Берестейська земля

Берестейський повіт


 1. Байчичі Байчыч Міц / Мицъ Байчичъ – [зям.], войт Пяшчацкі [215]. 
 2. Биковські Быкоўская Апанасавая Марына / Марина – дв-ка, жонка Апанаса Быкоўскага [69]. 
  34. Быкоўскі Апанас / Опанас Быковский – дв. [69]. 
 3. Блюшевичі Блюшавіч Анхім / Анхим Блюшевичъ – [зям], войт Палавецкі [223]. 
 4. Боговитинови Багавіцінавіч Багдан Львовіч / Богданъ Лвовичъ Боговитинъ – дв., [п.], 
  стрыечны брат Багавіцінавіча Богуша Міхала (гл.) (гербу «Корчак», . да 15285), 1-ы муж Цішкавічавай Марыны (гл.) [50, 76]. 
  Багавіцінавіч Богуш Міхал / Богушъ Боговитиновичъ / Михайла Богушъ 
  Боговитиновичъ – п., падскарбі земскі, маршалак, дзяржаўца Слонімскі і Камянецкі, цесць Тэнчынскага Станіслава (гл.) (гербу «Корчак», сын Богуша, . канец 1530; дзяк, пісар ці сакратар гаспадарскі 6 (1499—1530), падскарбі 
  земскі (1509, 1520—1530), маршалак гаспадарскі (1510—1530); гараднічы Троцкі (1506), намеснік Жыжмарскі (1508—1509, замест гараднічанства 
  Троцкага), Доўгаўскі (1508), Пералайскі, Камянецкі (1518, замест намесніцтва 
  Доўгаўскага), дзяржаўца Слонімскі (1522); Wolff, Senatorowie, s. 185, 260; PSB ІI, s. 226—227; Urzędnicy centralni, nr. 548, 900, 1206, s. 88, 124, 155, 200; 
  Нарбут, Вып. 3, с. 139—140; ЭГБ, т. 1, с. 266; К а н а н о в і ч, Уладзімір. Богуш Міхал Багавіцінавіч – вялікакняжацкі дыпламат Жыгімонта Старога // Штогоднік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 1999 г. С. 31—39.) [59, 204]. 
  Багавіцінавіч Война / Война Боговитиновичъ – дв. (гербу «Корчак», * ? . ?; сын Богуша, брат Багавіцінавіча Богуша Міхала (гл.)) [41]. 
  17. Багавіцінавіч Іван (Ян) Богушавіч [Казярацкі] / Иван Богушевичъ Боговитиновича – п., дв. (гербу «Корчак», * каля 1500 . а. 24.V.1551; дваранін 
  гаспадарскі (1527), староста Карнялаўскі (1527), староста Дарагічынскі (1542), маршалак гаспадарскі (1546), дзяржаўца Даўгяліцкі, староста Крамянецкі (1548); Boniecki XVI; Urzędnicy centralni, nr. 576, s. 90, 200; Нарбут, Вып. 3, с. 139—141; ЭГБ, т. 1, с. 266) [181, 182]. 
  Багавіцінавіча Багушова Фядора / Богушова Боговичинавича пани Феда / Федка – пані, жонка Багавіцінавіча Богуша Міхала (гл.), дачка кн. Андрэя Аляксандравіча Сангушкі (Нарбут, Вып. 2, с. 81, Вып. 3, с. 140; ЭГБ, т. 1, с. 266) [84, 204]. 
  19. Багавіцінавічанка Ульяна / Ульянка – дачка Багавіцінавіча Богуша Міхала (гл.) і Багавіцінавіча Багушовай Фядоры (гл.) (Нарбут, Вып. 3, с. 140) [204]. 
  Багавіцінавічанка Фядора / Федорка – дачка Багавіцінавіча Богуша Міхала (гл.) і Багавіцінавіча Багушовай Фядоры (гл.) (Нарбут, Вып. 3, с. 140; ЭГБ, т. 1, с. 266) (1-й муж кн. Фрыдрых Пронскі (. 1555); 2-і муж М. Трабухоўскі; 3-і муж М. Дзялынскі) [204]. 
 5. Богушевичі Богушавіч Іван / Иванъ Богушевичъ – п. [144, 145]. 
 6. Брестські Бярэсцкая Паўлавая Таміла / Павловая Берестъская Томила – пані, 
  старасціная Ломжынская (Ломзенская)7, жонка Бярэсцкага Паўла (гл.) [68]. 
  36. Бярэсцкі Павел / Павел Брестский – п., староста Ломжскі (Ломзенскі), 
  падкаморы Цеханоўскі, муж Бярэсцкай Паўлавай Тамілы (гл.) [152].
 7. Волковицькі Ваўковыцкі Іванька / Иванько Волковицкий – зям. берасцейскі [28]. 
 8. Волошиновичі Валошын Васіль / Василей Волошинъ – дв. [70]. 
  Валошын Іван Васільевіч / Иванъ Василевичъ Волошинъ – дв., сын Васіля Валошына (гл.) [70]. 
  Валошынавіч Богуш / Богушъ Волошиновичъ – зям. берасцейскі [175]. 
  Валошынавіч Кузьма / Кузьма Волошиновичъ – зям. берасцейскі [175]. 
  Валошынавіч Мань / Ман Волошиновичъ – зям. берасцейскі [175]. 
  Валошынавіч Сенька / Сенка Волошиновичъ – зям. берасцейскі [175]. 
 9. Гайко Гайко Мікалай Федзькавіч / Миколай Федковичъ Гайко – [зям. берасцейскі] (гербу “Агоньчык”) [160]. 
  Гайко Ян Мікалаевіч / Ян Миколаевичъ Гайко – зям. (гербу “Агоньчык”, .1579; канюшы Гарадзенскі (1554), пісар гаспадарскі (1554—1566), дзяржаўца Ашмянскі (1555), ключнік Віленскі (перад 1556), маршалак гаспадарскі (1564), 
  кашталян Берасцейскі (1566); Wolff, Senatorowie, s. 98, 268—269; Boniecki, s. 69; PSB IX, s. 241; Wawrzyńczyk, s. 102—104; Urzędnicy centralni, nr. 604, 953, s. 93, 129, 209) [196].
 10. Гольшанські-Дубровицькі
 11. Гомшеевич Гамшэевіч Мікалай / Миколай Гомъшеевичъ – п. [68]. 
  75. Гамшэевіч Ян / Янъ Гомъшеевичъ / Янъ Гомъшей – п. [68, 152]. 
 12. Горбовські Гарбоўскі Мікалай / Миколай Горбовский – зям. берасцейскі [58]. 
  78. Гарбоўскі Павел / Павелъ Горбовский– зям. берасцейскі, зяць Капытоўскага Яна [58, 169, 179].
  79. Гарбоўскі Ян / Янъ Горбовский – зям. берасцейскі, дзядзька Заранковіча
  Мацко (гл.) [75]. 
 13. Горновські Гарноўскі] Іван Фёдаравіч / Иван Федоровичъ – дв. (Wawrzyńczyk, s. 78—79) [217]. 
  82. Гарноўскі Пётр / Горъновский Петръ – зям. берасцейскі [159]. 
 14. Горностаї Гарнастай Іван / Ивашъко Горъностай – пісар гаспадарскі (першапачаткова ўласнага гербу, з 1554 “Гіпацэнтаўр”, . а. 25.VI.1558; пісар 
  рускі (1508), дзяржаўца Дарсунішскі (1525), маршалак гаспадарскі (а. 2.ХІ.1529—1543), падскарбі земскі (намінаваны каля І.1531), староста Слонімскі (1531), дзяржаўца Мсцібогаўскі (1534), Зэльвенскі (1535), спраўца 
  ваяводства Троцкага (1538—1542), дзяржаўца Бірштонскі (1539—1551), маршалак дворны (намінаваны 24.V.1542), спраўца канцлерства (1542), спраўца ваяводства Віленскага (1549—1551), ваявода Наваградскі (1551), дзяржаўца Крэўскі (1556); Wolff, Senatorowie, s. 37, 179; PSB IX, s. 627—628;Urzędnicy centralni, nr. 214, 437, 570, 929, 1208, s. 52, 76, 90, 126, 156, 210; Нарбут, Вып. 4, с. 112—113; ЭГБ, т. 2, с. 487) [44]. 
 15. Грамацкі [Грамацкая] Янавая Дарота / Яновая Дорота – зямянка Берасцейскага пав. (яе муж Грамацкі паводле попісу 1528 ставіў 1 каня; Wawrzyńczyk, s. 101) [191]. 
 16. Гриньковичі. Грынькавіч Пётр / Петръ Грыньковичъ – дв., б. Гарадзенскага пав., пісар, ст-та Берасцейскі [35, 54—57]. 
 17. Довгобродські Даўгабародская Рэціля / Ретиля Долгобородская – пані, маці Даўгабародскіх Лук’яна, Міхайлы і Канстанціна (гл.) [84]. 
  96. Даўгабародскі Лук'ян / Лукъянъ Долгобородский – п. [84]. 
  97. Даўгабародскі Міхайла / Михайло Долгобородский – п. [84]. 
  98. Даўгабародскі Канстанцін / Константинъ Долгобородский – п. [84]. 
 18. Заберезинські Забярэзінскі Юры Янавіч / Юрий Яновичъ Заберезинский – [п.] (гербу “Ляліва”, * каля 1470; Boniecki, s. 391—395; Нарбут, Вып. 3, с. 131; ЭГБ, т. 3, с. 392) [9]. 
  Забярэзінскі Ян Янавіч / Янъ Яновичъ Заберезинский – п., ваявода Наваградскі (гербу “Ляліва”, * каля 1480 . a. 14.VI.1538; намеснік Ваўкавыскі і Крычаўскі, маршалак дворны (1503—1516), намеснік Ваўкавыскі (1506), гараднічы і канюшы Наваградскі (1509), ваявода Наваградскі (1510), намеснік Дарагічынскі (1514—1516), Маркаўскі (1518), Мерацкі (1520), маршалак 
  земскі (1522—1537), ваявода Троцкі (1531) Boniecki, s. 392—393; Wolff, Senatorowie, s. 36, 58, 169; Urzędnicy centralni, nr. 407, 538, s. 73, 86, 251, 
  Нарбут, Вып. 3, с. 131; ЭГБ, т. 3, с. 392) [7]. 
 19. Занковичі Занкавіч Багдан / Богдан Занковичъ – дв. [159]. 109. ) [177]. 
 20. Заранковичі Заранкавіч Мацко / Мацъко Заранъковичъ / Марко Заранковичъ – зям. берацейскі, з 3.IV.1538 харужы Берасцейскі, Камянецкі, Мельніцкі, пляменнік Гарбоўскага Яна (гл.), брат Заранкавіча Богуша (гл.) [75, 177]. Заранкавіч Богуш / Богушъ Заранъковичъ – [зям. берацейскі], да 3.IV.1538 харужы Берасцейскі, Камянецкі, Мельніцкі, брат Заранкавіча Мацка (гл.
 21. Збуньскі Збуньскі Юры Багданавіч / Юри Богъдановичъ Збуньский – зям. берасцейскі [34]. 
 22. Зузин-Москвитини Зузін-Масквіцін Аляксей Андрэевіч / Олексей Андреевичъ Зузинъ 
  Москвитинъ – дв. [5]. 
 23. Ізбіцькі Ізбіцкі Ян / Янъ Изъбицъкий – зям. [125]. 
  121. 
 24. Ілліничі Илинича Ядвига – гл. [Язафовічавая Янавая] Іллінічаўна Ядзвіга. 
  122. Іллініч Станіслаў Юр'евіч / Станиславъ Юръевичъ Илиничъ / Станиславъ Юръевичъ – п., старосціч Берасцейскі (гербу «Корчак», * каля 1500 . 1531; Boniecki, s. 98; Нарбут, Вып. 2, с. 153; ЭГБ, т. 3, с. 480) [73, 100, 168]. 
  123. Іллініч Шчасны Юр'евіч / Щастъный Юръевичъ Илиничъ / Юрия Илинича Щастъный / Щасный Юрьевичъ Илинича – п., старосціч Берасцейскі (гербу «Корчак», * каля 1505 . 1542; Boniecki, s. 98; Нарбут, Вып. 2, с. 153; ЭГБ, т. 3, с. 480) [73, 144, 148, 161, 188, 190, 192]. 
  124. Іллініч Юры Іванавіч / Юрий (Юрый) Ивановичъ Илинича – п., маршалак гаспадарскі (1500), намеснік Лідскі (1500, 1510) і Берасцейскі (1510), ст-та Ковенскі (1514), маршалак дворны (1518) (гербу «Корчак», . а. 24.ХІ.1526; Boniecki, s. 97; Wolff, Senatorowie, s. 178; Urzędnicy centralni, nr. 435, 535, s. 211; Нарбут, Вып. 2, с. 153; ЭГБ, т. 3, с. 480) [6, 7, 8, 9, 19, 22, 43, 48, 52, 53, 65, 73, 181, 182]. 
  125. Іллініч Ян Юр'евіч / Янъ Юръевичъ Илиничъ (Илинича) – п., маршалак дворскі, старосціч Берасцейскі і Лідскі (гербу «Корчак», * каля 1495 . 1536; маршалак дворскі (гаспадарскі) (1528), дзяржаўца Мсціслаўскі (1528); Boniecki, s. 98; Wolff, Senatorowie, s. 29; Urzędnicy centralni, nr. 568, s. 89, 211; Нарбут, Вып. 2, с. 153; ЭГБ, т. 3, с. 480) [73, 136, 146, 148, 149, 150, 151, 161, 162, 185—187]. 
  126. Іллініча Лізавета Фрыдрушаўна / Елизабета Фридърушовъна / Елизабета Фрыдрушовна Юрьевича Илинича / Яновая Юрьевича Илинича Галишка Фрыдрушовна – пані, жонка Іллініча Яна Юр'евіча (гл.) [148, 162, 
  185, 188]. 
 25. Кішки Кішка] Пётр Станіслававіч / Петръ Станиславовичъ – п., ваявода Полацкі (гербу “Дуброва”, . 1534; староста Дарагічынскі, дзяржаўца Ожскі і Пераломскі, ваявода Полацкі (1521), кашталян Троцкі і староста Жамойцкі 
