Вороничi
ВОРОНИЧI
Вороничи - русско-польский дворянский род, герба Павенжа, разделившийся на три ветви. Родоначальник их, Ивашко Воронич, земянин волынский, получил от короля Александра в конце XV века имение Крошно. Василий Александрович В., родоначальник первой ветви, был киевским земским писарем (1610). Из потомков его Павел-Иван (в 1829 г.) был епископом краковским, а затем архиепископом варшавским, сенатором и примасом Царства Польского. Эта ветвь внесена в VI и I части родословной книги Волынской губернии. Вторая ветвь происходит от Матвея В., писаря городского стародубского, получившего от Сигизмунда III вотчины в Стародубском уезде. Она внесена в I часть родословной книги Минской губернии. Третья ветвь происходит от ротмистра Александра В., владевшего поместьями в Киевском и Трокском воеводствах. Она внесена в I часть родословной книги Виленской и Ковенской губерний»І


Івашко Ворона
ok 1450, bojar żytomierski, (Metr Lit 1472, 1489, 1498), pobierał myto z woj. kijowskiego: 10 kop groszy w 1486, 4 kopy w 1478, 8 kop w 1488, nadanie Kroszni (w dok. „Kroszno”) przez króla Alexandra Jagiellończyka dnia 22.05.1506, proces o Borotyń z kniaziem Zasławskim w 1501, dzierżawa Chotenia 2.4.1487 od króla Aleksandra

ІІ


Івашко Воронич
W dziejach rodu znaczącym faktem było nadanie bojarowi żytomierskiemu Iwaszkowi Woronie wioski Krosznia(dziś dzielnicy Żytomierza) przez króla Aleksandra Jagiellończyka dnia 22 maja 1506, a jego bratu Gniewoszowi Woronie Łowkowa i Iwankowa[3].
4.6.1511 dok. króla Zygmunta III w Brześciu
Гнівош Воронич

ІІІ

Грицько Івашкович Воронич
«Грицко а Стєцко Вороничи з ымєнєи отчизны своєє мают бакъшту мети, а кромъ тоє бакъшты повиньни будуть они жъ три городни покрывати и направовати и обмазовати з ымєнєи выслуги и купли своєє: Грицко с Крошни а з Шумъска две городни, а Стєцка з Ловъкова одну городню, кромъ отъчизныхъ, бо ачкольвєкъ Грицко Ворона на выслугу свою листы положилъ, ино в тыхъ листєхъ вызволєньа от роботы городовоє и от иншихъ повинъостєи замъковыхъ єму не описано, а брат єго, Стєцко, самъ нє былъ, ани листовъ на выслугу нє положил». А далее ревизор отметил, что Грицко Ворона уклоняется от своих обязанностей по отношению к замку и всю дань от имения себе забирает для личного обогащения: «… а тєпєр службы ани роботы на замок господръскии нєтъ – обернул Ворона к пожитку своєму и посадил на дани и дан собє бєрєт, а служба замковая згинула». nabył Szumsk przed 1545 od Makaronowicza, właściciel Trojanowa w 1545, zobowiązany do naprawy z Kroszni i Szumska dwóch horodni zamku żytomierskiego 
+ prawdopod. Uljanna Paszkiewiczówna(Puł.) c. Wasyl Paszkiewicz
Юхно Івашкович
Стецько Гнівошевич Ворона 
получил в наследство село Ловково (ныне село Левков). Об этом поведал королевский ревизор "дьяк господаръский Лєв Патєи" 2 сентября 1545 года в материале его ревизии Житомирского замка. В составленном им списке "всихъ зємян имєны, которыи сєлища дєржать": «Грицко а Стєцко Вороничи, именьа их: Трояновцы, Мокрятичи – отъчизна, а куплєноє Грицково на имя Шумско; в Макаровича такъжє, повєдають, отчизна, а выслужоноє имєньє Грицково жъ на Алєксанъдрє, короли, на имя Крошня, отец єго Ивашко Ворона выслужилъ; а другоє имєньє, Ловково, отец Стєцковъ Гнєвош выслужилъ на короли Алєкъсандрє; людєи ихь двадцать и чотыри челвеки». «Фольварокъ замъковый Крошно – то выслужил Ивашко, отєцъ Гришъков Вороны Житомирского; в том фольварку было дванадцать служобъ людєи, с которых служба и робота замъковая была…».
1551 р. Сиґізмунд ІІ Авґуст підтвердив право зем’янам Стецьку та Миколаю Гнівошевичам Вороничам на володіння селищами Ловковим (пожалування Олександра Яґеллончика Гнівошу Вороні) та Іванковим (пожалування Сиґізмунда І Старого Гнівошу Вороні) у Житомирському повіті вічним правом на земській службі169. Метрыка ВКЛ. — КЗ 28. — С. 166. 
Андрій Гнівошевич
Миколай Гнівошевич
 -- зем. Жит. п-та, сын Воронича Гневоша 1
 

IV


Александр Юхнович
Поунійна доба почалася для них невдало - з багаторічної суперечки за маєтності між Олександром Вороничем і його племінницею Ганною Сокоровою, дочкою Олександрового
стрия (дядька по батьківській лінії) Юрія. Ганні активно допомагав її чоловік Григорій, який, зрештою, став жертвою родинного конфлікту: під час одного з наїздів його було вбито. Олександр у якийсь спосіб спромігся звільнитися від судових вироків, які були ухвалені у звязку з цією справою. 
На підставі декрету Трибуналу потрапляє до підкоморія і справа про спадок між Григорієм Сокором і Ганною Воронянкою з одного боку та Олександром Вороничем і Овдотією Оличанською, з іншого. Текст позову
фіксує, що спір за спадкові володіння попередньо розглядався у земському суді – «вели право [...] передъ судомъ земъскимъ Киевъским», на якому сторона «отпорная» намагалася відтермінувати розгляд справи через протиріччя у маєткових актах. Однак земський суд став на бік сторони «поводової» і наказав поступитися власністю, на що «отпорная» сторона апелювала до Трибуналу. Трибунал підтвердив рішення земського суду,  однак «припатрившися старому делу, межи продками [...] учиненому», себто
спираючися на попередні рішення у цій справі, а також через «добровольное позволение вас, обудвух сторонъ: которое записом урядовне ствердили вместе», наказав визначити межі з урахуванням попередніх і відіслав сторони до підкоморія48. 48 Книга Київського підкоморського суду (1564-1644). – С. 101-102 (№ 9)
Зрештою він зосередив у своїх руках великі володіння, що були розташовані неподалік Житомира в межах однієї волості, яка включала містечка Троянів, Денеші, Шумськ і Крошню. Після його смерті у 1611 р. все це перейшло до старшого сина Василя, що був опікуном молодших нащадків Олександра.
ur. ok. 1540 zm 1617 (not 1581 Szumsk SGKP, 1586, 1588, 1595, dekret graniczny ze starostą żytomierskim), „na Szumsku, Trojanowie, Deneszach i Kroszni”, podkomorzy kijowski, oddał w 1598 Trychory k Żytomierza na fundację cerkwi (prawosławny ref. H. Litwin), fundacja zamku w Trojanowie w 1598, fundacja zamku w Deneszach w 1618 r, zakup 28.05.1607 Mokratycz w woj. kijowskim of Jesyfa Małyszka (Czoł), testament 1611 
+ Eudoxia (Nastazja Owdotyja Ołyczanka) Łosiatyńska h Łosiatyński (1590), (od miasto Ołyka) (do Łosiatyński)
Яцько Юхнович
Томило Юхнович

V


Василий Олександрович Воронич
Після його смерті у 1611 р. все це перейшло до старшого сина Василя, що був опікуном молодших нащадків
Олександра. Його становище зміцнилося також завдяки наданню йому «в державу» двох, щоправда, невеликих королівщин - Крохалев, та Боденьків (1611 р.). Однак Василь невдовзі помер (1613 р.), що призвело до поділу маєтків земським писарем (від 1608 р. до смерті у 1613 р.)
Філон Олександрович
підкоморія (від 1630 р. до смерті у 1639 р.).
Сини Василя - Андрій, Владислав, Ян, Данило-Юрій отримали Денеші та Крошню, другий син Олександра Філон - Шумськ, третій Федір і четвертий Михайло - Троянів.
 У той час володіння Філона значно збільшилися завдяки купівлі у Халецьких чималої Ржищівської волості (Ржищів) над Дніпром у Київському повіті, що сталося у 1625 р. У результаті цього надбання, а також інтенсивного осадництва у шумських маетностях розмір володінь Філона перед його смертю у 1639 р.
приблизно дорівнював 750 димам. Вони були поділені між трьома родичами, оскільки у Філона не залишилося дітей: ДаниломЮрієм, єдиним на той час живим сином Василя Олександровича, а також Федором і Михайлом Олександровичами. 
Федір 
 отримав підчашництво (від 1630 р.до смерті у 1646 р.)
Сини Василя - Андрій, Владислав, Ян, Данило-Юрій отримали Денеші та Крошню, другий син Олександра Філон - Шумськ, третій Федір і четвертий Михайло - Троянів.
Розмір володінь Філона перед його смертю у 1639 р. приблизно дорівнював 750 димам. Вони були поділені між трьома родичами, оскільки у Філона не залишилося дітей: Данилом Юрієм, єдиним на той час живим сином Василя Олександровича, а також Федором і Михайлом Олександровичами. 
У податковому реєстрі 1640 р. фіксуються володіння трьох Вороничів. У Федора було 636 димів, у Михайла - 250, у Данила - 381 (з-поміж них 125 у заставі).
А у Федора (пом. 1646 р.) було багато нащадків. Його чималі володіння поділили між собою сини Самійло, Михайло, Владислав та Олександр. Проте дати поділу встановити не вдалося.
Михайло
Сини Василя - Андрій, Владислав, Ян, Данило-Юрій отримали Денеші та Крошню, другий син Олександра Філон - Шумськ, третій Федір і четвертий Михайло - Троянів.
Михайло продав свою половину Троянова шваґрові Миколаю Ободенському, який був одружений із Ганною Вороничівною. Тож Троянівська волость була поділена на більш-менш рівні частини. розмір володінь Філона перед його смертю у 1639 р. приблизно дорівнював 750 димам. Вони були поділені між трьома родичами, оскільки у Філона не залишилося дітей: ДаниломЮрієм, єдиним на той час живим сином Василя Олександровича, а також Федором і Михайлом Олександровичами. 
У податковому реєстрі 1640 р. фіксуються володіння трьох Вороничів. У Федора було 636 димів, у Михайла - 250, у Данила - 381 (з-поміж них 125 у заставі).
У 1643 помер Михайло, майно якого успадкував його син Дмитро Кароль.
Teodora Олександрівна Woronicz, 1613
+(1) Jerzy Muchowiecki (bezdzt)
+(2) Kasper Wągrodzki (córka Barbara za Andrzejem Bąkowskim)
+(3) Alexander Stano (bezdzt)

