Заршинські

ЗАРШИНСЬКІ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Рід Заршинських, нащадків прийш-
лого роду Смолицьких, що сформувався ще у 60-х
рр. ХV ст., у складі свого майнового комплексу мав
дві маєтності  містечко Заршин та село Длуге, яке
фактично було передмістям Заршина. Майновий
стан роду не зазнав суттєвих змін протягом пер-
шої половини XVІ ст. і, власне, ці дві маєтності 
Заршин і Длуге найчастіше фігурують як предмет
господарсько-фінансової діяльності представників
роду. Уваги також заслуговує поділ маєтку, що від-бувся у 1537 р. поміж Заршинськими. Ця подія уви-
разнила тенденцію до здрібніння роду, яка наміти-
лась ще на початку XVІ ст. Цього разу спадщину
ділили Єронім, Станіслав і Мартин Заршинські. В
результаті поділу Єроніму відійшли старий дім в
Заршині, лан біля дому, половина лану Гудовське
та інші лани. Обидва інші брати отримали по кіль-
ка ланів землі в Заршині.53
Картину майнового стану роду час від часу до-
повнювали тимчасові держання посесій у селах
Сяноччини та поза межами регіону. Так, у 1522 р.
Станіслав Заршинський фігурує як посідач Шкля-
рів і Ляскувки, які належали Ваповським.54 У 1543
р. Заршинський згадується посідачем Шклярів
Вздовських, а в 1548 р.  як посідач Небещан роди-
ни Пенашеків.55
53 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 13.  С. 1102-1105.
54 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 9.  С. 294-295.
55 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15.  С. 89-90, 90-
91, 1017.
56 ЦДІАЛ.
Comments