  (1532); Boniecki, s. 125—130; Насевіч, Табл. 6, с. 33; Нарбут, Вып. 3, с. 132—133; ЭГБ, т. 4, с. 189) [64, 72]. 
  145. [Кішчыная Пятровая Іллінічаўна] Юр'еўна Ганна / Ганъна Ильиничовъна Петровая Кищиная (Кишчиная) / Ганна Троцкая / Ганна 
  Юрьевна – пані, жонка Кішкі Пятра Станіслававіча (гл.), дачка Іллініча Юрыя Іванавіча (гл.), сястра [Язафовічавай Янавай] Іллінічаўны Юр’еўны Ядзвігі (гл.) (Нарбут, Вып. 2, с. 153) [161, 168, 178, 192]. 
 26. Клюйвода Клюйвода Сямён / Семен Клюйвода – [зям.], цесць Сямёнавіча Івана(гл.) [225]. 
 27. Копаті Копаць Васільевіч (Сідар Васільевіч) – маршалак, пісар, дзяржаўца Медніцкі і Перавальскі (гербу „Роля” („Крое”) змененая, . V.1531; сакратар ці пісар рускі (1506—1531), намеснік Жыжмарскі (1510), Перавальскі (1516), 
  маршалак гаспадарскі (1520), дзяржаўца Медніцкі (1527), Дарсунішскі; Boniecki, s. 139; Wolff, Senatorowie, s. 259; Wolff, Kniaziowie, s. 187—188; Wawrzyńczyk, s. 55—57; Urzędnicy centralni, nr. 558, 905, s. 89, 124, 216; ЭГБ, т. 4, с. 233) [220]. 
 28. Копитовські Капытоўскі Ян / Янъ Копытовский – [зям. берасцейскі], цесць Гарбоўскага Паўла [169, 179].
 29. Кричевські Крычаўскі Васька / Васко Кричовъский – зям. берасцейскі (Wawrzyńczyk, s. 79—80) [26]. Крычаўскі Сцецка / Стецко Кричовъский – зям. берасцейскі (Wawrzyńczyk, s. 79—80) [26]. 
 30. Крупчичі Крупчыч Богуш / Богушъ Крупчичъ -- зям. берасцейскi [166].
 31. Кунцевичі Кунец-Сакаловіч (Кунцавіч) Каспар / Каспоръ Кунецъ Соколовичъ / Каспаръ Куньцовичъ – зям. [180, 203]. 
  [Кунец-Сакаловіча] Ганна Юр’еўна / Ганна Юрьевна – зямянка, жонка Кунец-Сакаловіча Каспара (гл.) [180]. 
 32. Кучуки Кучук Аляксандр / Александръ Кучукъ – дв., зям. берасцейскі [80]. 
 33. Лазаровичі 167. Лазаравіч Андрэй / Андрей Лазаревичъ – зям. кобрынскі, пляменнік 
  (братаніч) Лазаравіча Мордаса (гл.), брат іншых Лазаравічаў [115]. 
  Лазаравіч Кузьма / Кузьма Лазаревичъ – зям. кобрынскі, пляменнік (братаніч) Лазаравіча Мордаса (гл.), брат іншых Лазаравічаў [115]. 
  Лазаравіч Маісей / Моисей Лазаревичъ – зям. кобрынскі, пляменнік (братаніч) Лазаравіча Мордаса (гл.), брат іншых Лазаравічаў [115]. 
  Лазаравіч Міхаіл / Михаилъ Лазаревичъ – зям. кобрынскі, пляменнік (братаніч) Лазаравіча Мордаса (гл.), брат іншых Лазаравічаў [115]. 
  Лазаравіч Мордас / Моръдасъ Лазаревичъ – зям. кобрынскі, дзядзька іншых Лазаравічаў (гл.) [115]. 
  Лазаравіч Сцяпан / Степанъ Лазаревичъ – зям. кобрынскі, пляменнік (братаніч) Лазаравіча Мордаса (гл.), брат іншых Лазаравічаў [115]. 
 34. Лишчинські Лышчынская Алюхна / Олюхна – зям-ка берасцейская, жонка Лышчынскага Міхны Дробышавіча (гл.) [74]. 
  178. Лышчынскі Міхна Дробышавіч / Михно Дробышевичъ Лыщинъский – 
  зям. берасцейскі, муж Лышчынскай Алюхны (гл.) [74]. 
  Лышчынскі Сцецка Мікіціч / Стецко Микитичъ Лыщинский – зям. [224]. 
 35. Лозки Лозка Андрэй Барысавіч / Андрей Борысович Лозска / Анъдрей Борысович (Борисович) Лозъка / Анъдрей Борысович (Борисович) Лозка – п., дв., войскі Берасцейскі [30, 51, 52]. 
  Лозчыная Васілевая Андрэевіча Таміла / Васильевая Андреевича Лозчиная Томила – зямянка троцкая, жонка Васіля Андрэевіча Лозкі [198].
 36. Лозовицькі
 37. Маскевичі Маскевіча Фёдаравая Зоф'я / Зофья Федоровая Маскевича – зям-ка 
  валынская, маці Маскевіча Міхайлы Грынькавіча (гл.) [71]. 
  187. Маскевіч Міхайла Грынькавіч / Михайло Гринъкевичъ – зям. валынскі, сын Маскевічавай Фёдаравай Зоф'і (гл.) [71]. 
 38. Мацаловичі Мацаловіч Іван / Иванъ Мацаловичъ – зям. кобрынскі, бацька Мацаловіча Лазара Іванавіча (гл.) [112]. 
  189. Мацаловіч Лазар Іванавіч / Лазарь – зям. кобрынскі, сын Мацаловіча Івана (гл.) [112]. 
 39. Мудрейко  [Мудрэйка] Марцін Міхайлавіч / Марътинъ Михайловичъ – дв., зям. 
  берасцейскі (Wawrzyńczyk, s. 108) [137, 165]. 
 40. Новицькі Навіцкі Астафей Васілевіч / Остафей Васильевичъ Новицъкий / Остафей Новицъкий – дв. [42, 60, 61]. 
 41. Олельковичі-Слуцькі 
 42. Олехновичі Алехнавіч Васьк / Васкъ Олехновичъ – зям. берасцейскі. Алехнавіч Майк / Майкъ Олехновичъ – зям. берасцейскі. Алехнавіч Сцецка / Стецъко Олехновичъ – зям. берасцейскі.
 43. Онисковичі Аніскавіч Алехна / Олехъно Онисковичъ – зям. кобрынскі [129]. 
  7. Аніскавіч Пронька / Пронко Онисковичъ – зям. кобрынскі [129].
 44. Оранські ?
 45. Остиковичі Осцікавіч Рыгор Рыгоравіч / Григорий Григоревичъ Остиковичъ – 
  крайчы, ваяводзіч Троцкі (гербу «Трубы», сын Рыгора Станькавіча, . 1557, 
  мянушка Віршыла (магчыма, ад літ. viršila – старшына)12; крайчы ВКЛ (1519—
  1542, староста Ковенскі (1539), ваявода Наваградскі (авансаваны 24.V.1542—
  1544), кашталян Віленскі (з 1544), староста Упіцкі (1546); Wolff, Senatorowie, s. 
  226; PSB XХІV, s. 610—611; Urzędnicy centralni, nr. 269, s. 58, 227; Нарбут, 
  Вып. 2, с. 147—148; ЭГБ, т. 5, с. 360—361) [50]. 
 46. Острозькі Астрожскі Ілля Канстанцінавіч / Илья Костенътиновичъ Острозъский – кн. (Элія, уласнага гербу “Астрог”, * 1510 . 1539; сын кн. Астрожскага Канстанціна Іванавіча (гл.) і Таццяны з роду Гальшанскіх; Wolff, Kniaziowie; 
  PSB XXIV; Нарбут, Вып. 2, с. 146; ЭГБ, т. 1, с. 223) [67]. 
  Астрожскі Канстанцін Іванавіч / Костянътинъ Ивановичъ Острозъский – кн., ваявода Троцкі, гетман найвышэйшы, староста Брацлаўскі і Вінніцкі (уласнага гербу “Астрог”, * 1460 (?) . a. 25.VIII.1530; гетман найвышэйшы (1497—1500, 1507—1530), намеснік Брацлаўскі і Вінніцкі (1497), староста Брацлаўскі і Луцкі, маршалак зямлі Валынскай (1507), кашталян Віленскі (1511), ваявода Троцкі (1522); Wolff, Senatorowie, s. 58, 148—149; Wolff, Kniaziowie, s. 347—350; PSB XXIV, s. 486—489; Urzędnicy centralni, nr. 127, s. 
  226; Нарбут, Вып. 2, с. 144—145; ЭГБ, т. 1, с. 223) [47]
 47. Панусовичі Панусовіч Ян / Янъ Панусовичъ
 48. Пеньки Пенька Ян Пятровіч / Янъ Петровичъ Пенько / Янъ Пенько / Янъ 
  Пенька – п., дв. [53, 65, 66, 78, 79]. 
 49. Полубинські Палубінскі (Палубенскі) Васіль Андрэевіч / Василей Анъдреевичъ Полубенъский – кн., ст-та Мсціслаўскі, маршалак (гербу ўласнага, * каля 1470 . 4.ІІІ.1551; намеснік Уладзіміра-Валынскі (1505—1507), дзяржаўца Любашанскі і Цяцерынскі (1515—1516), дзяржаўца Жалудоцкі (1516-1535), маршалак гаспадарскі (1521/22—1551), дзяржаўца Канеўскі і Дубіцкі (1527—1529), староста Мсціслаўскі і Радамльскі (з 1535); Wolff, Kniaziowie, s. 370—371; PSB XХVІІ, s. 370—371; Urzędnicy centralni, nr. 561, s. 89, 230; Нарбут, Вып. 4, с. 37—38; ЭГБ, т. 5, с. 390). Атрымаў маёмасць Палубічы (гл.) у 1503 “да волі каралеўскай” (АЛМ 2, № 655, с. 120—121; Wawrzyńczyk, s. 52—53) [195]. 
 50. Радзивілі 216. [Радзівіл] Ян Мікалаевіч / Ян Миколаевичъ – [п.] (гербу “Трубы”, князь 
  на Ганёндзы і Райгродзе, . І.1542; падчашы (1517—1542), дзяржаўца Маркаўскі (1520—1534), дзяржаўца Васілішскі (з 1523), староста Бельскі (1522), староста Жамойцкі (1535); Wolff, Senatorowie, s. 290; PSB XXX, s. 192—195; Urzędnicy centralni, nr. 1089, s. 143, 233; Насевіч, Табл. 5; Нарбут, Вып. 2, с. 128; ЭГБ, т. 6-1, с. 63) [162]. 
  217. Радзівіл Ян Янавіч / Ян Яновичъ Радивил – п., ст-та Тыкоцінскі, крайчы (гербу “Трубы”, князь на Алыцы і Нясвіжы, * 1516 . 27.ІХ.1551; 
  староста Тыкоцінскі і крайчы (1544); Wolff, Senatorowie, s. 226; PSB XXX, s.
 51. Рогатинські 215. [Рагацінская Фядора Іванаўна] / пани Пацовая – княжна, удава Юрыя 
  Пацавіча (у 1500 прыняла каталіцтва з імем Соф'я, . VII ці VIII.1512; 1-ы муж кн. Кобрынскі Іван Сямёнавіч (гл.); Wolff, Kniaziowie, s. 162—168; Насевіч, с. 39; ЭГБ, т. 4, с. 222) [127].
 52. Телятицькі Jednak najbardziej ciekawym przykładem osadnictwa na tym terenie jest wieś Telatycze. Telatycze były dość dużym majątkiem ziemskim w ówczesnym powiecie brzeskim należącym do dóbr wielkoksiążęcych. W początkach panowania Aleksandra Jagiellończyka część majątku została zagarnięta przez drobnoszlachecką rodzinę Bukrabów. Wkrótce też nastąpiło rozdysponowanie reszty dóbr telatyckich, nadanych w tymczasowe władanie dwóm uciekinierom z Siewierszczyzny – Lewszy i Bykowskiemu. W latach 1500-1503 wielki książę moskiewski Iwan III zajął Siewierszczyznę. Moskiewski władca miał tu wystąpić w obronie siewierskich książąt i bojarów, których rzekomo „uciskały” zdominowane przez katolików i Litwinów centralne władze w Wilnie. Efekt tej polityki był oczywiście zupełnie inny niż się można było spodziewać. Znaczna część bojarów nie chciała nowego władcy i uciekła w bardziej bezpieczne tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, wybierając lojalność wobec wielkiego księcia litewskiego. Wśród nich byli też dworzanie, którzy osiedli w podlaskich Telatyczach. W 1502 r. król Aleksander Jagiellończyk na prośby jednego z dworzan i uciekinierów z terenów wschodnich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Lewszy, nadał mu część Telatycz, z tym zastrzeżeniem, że będzie je posiadał dotąd dopóki jego ojcowizna nie zostanie wyzwolona spod władzy księcia moskiewskiego. Ponieważ późniejsze działania wojenne przybrały niekorzystny obrót dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, tymczasowy uciekinier pozostał w Telatyczach na stałe i tutaj mieszkało później jego potomstwo, używające nazwiska Telatycki.
Мікалаевіч Пётр / Петръ Миколаевичъ – зям. [184].
Мікуліч Васька / Васько (Васко) Микуличъ – б. [37, 83, 101, 110]. 
Мішкавіч Марцін / Марътинъ Мишковичъ – дв. [49]. 
Каменецький повіт.