VI

Андрій
Владислав Воронич
 Сини Василя - Андрій, Владислав, Ян, Данило-Юрій отримали Денеші та Крошню,
Ян
Данило-Юрій
київським скарбником (від 1640 р. до смерті у 1667 р.).
Розмір володінь Філона перед його смертю у 1639 р. приблизно дорівнював 750 димам. Вони були поділені між
трьома родичами, оскільки у Філона не залишилося дітей: ДаниломЮрієм, єдиним на той час живим сином Василя Олександровича, а також Федором і Михайлом Олександровичами. У той самий час Данило продав Максиміліанові Бжозовському (до 1640 р.) більшість маетностей навколо Денешів, які перебували у його володінні, приблизно 160 димів.
у податковому реєстрі 1640 р. фіксуються володіння трьох Вороничів. У Федора було 636 димів, у Михайла - 250, у Данила - 381 (з-поміж них 125 у заставі). Данило (пом. 1667 р.) у 1644 р. продав свою частину Ржищівської волості (бл. 160 димів у 1640 р.) Янушеві Тишкевичу. 
Самійло Федорович
Михайло Федорович
Владислав Федорович
Олександр Федорович
Дитро Кароль Михайлович
У 1643 помер Михайло, майно якого успадкував його син Дмитро Кароль. 

VII

Фома син Владислава внук Василя Воронич
Леон  син Владислава внук Василя

VIII

Мартин син Фоми Воронич

IX

Петр син Мартина Воронич

X

Иван Воронич, Ксендз Киевский каноник
Эразм-Антоний, 39 лет, Подсудок
Петр, 34, Писарь
Лаврентий, 30, Капитан в отставке
Войцех Воронич, Поручик + жена Францишка Крушевскаѐ

XI

Владислав-Иван с. Войцеха Воронич, 
Антон Воронич с. Войцеха , 18


26) Воронич-Воротинський Олександр 1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.

АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904 — С. 501.

27) Воронич Федір 1614 року взяв шлюб з племінницею Луцького уніатського єпископа Єло-Малинського Анною Пилявською в церкві єпископського маєтку Рожищі.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 101, арк. 24-24зв.Woroniczowie to rodzina po kadzieli przez Aleksandre Woronicz. Aleksandra Woronicz (zm po 1701) jest moja pra..babka, poniewaz byla zona Dymitra Holowinskiego, ktorego syn Szymon Holowinski, wnuk Jerzy Holowinski i prawnuk Ignacy Holowinski. Ignacy Holowinski mial wnuczke Jozefe, ktora jest wiec moja pra...babka i zona Pawla-Sebastina Pienkowskiego. Pawel-Sebastian mieszkal do zakupu Nikonowki w Chodorowie, zaraz obok Rzyszczowa, na poludnie od Kijowa. Rzyszczow nalezal do Piotra Holowinskiego. Pawel-Sebastian Pienkowski w Chodorowie posiadal 15 "dusz", wiec majatku ziemskiego do zakupu Nikonowki (1817) nie bylo wiele. Slub mial miejsce w Rzyszczowie, gdzies okolo 1815 roku. Ich pierwszy syn Platon-Celestyn Pienkowski urodzil sie w 1818, a moj przodek Kazimierz-Jan w 1821.

4Воронич Никодим-Казимир герба Павенжа, син Яна-Самуеля, київського
стольника, і Зузанни з Дунін-Карвіцьких. Овруцький підчаший (1718-1724 рр.), 
київський підвоєвода 1730 р., київський ґродський суддя 1723 р., овруцький 
хорунжий (1730-1744 рр.), київський хорунжий (1744-1748 рр.), київський 
підкоморій (1748 р.), київський каштелян (1748-1760 рр.). Одружений спочатку 
з Йоанною з Потоцьких, та пізніше з Ядвігою з Яблоновських. Помер в 1761 р. 
(Pułaski, t. II, s. 275-277; UK, s. 21,32,47,74,88,110).

5 Воронин Ігнаций герба Павенжа, єдиний син Юзефа, овруцького підчашого, і 
Терези-Катажини зі Свєнцьких. Київський скарбник (1735-1736 рр.), 
овруцький мечник (1744-1763 рр.), житомирський гродський суддя 1749- 
І779 рр., житомирський стольник (1763-1770 рр.). Дідич частини Ржищева, 
Шумська і половини Троянова. Одружений з Цецилією з Розвадовських. 
Помер 20 VII1780. Після його смерті удова вийшла за летичівського ґродського 
суддю Томаша Дорожинського (ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ф. 141, оп. 2, 
спр. 236, арк. 9, 13, 29; Ф. 141, оп. З, спр. 81, ч. 1, арк. 119, 129, 334; Pułaski, t. II, 
s. 252-253; UK, s. 59,85,143).
Woronicz Ignacy h. Pawęża, jedyny syn Józefa, podczaszego owruckiego i Teresy 
Katarzyny ze Święckich. Skarbnik kijowski (1735-1736), miecznik owrucki (1744— 
1763), sędzia grodzki, żytomierski 1749-1779, stolnik żytomierski (1763-1770), 
starosta ostrski. Dziedzic części Rzyszczowa, Szumska i połowy Trojanowa. Żonaty 
z Cecylią z Rozwadowskich. Zmarł 20 VII1780. Po jego śmierci wdowa wyszła za 
Tomasza Dorożyńskiego, sędziego grodzkiego latyczowskiego, LNNB Ukrainy 
im. W. Stefanyka, f. 141, op. 2, spr. 236, k. 9,13, 29; f. 141, op. 3, spr. 81, cz. 1, k. 119, 
129,334; Pułaski, t. II, s. 252-253; UK, s. 59,85,143.
“ Воронин Піотр-Северин герба Павенжа, син Марцина-Єжи, овруцького 
хорунжого, і Францишки зі Стажеховських. Брацлавський стольник 1728— 
1750 рр., житомирський стольник (1750-1763 рр.). Одружений з Елеонорою з 
Кавецьких, з якою мав сина Якуба-Анастасія та доньок Иоанну і Мар'яну 
(ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ф. 141, оп. 2, спр. 136, арк. 18; спр. 243, арк. 5; 
спр. 257, арк. 31; Pułaski, t. II, s. 252-254; UK, s. 143).
Woronicz Piotr Seweryn h. Pawęża, syn Marcina J
 
 
 
