Височанські

ВИСОЧАНСЬКІ h. Сас (de Wysockie, Wysoczańscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.
Протопласт роду Височанських – Верига – вже після реформ 30-х рр. XV ст. переселився на Перемишльщину, ймовірно з Волині, отримавши у 1438 р. дворище у селі Сілець під Самбором. Майже через 100 
років Івашко Верига, претендуючи на якісь частки у Сільці, з-поміж іншого 
вказував на те, що його предки були вихідцями з Литовсько-Руської держави. 
Додатково на користь цього промовляє використання Височанськими герба 
Вукри, нетипового для місцевої шляхти, носіями якого також були 
представники волинського роду Денисків Мукусіїв245.
У 1438 р. самбірський староста Петро Одровонж надав Веризі і його Синам Семенові і Мацькові дворище ванчово у с. Сільці . У 1520-х роках Івашко Верига Височанський (від якого походять Височанські за винятком Янковичів) провадив судовий процес з Сілецькими Джурджами за маєтки у Сільці . Очевидно, що він був нащадком згаданого у 1438 р. Вериги, однак документи не повідомляють ким саме вони доводилися один одному. Височанські Янковичі – відгалуження Комарницьких. 
245 ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 15. – С. 600, 597-604, 628-631; спр. 16. – С. 5, 19-20, 24-25, 51-52; cпр. 262. – С. 29-30; Собчук В. Дениско Мукусійович і Денисковичі на півдні Волині в XV – другій третині XVI ст. / В. Собчук // Четверта наукова геральдична конференція (Львів, 10–12 листопада 1994 року). Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1994. – C. 69-71

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).
Джерело:
Смуток І.І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Київ, 2018.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XX. – n. 62.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 70, 161.

Олег Однороженко


Comments