Вольські



Вольська Софія ?(чоловік Ян
Поплавський?).
Рік написання: 1624.
Віровизнання: римо-католичка
?(гіпотетично?).
Місце поховання: не зазначено.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 139. . Арк. 308,309.
113. Вольський Станіслав.
Рік написання: 1620.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: Каплиця в мо¬
настирі оо. домінікан у Володимирі.
Пожертви: на покриття каплиці
бляхою . 200 злотих, на польський
володимирський шпиталь . 100
злотих та щорічне надання
продовольства. На уніатську Пузовську
церкву . 0,5 волоки землі та 50 злотих.
На ремонт уніатських церков у своїх
володіннях (села Литва і Рогачі) .
200 злотих.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 27.. On. 1..
Спр. 26. . Арк. 215.218.
114. Вольський Станіслав.
Рік написання: 1646.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: костел оо.
бернардинів у Янові.
Пожертви: Доньці (черниці
Софії кляштору сестер бригідок у
Луцьку) виділяє 500 злотих на
провізію. В цю суму не входить
вартість посагу, який кляштор уже
отримав раніше.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 255. . Арк. 511.513 зв.
115. Вольський Юрій.
Рік написання: 1642.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: костел оо.
домінікан в Луцьку.
Пожертви: на Луцький
домініканський костел . 150 злотих.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 230. .Арк. 1119.112ІЗВ.
116. Вольський Ян.
Рік написання. 1646.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: Кляштор оо.
бернардинів у Янові.
Пожертви: на Янівський кляштор .
200 злотих, на Гулевичівський кос-тел . 100 злотих, на гулевичівсь-
кий шпиталь . 20 злотих.
ЦЦІ AK України: Ф. 25.. Оп. 1..
Спр. 251. . Арк. 13,14 зв.

Вольський – генеральний суддя (? – 1660 – ?). Можливо, це Стас 
Вольський – єдиний представник цієї шляхетської родини, записаний 
в 1649 р. до реєстру Чигиринського полку. Пізніше відомий козацько–
старшинський рід Вольських–Коровок. Заарештований прибічниками 
Юрася Хмельницького, але звільнився з полону і втік до Виговського.

Вольський Стас – військовий товариш (1649), мешканець чигирин-
ський [3,с.28].
3. Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собраные 
и изданые археографической комиссией. – Т. IІІ. – Спб., 1861 (Далі – Акты 
ЮЗР). 

Вольський–Коровка Григорій Карпович (? – 1639 – 1705 – ?) – шляхтич гербу «Сас»[16,с.106], Вольські іноді згадуються на Кременеччині другої половини XVI ст., але, мабуть, не як місцевий рід. Так, у 1570 р.  Михайло Коритинський позивав Івана Вольського, а у 1598 р. була 
складена мирова угода в справі вбивства та поранення шляхтичем Савою Вольським підданих брацлавського воєводи князя Януша Збаразького[17,30,203]. Батуринський сотник (1669 – 1672), був посланцем гетьмана Ігнатовича до Москви[18,арк.2], генеральний хорунжий 
(1672 – 1677), чигиринський полковник (1677 – 1678), стародубський пол-ковник (1678 – 1681), київський полковник (1682 – 1684). У 1683 р. купив 
два млини в с. Семиполках у Федора Лошаченка і Романа Степаненка 
[19,с.1]. Вдруге став полковником київським (1690)[20,с.45]. Володів с. 
Шкрябинів у полковій сотні, с. Кривець в Топальській сотні, яке пере-
йшло до нього від Михайла Рубця (можливо, по шлюбу). Млин на р. Острі 
надав Київському Михайлівському Золотоверхому монастирю [21,арк.1]. 
Значний військовий товариш (1702). У серпні 1702 р. значні військові 
товариші Яків Солонина, Пантелеймон Радич, Микола Грембецький при-
їхали на Остерщину з «инквизициеи» законності отримання Григорієм 
Карповичем дворища у селі Лутаві з полем і сіножатями [22,с.393–394.]. 
Як видно з подальшої співпраці гетьмана з Г. Капровичем, останній як зна-
чний військовий товариш виконував різноманітні доручення І. Мазепи. У 
жовтні 1699 р. присутній в якості гетьманського представника на виборах 
київського війта. «Від боку» гетьмана брав участь у розмежуванні кордону 
з Оттоманською Потрою у 1705 р.[23,с.1008]. В одному документі, який 
викликає значні сумніви, зазначено, що 23 квітня 1638 р. польський король 
затвердив землі навколо Почепа за сином стародубського полковника 
Коровки протопопом старим почепським Василем[25,с.161]. 
16. Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини за матеріалами 
Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського // Родовід. – 1997. – Ч. 
1 (15).
17. Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI–XVII ст. – К., 
1959. – Вип. І. 
18. ЦДІАУК. – Ф. КМФ–7. – Оп. 1. – Спр. 572. 
19. ІР НБУ. – Ф. 160. – № 74.
20. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Т. 3 (Л–О). – К.,1912. 
IV + 824 + 24 с.
21. ЦДІАУК. – Ф. КМФ.–9. – Оп. 3. ІІ. – Спр. 237.
22. Універсали Івана Мазепи. 1687 – 1709. / Упорядкування І.Бутич. – К. – 
Львів: НТШ, 2002. – 757 с. 
23. Письма и бумаги императора Петра Великого. – Т. 3. – СПб., 1893. 
24. Историко–статистическое описание Черниговской епархии. – Кн. 6.– 
Чернигов, 1874. 
25. Лазаревский А.М. Акты по истории землевладения в Малороссии : 1630 – 
1690 гг. // Чтения в историческом обществе Нестора–летописца, 1890. – Т. 
4. – Отд. 3. – С. 83 – 135
Comments