 
Woroniczowie herbu Pawęża

Niesiecki, zbiory Alexandra Czołowskiego, Słownik GKP, Pow. Starokonstantynowski Giżyckiego, Panstw. Arch. Obw. Kijowskiego, Zespół 782, inwentarz 1, sprawa nr 2701, 2702 dot. Hołowińskich, CPAHU - zespół 252, 13 spraw z lat 1556-1868 dot. Woroniczów, Wywód rodowitości Woroniczów z 1802 nr 276 Żytomierz, (ГАЖО 146/1/529 (1833 и позже Протоколы утверждения в дворянстве Вороничов (стр 69) 9 Марта до 1802 г. За № 276 1832 годах Стр. 121), Metryki Litewskie 1472), Henryk Litwin – struktura wyznaniowa szlachty kijowskiej, 2004, Wpisy dotyczące czterech województw: bracławskiego, czernihowskiego, kijowskiego i wołyńskiego z lat 1569 - 1673 wniesione do ksiąg Metryki Koronnej, Księga grodzka żytomierska 1728/223/637 w Archiw Jugozapadnoj Rossii cz7t1 VII i cz7t1 XXXVI, Latopis Joachima Jerlicza 1620-1673, Księga zapisów nr 4 króla Kazimierza Jagiellończyka w Metrykach Litewskich (http://www.runivers.ru/bookreader/book428332/#page/155/mode/1up), „Kronika” Kazimierza Pułaskiego. Wg „Z dziejów literatury polskiej wieku XIX. - str 225” Wasyl syn Aleksandra jest bzdz.,a Wasyl - wnuk Tomiły ma potomstwo. Zmieniło by to drzewo.  Patrz też książka o JP Woroniczu w tym samym sensie
Aleksander
1. Worona ur ok 1410
1.1. Iwaszko Woronicz (starszy) ur ok 1450
1.1.1. Iwaszko Woronicz (młodszy) ur ok 1480 (1511 dok. króla Zygmunta III w Brześciu), nadanie Kroszni (w dok. „Kroszno”) przez króla Alexandra Jagiellończyka dnia 22.05.1506, proces o Borotyń z kniaziem Zasławskim w 1501 [Bon., Puł.]
1.1.1.1. Hryćko Worona ur ok 1510, nabył Szumsk przed 1545 od Makaronowicza, właściciel Trojanowa w 1545, zobowiązany do naprawy z Kroszni i Szumska dwóch horodni zamku żytomierskiego
1.1.1.1.1. Alexander Woronicz ur. ok. 1540 zm. 1617 (1586,1588,1595) dekret graniczny ze starostą żytomierskim), na Szumsku, oddał w 1598 Trychory k Żytomierza na fundację cerkwi + Eudoxia (Ołyczanka) Łosiatyńska h Łosiatyński (do Łosiatyński)
1.1.1.1.1.1. Teodora Woronicz +(1) Jerzy Muchowiecki +(2) Kasper Wągrodzki +(3) Alexander Stan [Nies.]
1.1.1.1.1.2. Alexandra Woronicz ur ca 1580, otrzymuje od babki (Nastazja Hostska - Łosiatyńska) w 1585 Zwierzów, kupuje z siostrami Czerczycką i Tyszyną wieś Bereznicę od Czaplica w 1583 + Mikołaj Obodyński
1.1.1.1.1.2.1. Helena Obodyńska
1.1.1.1.1.2.2. ?? Obodyńska
1.1.1.1.1.2.3. ?? Obodyńska
1.1.1.1.1.2.4. ?? Obodyński, w niewoli, wykupiony za 10.000 z posagu matki
1.1.1.1.1.3. Filon Woronicz podkomorzy kijowski, podstoli kijowski, właściciel: Szumsk, i in.  +(1) Promczekówna Delotecka, +(2) (Maria)Anna Mikołajowa Obodeńska, z dwoma bezdzietny
1.1.1.1.1.4. Mikołaj Michał Woronicz, testament z 20.03.1641, spał w zamku trojanowskim gdy spłonął, napadł na Hołowińskich + Aleksandra Rabsztyńska
1.1.1.1.1.4.1. Aleksandra Woronicz zm 1683 + Dymitr Hołowiński, ocjiec: Jan; Wnosi mężowi: Szumsk, Prucki, Pieje, Demonszczyzna, Onacki i inne
1.1.1.1.1.4.2. Dymitr Woronicz
1.1.1.1.1.4.3. Karol Woronicz
1.1.1.1.1.4.4. Stefan Woronicz
1.1.1.1.1.4.5. Adam Woronicz, współdziedzic Rzyszczewa, przebywał w "więzieniach bisurmańskich", wrócił w 1693
1.1.1.1.1.4.6. Samuel Woronicz podczaszy kijowski (1672)
1.1.1.1.1.4.7. Marianna Woronicz
1.1.1.1.1.4.8. Anastazja Woronicz
1.1.1.1.1.5. Wasyl Woronicz zm 16.06.1613 pisarz ziemski kijowski (1610)i, właściciel Denisy i Krosznia (1611,1613), (1617 sprawa z synami i z Filonem, Mikołajem i Teodorem s. Alexandra o Trojanów, Denesz i Kroszna po Alexandrze pozostałe), pochowany w cerkwi w Trojanowie + Helena Muchowiecka
1.1.1.1.1.5.1. Jędrzej Woronicz
1.1.1.1.1.5.2. Władysław Woronicz (1653) + Dorota Teodora z Tetewozyć Wrzeszcz
1.1.1.1.1.5.2.1. Tomasz Woronicz (1683 sprawa o posag po siostrze Alexandrze, 1683 sprawa z Franciszkiem Łychowskim) wyplacił 500 złp za wieś Tuminie 1723 + Teresa Kisiel
1.1.1.1.1.5.2.1.1. Antoni Woronicz, zm przed 1777 (1723,1755) + Katarzyna z Zawadzkich (1777 sprawa względem dóbr Bezowa zwana Kisielowszczyzna)
1.1.1.1.1.5.2.1.1.1. Michał Woronicz (leg 1802)
1.1.1.1.1.5.2.1.1.1.1. Władysław Woronicz, bezdzietny
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2. Jakub Woronicz (leg 1802), miecznik owrucki, kasztelan bełzki, ostatni na Trojanowie + Marianna Górkowska [nad. Jerzy Klijanienko za: ГАЖО 146/1/529 (1833 и позже Протоколы утверждения в дворянстве Вороничов (стр 69) 9 Марта до 1802 г. За № 276 1832 годах Стр. 121)] 
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.1. Piotr Woronicz, chrz. 5.6.1802 
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2. Jan Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2.1. Eustachy Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2.2. Andrzej Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2.3. Eudoksja Woronicz (notowana 5.3.1820 Owrucz) 
1.1.1.1.1.5.2.1.2. Marcin Woronicz (1723) + Anna z Bukowskich h Ossorya
1.1.1.1.1.5.2.1.2.1. Walenty Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.2. Jan Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.3. Szymon Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4. Piotr Woronicz (1788 sprawa z Mianowskimi, Chajackimi i Wigurami o spadek po Lemieszach, 1779) + Magdalena Jackowska h Gozdawa
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.1. Jan Paweł Woronicz, ur 1757 Trajkury, zm 4.12.1829 Wiedeń, poch. Kraków - Wawel. Proboszcz, arcybiskup, prymas, poeta, kawaler Orderu Orła Białego i św. Stanisława. Ma ulicę w Warszawie.  
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.2. Piotr Woronicz zm. 1827, pisarz ziemski kijowski, wicesregent grodzki żytomierski, podkomorzy radomyski, bezdzietny +(1) Tekla Karska, ojciec: Józef, matka: Józefa Węda +(2) Angela Sroczyńska (1-v. Józef Głębocki) [nad. Jerzy Klijanienko za: ГАЖО 146/1/529, op.cit.]
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.3. Antoni Erazm Woronicz, zm 1818, podsędek ziemski żytomierski, deputat sądu cywilnego w Żytomierzu, bezdzietny + Ewelina Bukara, ojciec: Adam, matka: Konstancja Pacanowska; (1-v. Raczyński, 2-v. Nagórski); tłumaczka, wydała powieść "Malwina"
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.4. Ksawery Wawrzyniec Woronicz, zm 1824 kapitan wojsk Ks. Warszawskiego, pózniej duchowny i kanonik krakowski
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5. Wojciech Woronicz zm 1837, dziedzic w Prawutynie, porucznik wojsk polskich, marszałek zwiahelski + Franciszka Kruszewska h Abdank, zm. 1851, poch. 17.4.1851 Berezdów, ojciec: Jan, matka: Helena Przyłuska
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.1. Jan Władysław Woronicz, bzdz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.2. Marianna Woronicz + Józef Stachowski
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3. Antoni Woronicz + Ludwika Ledóchowska [Puł.]
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.1. Franciszka Woronicz, zakonnica
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.2. Maria Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.3. Stanisław Woronicz, bzdz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.4. Jan Woronicz, ur. 1844 + Maria Rabsztyńska, właścicielka Nosowicy na Podolu
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.4.1. Janina Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.4.2. Ludwik Woronicz, ur. 1874, inżynier chemik
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.4.3. Józef Woronicz, ur. 1882, ksiądz wdiec. łucko-żytomierskiej
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.4. Zofia Woronicz + Ignacy Kraszewski, pisarz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.5. Sabina Woronicz + Ludwik Bratkowski z Zawalijek
1.1.1.1.1.5.2 1.3. Leon Woronicz (1723) + Konstancja Marianna Zielińska h. Ciołek
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1. Mikołaj Jan Woronicz, rotmistrz Wielki Królewski, kapitan wojsk polskich + Klara Bożydarowicz h Poraj
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.1. Wincenty Woronicz, komisarz pow. bazyliskiego, (1798 sprawa o klucz Wepryński), (leg 1802)
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2. Józef Woronicz, podsędek pow. bazyliskiego, (1798 sprawa o klucz Wepryński) (leg 1802), posiada 146 dusz + Marianna Bahrynowska h Leliwa
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.1. Narcyz Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.2. Feliks Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.3. Stanisław Woronicz, ur 1791, właściel wsi Klitna Wielka, sprzedaą ją i przeniósł się na Pobereże do brata ciotecznego
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.3.1. potomstwo
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.4. Jan Woronicz, zm młodo, celujący uczeń w klasie II u Jezuitow w 1817
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.5. Tekla Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.6. Isabella Woronicz + ?? Janicki h Rola
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.3. Izabella Woronicz + Andrzej Kürdhy
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.4. Kunegunda Woronicz + Jan Chomętowski, ur. 1746, zm. 1845, szambelan dworu polskiego, podkomorzy starokonstantynowski
1.1.1.1.1.5.2 1.4. Marcin Woronicz
1.1.1.1.1.5.3. Jan Woronicz
1.1.1.1.1.5.4. Daniel Jerzy Woronicz, zm po 1681, skarbnik kijowski 1642, poseł 1661, deputat na trybunał fiskalny, sprzedaje swój udział w Rzyszczowie i Chodorowie Januszowi Tyszkiewiczowi + Anastazja Żukowska
1.1.1.1.1.5.4.1. Filon Woronicz + Tyszkiewicz
1.1.1.1.1.5.4.1.1. Michał Woronicz + Rozalia Dybowska [Nies.]
1.1.1.1.1.5.4.1.1.1. Ignacy Woronicz
1.1.1.1.1.5.4.1.1.2. Wojciech Woronicz
1.1.1.1.1.5.4.1.1.3. Mariana Woronicz
1.1.1.1.1.5.4.1.1.4. Bogumiła Woronicz
1.1.1.1.1.5.5. Beata Woronicz + Jan Żmigrodzki
1.1.1.1.1.5.6. Eleonora Woronicz + Paweł Borzęcki
1.1.1.1.1.5.7. Petronella Woronicz, donacja dla Daniela-Jerzego w 1642 + Daniel Hołub h Hołub, płk. wojsk koronnych
1.1.1.1.1.5.8. Samuel Woronicz (1653) 
1.1.1.1.1.5.9. Mikołaj Woronicz, zamordowany 2.10.1653 u Stefana Iwanickiego 
1.1.1.1.1.6. Teodor Woronicz, zm 1646, poch. Tryhulsk, monastyr, podczaszy kijowski, chorąży kijowski, rotmistrz Woj. Kijowskiego, człowiek rycerski  + Anna Pilawska h Ostoja, wielkiej fortuny dziedziczka
1.1.1.1.1.6.1. Marianna Woronicz, zakonnica we Lwowie
1.1.1.1.1.6.2. Helena Woronicz +(1) Krzysztof Tyszkiewicz, ojciec: Jan Eustachy, matka: Zofia Wiśniowiecka, pan na Kodni i Berdyczowie itd, podczaszy kijowski, wojewoda czernichowski w 1650. Ufundował kościół w Kodni w 1644 +(2) Adam Krasicki, zm. 1677
1.1.1.1.1.6.3. Aleksander Konstanty Woronicz ur ca 1620, cześnik (1668), podkomorzy kijowski (1659-1666), poseł na sejmy i deputat na trybunał koronny, miał swoją chorągiew pancerną, kupił od Chaleckich Rzyszczów, zbudował zamek w Rzyszczowie i klasztor +(1) Rozalia Krasicka kasztelanka przemyska, +(2) Katarzyna Załęska podkomorzanka nowogrodzka
1.1.1.1.1.6.3a.1. Adam Woronicz bezdzietny, w 1693 powrócił do kraju, współwłaściciel Rzyszczowa
1.1.1.1.1.6.3a.2. Jan Samuel Woronicz, zm przed 1727, stolnik kijowski (1713-1720), poseł (1696,1701,1717) + Zuzanna Dunin-Karwicka Kazimierza miecznika smoleńskiego i Anny Pociejówny córka
1.1.1.1.1.6.3a.2.1 Nikodem Kazimierz Woronicz, zm 1762, chorąży owrucki, starosta osterski (Ostrz), kasztelan, sędzia kijowski, fundator kościołów i cerkwi  +(1) Joanna ks Potocka h Lubicz, +(2) Jadwiga ks Jabłonowska chorążanka koronna, zm 1769
1.1.1.1.1.6.3a.2.2. Ignacy Woronicz zmarł dzieckiem 
1.1.1.1.1.6.3b.3. Antoni Woronicz podczaszy kijowski, zm przed 1726 + Ludwika Wapowska, bezdzietni
1.1.1.1.1.6.3b.4. Marcin Jerzy Woronicz chorąży owrucki + Katarzyna (Franciszka) Starzechowska, ojciec: Stanisław, matka: Eleonora Wapowska (2-v. Liniewski))
1.1.1.1.1.6.3b.4.1. Paulina Woronicz + Stanisław Zamoyski
1.1.1.1.1.6.3b.4.2. Zofia Woronicz + Antoni ks Poniński, referendarz koronny, wojewoda poznański
1.1.1.1.1.6.3b.4.3. Franciszek Woronicz, zm. młodo
1.1.1.1.1.6.3b.4.4. Józef Konstanty Woronicz podczaszy owrucki + Teresa Święcicka
1.1.1.1.1.6.3b.4.4.1. Ignacy Woronicz starosta osterski (Ostrz) zm 1780, chorąży owrucki, chorąży kijowski (1764-1766), sędzia grodzki żytomierski, rotmistrz JKM + Cecylia Rozwadowska, bezdzietny
1.1.1.1.1.6.3b.4.5. Piotr Seweryn Woronicz stolnik bracławski + Eleonora Kawiecka, ojciec: Władysław, matka: Elżbieta Zabłocka
1.1.1.1.1.6.3b.4.5.1. Joanna Woronicz + Jan Polanowski, starosta horodelski
1.1.1.1.1.6.3b.4.5.2. Marianna Woronicz + Jan Łoś, podstoli żadaczewski
1.1.1.1.1.6.3b.4.5.3. Jakub Anastazy Woronicz, zm 1783, miecznik owrucki, kasztelan bełski, w 1766 otrzymał od Stanisława Augusta pozwolenie na 4 jarmarki w Trojanowie + Józefa Drohojowska kasztelanka przemyska
1.1.1.1.1.6.3b.4.5.3.1. Szczęsna Woronicz, wniosła mężowi Rzyszczów i liczne wsie + Ignacy hr Działyński generał
1.1.1.1.2. Stećko Woronicz, właściciel Trojanowa z bratem w 1545
1.1.1.1.3. Anna Worowianka Sokołow (1595 dekret graniczny z ze starostą żytomierskim) 
1.1.1.1.4. ?? Woronicz (siostra)1.1.1.2. Juchno (Jerzy) Worona (1511), dworzanin Alexandra Jagiellończyka 1501, otrzymał Mitkowice w pow połockim (dokument króla Zygmunta)
1.1.1.2.1. ?? Woronicz + Potap Czeczejkowicz (Bon) 
1.1.1.2.2. Hanna Woronicz (1518) 
1.1.1.2.3. Olechno Woronicz, otrzymał Woronicze i Tuliczowo w pow łuckim w 1518
1.1.1.2.4. Jacek Woronicz-Boratyński, otrzymał Woronicze i Tuliczowo w pow łuckim w 1518
1.1.1.2.5. Tomiło Woronicz-Boratyński, otrzymał Woronicze i Tuliczowo w pow łuckim w 1518
1.1.1.2.6. Andrzej Woronicz, podzial z Hryćkiem (dokument króla Zygmunta)
1.1.2. Gniewosz Worona (1511), ziemianin żytomierski, otrzymał od Alexandra Jagiellończyka Łowków i Iwanków w pow żytomierskim [Puł. za arch. Czołowskiego - Lwów]
1.1.2.1. Mikołaj Woronicz-Łowkowski, zm. po 1574 + Tatiana Moskówna
1.1.2.2. Andrzej Woronicz, zm. bpt. przed 1551 [Puł.]
1.1.2.3. Stećko Woronicz, właściciel Łowkowa i Iwankowa
1.1.2.3.1. Mikołaj Woronicz, 16.10.1586 sprzedaje Bohdanowi Stroblowi swoją czwartą część dóbr.
1.1.2.3.2. Andrzej Woronicz
1.1.2.3.3. Stanisław Woronicz, zm. przed 1586 przeniósł się na Podole + Anna Bychowska
1.1.2.3.3.1. Jakub Woronicz, 1617 właściciel Hażyna + Halszka Borkowskaą
1.1.2.3.3.2. Sebastian Woronicz, właściciel dóbr w pow. latyczowskim: Zierowno, Mikołajowo, a także Halczyn, Andrzejówka, Zezelów + Anna Jaroszyńska, zm. po 1683
1.1.2.3.3.2.1. Marianna Woronicz + Krzysztof Kawiecki, pisarz ziemski kamieniecki
1.1.2.3.3.2.2. Teodora Woronicz, wniosła mężowi 7000 zł posagu + Jerzy Oratowski. 1649 czyni zapi żonie 20.000 na miasteczków Oratów i wsiach Oratówka, Kupczyńce
1.1.2.3.3.2.3. Krystyna (Katarzyna) Woronicz + Mikołaj Bobowski h. Gryf, wojski latyczoski, starosta wierzbicki, rotmistrz królewski
1.1.2.3.3.2.4. Franciszek Woronicz
1.1.2.3.3.2.5. Zygmunt Woronicz
1.1.2.3.3.2.6. Teodor Woronicz
1.1.2.3.3.2.7. Krzysztof Woronicz1.1.7.1. 
1.1.7.1.1. Iwaszko Woronicz (młodszy) ur ok 1480 (), 
1.1.7.1.1.1. Hryćko (Grzegorz) Worona ur ok 1510, 
1.1.7.1.1.1.1. Alexander Hryćkowicz Wrona 
1.1.7.1.1.1.1.1. Teodora Woronicz, 1613 +(1) Jerzy Muchowiecki (bezdzt)+(2) Kasper Wągrodzki (córka Barbara za Andrzejem Bąkowskim)+(3) Alexander Stano (bezdzt)
1.1.7.1.1.1.1.2. Alexandra Woronicz ur ca 1580, otrzymuje od babki (Nastazja Hostska - Łosiatyńska) w 1585 Zwierzów, kupuje z siostrami Czerczycką i Tyszyną wieś Bereznicę od Czaplica w 1583, not 1616 + Mikołaj Obodyński
1.1.7.1.1.1.1.2.1. Helena Obodyńska
1.1.7.1.1.1.1.2.2. Marianna Obodyńska + ? Sołtyk
1.1.7.1.1.1.1.2.3. Anna Obodyńska + ? Sulimirski
1.1.7.1.1.1.1.2.4. Konstanty Obodyński, wykupiony z niewoli za 10.000 z posagu matki
1.1.7.1.1.1.1.3. Filon Woronicz zm 16.2.1639 w Rzyszczowie (latopis Jerlicza) podkomorzy kijowski po zgonie Stefana Niemirycza (17.9.1630 MK, 1630-1639), podstoli kijowski, deputat woj. Kijowskiego od posłów, właściciel: Szumska, Prażewa (1639 SGKP), i in. Pomnożył, fortunę. Napadł z bratem Mikołajem-Michałem na siostrę Aleksandre Hołowińską w Szumsku i zabrał 12 dział do Syngur (SGKP) (prawosławny ref. H. Litwin) + (1) Apollonia Zdanówna (Promczekówna) Delotecka, + (2) Maryna Mikołajowa Obodyńska, z dwoma bezdzietny, Maryna potem za Andrzejem Czaplicem Szpanowskim h. Kierdeja

