Зубцовські

1581 р. видана жалувана грамота короля Стефана панові Кирилу Зубцовському на довічне "городництво замку Луцького", що стало вакантним в зв’язку зі смертю ключника і городничого Луцького пана Олександра Журавницького. Король оголосив всім і велів вважати новопризначеного городничого Луцького "за правдивого и слушного городничаго"[14].
[14] ЦДІА УРСР у м.Києві, ф.25, оп.1, спр.27, арк.38.
Comments