Вздовські

ВЗДОВСЬКІ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Так само, як і родова гілка Заршин-
ських, відгалуження Смолицьких-Вздовських сфо-
рмувалось у 60-х рр. ХV ст. У досліджуваний пері-
од Вздовські зуміли зміцнити своє майнове стано-
вище переважно за рахунок купівель маєтностей.
Так, під 1518 р. Адам Вздовський значиться влас-
ником села Бжоськ, яке, очевидно, свого часу він
купив у Балів.56 У 1523 р. знаходимо у власності
Вздовських перебувала ще одна маєтність Балів 
містечко Новотанець. У 1544 р. Новотанець з пе-
редмістям знову згадується як власність Вздовсь-
ких, що дає підстави з більшою певністю тверди-
ти, що містечко було свого часу куплене у Балів,
очевидно, тоді ж, коли Бжоська.57 Скоріш за все
тоді теж було куплено село Шимкова Воля, яке
Вздовські згодом неодноразово використовували
як заставне майно.58
Разом з тим у 1522 р. Адам Вздовський продав
право держання королівського села Страхотини
прийшлому роду Боболь.59 У 1535 р. Адам Вздов-
ський набув посесію у селі Ясенів в Альберта Ту-
доровського.60 Через десять років, у 1544 р. Вздов-
ські взяли це село в оренду, а в 1547 р. згадуються
як дідичі у Ясенові.61 Тож, очевидно, Вздовські до
кінця першої половини ХVІ ст. спромоглися набу-
ти це село у свою безпосередню власність.
56 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 9.  С. 114-116.
57 Там само.  С. 319-320. ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1. 
Спр. 15.  С. 303-305.
Праці мо.
58 Там само.  С. 89-90, 90-91, 142-143.
59 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 9. С. 216.
60 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 13.  С. С. 891-892,
1359-1360.
61 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15.  С. 315, 962.
62 ЦДІАЛ.
Comments