Вільгорські

ВІЛЬГОРСЬКІ - волин. шляхет. рід гербу Кирдей. шляхетський рід, який походив з Погорини і з якого у XVI – на початку XVII ст. вийшло кілька слуг та клієнтів князів Острозьких. Родове гніздо село Вільгора  (нині — село Вільгір Гощанського району Рівненської області) розташову­валося в Погорині — регіоні, затисненому розлогими околицями острозького, рівненського й корецького замків. Галузки волинського панського роду Кірдеєвичів, спорідненого з Гойськими, Козинськими, Чапличами118. Вільгорські  дали у другій половині XVI ст. ряд гродських урядників рангу підстарости, що доводило 
їх зв’язок з князями Корецькими та Острозькими, які старостували у тих самих гродах.  Частина представників цього роду обирала військову кар’єру. 

I


Кирдей Олізар (Кердей) 
— руський волинський шляхтич, урядник, королівський комісар при розмежуванні володінь Литви із князівством Мазовецьким (1358 р.)


IIIII

..... ..... .......

IV

...... ...... ........

V

Юхно ....... Вільгорський

VI

Андрій Юхнович Вільгорський
Андрій та Федір — зем'яни волинські, згадані у Волинській метриці 1528 року.
Федір Юхнович Вільгорський


VII

Лев Андрійович Вільгорський
1545 року в описі земель Луцького замку, в числі яких згадується і городня Льва Андрійовича і братів його Вільгорських з Вільгора. В 1564 р. в селі Богурині збудовано млин, черз що відбулось підтоплення частини земель Льва Вільгорського [Поліщук В.Урядницький клан луцького старости князя Богуша Корецького. – Український археографічний щорічник, 2004 р., т. 8-9, с. 278].
Михайло


VIII


Роман Львович Вільгорський

володимирський підстароста В..К. Острозького.  5.10.1585 р. був визначений одним з опікунів Анастасії Сови [Поліщук В.Урядницький клан луцького старости князя Богуша Корецького. – Український археографічний щорічник, 2004 р., т. 8-9, с. 274].
Федір Львович Вільгорський