1.1.7.1.1.1.1.4. Mikołaj Michał Woronicz, zm 12.2.1654 w monasterze w Gródku pod Równym (latopis Jerlicza), poseł Władysława IV do Moskwy w 1634 r. po obronie Smoleńska 1633, 30.5.1636 “w Mereczu”, potwierdzenie przywileju na dobra Umbież i Machnówkę i 200 włók w woj. czernihowskim (MK182, k.89-90) testament z 20.03.1641, spał w zamku trojanowskim gdy spłonął, napadł na Hołowińskich (prawosławny ref. H. Litwin) + Aleksandra Rapsztyńska (not 19.10.1650), przedtem żona Medowicza, dzieci:Krzysztof i Helena Medowicz
1.1.7.1.1.1.1.4.1. Aleksandra Woronicz (1701) + Dymitr Hołowiński, ojciec: Jan; wnosi mężowi: Szumsk, Prucki, Pieje, Demonszczyzna, Onacki i inne (do Hołowiński)
1.1.7.1.1.1.1.4.2. Dymitr Karolem zwany Woronicz, 1673 (prawosławny ref. H. Litwin) sukcesor dóbr po Filonie Woroniczu na Szumsku (S i R21,k.2)
1.1.7.1.1.1.1.4.3. Stefan Woronicz, sukcesor dóbr po Filonie Woroniczu na Szumsku (S i R21,k.2)
1.1.7.1.1.1.1.4.4. Adam Woronicz, współdziedzic Rzyszczewa, przebywał w "więzieniach bisurmańskich", wrócił w 1693 na Rzyszczowszczyznę, sukcesor dóbr po Filonie Woroniczu na Szumsku (S i R21,k.2)
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1. Szymon Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.1 Jerzy Woronicz + ? Szczeniowska
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.1.1. Ignacy Woronicz, stolnik przemyski
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.1.2. Onufry Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.1.3. Kazimierz Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.1.4 Piotr Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2 Alexander Woronicz, 11.3.1649 nadanie urzędu cześnika czernihowskiego po Samuelu Woroniczu. (MK 191, k. 107v-108). 
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2.1 Dymitr Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2.1.1. Michał Woronicz

