості 20 служб людей для берес-
тейського каштеляна пана Яна Миколайовича Гайка та
посприяв спеціально призначеному великим князем дво-
рянину ув’язати його у володіння. Після ж фактичного
отримання у володіння наділу землі Я. Гайком господар
мав «то ему на вечность листомъ н(а)шимъ потвердити»133. LM 51. — Р. 46–47. 

31 жовтня
1566 р. датовано лист Сиґізмунда ІІ Авґуста, яким він
зобов’язував віленського воєводу пана Миколая Юрійо-
вича Радзивілла надати й ув’язати жемайтійського зем’я-
нина Івана Міткевича Жабу у село Костюковичі (раніше
тримав Богдан Заморенок) у Мозирській волості «до волі й
ласки господарської»135. А вже наступного дня, 1 листо-
пада, господар видав надавчий привілей тому ж І. Жабі
на вказане село136. 135 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — — Ед. хр. 266. — Л. 63 об.–64. 136 Там же. — Л. 64 об.–65. 

Слід також звернути увагу на інтенсивне приділення
уваги Сиґізмундом ІІ Авґустом Мозирському, порівняно з
іншими, повіту Київського воєводства170. Так, лише впро-
довж 1566–1569 рр. у двадцяти випадках великим князем
литовським надано чи підтверджено маєтності шляхті на
території Мозирщини. Наприклад, 19 лютого 1567 р. ви-
дано підтверджувальний документ зем’янину Полоцької
землі Сидору Івановичу на 5 служб людей осілих у селі
Дудичі Мозирського староства (данина троцького воєводи
пана Миколая Юрійовича Радзивілла «до волі й ласки» 
господарської) на ленному праві171. 16 січня 1568 р. Си-
ґізмунд ІІ підтвердив мозирському міщанинові Івану За-
миці право на володіння купленою ним за 7 кіп литов-
ських грошів у мозирського міщанина Івана Нефедковичанивою при урочищі Углазечі в Мозирській волості172. 
А напередодні Люблінської унії господар пожалував мо-
зирському зем’янину Геліяшу Будилову села Онужу Ви-
шеньку (8 служб) та Костюковичі (6 димів) у Мозирському
повіті, а також «пляц» у Мозирі вічним правом за умови
відбування земської служби173
171 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 266. — Л. 124 об.–125 об. 
Повторний запис до книги великокнязівської канцелярії: Там же. — 
Ед. хр. 50. — Л. 105–106. 
172 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 48. — Л. 193–193 об. 173 LM 51. — P. 212–214 (20 грудня 1568 р.). 


У. – 
 4) 1568.07.10. – Гродно. Надання Сигізмунда ІІ Августа
київським зем’янам Філону, Павлу, Кіндрату, Семену, Єсифу та Філіпу
Богдановичам Круневичам на 19,5 служб людей в селах Оводичах та
Олекшичах у Мозирському повіті на ленному праві за умови несення земської
служби. (LM. 51. – P. 177–179); 
6) 1571.06.17. – Варшава. Підтвердження
Сигізмунда ІІ Августа п. Філону Кміті (раніше тримав Чорнобильський
замок) на пляц в Орші та пляц у Могилеві вічним правом // РДАДА. – Од. зб. 
50. – Арк. 385 зв.–386.
Comments