 1. Вагановські [Ваганоўскі] Міхайла / Міхал Рыгоравіч / Михайло (Михал Грегоровичъ 
  [Вагановъский]) – п., канюшы Віленскі8 (Urzędnicy centralni, nr. 236, s. 54) [3]. 
  40. Ваганоўскі Фёдар Міхайлавіч / Федоръ Михайловичъ Вагановъский – п., войскі Камянецкі (Boniecki, s. 361; Wawrzyńczyk, s. 87—88) [82, 103, 134]. 
 2. Галімонти Ґалімонт Валянцін / Валентинъ Кголимонтъ / Валянтинъ Кголимонтъ / 
  Валянтъ Кгалимонтъ – зям. камянецкі [149, 151, 186, 187]. 
  Ґалімонт Ян / Ян Кголимонтъ – зям. камянецкі [171]. 
 3. Заславські, князі
 4. Костюшки-Сахновицькі Касцюшка (Канстанцін) Фёдаравіч / Костюшко Федоровичъ – дв., суддзя і гараднічы Камянецкі, у 1537 атрымаў гаёўніцтва Берасцейскае і Камянецкае (гербу “Рох ІІІ”, * каля 1490 . да 1561; дзяк гаспадарскі (1507); Boniecki, s. 149; Urzędnicy centralni, nr. 908, s. 124, 207; Нарбут, Вып. 4, с. 130—131; ЭГБ, т. 4, с. 146) [170, 172]. 
 5. Паці Пац [Мікалай Юр’евіч] / пан Пацевичъ – намеснік Камянецкі (гербу “Газдава”, * 1485 ? . 1545; дваранін гаспадарскі, намеснік Ожскі і Пераломскі (1510), лоўчы гаспадарскі (1510—1542), падкаморы (1527—1542), дзяржаўца 
  Камянецкі (1531), ваявода Падляшскі (1543); Wolff, Senatorowie, s. 42; PSB XХІV, s. 735—736; Urzędnicy centralni, nr. 348, 1160, s. 66, 150, 228; Насевіч, 
  Табл. 9; Нарбут, Вып. 4, с. 57, 59; ЭГБ, т. 5, с. 456) [189, 197]. Пацовая пани – гл. [Рагацінская Фядора Іванаўна]. 
 6. Потії-Тишковичі герб Власний (одм. Вага)
Кобринський повіт.