IX


Олександр Романович Вільгорський 
був сином Романа Львовича Вільгорського (володимирського підстарости князя Василя-Костян- 
тина Острозького в 1590 р.) і двоюрідним братом по матері Костянтина Хребтовича-Богуринського. Скріпив своїм підписом тестамент князя Януша-Павла Острозького (6 серпня 1619 р.). Окрім кількох погоринських сіл, успадкованих від батьків, володів Горохівським маєтком (спочатку орендованим, а потім і купленим у князів Сангушків), двором в острозькому окольному замку. У 1625—1642 рр.— луцький войський. 
Активний учасник волинського сеймику: в 1622 і 1636 рр. обирався його маршалком, тричі (в 1623, 1625 і 1627 рр.) був послом від Волинського воє­водства на сейми. Помер 1642 р., перед смертю перейшовши з право­слав’я на римо-католицизм. 
(ЦДІА України у Києві, ф. 25, on. 1, спр. 198, арк. 1312 зв.; спр. 236, арк. 133 зв.—135 зв.; Kus J. „Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny nadzieie...“— S. 118; Urzędnicy województw kijowskiego i czernie.chowskiego...— S. 32; Urzędnicy wołyńscy...— S. 101, 183; Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569—1673 рр. Студія з історії українського реґіоналізму в Речі Посполитій.— Острог; Львів, 2002.— С. 244—245; Тесленко І. Шляхетська нерухома власність...— С. 205).
Олександр, безперечно, належав до найбільш значних волинських парламентарів першої половини XVII ст. Він уперше виступає як посол на сейм у 1616 р.,20Пік парламентської кар’єри О.Вільгорського припав на 1620— ті рр. У 1623, 1625 і 1627 рр. він обирався послом від волинської шляхти на сейм* 12021. 
Згідно з рішенням сейму 1627 р., Олександр був призначений люстратором шести руських й українських воєводств122. У цій сфері він мав уже певний досвід, оскільки у листопаді 1618 р. разом з київським підчашим Лукашем Вітовським, королівським 
секретарем Бартоломієм Обалковським і скарбовим писарем Бартоломієм Сухо- 
дольським проводив люстрацію Остерського староства123. Правдоподібно, що в цей 
період О.Вільгорський брав участь практично у всіх волинських шляхетських сеймиках. 
Достеменно відомо, що він був присутній на передсеймовому сеймику 1618 р., а на 
передсеймовому сеймику 1622 р. обирався маршалком124. Політична активність 
Олександра була нагороджена наданням йому королем 9 травня 1626 р. уряду луцького 
войського125. За Владислава IV луцький войський своєї політичної активності не знизив: 
брав участь у сеймиках, зокрема, на елекційному 1632 р., реляційному 1640 р., сеймику, що відбувся 10 червня 1642 р.126 Але наступили часи нових політиків, не обтяжених у 
минулому клієнтурною залежністю від потужних волинських князівських родин, і тому 
Олександр послом на сейм більше не обирався. У квітні 1637 р. він підписав лист 
волинської шляхти до колишнього луцького земського писаря, на той час перемишльсь­
кого єпископа, Сильвестра Гулевича-Воютинського з вимогою повернути земські книги 
новому писареві Марекові Гулевичу127. Сейм 1638 р. призначив Олександра одним з 
комісарів для проведення розмежування Волинського і Белзького воєводств128. 20 серпня 
1640 р. на сеймику луцький войський приймав звіт від поборці воєводства князя Михайла 
Пузини129. Земельні володіння О.Вільгорського складалися зі сіл Симонів, Завизів, 
Угольці Луцького повіту, де на 1629 р. нараховувалося 52 дими130. Крім цього, 1629 р. 
орендував у князя Адама Сангушка місто Горохів, села Марковичі, Старий Горохів, 
Озерці, Рачин у Луцькому повіті (усього 1629 р. - 368 димів)131. Олександр мав сина 
Киліяна, з яким у листопаді 1637 р. вчинив наїзд на село Підліски, яке належало 
горохівському пробоству132, та двох доньок, що вже у 1629 р. були заміжніми за 
Малинським і Ґноїнським133.