1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2.1.2. Mateusz Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2.1.3 Eleonora Woronicz + ? Drohojowski 
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2.2 Ignacy Woronicz + ? Sulimówna

1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2.2.1 Aleksander Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2.2.2. Kazimierz Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2.2.3. Stanisław Woronicz

1.1.7.1.1.1.1.4.4.1.2.2.4 Katarzyna Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.5 Marianna Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.4.6. Anastazja Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5. Wasyl (Bazyli) Woronicz ur ok 1570 zm 16.06.1613 pisarz ziemski kijowski (1608-1613) i właściciel Denesze i Krosznia (1611,1613), pochowany w cerkwi w Trojanowie (prawosławny ref. H. Litwin) + Helena Halszkowa Muchowiecka (5.6.1617 sprawa z synami i z Filonem, Mikołajem i Teodorem s. Alexandra o Trojanów, Denesze i Kroszna po Alexandrze pozostałe) LINIA SZLACHECKA

1.1.7.1.1.1.1.5.1. Jędrzej Woronicz, bezdzietny
1.1.7.1.1.1.1.5.2. Władysław Woronicz (1653) + Dorota Teodora z Tetewozyć Wrzeszcz(sprawa o posag 19.10.1683)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1. Tomasz (Foma) Woronicz, starosta siennicki (1683 sprawa o posag po siostrze Alexandrze, 19.10.1683 sprawa z Franciszkiem Łychowskim) wyplacił 500 złp za wieś Tuminie 1723 + Teresa Dorota Kisiel, starosciana sniecka, c. Jerzego Kisiela
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1. Antoni Woronicz, zm przed 1777 (16.11.1723,1755) + Katarzyna z Zawadzkich (1777 sprawa względem dóbr Bezowa zwana Kisielowszczyzna)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.1. Michał Woronicz (leg 1802)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.1.1. Władysław Woronicz,
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.1.1.1. Stefan Woronicz + Stefania Abramowicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1. Wiktoria Maria Woronicz ur 1873 (Żytomierz)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.2. Stanisław Mikołaj Woronicz ur 1869 (Żytomierz)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.2. Jakub Stefan Woronicz (leg 1802), miecznik owrucki, kasztelan bełzki bzdz, ostatni na Trojanowie (ГАЖО 146/1/529 (1833 и позже Протоколы утверждения в дворянстве Вороничов (стр 69) 9 Марта до 1802 г. За № 276 1832 годах Стр. 121)) + Marianna Górkowska
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.2.1. Piotr Woronicz, chrz 5.6.1802
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2. Jan Woronicz

1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2.1. Eustachy Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2.2. Andrzej Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2.3. Eudoksja Woronicz (5.3.1820 Owrucz) 
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.3. Jan Woronicz, bzdz

1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.4. Szymon Woronicz, bzdz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.1.5. Stanisław Woronicz (Czoł 81)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2. Marcin Woronicz (16.11.1723) + Anna z Bukowskich h Ossorya LINIA PRYMASOWSKA
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.1. Walenty Woronicz

1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2. Piotr Woronicz, stolnik żytomierski, (1788 sprawa z Mianowskimi, Chajackimi i Wigurami o spadek po Lemieszach, 1779 patrz Nowosiółki w SGKP), dzierżawca Brodowa i Tajkur (ГАЖО 146/1/529 (1833 и позже Протоколы утверждения в дворянстве Вороничов (стр 69) 9 Марта до 1802 г. За № 276 1832 годах Стр. 121)) +Magdalena Jackowska h Gozdawa
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.1. Jan Paweł Woronicz ur 1757 Trajkury, zm 4.12.1829 Wiedeń, poch. na Wawelu. Arcybiskup, prymas, poeta, kawaler Orderu Orła Białego i św. Stanisława. Ulica w W-wie.
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.2. Piotr Jan Woronicz ur 1.7.1757 zm. 2.3.1827 w Korczówka (ГАЖО 178/51/3 1798-1800), pisarz ziemski kijowski, wicesregent grodzki żytomierski, podkomorzy radomyski z „choroby skrafuliczney”, bzdz + Tekla Karska, ojciec: Józef, matka: Józefa Węda + (1-v. Józef Głębocki)(wg ks. Metr. pozostawił wdowę Angelę Sroczyńską)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.3. Antoni Erazm Woronicz, ur 11.06.1762 zm 1818, podsędek ziemski żytomierski, deputat sądu cywilnego w Żytomierzu, 107 dusz, bzdz + Ewelina Bukara, ojciec: Adam, matka: Konstancja Pacanowska; (1-v. Raczyński, 2-v. Nagórski); tłumaczka, wydała powieść "Malwina"
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.4. Ksawery Wawrzyniec (Laurenty) Woronicz, ur 10.08.1771 zm 1824 w Krakowie, kapitan wojsk Ks. Warszawskiego, pózniej duchowny i kanonik krakowski (leg 1802, tom I str 539)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5. Wojciech Woronicz ur 29.04.1774 zm 1837, dziedzic w Prawutynie, porucznik wojsk polskich, marszałek zwiahelski (nowogradwołyński) (leg 1802, tom I str 539) + Franciszka Kruszewska h Abdank, zm. 1851, poch. 17.4.1851 Berezdów, ojciec: Jan, matka: Helena Przyłuska
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.1. Władysław Jan Woronicz chrz 2.7.1802, bzdz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.2. Marianna Woronicz + Józef Stachowski
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.3. Antoni Woronicz chrz 19.6.1804 (dokument probujacy 1832), dziedzic Prawutyna + Ludwika Ledóchowska
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.3.1. Franciszka Tekla Ludwika Zofia Woronicz ur. 24.8.1841 w Prawutynie Wielkim (par. Nieświcz), zakonnica
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.3.2. Maria Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.3.3. Stanisław Woronicz, zm 1893, bzdz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.3.4. Jan Woronicz, ur. 1844 + Maria Rabsztyńska, właśc.Nosowicy, Podole
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.3.4.1. Janina Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.3.4.2. Ludwik Woronicz, ur. 1874, inżynier chemik
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.3.4.3. Józef Woronicz, ur. 28.08.1882 w Nosowce (Winnica), zamordowany 30.03.1937, ksiądz w diec. łucko-żytomierskiej, proboszcz parafii Buczki (1925‑9), Uszomierz, Wieleźniki, Emilczyn, Barasze, b. wicedziekan skwirski, b. proboszcz parafii Didowszczyzna, Nowosielica, Brusiłów (1922), Chodorków w dek. Skwira (1917, 1920‑5), Topory, Leszczyn k. Żytomierza, Jałowicze k. Łucka (1918), Tiereszki (1915), b. wikariusz parafii katedralnej w Żytomierzu (1910‑5), Gniewań–Witawa (1909‑10). Aresztowany ok. 25.04.1929. Zwolniony w 01.1930 po zapłaceniu haraczu 1,000 rubli. Ponownie aresztowany 29.08.1933 wraz z grupą katolickiego duchowieństwa. Przetrzymywany w więzieniu w Kijowie. Torturowany. 24.09.1934 za „szpiegostwo na rzecz Polski” skazany na lata niewolniczej pracy przymusowej. Przewieziony do więzienia w Jarosławiu a potem więziony w obozie koncentracyjnym KarŁag k. Karagandy. W 08.1936 na zesłaniu w Sewastopolu. Zwolniony 04.12.1936. Od 12.1936 przebywał w Kierczu, gdzie w 1937 został aresztowany i skazany.
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.4. Sabina Woronicz ur. 1820 + (2.6.1840 Berezdów) LudwikBratkowski z Zawalijek
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.5. Zofia Woronicz ur. 1816 zm.1890 + (10.6.1838) IgnacyKraszewski, pisarz, córka Maria Augusta Kraszewska + 1879 Warszawa w Sw Aleksandrze Witold Kajetan Mączyński
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.6 Janusz Woronicz, ur 27.6.1805 Prawutyn Wielki, zm 4.07.1874 Paryż. Polityk, bratanek prymasa, w 1830 dyrektor kancelarji sejmowej, uczestnik powstania w randze kapitana – pierwszy wdarł się do arsenału (Patelski, Wspomnienia) . On maja 1832 na emigracji we Francji. Jeden z najwybitniejszych działaczy Hotelu Lambert, redagował „Trzeci Maj“ i „Kronikę Emigracyjną“. Gorący monarchista, przez swoją rozprawę „Rzecz o dynastji i monarchji w Polsce“ (1839), spowodował w dużej mierze ogłoszenie ks. Adama Czartoryskiego „Królem de facto“. W czasie wojny krymskiej działał w Turcji jako agent Hotelu Lambert i należał do pułku kozaków sułtańskich Michała Czajkowskiego. W latach 1856-1874 konsul francuski w Tulczy (Enc. Gutenberga, Wikipedia) + Pauline Guibert
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.5.6.1 Jean Albert hrabia (comte) Woroniez de Pawenza Woroniez ur 11.07.1835 Wersal (”fils naturel” Janusza, matka: Françoise Paul) zm 24.12.1895 Paris 8 Arr., pochowany Père Lachaise. Lt-colonel 88 Rég. Territorial d'Infanterie, Officier d'Instruction Publique (Palmy Akademickie), ranny w Kabylli 7.10.1856, kawaler medalu Medjidié 5 klasy (Imperium Ottomańskie, 1857), medal królowej Anglii, kawaler Legii Honorowej (1859), medal Włoch, medal „valeur militaire” Sardynii, oficer Legii Honorowej (1881), kampanie w Afryce (1853/4, 1856/8, 1866/70), Krymie (1854/56), Włoszech (1859) i wojna francusko-pruska (1870/1) + 17.02.1876 Paris Eugénie Briard