 1. Барсобичі Барсобіч Алехна / Олехъно Баръсобичъ – зям. кобрынскі [109]. 
  23. Барсобіч Міхна / Михъно Баръсобичъ – зям. кобрынскі [109]. 
 2. Боркавичі Боркавіч Бярнат / Бернатъ Боръковичъ – зям. кобрынскі [108]. 
  Боркавіч Федзька / Федъко Боръковичъ – зям. кобрынскі [108]. 
 3. Валентиневич Валянціневіч Багданка / Богданко Велентиневичъ – зям. кобрынскі, 
  пасынак Пятровіча Федзькі (гл.) [122]. 
 4. Бяшевичі Бяшчэвіч Іван / Иванъ Бещевичъ – зям. кобрынскі [120]. 
  38. Бяшчэвіч Пацка / Пацъко Бещевичъ – зям. кобрынскі [120]. 
 5. Ваньковичі Ванькавіч Васька / Васько Ваньковичъ – зям. кобрынскі [110]. 
  Ванькавіч Пётр / Петъръ Ваньковичъ – зям. кобрынскі [110]. 
  Ванькавіч Хацко / Хацъко Ваньковичъ – зям. кобрынскі [110]. 
 6. Васьковичі Васькавіч Богуш / Богушъ Васкевичъ – зям. берасцейскі [136]. 55. Васькавіч Іван / Иванъ Васковичъ – зям. кобрынскі [121]. 56. Васькавіч Марцін / Марътинъ Васковичъ – зям. кобрынскі [121].
 7. Верещаки Верашчака Богуш / Богушъ Верещяка – дв. [39]. Верашчака Іван / Иванъ Верещяка – дв., б. кобрынскі [39, 163]. Верашчака Мішка / Мишко Верещяка – дв. [39]. Верашчака Сенька (Сямён) / Сенько Верещяка / Семен Верещака – дв., б. кобрынскі [39, 163]. Верашчака Сцецка / Стецко Верещяка – дв. [39]. 
 8. Віслоухи Віславух (Віславухавіч) Станіслаў / Станиславъ Вислоуховичъ – зям. 
  кобрынскі [123].  Віславух (Віславухавіч) Шымка / Шимко Вислоуховичъ – зям. кобрынскі 
  [123]. 
 9. Глядовичі Глядавіч Іван / Иванъ Глядовичъ / Иван Глядъ – зям., б. кобрынскі [117, 216]. 
  Глядавіч Яцка / Яцъко Глядовичъ – зям. кобрынскі [117]. 
 10. Голенищевичі Галянішчавіч Навум / Наум Голенищевичъ – зям. кобрынскі [222]. 
 11. Губинські Губінскі Васька / Васко Губиньский – б. кобрынскі [81
 12. Дробишевичі Дробышавіч Васько / Васко Дробышевичъ – зям. кобрынскі [94—95]. 
 13. Жамбоіцькі Жамбаіцкі Станіслаў / Станиславъ Жамбоицкий – б., зям. кобрынскі 
  [11, 12, 25, 89—91]. 
 14. Іванковичі Іванкавіч Васька / Васко Иванкович – зям. кобрынскі [222]. 
 15. Івашковичі 117. Івашкавіч Ажэка / Ожеко Ивашъковичъ / Ивашъковичи – б., зям. 
  кобрынскі [89—90, 116]. 
  Івашкавіч Болька / Болъко Ивашъковичъ / Ивашъковичи – б., зям. кобрынскі [89—90, 116]. 
  Івашкавіч Яцка / Яцъко Ивашъковичъ / Ивашъковичи – б., зям. кобрынскі [89—90, 116]. 
 16. Імянинські Імянінскі Ждан Аляксандравіч / Жданъ Александровичъ Именинский 
  – зям. кобрынскі [105]. 
 17. Карповичі Карповіч Лукаш / Лукашъ Каръповичъ – зям. кобрынскі [130]. 
  133. Карповіч Пётр / Петъръ Каръповичъ – зям. кобрынскі [130]. 
 18. Качановські . [Качаноўскі] Леўка Некрашавіч / Левъко Некърашевичъ / Лев Некрашевичъ – зям. кобрынскі, харужы Кобрынскі, сын Качаноўскага Некраша Сямёнавіча [16, 218]. 
  136. Качаноўскі Некраш Сямёнавіч / Некърашъ Семеновичъ Кочановъский – б. кобрынскi [15]. 
 19. Кісловичі Кісловіч Аліфер / Олиферъ Кисловичъ – зям. кобрынскія [107]. 
  139. Кісловіч Грыцко / Грицъко Кисловичъ – зям. кобрынскія [107]. 
  140. Кісловіч Дашко / Дашъко Кисловичъ – зям. кобрынскія [107]. 
  141. Кісловіч Дробыш / Дробышъ Кисловичъ – зям. кобрынскія, брат Кісловіча Пятра Іванавіча (гл.), дзядзькавіч іншых Кісловічаў (гл.) [107]. 
  142. Кісловіч Ляўко / Ленько Кисловичъ / Левько Кисловичъ – зям. кобрынскія [107]. 
  143. Кісловіч Пётр Іванавіч / Петръ Ивановичъ Кисловичъ – зям. кобрынскія, брат Кісловіча Дробыша (гл.), дзядзькавіч іншых Кісловічаў
  (гл.) [107]. 
 20. Кобринські, князі
 21. Костевичі Кóсцевіч Венцлаў (Вацлаў) Станькавіч (Станіслававіч) / Венъцлавъ Костевичъ – п. (гербу «Ляліва» ?, * каля 1470 . 1532; маршалак гаспадарскі (1510), намеснік Дарсунішскі (1510—1514), староста Кобрынскі (1519); Wolff, Kniaziowie, s. 166; PSB XIV, s. 344—345; Urzędnicy centralni, nr. 547, s. 87, 217; Нарбут, Вып. 3, с. 138; ЭГБ, т. 4, с. 243), жонка – кн-ня Кобрынская Ганна Сямёнаўна (гл.) [17, 18, 23, 91, 98]. 
 22. Ляховичі Ляхавіч Крыштап / Кришътовъ Ляховичъ – зям. кобрынскі [126]. 
  Ляхавіч Ленарт / Ленартъ Ляховичъ – зям. кобрынскі [126]. 
 23. Мацковичі Мацкавіч Давыд / Давыдъ Мацъковичъ – зям. кобрынскі [124]. 
 24. Мрочковичі  Мрачковіч (Мрацковіч) Ян [Стасевіч] / Янъ Мрочъковичъ (Мроцъковичъ) – зям. кобрынскі, братаніч Мрачковіча Яна (Ревизия пущ и переходов звериных… в 1554 г. Вильно, 1867. С. 141) [114]. 
 25. Петровичі 212. Пятровіч Іван / Иванъ Петъровичъ – б. кобрынскі, дзядзька Васькавічаў Івана і Марціна [121, 127, 133].  
  214. Пятровіч Федзька / Федко Петъровичъ – зям. кобрынскі [122]. 
 26. Пришихвостські 1528Сенько Есковичъ Пришихвостский – зям. кобрынскі [98—99]. 

Іван / Иванъ, сын Ивана Петровича – б. кобрынскі [38]. 
Крыштаф / Кришътофъ – зям. кобрынскі, зяць Чаховіча Івана (гл.) 


Пинський повіт

 1. Бжозовські, 
 2. Бушковські, 
 3. Велятицькі, 
 4. Вітунські, 
 5. Висоцькі, 
 6. Войни, 
 7. Войни-Тасенецькі, 
 8. Войни-Оранські, 
 9. Вороничі, 
 10. Ґедройці, 
 11. Ґінтовти, 
 12. Головки, 
 13. Ґодебські, 
 14. Головні-Острожецькі, 
 15. Гречини, Грычынавіч Гаўрыла Іванавіч / Гаврило Гричиновичъ – зям., войт Воінскі [183]. Фалько Гавриловичъ Гричинъ з ыменей своихъ въ повъте Пинскомъ съ Поречъя а Ворочевичъ, а въ повъте Берестейскомъ з ымънья своего з Желъзное съ повинности коней три, а на ласку господарьскую ставилъ конь, то есть коней 4 збройне, панцыры, прилбицы, тарчи, древа 3. Тотъ же Фалко Гречинъ ставилъ драба 1 з рогати 5.
  Перепись войска Литовского в 1565 году. 
 16. Гриневичі, 
 17. Ґутовські, 
 18. Дольські, 
 19. Достоєвські, 
 20. Друцькі-Любецькі, 
 21. Дубини, 
 22. Єльські, 
 23. Жардецькі, 
 24. Желіґовські, 
 25. кн.Жижемские 
 26. Заблоцькі, 
 27. Зачинські, 
 28. Зеленські, 
 29. Качановські, 
 30. Квасницькі, 
 31. Костюшки, 
 32. Кунцевичі Кунец-Сакаловіч (Кунцавіч) Каспар / Каспоръ Кунецъ Соколовичъ / 
  Каспаръ Куньцовичъ – зям. [180, 203]. 
  163. [Кунец-Сакаловіча] Ганна Юр’еўна / Ганна Юрьевна – зямянка, жонка 
  Кунец-Сакаловіча Каспара (гл.) [180]. 
 33. Кураневські Куранеўскі Мікалай Іванавіч / Миколай Ивановичъ с Куренца – старосціч Пінскі, дв., п. (сын [Харэвіча] Івана Міхайлавіча (гл.), уласнага гербу “Багорыя” змененая, у польскай традыцыі Kurzeniecki) [205]. 
  165. Куранеўскія Лукаш, Каспар, Юры / Лукашъ, Каспоръ, Юрий – малодшыя браты Куранеўскага Мікалая Іванавіча (гл.) [205].
 34. Куренецькі, 
 35. Лади, 
 36. кн. Масальські, 
 37. Млоцькі, 
 38. Нарушевичі, 
 39. Нелюбовичі-Тукальські, 
 40. Ожешки, 
 41. Олеші, 
 42. Оранські, 
 43. Орди і Орди-Болгарські
 44. Полози
 45. Протасовицькі, 
 46. Скирмунти, 
 47. Соколовські, 
 48. кн. Соломерецькі, 
 49. Сопоцькі, 
 50. Спитки-Бжеські, 
 51. Стеткевичі, 
 52. Стецевичі, 
 53. Тенюки, Михайло Тенюка ставилъ кони 2 збройне, одинъ конь по гусарску съ тар., з др., а самъ но козацку з сагай., з саб., паныцри, при.9. 
  Остапъ Тенюка съ повин¬ности конь, а на ласку господарьскую конь; всихъ коней ставилъ 2 збройне по козацъку, пнцр., пр., сагай., саб., рогати. 9. Перепись войска Литовского в 1565 годуРоманъ Тенюка з ыменья женного з Лосичъ выслалъ слугу Матвея Семееновича, а самъ пенези бралъ въ роте пана Зеновьевичовой и ставилъ конь, пнцр., пр., сагай., саб..Перепись войска Литовского в 1565 году
 54. Терлецькі, 
 55. Токарські, 
 56. Федюшки
 57. Фурси Гуринъ Фурсъ ставилъ конь збройне по козацку, пнцр., при., сагай., саб., рогатина 5. 
  Перепись войска Литовского в 1565 году.
 58. Ціхановичі, 
 59. Чарковські, 
 60. Четвертинські, 
 61. Ширми, 
 62. Ясинські


Состав пинской шляхты по списку 10.02.1779 г.