Хоч у тексті інвен­таря 1620 не згад. ім’я власника двору в пригородку, можна припу­стити, що ним був Олександр Ро­манович, який 1619 підписав тестамент свого патрона Януша-Павла Острозького69. Двір Вільгорського лежав у тій част. окольного замку, яку успадкували діти О. Острозього (одним з яких і був Януш-Павло)69 Kus./. «Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny nadzieie...» Adam Konstanty i Janusz Paweł książęta Ostrogscy, wojewodzice wołyńscy // Muzeum w Jarosławiu. Zeszyty muzealne. - Jarosław,1998.- S . 118.
У 1620 р. хтось із Вільгорських (очевидно, Олександр Романович) був власником двора в Острозі на При­городку. В ОА могли навчатися сини Романа Львовича, володимирського підстарости В..К. Острозького, Олександр, Роман і Петро, а також їхній двоюрідний брат Криштоф Федорович Вільгорські (усі вони згадуються в першій половині XVII ст. як землевласники Луцького повіту Волинського воєводства). З них Олександр Романович у 1625-1642 рр. очолював уряд луцького войського.
1.8 Яковенко H. Українська шляхта... С. 132, 136.
120 Архив Ю ЗР.Ч.Н.Т. 1.С. 104.
121 Pietrzak J. W przygaszonym blasku... S. 134; Seredyka J. Parlamentarzyści... S. 89; AGAD.
Archiwum Radziwiłłów, dz. II, nr 980.
122 МайбородаР. Люстраціїкоролівщин... С. 176.
123 Архив ЮЗР. Ч. VII. Т. 1. С. 355.
124 AGAD. Archiwum Radziwiłłów, dz. II, nr 695, s. 10; Архив ЮЗР. Ч. II. T. 1. С. 131.
125 РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 210, л. 17об.-18.
126 Архив ЮЗР. Ч. II. T. 1. С. 216; ЦЦІАК, ф. 25, on. 1, спр. 221, арк. 474зв.-475; спр. 229, арк. 514-
514зв.
127 ЦЦІАК, ф. 25, on. 1, спр. 206, арк. 491-492.
128 Volumina legum. T. III. S. 446.
129 ЦЦІАК, ф. 25, on. 1, спр. 230, арк. 175—175зв.
130 Баранович О. Залюднення... С. 63.
131 Там само. С. 47.
132 ЦЦІАК, ф. 25, on. 1, спр. 208, арк. 547-547об.
133 Баранович О. Залюднення... С. 63. 
Роман Романович
Петро Романович
Київську кар’єру роду Вільгорських підтримав представ-
ник іншої гілки Петро. Завдяки одруженню з Христиною з Кор-
човських він вступив у володіння частиною Корчівської волості
(Корчів) у Житомирському повіті й утримав ці маєтності до кінця досліджуваного періоду. Кілька частин сіл становили сукупно
бл. 20 димів у 1628 р., 30 – у 1638 р. і 46 – у 1640 р. 57
57 ЦДІАУК, ф. 11, № 9, k. 1186, 1726; Опись актовой.., т. 13, с. 28, 84; т. 14, с. 5, 59; т. 17, с. 29, 45; т. 19, с. 7, 20; Ukraina, 1/81, 11/194, 224, 340
Криштоф Федорович Вільгорський
Про релігійні погляди цього пана можуть свідчити такі факти:
1643 року він спільно з волинським хорунжим Данилом Єло-Малинським співпрацював у справі побудови уніатського монастиря у Шумську. Саме тоді Єло-Малинський виділив йому 100 польських злотих для придбання будівельного каменю. Ця обставина майже повністю виключає належність його до православія. Того ж 1643 року пан Криштоф незаконним шляхом придбав церковне начиння в уніатській церкві села Боложівка. За текстом актової книги важко встановити, чи мало місце пограбування, чи просто Вільгорський взяв його без дозволу. Але незаперечним є факт, що він це начиння «...ку набоженъству свему собному в дворе боложовецкомъ перед тым борочалем и тепер их до церкви тдати не хочет...». Використання церковного начиння з уніатської церкви для відправи богослужінь у своїй домовій каплиці свідчить про належність пана Вільгорського до східного обряду. Взявши до уваги факт його участі у будівництві Шумського монастиря, можна зробити висновок про належність Криштофа Вільгорського до унії.
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 46, арк. 228.
Вацлав Вільгорський 
З літа 1600 р. київським підвоєводою стає волинський шляхтич Вацлав 
Вільгорський. У серпні 1600 р. він вже як підвоєвода прийняв заяву Василя Ходики-
Креницького про те, що останній втратив документ про своє шляхетство через пожежу в 
Київському замку, що відбулася наприкінці липня 1600 р. [20, арк. 1 − 2]. На 1605 р. 
Вільгорський достатньо вільно почувався в місті, оскільки вже сам призначав своїх 
заступників. 31 березня 1605 р. у донесенні возних про відібрання в київського священика 
