Ладиженські

Земянка
Ждана Колодина Ладиженська повідом-
ляла, що під час нападу 10 лютого 1576 р. на
її дім у м. Луцьку «в тои свtтлицы чtляд мою
… позбивали, пошарпали»76. 
75 Там само.  Ф. 25, оп. 1, спр. 16, арк. 13зв.  14. 76 Там само.  Арк. 2525 зв. 77
Comments