Заленські


Андрій Заленський
надання уряду володимирського земського судді Андрію Заленському, слу-
жебнику спочатку кн. Романа Сангушка, а потім кн. Костянтина Острозького як опікуна
Романових дітей, «за причиною» кн. Януша Острозького (Центральний державний істо-
ричний архів України у Києві (далі — ЦДІАК України). — Ф. 27. — Оп. 1. — Спр. 5. — 
Арк. 132–132 зв., чотири претенденти на уряд були обрані шляхтою Володимирського
повіту на сеймику 13 червня 1588, а потому король зупинився на кандидатурі Зален-
ського «за причиною» (привілей датований 8.07.1588 р.). Серед претендентів на уряд — 
Федір Загоровський, майбутній володимирський підстароста, володимирський ґродський
суддя Лазар Іваницький, Григорій Кисіль-Низкиницький, майбутній володимирський
земський підсудок. Всі ці особи так чи так були наближені до князів Острозьких, серед
яких Федір Загоровський — ще й далекий родич князів; див. також впис привілею на
уряд (Там само. — Ф. 28. — Оп. 1. — Спр. 21. — Арк. 444 зв.–445). Ян Андрійович
Ян Заленський представляв у комісії 1632 р. Володимирський повіт. Він був 
урядником у другому поколінні: його батько Андрій протягом 1588-1616 рр. обіймав 
посаду володимирського земського судді177. Сам Ян 13 грудня 1618 р., невдовзі після 
смерті батька, був іменований Сигізмундом НІ на цю ж посаду178. Як для особи, що 
займала поважне місце у земській ієрархії, Ян мав невелику нерухомість. У 1629 р. 
йому належало три сільця у Володимирському повіті (Великий Хмілів, Хмілів 
Болоховичі, Підгайці), в яких нараховувався 41 дим179. Як більшість волинської шляхти, 
володимирський земський суддя опосередковано торгував з Ґданськом, продаючи збіжжя 
белзькому войському Марцінові Беренському для сплаву з його маетностей Щебрешин 
і Городок180. Лише одного разу, у 1631 р., Ян обирався послом на сейм181. До комісії 
1632 р. Я.Заленський увійшов завдяки своїй посаді: кожен повіт представляв його 
земський суддя. Безперечно, Ян, як і його батько, мав якісь заслуги перед Сигізмундом
III. На честь батька сина теж назвав Андрієм182. Володимирський земський суддя 
перебував у добрих стосунках з литовським канцлером А.С.Радзівілом. Помер 22 січня 
1637 р.183
177 Яковенко Н. Українська шляхта... С. 188.
178 РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 209, л. 48-49.
179 Баранович О. Залюднення... С. 86.
180 Торгівля на Україні... С. 287-289.
181 SeredykaJ. Parlamentarzyści... S. 90.
182 Архив ЮЗР. Ч. VII. Т. 2. С. 441.
183 Radziwiłł A.S. Pamiętnik о dziejach w Polsce. T. 2. S. 13


Андрій Янович
Comments