Філіпа Одонія Софійської та Десятинної церков і заборону йому протопопом правити 
службу, зазначається: «на вряді його королівської милості гродському Київському, переді 
мною Станіславом Вигурою, понамісником київським від його милості пана Вацлава 
Вільгорського, підвоєводія київського» [21, с. 5 − 6].
Таким чином, підвоєвода Вацлав Вільгорський вже замість самого воєводи 
призначав своїх намісників у Києві. На нашу думку, така сміливість підвоєводи 
пояснюється тим, що старий воєвода князь Василь-Костянтин Острозький був старим і 
немічним, і тому не міг повністю контролювати діяльність київського підвоєводи. 
Вільгорський був підвоєводою до смерті князя Острозького у лютому 1608 р. У березні 
того ж року київським воєводою було призначено Станіслава Жолкевського, який призначив нового підвоєводу. Вірогідніше за все Вільгорський перебував на посаді 
підвоєводи до початку літа 1609 р., тобто до часу, коли згадується новий підвоєвода [22, 
с. 23].
Вільгорський Вацлав
(.
Рік написання: 1618.Віровизнання: протестант (єван-
гелік).
Місце поховання: Маєток Дуліби.
Над похованням звести башту для
охорони тіла.
Пожертви: відсутні
ЦЩАКУкраїни: Ф. 26.. On. 1..
Спр. 24. . Арк. 486.492 зв.
Першим після 1569 р. «прийшлим» паном у Київському воє-
водстві був Вацлав Вільгорський. Він походив із волинської роди-
ни середніх статків. Напевно, завдяки військовій службі та зв’язкам
із Костянтином Острозьким він отримав два надання королівщин, 
розташованих в Остерському старостві (бл. 1580 р.) – Крехаїв і
Боденьки. У 1603 р. йому дісталася у держання сусідня Євминка. 
Спираючись на прибутки зі згаданих маєтностей, Вільгорський по-
чав надавати позички під заставу землеволодінь. У такий спосіб він
отримав у користування Чернин Скуминів-Тишкевичів (не пізніше
1606 р.), Кухарі Збаразьких (бл. 1607 р.), Коритища Немиричів (від
1611 р.), а також великі комплекси навколо Козаровичів і Горно-
стайполя Горностаїв (1609 р. – після 1613 р.) і Веледники Сапєг (від
1613 р.). Окрім численних «держав» ізастав він володів ще відносно
скромними родовими маєтностями – половиною Рудників, купле-
них не пізніше 1609 р. у Сінґурів. Такій діяльності, напевно, сприя-
ло виконання функцій підвоєводи (від 1600 до 1608 рр.) з руки Ко-
стянтина Острозького. Про вагу Вільгорського у місцевій спільноті
може свідчити й той факт, що він принаймні тричі обирався послом
на сейм (1600, 1601, 1605 рр.), щонайменше один раз депутатом до
Трибуналу (1611 р.), a у 1602 р. – одним із кандидатів шляхти на
підкоморія. Тоді король обрав іншого, але згодом «компенсував» це
Вільгорському урядом київського стольника (1613 р.). Пан столь-
ник помер у 1619 р., не залишивши нащадків. Він наперед подбав
про згоду короля на передачу наданих королівщин братові Андрію. 
Волинські маєтності він заповів іншому братові Михайлу. Київські
володіння та активи дісталися його дружині Софії з Єловицьких56.
дружина Софія Єловицька.
20.Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського НАН України. – Ф. ІІ. – Од. зб. 1431.
21.Левицкий О. К истории водворения в Киеве унии // Чтения в историческом обществе Нестора-
летописца. – 1891. – Кн. 5. – С. 137 – 140.
22. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографической комиссией. – СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1865. – Т. 2. – 287 с.
56 Інформацію про Вацлава Вільгорського подаю на підставі: AP 
Kraków, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, nr 972, bp.; Національна
бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. Інститут рукопи-
су, № 17435/17476, арк. 1, 27, 33; BCz, Zbiór Muzeum Narodowego 863/5, 
k. 133, 863/7, k. 96; Опись актовой.., т. 9, с. 15; т. 10, с. 22; т. 12, с. 19–20, 
25, 28; т. 13, с. 21; Ukraina, 11/119, 167–168, 180, 189, 190, 205, 224, 230, 
240, 259, 363; Litwin H., Równi do równych..; він же, Napływ.., s. 195–196, 
205, 211.