1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.2.6 Jan Chryzostom Woronicz ur 30.10.1768
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.3. Jan Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.2.4. Szymon Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2 1.3. Leon Woronicz (16.11.1723) (ГАЖО 146/1/529 (1833 и позже Протоколы утверждения в дворянстве Вороничов (стр 69) 9 Марта до 1802 г. За № 276 1832 годах Стр. 121) + Konstancja-Marianna Zielińska h. Ciołek

1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1. Mikołaj Jan Woronicz, rotmistrz Wielki Królewski, kapitan wojsk polskich (1798) + Klara Buzdydarowicz h Poraj
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.1. Wincenty Woronicz, komisarz pow. bazyliskiego, (1798 sprawa o klucz Wepryński), (leg 1802, tom I str 539), posiada 115 dusz, bzdz w 1833
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2. Józef  Woronicz, podsędek pow. bazyliskiego, (1798 sprawa o klucz Wepryński) (leg 1802), posiada 146 dusz + Marianna Bahrynowska h Leliwa
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.1. Narcyz Woronicz (leg 1802, tom I str 539)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.2. Feliks Woronicz (leg 1802, tom I str 539)
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.3. Stanisław Woronicz, ur 1791, miał 112 dusz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.3.1 Antoni-Mikołaj Woronicz, ur ok 1835, zm 30.04.1909 w 74 lata
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.3.2. Józef Tomasz Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.3.3. Jan Konstanty Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.4. Jan Woronicz, zm młodo, celujący uczeń w klasie II u Jezuitów w 1817

1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.5. Tekla Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.6. Isabella Woronicz + ? Janicki h Rola
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.3. Izabella Woronicz + Andrzej Kürdhy
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.1.4. Kunegunda Woronicz + Jan Chomętowski (1746-1845), szambelan królewski, podkomorzy starokonstantynowski
1.1.7.1.1.1.1.5.2.1.3.2. Stefan Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.2 1.4. Jan Woronicz (Czoł), bzdz 
1.1.7.1.1.1.1.5.2.2 Aleksandra Woronicz (sprawa o posag 19.10.1683) + Franciszek Łychowski
1.1.7.1.1.1.1.5.3. Jan Woronicz, bezdzietny

1.1.7.1.1.1.1.5.4. Jerzy Daniel Woronicz, zm po. 1681, skarbnik kijowski (1647), poseł 1661, deputat na trybunał fiskalny, kupuje Nowopol w 1630, sprzedaje swój udział w Rzyszczowie i Chodorowie Januszowi Tyszkiewiczowi (S10,k.64) (prawosławny ?, ref. H. Litwin) + Anastazja Żukowska
1.1.7.1.1.1.1.5.4.1 Jan Filon Woronicz, skarbnik kijowski od 21.5.1667 (S10,k.64, MK), 30.6.1661 vadium 50 tysięcy ze starostą żytomierskim względem odpowiadania za śmierć Kulczyckiemu, słudze Jana Filona (S5,k.14v), 21.5.1667, skarbnikowstwo kijowskie post fata Daniela, skarbnika kijowskiego, wakujące Janowi Filonowi Woroniczowi, pomienionego skarbnika synowi, dane (S10,k.64), sprzedaje Nowopol Malewiczowi około 1665 roku + Zuzanna Tyszkiewicz c. Antoniego Jana Tyszkiewicza i Krystyna Szwykowskiej (drzewo rodziny Tyszkiewicz z 1722)