Антонович Ян,

Артишевский Иосиф,

Барановский Бенедикт, Самуэль,

Блажевич Инатий,

Богатко Базилий, Григорий, Леон Томашевич, Мартин Давыдович, Михаил, Михаил Григорьевич, Теодор, Теодор Корнеевич, Томаш 2, Якуб Захарьевич, Якуб Павлович, Якуб Томашевич, Ян Данилович, Ян Захарьевич, Ян Прокопьевич, Ян Янович,

Бониш Александр,

Боричевский Антон, Григорий, Константин, Мартин, Мацей, Михаил, Павел, Петр, Симон, Стефан 2, Ян 2,

Бортновский Антон,

Брохоцкий Иосиф,

Бруцкий Антон, Андрей, Бенедикт,

Будевич Григорий,

Будиский Игнатий,

Будкевич Ян,

Буяльский Симон, Теодор, Якуб,

Вабищевич Плотницкий Александр 2, Базилий 2, Григорий 2, Михаил, Павел (2), Самуэль, Стефан, Теодор, Томаш, Ян,

Веренич Стаховский Александр Александрович, Александр Янович 2, Андрей 3, Андрей Андреевич, Андрей Базильевич 2, Андрей Янович, Базилий, Базилий Базильевич, Базилий Павлович, Базилий Стефанович, Базилий Янович 2, Григорий 3, Григорий Александрович, Григорий Леонович, Григорий Николаевич, Григорий Теодорович, Григорий Трофимович, Дмитрий Андреевич, Дмитрий Янович, Игнатий, Иосиф 2, Иосиф Самуэлевич, Леон, Леон Теодорович, Мартин 2, Мацей Самуэлевич, Михаил Даниэлевич, Михаил Романович, Онуфрий Романович, Павел, Петр Леонович, Петр Матвеевич, Петр Николаевич, Петр Петрович, Роман, Самуэль Григорьевич, Самуэль Стефанович, Самуэль Янович 2, Стефан, Стефан Андрееевич 2, Стефан Базильевич, Стефан Григорьевич, Стефан Павлович, Теодор, Теодор Леонович, Теодор Николаевич, Якуб, Якуб Самуэлевич, Ян 3, Ян Александрович, Ян Андреевич 2, Ян Григорьевич, Ян Базильевич 2,

Вишневский Станислав,

Волович Александр,

Волчкевич Бенедикт 2, Григорий 2, Иосиф 2, Теодор, Якуб,

Вронский Григорий, Павел,

Вылаский Александр Мартинович, Андрей Теодорович, Базилий Стефанович, Базилий Теодорович, Бенедикт, Григорий, Лукаш Есманович, Лукаш Янович, Мартин, Михаил, Николай Самуэлевич, Павел Григорьевич, Павел Мартинович, Павел Николаевич, Петр, Петр Мартинович 2, Самуэль Янович, Симон Есманович, Стефан Базилевич, Томаш Лукашевич, Томаш Яковлевич, Якуб Андреевич, Якуб Григорьевич, Якуб Есманович, Якуб Мартинович, Ян Александрович, Ян Базильевич, Ян Мартинович, Ян Стефанович,

Высоцкий Григорий, Михаил 2, Стефан, Ян,

Гедройц Иосиф 2, Леон, Теодор, Томаш,

Гецевич Стаховский Базилий Теодорович, Леон, Мартин, Петр Григорьевич,

Глинский Ян,

Гораим Вабищевич Доминик, Михаил, Петр,

Горбачевский Бенедикт, Валентин, Доминик, Теодор,

Горегляд Вылаский Александр 6, Александр Мартинович, Андрей 4, Базилий 3, Базилий Александрович, Базилий Базилевич, Бенедикт 2, Григорий 4, Даниэль, Даниэль Мартинович, Ежи Теодорович, Иосиф 2, Леон 2, Лукаш 2, Лукаш Андреевич, Лукаш Александрович, Мартин 6, Мартин Леонович, Мацей, Михаил 7, Михаил Александрович, Моисей, Николай 4, Павел 6, Петр 4, Симон 5, Стефан 4, Теодор 6, Теодор Базилевич, Теодор Григорьевич, Томаш 2, Томаш Михайлович, Франц, Якуб 3, Якуб Михайлович, Якуб Якубович, Ян 7, Ян Александрович, Ян Леонович, Ян Мартинович, Ян Янович,

Гофман Антон Вавринец,

Гриневич Стаховский Даниэль, Иосиф, Павел Иосифович, Павел Стефанович, Петр Андреевич, Самуэль, Стефан 2, Теодор,

Гринкевич Франц,

Гусаим Бут Александр, Базилий 2, Григорий Янович, Леон, Лукаш, Михаил, Самуэль, Теодор, Ян 3,

Даневский Антон,

Дворянинович Адам, Андрей 2, Петр, Мартин, Стефан, Теодор, Якуб

Диковицкий Базилий 2, Константин, Леон, Николай, Павел Янович, Стефан, Стефан Григорьевич, Стефан Янович, Эльяш, Ян Антонович, Ян Стефанович, Якуб Базильевич, Ян 2,

Долевский Базилий, Корней,

Домановский Иосиф, Ян,

Дубина Серницкий Александр, Антон, Стефан, Ян 2,

Дубинецкий Самуэль, Феликс,

Дубойский Базилий, Базилий и Дмитрий Павловичи, Доминик Дмитриевич, Иосиф, Лукаш, Михаил, Петр,

Дубровский Станислав,

Езерский Левальд Бартоломей 2,

Желиговский Бенедикт, Онуфрий, Ян,

Загорский Франц,

Заржицкий Тадеуш,

Ивашкевич Серницкий Григорий 2,

Иозефович Стефан,

Калаур Бенедикт, Матеуш, Мацей, Михаил, Павел, Петр, Теодор, Томаш, Ян 2,

Каминский Франц,

Карпович Иосиф, Петр,

Качановский Базилий, Габриэль, Героним, Григорий 2, Григорий Петрович, Григорий Леонович, Иосиф 2, Лукаш, Михаил 2, Михаил Станислав, Павел 6, Петр 3, Роман, Стефан 2, Стефан Теодорович, Теодор 5, Франц, Якуб 4, Ян 5, Ян Григорьевич, Ян Янович,

Качинский Петр,

Квятковский Антон, Базилий Стефанович,

Клепацкий Вавринец,

Козарин Матеуш,

Козляковский Андрей, Антон, Базилий, Григорий 3, Даниэль, Мартин, Матеуш, Мацей 2, Николай, Павел 2, Петр, Стефан, Теодор 2, Теофил, Томаш, Франц, Эльяш 2,

Колб Антон 2, Базилий 2, Григорий 2, Даниэль, Доминик, Иосиф, Кароль, Михаил 2, Петр, Роман, Стефан 2, Теодор, Томаш, Ян Николаевич,

Колб Селицкий Андрей, Антон 4, Базилий 4, Базилий Стефанович, Бенедикт, Григорий, Даниэль, Иосиф, Лаврен, Михаил 2, Павел, Петр, Теодор Самуелевич, Якуб 2, Ян 5, Ян Базилевич, Ян Габриэлевич, Ян Григорьевич 2,

Комар Александр, Александр Иосифович, Андрей 3, Андрей Янович, Антон, Базилий, Григорий, Григорий Григорьевич, Игнатий, Иосиф 3, Леон Теодорович, Михаил 2, Михаил Самуэлевич, Николай, Самуэль 2, Самуэль Яковлевич, Теодор, Теодор Андреевич, Теодор Николаевич, Ян,

Копец Колодинский Станислав,

Корвоцкий Николай,

Корженевич Андрей, Николай, Ян 2,

Корево Игнатий,

Косаковский Григорий,

Косович Франц,

Краснодебский Мартин,

Криницкий Франц,

Кропивницкий Тадеуш,

Курадовский Григорий,

Лебедиевский Ян,

Левандовский Винцент,

Лемешевский Базилий 3, Базилий Николаевич, Григорий 2, Григорий Матвеевич, Доминик, Иосиф 2, Кароль, Мартин 3, Михаил 4, Николай 2, Самуэль, Стефан, Теодор 4, Ян Григорьевич,

Липинский Гусаим Антонович,

Липницкий Ян,

Литвинович Вылаский Александр 2, Андрей 2, Базилий 6, Григорий, Леон 2, Лукаш 2, Мартин, Мацей 2, Михаил, Моисей, Николай, Павел 2, Петр 2, Симон 3, Стефан 6, Ян 7, Ян Николаевич,

Лозицкий Андрей, Базилий, Габриэль, Григорий 4, Григорий Мацеевич, Даниэль, Иосиф 2, Иосиф Габриэлевич, Мартин 2, Мартин Габриэлевич, Павел 2, Павел Габриэлевич, Петр, Самуэль, Теодор, Теодор Мартинович, Теофил, Ян 5,

Люба Ян

Любанский Гримайло, Мартин,

Лявданский Винцент,

Маевский Доминик 2,

Малюжицкий Андрей, Базилий 3, Леон, Мартин, Матеуш, Мацей, Михаил, Николай 2, Павел, Симон 2, Ян 4, Ян Яковлевич,

Масальский Александр,

Матушевич Винцент,

Мрочковский Михаил,

Мушинский Иосиф,

Невенгловский Матеуш,

Некрашевич Стаховский Александр, Антон Теодорович, Базилий 2, Григорий 2, Григорий Стефанович, Даниэль, Доминик, Михаил 2, Михаил Янович, Остап Павлович, Павел 2, Теодор Александрович, Теодор Григорьевич, Теодор Матвеевич, Теодор Романович, Ян 2, Ян Теодорович,

Неслуховский Франц, Якуб,

Ноздрина Плотницкий Григорий, Захар, Иосиф, Павел, Роман Рафал, Рафал, Теодор, Ян 3,

Норкевич Мартин

Обуховский Павел,

Островский Антон, Базилий, Габриэль Александрович, Григорий, Даниэль, Леон, Эльяш, Ян, Ян Александрович,

Пашковский Даниэль,

Перхурович Базилий, Михаил, Стефан, Ян,

Пиотровский Франц,

Плотницкий Антон 2, Бенедикт Янович, Григорий Янович, Демьян, Кароль 2, Карп Янович, Леон Янович, Николай Демьянович, Самуэль, Ян, Якуб 2, Якуб Ленович,

