ЗайціІ

Богуш Заяць Луковський (Зденіжський)  (зг. 1578-†бл. 1602).
Представник волинської збіднілої безземельної шляхти пов’язаної клієнтарними стосунками з князями Сангушками. Був одружений з Настасією Болбасівною, а після її смерті — з Катериною Хоболтовською. Батько адвоката Миколая Зайця.
Згадувався в якості «умоцованого» (адвоката) в суді від князя Романа Сангушка, був також опікуном його малолітніх дітей. Завдяки успішній адвокатській діяльності та службі у князів Сангушків (згодом – у Костянтина Острозького) повернув втрачені предками володіння (маєток Радовичі) на набув новий маєток Зденіж на дідичному праві.
Крім того, Богуш Заяць в різний час тимчасово володів маєтками князів Сангушків за надані служебницькі та адвокатські послуги. В їх числі Шелвів, Волиця Шелвівська, Луковичі і Губин. Є підстави припускати що він також надавав адвокатські послуги князю Михайлу Чарторийському, від якого 1581 р. отримав у володіння маєтки Лешнево і Осьмиголовичі під заставу 1000 кіп литовських грошей. 
Розширити свої володіння вдалося луцькому зем'янинові Богушу Зайцю. Стрімким злетом своєї кар'єри та формуванням маєтностей він завдячував службі в князів Сангушків, а пізніше – у князя К.Острозького. Неабияку роль у цьому відіграла і його успішна адвокатська практи-
ка. Зокрема, 1585 р. він здійснив 3 купчі операції, придбавши маєтки Зденіж (за 4000 кіп грошів98), Шелвовець (за 300 кіп грошів99) та село Березолупи (за 2000 кіп грошів100). Усі ці маєтності Б.Заєць, очевидно, не без підтримки свого патрона, купив у луцького войського I.Чаплича-Шпановського. А ще раніше,
1572–1573 рр., луцький адвокат придбав частину маєтку Гуляльники на суму
130 кіп грошів, оформивши при цьому 3 купчі договори з Прокопом101, Яськом102
та Федором Гуляльницькими103. Згодом (1595 р.) він вигідно продав свою части-
ну Гуляльників (а також частину, успадковану від батька Богдана Зайця) шлях-
тичу Єрмогенові Шишці за 1000 кіп грошів104. Не менш вдало Б.Заєць користав-
ся заставними операціями, отримавши в заставне володіння село Міловші від
I.Чаплича-Шпановського в сумі 630 кіп грошів терміном на рік105. Окрім цього,
він узяв кредит на суму 2000 кіп грошів терміном на 2 роки в шляхтича Ми-
хайла Витонізького, забезпечивши його своїми селами Зденіжем, Березолупами
та частиною Гуляльників106.
Життя Б. Зайця є прикладом успіху збіднілого і безземельного шляхтича, який, завдяки успішній адвокатській діяльності та службі у магнатів, зумів створити значний маєток, матеріально забезпечивши себе і своїх нащадків.
1 шл. - Настася Болобанівна Осекровська
2 шл. - Катерина Петрівна Костюшковичівна Хоболтовська
98 ЦДIАУК. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 210 зв. – 212. 99 Там само. – Арк. 414 зв. – 416 зв. 100 Там само. – Арк. 420 зв., 421 зв. 101 Там само. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 606, 607 зв. 102 Там само. – Арк. 609, 610. 103 Там само. – Спр. 14. – Арк. 17–19. 104 Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 62. – Арк. 422 зв. – 426 зв. 105 Там само. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 229–233. 106 Там само. – Спр. 5. – Арк. 416 зв. – 420.
Література і джерела
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1 спр. 4, арк. 195 ЗВ.-196; спр. 6, арк. 282-283; Старченко Н. Шлюбна стратегія. - С.33.
Старченко Н. Умоцовані – прокуратори – приятелі. Хто вони? / Наталя Старченко // Соціум — Вип. 1. — С. 111-144.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 6, арк. 1-4 зв.
ЦДІАК України, ф. 27, оп. 1, спр. 7, арк. 241 зв.

ІІ

Миколай Заяць


Заєць Ян-Василь (дружина
N Соколовська).
Рік написання: 1621.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: "в руській
церкві".
Пожертви: відсутні.
ЦЩАКУкраїнисФ. 25.. Оп.1..
Спр. 131. . Арк. 96 зв..97 зв.
Comments