1.1.7.1.1.1.1.5.4.1.1. Antoni Woronicz, zm młodo
1.1.7.1.1.1.1.5.4.1.2. Michał Woronicz + Rozalia Dybowska
1.1.7.1.1.1.1.5.4.1.2.1. Ignacy Woronicz, bzdz
1.1.7.1.1.1.1.5.4.1.2.2. Maryanna Woronicz + Józef Słotwiński skarbnik owrucki (not 1742, Czoł.)
1.1.7.1.1.1.1.5.4.1.2.3. Bogumiła Woronicz + 1° Jan Wołkowski skarbnik mozyrski + 2° ? Piegłowski
1.1.7.1.1.1.1.5.4.1.2.3.1 Jan Wołkowski
1.1.7.1.1.1.1.5.4.1.2.3.2 Aleksander Wołkowski
1.1.7.1.1.1.1.5.4.1.2.4. Wojciech Woronicz
1.1.7.1.1.1.1.5.5. Beata Woronicz + Jan Żmudzki (1617 Czoł)
1.1.7.1.1.1.1.5.6. Eleonora Woronicz, kwitowała stryja i braci w 1642 + Paweł Borzęckipodstarości perejasławski (Teodor Żychlinski)
1.1.7.1.1.1.1.5.7. Petronella Woronicz, donacja dla Daniela-Jerzego w 1642 + Daniel Hołubh Hołub, płk. wojsk koronnych
1.1.7.1.1.1.1.6. Teodor (Fedor) Woronicz, zm 19.9.1646 w Rzyszczewie, poch. w monasterze Tryhulskim (latopis Jelicza), podczaszy kijowski 1632-1646 (Arch Jugozap Rossii cz2t3, 2.1.1630 MK), elektor Władysława IV w 1632 z woj. kijowskiego, chorąży kijowski, rotmistrz wojska kwarcianego Woj. Kijowskiego, „człowiek rycerski”, bitwa pod Chocimem, prawosławny (ref. H. Litwin), 12.6.1640 - zezwolenie na założenie miasteczka Fedorowa w pow. owruckim, woj. kijowskim na prawie magdeburskim z prawem odbywania 2 targów tygodniowo i 3 jarmarków rocznie (MK 185,k.291-292.), 3.3.1632 - nadanie dóbr Wyszogród z wsiami Piotrowice, Mszeniec i innymi w woj. kijowskim Teodorowi Woroniczowi, rotmistrzowi, po śmierci Gabriela Hojskiego, kasztelana kijowskiego (MK178,k.483-483v) + Anna Pilawska h Ostoja, wielkiej fortuny dziedziczka, wdowa po Hrehorym Czaplicu, podczaszym wołyńskim, c. Pawła i Heleny Jeło-Malińskiej LINIA SENATORSKA
1.1.7.1.1.1.1.6.1. Marianna Woronicz, zakonnica w klasztorze sw. Katarzyny we Lwowie (Czoł)
1.1.7.1.1.1.1.6.2. Helena Woronicz, dostała 4000 złp na zakup Syngury (Arch Jugozap Rossii cz7t1 LXXIV), spadek z Lachowiec na Katarzyne Głębocką, a następnie na Umińskich (Czoł) + 1°voto Krzysztof Jan Tyszkiewicz, ojciec: Jan Eustachy Tyszkiewicz, matka:Zofia Wiśniowiecka, pan na Kodni i Berdyczowie itd, podczaszy kijowski, wojewoda czernichowski w 1650. Ufundował kościół w Kodni w 1644 + 2°voto Adam z Krasiczyna Krasicki, zm. 1677
1.1.7.1.1.1.1.6.3. Aleksander Konstanty na Szumsku Woronicz ur ca 1620, cześnik czernichowski po Samuelu Woroniczu (MK 11.03.1649), cześnik kijowski (rezygnacja 12.7.1665 na ręce króla S9,k.102v, potem Jan Stecki), podkomorzy kijowski (1659-1666), łowczy smoleński (1677 Arch. Jugozap. Rossii t3cz2,LXIX,) poseł na sejmy z woj. kijowskiego i czernichowskiego 1658-59, i deputat na trybunał koronny, kontrakt zawarty 3.11.1670 - “ratione certarum rerum” z Janem Klemensem z Ruszczy Branickim, marszałkiem dworu królewskiego (MK210,s.320-322), 24.3.1659 - wpis kontumacji na Annę z Obodna Bobrownicką, sukcesorkę dóbr po ojcu, Janie Obodenskim i jego bracie, Danielu Andrzeju, pozwaną przez Aleksandra Woronicza, cześnika kijowskiego, Daniela, skarbnika kijowskiego - jego brata oraz Karola, Stefana i Adama, jego synowców, sukcesorów dóbr po Filonie na Szumsku Woroniczu, podkomorzym kijowskim, za niestawienie się przed sądem sejmowym (SiR21,k.2), 3.6.1662 - przedłużenie glejtu urodzonemu Stefanowi Skarzyńskiemu, chorążemu Aleksandra Woronicza, na dwie infamie, jedną w sądzie wojskowym, a drugą in iudiciis commissorialibus Lublinensibus na instancję urodzonego Stefana Iwanickiego i Mariny z Mikulic małżonków, o zabicie urodzonego Jana Meleszka in contumaciam otrzymane (S5,k.100v), 1665 - Villa Kopyłów in palatinatu Bełzensi districtu Horodlensi sita, morte olim generosi Bibersztein Kazimierski vacans, generoso Aleksandro Constantino Woronicz, succamerario Kiioviensi, rothmagistro nostro collata (S9,k.103). Miał swoją chorągiew pancerną, kupił od Chaleckich Rzyszczów ok. 1616, zbudował zamek w Rzyszczowie, zbudował klasztor w Rzyszczowie, właściciel w 1658 r. (zastawca) zamku Gardzienice (woj. Lubelskie) + (1654) 1vo Katarzyna Slubicz Załęska c. Andrzeja, chor. nowogrodzkiego i Anny z Kozielska Puzynianki (Czoł 1654)+ 2vo Rozalia Krasicka kasztelanka przemyska
1.1.7.1.1.1.1.6.3a.1. Adam Woronicz bezdzietny, w 1693 powrócił do kraju, współwłaściciel Rzyszczowa
1.1.7.1.1.1.1.6.3a.2. Jan Samuel Woronicz, zm przed 1727, poseł na sejm z woj. kijowskiego w 1697 (Arch Jugozap Rossii c2t3,536) stolnik kijowski (1713-1720), poseł (1696,1701,1717) + Zuzanna Dunin-Karwicka c. Kazimierza miecznika smoleńskiego i Anny Pociejówny

1.1.7.1.1.1.1.6.3a.2.1 Nikodem Kazimierz Woronicz na Szumsku Woronicz, zm 1762 bzdz, regimentarz, chorąży owrucki (mianowany 1730, Teki, Kuryer Polski), starosta ostrzski (Ostrz, tytularnie, Arch Jugozapadnoj Rossii Cz2t3), podkomorzy kijowski, kasztelan kijowski (Teki i dokument), sędzia kijowski, fundator kościołów i cerkwi, pułkownik JKM. Rozbił w 1736 Kozaków pod Nowoserbią (SGKP). Ufundowal w 1751 drewniany kościół p.w. Św. Kazimierza w Trojanowie, kawaler Orderu Orła Białego + (1) Joanna z Potoka ksPotocka h Lubicz c. Franciszka, wdowa po Jerzym Piaseczyńskim, + (2) Jadwiga ksJabłonowska c. Aleksandra, chorążego koronnego i Teofili Sieniawskiej
1.1.7.1.1.1.1.6.3a.2.2. Ignacy Woronicz zmarł dzieckiem
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.3. Antoni Woronicz podczaszy kijowski, zm przed 1726 + Weronika (Ludwika) Wapowska, bzdz
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4. Marcin Jerzy Woronicz chorąży owrucki + Katarzyna (Franciszka) Starzechowska, ojciec: Stanisław, matka: Eleonora Wapowska, (2-v. Liniewski))
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.1. Paulina Woronicz + Stanisław Zamoyski (synowie Ignacy i Antoni Zamojscy)

1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.2. Zofia Woronicz + Antoni ks Poniński, referendarz koronny, wojewoda poznański (dzieci: Józef, Michał, Stanisław, Anna i Marianna (zakonnica) Ponińscy)
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.3. Franciszek Woronicz, zm. młodo, bzdz
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.4. Józef Konstanty Woronicz, zm 1743, podczaszy owrucki + Teresa Święcicka
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.4.1. Ignacy Woronicz zm 10.07.1780 w Dubnie, skarbnik kijowski w latach 1735-1736, starosta ostrzki (Ostrz), chorąży owrucki, miecznik owrucki w latach1744-1763, chorąży kijowski (1764-1766), stolnik żytomierski w latach 1763-1770, sędzia grodzki żytomierski, rotmistrz królewski, regimentarz Partii Ukraińskiej w 1765 roku, bezdzietny, liczne posiadłości przeszły na Szczesną Działyńską + Cecylia Rozwadowskapotem za Tomaszem Dorożyńskim 
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.5. Piotr Seweryn Woronicz stolnik bracławski, stolnik kijowski +Eleonora Kawiecka, wdowa po Dulskim, ojciec: Władysław, matka: Elżbieta Zabłocka, wnuczka Marianny z Woroniczów-Kawieckiej (1.1.7.1.2.3.3.2.1.), (Teki – tablica przy nazwisku Piotr Kawiecki)

1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.5.1. Joanna Woronicz + Jan Polanowski, starosta horodelski (11 dzieci ur 1759-1774 w Genetece)
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.5.2. Marianna Woronicz + 1°voto Jan Łoś, podstoli żydaczewski + 2°voto ? Jakubowski
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.5.3. Jakub Anastazy hrabia Woronicz, zm 1783, miecznik owrucki, kasztelan bełzki, w 1766 otrzymał od JKM Stanisława Augusta pozwolenie na 4 jarmarki w Trojanowie, spadek po Ignacym na części Rzyszczowa + Józefa hr Drohojowskakasztelanka przemyska
1.1.7.1.1.1.1.6.3b.4.5.3.1. Antonina Szczęsna (Felicjanna) Woronicz, wniosła Rzyszczów, klucz trojanowski i części  klucza Szumskiego + 19.1.1773 w Trojanowie Ignacy hr Działyński generał

1.1.7.1.1.1.1.6.3a.4.5.3.1.1 Józefa Działyńska 1786-1813/14 (portret w galerii rodzinnej w Kórniku) + ? Bieliński
1.1.7.1.1.1.1.6.3a.4.5.3.1.2 Henryka Działyńska 1794 – po 1860 (portret w galerii rodzinnej w Kórniku) + 1°voto ? Błędowski, 2°-voto ? Rottermund
1.1.7.1.1.1.1.6.4 Samuel Woronicz, zabity pod Białą Cerkwią 1651 (latopis Jerlicza, Puł., Czoł.) (not. 1653), husarz, 1647 cześnik czernichowski, rotmistrz królewski, dworzanin królewski, 1649-1651 podczaszy kijowski (11.3.1649 nadanie urzędu podczaszego kijowskiego, po Krzysztofie Tyszkiewiczu MK191,k.107-107v), (not 1672). Posłował do Czechryna do Bohdana Chmielnickiego (Wł. Serczyk, Na Płonącej Ukrainie). Rotmistrz taboru kozackiego (Jerlicz), „pan [Samuel] Woronicz, który dobrze stawał i z łuku Tatarzyna postrzelił”pod Zborowem w 1649 (husarze zazwyczaj łuków nie używali) wg Rejestru Pocztów Husarskiej Chorągwi Nadwornej (dworzańskiej) Jana Kazimierza + (prawdopod.) Marianna ks. Woroniecka
1.1.7.1.1.1.1.6.4.1. Izabella Woronicz + Mikołaj Gnoiński, stolnik sanocki (Puł)
1.1.7.1.1.1.1.6.4.2. Aleksandra Woronicz + ? Lipski
1.1.7.1.1.1.1.6.4.3. Anastazja Woronicz + Kazimierz Bagieński
1.1.7.1.1.1.2. Iwan Wrona (not 1581 Szumsk SGKP) 
1.1.7.1.1.2. Jochno (Jerzy) Worona ur ok 1480, (1501,1511), dworzanin Alexandra Jagiellończyka 1501, otrzymał Mitkowice w pow połockim (dokument króla Zygmunta), w 1501 przysięga w Mielniku ze szlachtą litewską królowi Alexandrowi (ML art 83 – zdjęcie), (błąd w Bonieckim że to brat Iwaszki, błąd w Pulawskim że to syn Hrycki) +  ? Korsak(poprzednio za Iwanem Sowiczem)