Полькотицкий Игнатий 2, Тадеуш 2,

Польховский Александр, Антон 2, Андрей 2, Базилий 4, Владислав, Григорий 2, Даниэль, Иосиф, Конрад, Леон 2, Мартин 3, Мацей 2, Михаил 4, Николай 2, Петр 2, Самуэль 2, Самуэль Мартинович, Стефан 2, Тадеуш 2, Теодор 5, Якуб 2, Ян 3, Ян=Кондрат, Ян Базильевич,

Полюхович Диковицкий Иосиф,

Полюхович Серницкий Иосиф Симонович, Николай, Якуб,

Прилоский Михаил Самуэлевич, Ян Антонович 2,

Протасевицкий Александр, Антон, Базилий, Винцент, Григорий, Ежи, Иосиф, Мартин, Михаил 2, Теодор, Якуб, Ян 3,

Пясецкий Антон,

Рабко Стефан 2, Теодор,

Резанович Теодор,

Родевич Плотницкий Антон, Базилий, Григорий, Кароль, Николай, Павел, Петр, Самуэль, Мартин, Михаил, Петр, Теодор 4, Ян 6,

Ромашевский Томаш,

Рыбинский Иосиф,

Рыхлевич Серницкий Ян,

Сачковский Андрей 3, Базилий, Григорий 2, Григорий Леонович, Григорий Якубович, Даниэль, Доминик, Доминик Лукашевич, Ежи Теодорович, Иосиф, Иосиф Стефанович, Лаврен, Лукаш Андреевич, Михаил Теодорович, Павел, Петр 2, Петр Яковлевич, Теодор 2, Теодор Романович, Якуб 2, Ян 3, Ян Григорьевич, Ян Лукашевич, Ян Томашевич,

Сачковский Горегляд Базилий

Севрук Михаил,

Семашко Адам, Ян,

Сенкевич Ян,

Серницкий Александр, Александр Кирилович, Андрей Янович, Андрей Романович, Валентин, Владислав, Габриэль 2, Григорий 2, Даниэль Янович, Игнатий Романович, Ияхим, Ияхим Иосифович, Леон, Мацей, Николай, Прокоп, Симон, Стефан, Теодор, Теодор Янович, Томаш, Томаш Логвинович, Томаш Романович, Якуб, Ян , Ян Томашевич, Ян Антонович, Ян Васильевич, Ян Александрович, Ян Карпович,

Сикорский Виктор, Мартин,

Скирмунт Франц, Франц, Норберт,

Скорнятовский Вылаский Григорий,

Скульский Андрей,

Слаута Сачковский Ян 2,

Словинский Якуб,

Сокольский Стефан,

Сощеницкий Вылаский Андрей,

Станкевич Серницкий Ян,

Стаховский Базилий Григорьевич, Базилий Николаевич, Базилий Янович, Григорий, Григорий Андреевич, Григорий Стефанович, Даниэль, Доминик 2, Константин, Людвик 2, Мартин, Мацей 2, Михаил 2, Онуфрий Павлович, Петр 2, Петр Лукашевич, Роман, Стефан Григорьевич, Тадеуш Самуэлевич, Трофим Андреевич, Якуб, Ян, Ян Константинович, Ян Леонович, Ян Павлович, Ян Теодорович, Ян Янович,

Стемпковский Самуэль,

Стецевич Марек,

Сушко Серницкий Александр, Дионисий,

Теславич Теодор,

Тюгай Самуэль,

Хмелевский Мартин,

Чайковский Григорий,

Черник Томаш,

Шелепинский Ян,

Шенявский Станислав, Франц,

Шоломицкий Андрей 2, Антон, Базилий Янович, Габриэль 2, Григорий 2, Григорий Янович, Ияхим, Иосиф 3, Кондрат Павлович, Лаврен, Леон 3, Мацей, Михаил 3, Михаил Михайлович, Павел, Самуэль 2, Стефан 2, Теодор, Томаш 2, Якуб 3, Ян 4, Ян Яковлевич,

Шпак Стефан,

Шпаковский Александр, Базилий 2, Григорий, Григорий Лукич, Даниэль, Игнатий, Иосиф 2, Ияхим, Леон, Павел, Петр, Роман, Стефан, Теодор 2, Эльяш, Якуб, Ян 2, Ян Григорьевич, Ян Данилович,

Шпиганович Кароль,

Щежелинский Ян,

Эйсмонт Михаил,

Юнкевич Плотницкий Базилий, Григорий, Захар, Ян 2, Антон, Леон, Мартин, Павел, Самуэль, Стефан 2,

Яворский Франц,

Якимович Тадеуш,

Яроцкий Антон 2,

Яцынич Казимир,

НИАБ, Ф. 1733, д. 56, л. 111—121. (10.02.1779 г. всего 145 фамилий, –1056 чел., в т.ч. без грамоты 891 подписантов )


Реистръ бояр пинъских из переписи литовского войска в 1528 году

Хто на кольку конех мает служити

Дмитръ Федковичъ и зъ сыном Олизаром  3 кони.
Кирдеи Гричинович   конь.
Иванъ Гричиновичъ   конь.
Война Гричиновичъ   конь.
Матъфеевая Гричиновича   конь.
Матиясъ Зъньковичъ        2 кони и самъ.
Гаврило Гричиновичъ конь. 
|| [209(202)]
Петръ Курилович   конь.
Федор Федюшковичъ   конь.
Иванъ Велятицкий   конь.
Сенько Велятицкий   ком.
Анъдреевая Курейшича  конь.
Иванъ Курейшичъ   конь.
Бенедиктъ Фурсовичъ   2 кони.
Григорем Фуръсовичъ   2 кони.
Семенъ Фурсовичъ   конь.
Офанас Фурсовичъ   конь.
Василевая Фурсовна   конь.
Мартинъ Ширмичъ   3 кони.
Федор Щепа   3 кони.
Данил Ртищевичъ (Достоевский) конъ.
Васко Булгаковичъ   конь.
Михайловая Федюшкович   2 кони.
Юхновая Михновича   конь.
Федко Кочановичъ конь. 
|| [209У(202У)]
Богумиловая Качановичъ   конь.
Ивановая вдова   конь.
Матфиевая удова   конь.
Янушъ Матюковичъ   конь.
Данилевая Радивоновича   конь.
Грицко Олизаровичъ   конь.
Зохна Любелская   конь.
Федор а Андрей Головчичи   конь.
Кривецкая удова   конь.
Сенько Домоновичъ   конь.
Иванъ а Борись   конь.
Михно Некрашевич   конь.
Зань Холмутовичъ   конь.
Пашко а Васил (Стаховские)   конь.
Дашко Гладковичъ   конь.
Иванъ Парфеновичъ   конь.
Иванъ Мороченьский    конь. 
|| [210(203)]
Данило с Погоста   конь.
Федко Леньковичъ   конь.
Денис Коревуловичъ   конь.
Яковъ а Семко Протасовичи   конь.
Иванъ а Ерефей Вабищевичи конь.
Сенько Русанович   сам.
Иванъ Куродовъский   конь.
М ацъ а М ордвинъ, а Мартинъ   конь.
Васко а Пашко, а Степанъ, а Семко   конь.
Тотъ же Васко маеть ставити   конь.
Семен Ордичъ   конь.
Шпаковичи   конь.
Алексей Смольнянин   конь.
Колбавичи   конь.
Федор Шабанъ   конь.
 || [210V(203V)]

То бояре пинъскии ж, которым людей не мають

Анъцушко Долъмановичъ   самъ.   Иванъ, 
Степанъ, Богушъ, Ходор Полховъскии   сами.
Василевъский Долъмановичъ самъ.   
Богданъ Долманович   самъ.   
Семенъ а Максимъ з братею Лозичи сами.
Лукашъ Козлековицкий   самъ.   
Алекъсей, Иванъ з братьею Шоломичи сами.
Богдановая удова   конь.   
Иванъ Козляковичъ   конь.   
Юшко Колейникъ Диковицкий   сам.
Гришко   сам.   
Иванъ, Гриц, Мас Просоловичи   сами.
Михно а Иванъ Ребъковичи   сами.   
Тишко а Минкъ Яцковичи   сам.
Иванъ Ребъковичъ   самъ.
Зань а Мартинъ Литвиновичи   сами.
Богданъ Хомутович   самъ.   Ходо/; з братьею   самъ.
Васковая удова   конь.   
Васил, Радивон Сачковци   сами.
Капуста   сам.   
Сидор а Иван Горъбачевичи   сами.
Игнать Коморавич        сам.   
|| [211(204)]   
Веренич   самъ.
Иванъ Заньковичъ   самъ.   
Федко Стрелка   сам.
Грим а Мац Заньковичи   сами.   
Полюхъ Лукъян з Серникъ   сам.   
Федко Игнатович   самъ. 
|| [211У(204У)]
Зеленковая   конь.   
Путило Мартинъ а Юнец у Плотници сам.

Перепись войска Литовского в 1565 году

[| Поветь Пинский (хоругвъ Пинского повета)
притягнули до Красного Села августа 1 дня, а показали и пописалися сентобра 10 дня 2.

Хоружий Пинский Василей Федоровичъ Федюшко з ымънья своего Щемерынского и иныхъ дворцовъ своихъ въ повъте Пинскомъ а з дворца своего купленого въ повъте Берестейскомъ зы Здитова, которое купилъ у Александры Винское и въ мужа ее Яна Винского и з женнего именья Здитовецкого—съ тыхъ всихъ имъней своихъ ставилъ коней 4 збройне, пнцр., при., тарчи, др. 3. Тотъ же хоружий Пинский поставилъ драби 2—з руч. 1, з рогати. 1, з секерками
Перепись войска Литовского в 1565 году

[| Поветь Пинский (хоругвъ Пинского повета)
притягнули до Красного Села августа 1 дня, а показали и пописалися сентобра 10 дня 2.Иванъ Цыпля самъ служить пану гетману, з ымънья своего Новошичъ поставилъ слугу своего Андръя Волского на.кони въ пнцр., въ при., съ тар., з др. 5.
Иванъ Василевичъ, городничий Пинский, съ повинности показалъ коней три, а на ласку госнодарьскую коней 3; всихъ коней ставилъ 6 збройне по гусарску, пнцр., при., тар., др. 6. Тотъ же Иванъ городничий поставилъ драби 2 з руч.4. 