1.1.7.1.1.2.1. ?? Woronicz + Potap Czeczejkowicz (Bon, Puł)
1.1.7.1.1.2.2. Hanna Woronianka + Hrehory Matwiejewicz Sokor (not Czoł. 26.5.1581), potomstwo: Jan, Hrehory, Michał, Hanna, Jadwiga i Marta Sokor (1567, 15.10.1595 dekret graniczny ze starostą żytomierskim, Arch Jugozap Rossii cz7t1 VII, Czoł.)
1.1.7.1.1.2.3. Olechno Woronicz, otrzymał Woronicze i Tuliczów w pow łuckim w 1518
1.1.7.1.1.2.4. Jacek Worona-Boratyński, otrzymał Woronicze i Tuliczów w pow łuckim w 1518
1.1.7.1.1.2.4.1 Chwedor Jackowicz Worona z Boratyna i Bakowiec (not SGKP Bakowce, wnosi z 5 dym., 9 ogr. po 2 gr w 1570)
1.1.7.1.1.2.5. Tomiło Worona-Boratyński ur ok 1510, otrzymał Woronicze i Tuliczów w pow łuckim w 1518, w 1545 zobowiązany do opatrywania 1 horodni zamkowej, w 1577 wnosi 10 gr.
1.1.7.1.1.2.5.1 Michał Worona-Boratyński ur ok 1540 + Helena Sakliwna Markowska(Czoł. rkp 81, SGKP 1588 Tuliczów), bracia Heleny: Eliasz i Konstanty
1.1.7.1.1.2.5.1.1 Demian Worona + Halszka Izajkowska (not 1640) rozliczenia z ks. Kurcewiczami
1.1.7.1.1.2.5.1.2 Wasyl Worona Boratyński ur ok 1560 zm przed 1642, dziedzic Tuliczów i Boratyn + Elżbieta z Bronnik Broniecka (potem 2°voto za Mathiasem Iwanickim, cześnikiem czernihowskim)
1.1.7.1.1.2.5.1.2.1 Jan Woronicz (1644) + Anna Iwanicka
1.1.7.1.1.2.5.1.2.1.1 Konstanty Woronicz, łowczy smoleński (1662) + 2°voto Aleksandra Stecka (1677), poprzednia żona 1°voto ? Skomorowska, żona 3°voto Marianna Zamojska
1.1.7.1.1.2.5.1.2.1.1.1 córka Woronicz + ? Siennicki
1.1.7.1.1.2.5.1.2.1.1.2 Kazimierz Woronicz
1.1.7.1.1.2.5.1.2.1.1.3 Jerzy Woronicz
1.1.7.1.1.2.5.1.2.1.2 Aleksandra Woronicz + Łukasz Grażny, wojski czeniehowski (1677)
1.1.7.1.1.2.5.1.2.1.2.1 Konstanty Grażny (1691)
1.1.7.1.1.2.5.1.2.2 Władysław Woronicz Boratyński (1653)
1.1.7.1.1.2.5.1.2.2.1 Piotr Boratyński (Z dziejów literatury)
1.1.7.1.1.2.5.1.2.2.2 Mikolaj Boratyński (Z dziejów literatury)
1.1.7.1.1.2.5.1.2.3 Samuel Woronicz, zamordowany w 1663 (1664?) przez Gozdawskiego, towarzysza chorągwi pancernej ks Michała Wiśniowieckiego + Marianna Radomska
1.1.7.1.1.2.5.1.2.3.1 Aleksander Woronicz (1693)
1.1.7.1.1.2.5.1.2.3.2 Jan Woronicz
1.1.7.1.1.2.5.1.2.3.3 Stefan Woronicz
1.1.7.1.1.2.5.1.2.3.4 Karol Woronicz
1.1.7.1.1.2.5.1.2.4 Mikołaj Woronicz, zamordowany 2.10.1653 przez Daniela Pużewskiego u Stefana Iwanickiego w Iwanicach + Anna Łęgowska, bzdz
1.1.7.1.1.2.5.1.2.5 Izabella Woronicz (1644) + 1°voto Mikołaj Popławski + 2°voto Adam Sokół
1.1.7.1.1.2.5.1.2.6 Eufrazyna Woronicz + 1°voto Jan Różyński + 2°voto ? Sieklucki + 3°voto? Trenebach
1.1.7.1.1.2.5.1.2.6.1 Helena Różyńska
1.1.7.1.1.2.6. Andrzej Worona-Boratyński, podzial z Hryćkiem (dokument króla Zygmunta)
1.1.7.1.1.3.Owdotyja Woronianka (młodsza) + Iwan Strybił
1.1.7.1.1.4. Iwan Woronicz
1.1.7.1.2. Owdotyja Woronianka (starsza) 
1.1.7.1.3. ? Woronianka (siostra młodsza) 
1.1.7.2. Gniewosz Worona (1511), ziemianin żytomierski, otrzymał od Alexandra Jagiellończyka Łowków i Iwanków w pow żytomierskim [Puł]

1.1.7.2.1. Mikołaj Woronicz-Łowkowski, zm. ok 1579 + Tatiana Moskówna
1.1.7.2.2. Andrzej Woronicz, zm. bpt. przed 1551 [Puł.]
1.1.7.2.3. Stećko Woronicz, właściciel Łowkowa i Iwankowa
1.1.7.2.3.1. Mikołaj Woronicz, nadanie Łowkowa przez Aleksandra  Jagiellończyka (not 1581 SGKP Łowków), 16.10.1586 sprzedaje Bohdanowi Strybilowi swoją czwartą część
1.1.7.2.3.2. Andrzej (Jan ?) Woronicz (Czoł. not 16.7.1586)
1.1.7.2.3.3. Stanisław Woronicz, zm. przed 1586 (not 1581 SGKP Łowków), przeniósł się na Podole + Anna Bychowska
1.1.7.2.3.3.1. Jakub Woronicz, 1612,1617 właściciel Hażyna + Halszka Borkowska
1.1.7.2.3.3.2. Sebastian Woronicz, 1612, właściciel dóbr w pow. latyczowskim: Zierówno, Mikołajowo, a także Halczyn, Andrzejówka, Zezelów + Anna Jaroszyńska, zm. po 1683
1.1.7.2.3.3.2.1. Marianna Woronicz + Krzysztof Kawiecki, sędzia ziemski podolski, pisarz ziemski kamieniecki, synowie Jan Kawiecki, podczaszy czernichowski i Władysław Kawiecki sędzia grodzki latyczowski, wnuczka Eleonora żona Piotra Woronicza (1.1.7.1.1.1.1.6.3a.2.5) (Teki – tablica przy nazwisku Krzysztof Kawiecki)

1.1.7.2.3.3.2.2. Teodora Woronicz, zm. bezpotomnie, wniosła mężowi 7000 zł posagu, i zapisała swój majątek w szczególności posag, spadkobiercom Marianny Woroniczówny, małżonki Krzysztofa Kawieckiego, siostry jej rodzonej (Teki) + Jerzy Oratowski, podczaszy łęczycki, 1649 czyni zapis żonie 20.000 na miasteczku Oratów i wsiach Oratówka, Kupczyńce
1.1.7.2.3.3.2.3. Krystyna (Katarzyna) Woronicz + Mikołaj Bobowski h. Gryf, wojski latyczoski, starosta wierzbicki, rotmistrz królewski. 22.1.1665, glejt do prawa na zniesienie dwóch banicji wiecznych, za niestawieniem się otrzymanych, na książętach wielmożnych wojewodziny ruskiej i Michale Tomaszu, synu, w trybunale lubelskim w roku 1664 na instancję urodzonych Mikołaja Bobowskiego i Krystyny Woroniczowej, małżonków, o wygnanie z miasteczka Ładazyna jako arendarzy, druga na instancję urodzonej Katarzyny Janickiej, pierwszego małżeństwa Rusieckiej, a drugiego zaś Bratkowskiej i Bogdana Bratkowskiego, skarbnika bracławskiego, małżonków, tegoż czasu na trybunale lubelskim o sumę 6000 (S9,k.10v–11).
1.1.7.2.3.3.2.4. Franciszek Woronicz
1.1.7.2.3.3.2.5. Zygmunt Woronicz
1.1.7.2.3.3.2.6. Teodor Woronicz
1.1.7.2.3.3.2.7. Krzysztof Woronicz


Найбільш характерним у цьому плані є привілей, наданий київському
підчашому Федорові Вороничу, ротмістрові кварцяного війська, ветеранові
московських та волоських експедицій, на осаду містечка Федорова над р. 
Жерев у Овруцькому повіті: «...Теодор Воронич, полковник і ротмістр наш
відважний, анімуш свій, як правдивий вітчизни син, на військових полях зі
стратою достатків і свого здоров’я вірно і статечно нам і Речі Посполитій
служив, а ми на його прохання, від його імені через Панів Рад дозволили
заснувати йому на дідичному грунті містечко Федорів...»82. AGAD. МКKs. 185. — K. 291–292.
Comments