Сасинъ Ивановичъ (Достоевский) з отчизны коней 2, а съ купленого именья з Дубой конь, то естъ всихъ коней ставилъ 3, пнцр., пр., тар., др. 7. Тотъ же Сасинъ поставилъ драба 1 з руч. 8. Перепись войска Литовского в 1565 году


Антонъ Полкотицкий самъ выехалъ еще молодъ выростокъ, отца дей не маеть, ставилъ коней 2 збройне, пнцр., пр., тар., др.Григорей Кривицкий ставилъ коней 2 по гусарску збройне, пнцр.; при., тар., др. 1. Тотъ же Григорей Кривицкий ставилъ драба 1 з руч. а з мечомъ 2. 
 
Семенъ Яцкевичъ ставилъ коней 2—одинъ конь по гусарску съ тар., з др., а друтий по козацку, сагай., саб., рогати., збройно. 

Иванъ Васькевичъ конъ 1 по козацку збройно, пнцр., пр., и. сагай., сабля3. || 

Макаръ Мартиновичъ сына выслалъ, поставилъ кони 2 збройне, пнцр., пр., тар., др.. 

Ламъпартъ Влохъ ставилъ коней 2 збройне, пнцр., пр., ро¬гатины 1. Тотъ же Лампартъ поставилъ драба 1 з руч. а з мечи 4. 

Иванъ Фурсъ, судья земский повъту Пинского, самъ въ почте князя воеводы Киевского пенези бралъ, з ыменией своихъ выслалъ слугу старшого шляхтича Андрея Борычевского и ставилъ коней 4 збройне— по гусарску коней 3 съ тар., з др., а по козацку конь, сагай., саб., рогати., то естъ коней 4, на всихъ пнцр., при. 5. Тотъ же Иванъ Фурсъ выслалъ драбей 2 з рогатинами 2. 

Войтехъ Ширма ста вилъ конь зброй., пнцр., шишакъ, тар., др.3. 

Василей Любелский ставилъ конь пнцр., пр., сагай., саб. 3. 

Василей Пилецкий самъ маеть именье подъ папы воеводичами Виленскими (Радзивилами) въ Городку, поставилъ слугу на мъстцо свое на имя Павла з Городка, менечи его быти шляхтичомъ, и ставилъ конь, пнцр., при., тар., др. 3. 

Крыштоеъ Скирмонтъ конь, пнцр., пр.. тар., рогати. 3. 

Василей Велятицкий конь, пнцр., пр.. сагай., саб. п. ведоръ Велятицкий конь збройно, пнцр., пр., сагай., саб., рогати. 6. 

Андрей Терълецкий 1 конь зброй., пнцр., об. пр., тар., др. 3. || 

Ивановая Полозовая вдова выслала слугъ и ставила коней 5 по казацку зброййе—пнцр., пр., сагай., саб., рогати. 8. Тая жъ Ивановая Полозиная ставила драби 2 з руч. 9. 

Романъ Церский самъ не выехалъ, выслалъ слугу, коникъ, рогати., кор. 10. 

Кирдей Туръ конь, пнцр., пр., сагай., саб. 11. 

Матъй Войтъховичъ самъ дей хворъ, зосталъ дома, выслалъ слугъ и ставилъ коней 4—три збройне, з четвертый въ кае.; по козацку коней 2— сагай., саб., а 2 кони по гусарску—съ тар., з др. п. Тотъ же Матей Войтъховичъ ставилъ драби 2 з ручницами ,3. 

Аврамъ Курадовский конь, пнцр., пр., рогати., саб.3. 

Иванъ Дашковичъ Гладкий конь но козацку, пнцр., пр., согай., рогати. 2. 

Марья Велятицкая вдова детей дей не маеть, выслала слугу путного на имя Курилца, конь, зброя блях., сагай., рогати. 3. 

Марина Бруячиная выслала сына Федора, конь, пнцр., нр., рогати., съ кор. 2. 

Княгиня Романовая Долъзская княгиня Ульяна з ымънья своего з Дольска конь, зброя, пр., тар., рогати. 2. 

Иванъ Домановичъ, подсудокъ Пинский, ставилъ коникъ, пнцр., пр., тар., рогати.с. 
Борисъ Домановичъ конь, сагай., рогати.2.

Остапъ Комаръ коникъ збройно, пнцр., пр., рогати., мечъ 3. || 

Грицко Богдановичъ Кочановский конь, кае., сагай., саб., рогатина 3. 

Семенъ Федоровичъ Головка конь, пнцр., пр., рогати., руч.3. 
Семенъ Андреевичъ Головка конь зброй., пнцр., пр.. сагай., саб., секер.3. 


Мойсъй Михновичъ Хомутовича изъ Стахова коникъ збройно, пнцр., пр., сагай., саб., секер. 2. 

Лунко Якимовичъ конь, кае., сагай., саб., рогати. 3.
Грицъ Перхуровичъ з Дико-вичъ конь збройне, пнцр., пр., сагай., рогати. 2. 

Протасъ Лемешъ конь, пнцр.,шишакъ, сагай., рогати. 

 

Гринъ (Вереничъ) изъ Стахова самъ дей старъ и хворъ, выслалъ слугъ на кони въ пнцр., з рогати., саб. 3.
Матьясъ Зенькевичъ самъ на Волыни живеть, съ тыхъ именей своихъ, што въ повете Пинскомъ маеть, выслалъ слуг[ъ] и ставилъ коней 2 зброй., пнцр., пр., сагай., саб., рогати.; онъ же поставилъ драба 1 з рогатиною 4.
Омельянъ Кондратовичъ Богатовича конь, скур., пр., сагай., саб., секер.
Остапъ Литвиновичъ з Местятичъ конь, кае., сагай., саб., рогати. 2.
Григорей Кочановский съ Кочановичъ конь, самъ на ногу хворъ и хромъ, иншое брони не маеть, только сабля 5. ||
Федоръ Стрелка з Молодилчичъ кляча, рогати., саб.
Гараинъ Вабищевичъ съ Плотницы конь, каф., сагай., рогати..
Федоръ Ляховичъ конь, кае., сагай., саб., рогати..
Войтехъ Сенькевичъ з Борычевичъ конь, пнцр., рогати., саб..
Иванъ Сидоровичъ изъ Горбачевичъ конь, пнцр., рогати., саб..
Степанъ Семеновичъ изъ Сачковичъ конь, пнцр., рогати., саб. 6.
Денисъ Ивановичъ з Острова конь, пнцр., сагай.. саб., рогати..
Федько Двораниновичъ з Высокого конь, пнцр., рогати..
Степанъ Тимоховичъ изъ Серъникъ конь, пнцр., рогати., саб..
Валентей Бакушевичъ съ Полхова коникъ, рогати., кор.. 

Сенко Ивановичъ Гореглядъ изъ Сошна конь, пнцр., рогати., сабля.
Ганъна Семеновая з Местковичъ вдова выслала слугу на имя Саву Чорника, конь, пнцр., пр., сагай., саб., рогати.. 

Левковая вдова Домановича выслала Сарафина шляхтича, конь, скур., рогати., саб. 6. 

Федецъ Грицевичъ съ Козляковичъ конь, пнцр., сагай., саб., рогати.. 

Аврамъ Смоленичъ коникъ, кае., рогати., саб., секер.. 

Федко Андреевичъ з Лозичъ конь зброй., пнцр., пр., рогати., кордъ 6. |

Халецкий Радкевичъ з Борычевичъ конь зброй., пнцр., пр., рогати., кор. 6. 

Олизаръ Кочановский выслалъ братанича своего на имя Костюка, а самъ дома, конь, каф., сагай., рогати.

Михно Павловичъ зъ Стахова конь збройно, пнцр., пр., рогати., кордъ. 

Гарманъ Стецовичъ зъ Шоломичъ коникъ, пнцр., сагай., рогати.. 

Корней Ивановичъ Рабко конь, сагай., рогати.. 

Ярмола съ Красова самъ дома, выслалъ сына детину, конь збройне, пнцр., пр., сагай., рогати.. 

Федоръ Калауръ самъ дей старъ вельми, въ дому зосталъ, выслалъ сына детину, конь, кае., рогати. 6.

 Матьясъ Михновичъ Колбъ конь, пнцр., сагай., саб. в. 

Борысъ Лукашевичъ изъ Сачковичъ кляча, руч., рогати. 

Радко Семеновичъ Калауръ конь, пнцр., пр., рогати., сагай., саб.6. 

Ивана Болгарского слуга, а самъ дома, конь зброй., пнцр., пр., сагай., саб., рогати. 7. 

Светохны Василевское вдовы коникъ, кае., сагай., рогати., кор.. 

Остапъ Андрушковичъ з дыму коникъ, рогати., саб.. 

Ганны Курейшиное вдовы конь зброй., пнцр., пр., тар., др. в. || Тая жъ Курейшиная ставила драба 1 об. з рогати. 6. 

Семенъ Орда самъ служить князю Костентину, воеводе Киевскому, выслалъ слугъ на имя Ивана Калаура а Стенана Денисовича, коней 2 збройне, пнцр., тар., др. 4. 

Иванъ Федоровичъ Головка конь, као., сагай., сабля. 

Володько Колбъ коникъ, рогати., сабля.

МЬсяца сентебра 12 дня.

Князъ Андрей Жижемъский, лесничий Кобрынский, з ымЬней своихъ з
Островичъ въ повъте Пинскомъ а з Волчковского въ повъте Волковыйскомъ съ повинности кони 2, а на ласку господарьскую конь; ставилъ слугъ на имя Гришка Левоневича а Мартина Яцкевича, Матея Юръевича, то естъ ставилъ коней 3 зброй., пнцр., при., сагай., саб., рогати. 1. Тотъ же князъ Жижемский ставилъ драба 1 з руч., съ кор..

Месяца сентебра 24 дня.
Федоръ Онцушкевичъ Домановичъ з Местковичъ у повъте Пинскомъ а з женнего именья з Демидкова въ Городенскомъ повъте ставилъ коней 2, пнцр., пр., тар., др. 2.

Месяца сентебра 27 дня.

Матысъ Яновичъ изъ Стахова з дыму коникъ, каф, рогатина. 

Еремей Павловичъ зъ Стахова кляча, рогати.. 
Ониско Ляховичъ зъ Плотници коникъ, 732 рогати.. || Омелко Васковичъ съ Плотници коникъ, рогатина.
Грицъ Еремеевичъ Вабищевичъ конь, каф., рогатина. 

Василь Гавриловичъ зъ Стахова кляча, рогатина.
Лазаръ Вабищевичъ съ Плотници кляча, сагай., рогатина. 

Иванъ Протасовичъ Максимовичъ съ Калауръ кляча, рогатина. 

Сасинъ Стаховский конь, каф., сагай., саб., рогатина.

Месяца сентебра 29 дня.


Месяца сентебра 30 дня.

Князъ Оникей Данилевичъ Жижемский з ыменей своихъ з Сошна въ повете Пинскомъ коней два, з Березой въ повете Берестейскомъ кони 3, то естъ коней 5 збройне, пнцр., пр., тар., др. 3. Онъ же ставилъ драби 2 з руч¬ницами 4. Князъ билипъ Данилевичъ Жижемский з ыменья своего въ повЬте Пинскомъ з Сошна коней 2 по казацку, пнцр., пр., рогати.; самъ дома еоръ, выслалъ боярина своего Грицка Стецкевича 4.

Офанасъ Михайловичъ Дубенецкий з ыменья своего Дубенца а Ястребля конь, пнцр., пр., сагай., саб. ь. ||
Юхно ВойтЬховичъ з дыму кляча, рогати..

МЬсяца октебра 5 дня.
Остафей Стромило з ымЬнья Жаб-чичъ въ повЬте Пинскомъ ставилъ конь збройно, пнцр., пр., сагай., рогати.: самъ служить пану воеводичу Виленскому, а на свое местцо ставилъ слугу Василя Кисловского

Месяца октебра 7 дня.

Панъ Война Гречина, подкоморый Пинский, державца Перстунский, з ыменей своихъ, у повете Пинскомъ лежачихъ, то естъ з Молодова, съ Поречъя, з Любеля, съ того всего ставилъ коней 8 збройно, пнцр., пр., тар., др.; онъ же ставилъ драби 4 з руч., рогати.

Пинская хоругвь из переписи войска литовского в 1565 году

Как и выше, мои предки помечены красным шрифтом

|| Хоруговъ Пинская.

Месяца ыюлъя 11 дня.

Хоружы Пински панъ Василей Федоровичъ ставилъ 4 кони зброй., съ таръ., з древы—з именя Пинского 2 кони а з именя Берестейского 3 кони, которые купилъ у Яна Винъского, а на ласку господарскую ставилъ драбовъ два з ручъницам. 
Феодоръ Ивановичь Данелевичъ (Достоевский) 2 кони збройно, по гусаръску, а драба з ручъницою на кони. 
Иванъ Василевичъ Кгодебски выслалъ 3 служебника на конехъ въ панъ., въ пр., з ощепомъ. 
Матей Войтеховичъ выслалъ служебниковъ 2 на кони въ панъ., въ пр., з древъ.. 
Романъ Церский выслалъ служебника на кони въ пан., въ пр., з древомъ. 
Бруячыная Ждановая выслала слугу на мерыне въ пан., въ пр., з ощепомъ.

Въ пятницу месяца ыюля 13 дня.

Князь Анъдрей Жыжемъски выслалъ 2 на конехъ въ пан., въ пр., съ таръ.,3 древы. 
Марыя Велятецъкая конъ въ кафъ. з ощепомъ.

Въ суботу мъсяца ыюля 14 дня.

Богданъ Полкотыцъки 2 кони въ пан,, въ пр, съ тар.. 
Иванъ Макаревичъ на мер. въ пан., въ пр., съ тар., з древом.

|| Въ четверъ мъсяца ыюля 19 дня.

Иванъ Федоровичъ Головня конъ въ пан., вънр., з ощепомъ. 
Иванъ Анъдреевичъ конъ въ пан., з сагай., з ощепомъ. 
Грыцко Любелъски выслалъ сына на кони въ пан., въ пр., з още.. 
Иванъ Домановичъ выслалъ слугу конно въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Борысъ Богдановпичъ конъ въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Михно Качановъски конъ въ каф. з ощепомъ. 
Федоръ Стрелка конъ въ каеъ. 8 още-помъ. 
Пронъко Денисовичъ конъ въ кафъ., з сагаЙ., з ощепомъ. 
Иванъ Макъсимовичъ конъ з ощепомъ. 
Иванъ Калейниковичъ конъ въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Грыцъ Гарбачевичъ конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Созонъ Семеновичъ конъ въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Грыцъ Короневичъ конъ въ пан.,въ пр., з ощепомъ. 
Янъ Креслятъ конъ въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Сава Поляховичъ на мерыне въ пан., въ пр., з още.. 
Макарей Василевичъ на мер. въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Грыцъ Богдановичъ конъ въ каеъ. з ощепомъ. 
Трухонъ Красовски на мер. въ пан., въ пр., ощепомъ.

Въ пятницу месяца ыюля 27 дня.

Фалъко Гаврыловичъ Грычынъ з именей Пинскихъ и Подляшскихъ неделъныхъ и съ купли купъленое 4 коня въ пан., въ пр., съ таръ., з древ., а драбовъ 2   с ощепы. 
Миколай Щепа водъле повинъности ставилъ 2 кони въ пан., въ пр., з древы, а на ласку господарскую два кони въ пан., въ пр., съ тар., з 15 древы. || 
Михайло Ивановичъ Тенюка водъле повинносты ставилъ конъ въ пан., въ пр., з сагай., з ощепъ., а на ласку господарскую други конъ въ пан., въ пр., з сагайдакомъ,з ощепомъ. 
Остафей Ивановичъ Тенюка 2 копи въ панц. , въ пр.,3 сагай., з ощепомъ. 
Иванъ Полозъ тры кони въ панъ.. въ пр., з ощепомъ. 
Гурынъ Семеновичъ Фурсъ конъ въ пан., вь пр., з ощепомъ. 
Васылей Семеновичъ Велятыцки конь въ пр. 1 з ощепомъ. 
Федоръ Семеновичъ Велятыцки конъ въ пан., въ пр., з сагайдакомъ, з ощепомъ. 
Семенъ Яцковичъ самъ служытъ пану маршалку дворъискому и водъле повинности,посты ставилъ пахолъка доброго на кон и въ пан., въ пр., з ощепомъ, а на ласку господарскую други конъ въ пан., въ пр., а ощепомъ. 
Лукашъ Лидъмоновичъ конъ въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Иванъ Дашъкевичъ конъ въ пан., въ пр., съ тарчу з древы. 
Крышътофь Скирмонтъ конъ вь.  панц., въ пр., з ощепомъ. 
Богданъ Оръда. конь въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Адрей Розчына выслалъ конъ въ панъ., въ пр., з ощепомъ. 
Ивановая Курейшыная Ганъна Семеновна конъ въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Михъно Солотичъ конъ въ кафъ. з ощепомъ. 
Степанъ Двораниновичъ на клячы з сагайдакомъ. 
Иванъ Протасовичъ выслалъ братанича своего на мер. въ пан., въ пр., з ощепомъ, а самъ дома.
Федоръ Гусаинъ выслалъ конъ въ пан. з ощепомъ, а самъ дома. 
Жданъ Комаръ на мер. въ кафъ., въ пан., з ощепомъ.||
Стасинъ со Тохова на мер. въ каф., з сагайдакомъ, з ощепомъ. 
Матей съ Тохова конъ въ кафъ. з ощепомъ. 
Иванъ Комаръ на мер. въ каф. з ощепомъ. 
Гаврыло Павловичъ конъ з ощепомъ. 
Матвей съ Тохова на мер. з ощепомъ. 
Грыцъ Ляховичъ на мер. з ощепомъ. 
Грыцъ Вабищевичъ конъ з ощепомъ. 
Володя Колъбовичъ з Селца на мер. вч. каф., з ручницою з ощепом.
Иванъ Богатовичъ конъ з ощепомъ. 
Богданъ Шпаковичъ на мерыне въ кафъ. з ощепомъ. 
Понез[ъ] Юхъновичъ на мер. въ кафъ., въ пр., з още¬помъ. 
Абрамъ з Местичъ выслалъ на клячы з ощепомъ. 
Грыцъ Качановичъ выслалъ слугу на клячы з ощепомъ, а самъ дома. 
Уръбанъ Станиславовичъ Подгайски конъ въ кафътане з ощепомъ

Въ середу мъсяца аукгуста 1 дня.

Войтехъ Ширъма конъ, в пан., въ пр., съ тар.. 
Размусъ Шырма выслалъ 2   кони въ панъ.,  въ пр.,  съ  тарчы, древы, а самъ есть пры пану Шымковичу. 
Матыашъ Зенъкевичъ выслалъ 2 кони въ пан., въ пр., з ощепы. 
Богданъ Янъкевичъ па. мерыне конъ въ пап., въ пр., з сагайдакомъ, з ощепомъСеменъ Федоровичъ Головъка конъ въ пан., въ пр.. з ощепомъ.

Во второкъ месяца аукъгуста 7 дня.

Матвей Ивановичъ Опара конъ въ пан., въ пр., з ощепомъ, || 
Грынъ Верыничъ выслалъ сына конно въ каеъ. з ощепомъ. 
Василей Пилецки выслалъ слугу конно въ пан. с ощепомъ.

Въ пятницу мъсяца авъгуста 10 дни.

Абрамъ Куродовъски конъ въ пан., въ пр., з ощепомъ. 
Кузьма Зеленъкевичъ з дыму конъ з сагайдакомъ, з шаблею.

Въ суботу месяца августа 11 ,дня.

Федоръ Домановичъ 2 кони въ пан., въ пр., з сагай., з ощепомъ —одынъ конъ з ойчызны а други з Городенъского повету з женънего именя.

Месяца августа 7 дня.

Денисъ пахолъка на клячы з шаблею.

Месяца аугуста 23 дня.

Соколъ Войничъ ставилъ отъ отца своего 6 коней въ пан., въ пр., съ тар., з древы—5 коней з имени головного въ Пинсъкомъ повете а зотнчъ(?), з имени Илецкого, конъ. 
Жданъ Колъбъ з уженъного именя конъ въ каф., въ пр., з ощепомъ.

Месяца сенътебра 3 дня.

Семенъ Оръда выслалъ сына своего Алекъеанъдра а з нымъ 2 кони въ пан., въ пр., з ощепы.

Месяца сенътебра 7 дня.

Иванъ Фурсъ выслалъ з именъ своихъ коней 3 въ  пан.,   вь пр., съ тарчы, з древы, а на мейсце свое человека доброго шляхътыча, бо служытъ его милости пану воеводе Киевъскому. 
Васко Гаврыловичъ конъ з сагай., з ощепомъ. ||
 
Остафий Стомило в именя жоны своей  Жабичъ ставилъ конъ въ пан., въ пр., з ощепомъ.Comments