X


Киліян Олександрович
z W ielhor, stolnik wo­łyński, zaśl. 
У листопаді 1637 р. вчинив разом с батьком, Олександром, наїзд на село Підліски, яке належалКіліяна івському пробоству132.
В 1650 р. Горохів належав до Кисіля Вільгорського разом зі селами: Скобелкою і Марковичами. Крім того частина Горохова належала до церкви.
132 ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 208, арк. 547-547об.
Дружина: Анна з Гулевичів, h. Nowina, córkę Jerzego, podkomorzego łuckiego 1616 i Siennickiej h. Bońeza.
Гальшка Олександровна (1629,1637)
1629 р. була заміжня.
Дружина хорунжого волинської землі Данила Єло - Малинськог 1637 року разом зі своїм чоловіком 
дала фундуш на уніатський монастир у місті Шумську, в якому визнала свою належність до з’єднання. 
Stecki J. Wolyn. — T. 2. — Lwów, 1871. — S. 428.
Чоловік: Данило Єло-Малинський
Баранович О. Залюднення... С. 63.
Олександровна
~ Ґноїнський
Баранович О. Залюднення... С. 63.

XIЮрій-Петро/Єжи-Пьотр син Кіліяна (+1684)
Онук Олександра Вільгорського (t 1684) першим у роді посів сенаторське крісло каштеляна (брацлавського в 1679—1682 рр., київського в 1682 р. і волинського в 1682—1683 рр.).wojownik, pułkownik J. K.Mci, podkomorzy włodzimierski, kasztelan wołyński 1681, 
руський шляхтич, військовик та урядник Речі Посполитої. Батько — волинський стольник Кіліян Вельгорський, мати — дружина батька Анна Гулевич, донька луцького підкоморія. За словами Каспера Несецького, «муж великого серця». 1683 року брав участь у битві під Віднем. Мав звання полковника Його К. Милості. Уряди (посади): підкоморій володимирський, волинський каштелян. Дружина — Анна Ожґа, мали 9 дітей:
Дружина: Анна Ожга (? — 15 травня 1706) — донька львівського підкоморія Пйотра Ожґи, надала фундуш для монастиря у середмісті Львова.

XIІ

Ян Казимир син Юрія-Петра
підкоморій волинський, загинув під час оборони Львова від татарського нападу 1695 року.
Михайло син Юрія-Петра
без нащадків
Антоній син Юрія-Петра (? — 28 квітня 1729) 
— настоятель монастиря, керівник польської провінції тринітаріїв.Antoni, pierwszy prowincyał. Trynitarzy polskich, -j- 1729 we Lwowie. 
Вацлав Ксаверій син Юрія-Петра (? — 29 листопада 1707)
(пол. Wacław  Ksawery), каштелян волинський, наймолодший брат Антонія Вельгорського, син Анни Вельгорської. Заповів значну суму на заснування монастиря тринітаріїв у родовому маєтку Вельгорських в Горохові, фундація не реалізована через спротив місцевого єпископа.podkomorzy włodzimierski 1700, kasztelan wołyński 14. 10. 1704, 
zaśl. Joannę z Potockich h. Pilawa (*1678,+11.5.1741), panią na Tyśmienicy z przyl., fundatorkę OO. Trynitarzy we Lwowie, córkę Dominika na Bohorodczanach z przyl. i Tyśmienicy z przyl., podkomorzego halickiego, podskarbiego nadw. kor., starosty chmielnickiego i Konstancyi z Truskolaskich h. Ślepowron, podkomorzanki halickiej.

 
WIELHORSKI (*? †?) de Wielhor & Grzymałtów kasztelan wołyński ∞? Joanna Potocka (*? †?) de Potok:

A1? 
Маріанна

Тереза
 дружина волинського каштеляна Миколи Ольшанського
Гелена Зофія
 дружина Адама Белжецького
Анна
настоятелька монастиря святої Бригіди в Сокалі

XIIІ


Фелікс Ігнатій син Вацлава (? — 1733),
дідич Тисмениці, Горохова, староста брацлавський,starosta bracławski, -J- 1757.
pan na Tyśmienicy i Horochowie, rotmistrz j. K. Mci, poseł z pow. włodzimierskiego na sejm 1730, starosta bracławski, 
Дружина: 1729, Людвіка із Замойських (? — 1737) h. Jelita, córkа M ichała Zdzi.sława, VI. ordynata Zamoyskiego wojewody smoleńskiego, starosty bolimowskiego i gniewskiego i Anny z Działyńskich h. Ogończyk,-wojewodzianki chełmińskiej, marszałkówny tryb. kor., starościanki bratyjanskiej, łąkorskiej, kowalewskiej, malborskiej i tolkmickiej.
Єжи син Вацлава  (*...., †....)
Jerzywzm. w 1718 r. jako ojciec chrzestny in Bohorodczany}
Konstancja (*? †?)
wzm. w 1718 r. jako matka chrzestna in Bohorodczany.
Ян син Вацлава  (*1706, †....)
Jan Chrzciciel Comparium{?} (*1706 †?) {metr. in Tyśmienica}
Teresa (*? †?) 
∞ ok. 1731 Jan Kajetan Jabłonowski (*? †?) {wzm. in Tyśmienica}


XІV


граф Михайло син Фелікса (+1730,+1794)
брацлавський староста, дідич на Горохові, Холоєві, Панівцях.
государственный деятель Речи Посполитой, обозный великий коронный (1758—1762), кухмистр великий литовский (1763—1774), староста каменец-литовский и седлецкий, политический писатель.
Представитель польского дворянского рода Виельгорских герба «Кердея». Сын старосты брацлавского Феликса Игнацы Виельгорского и Людвики Замойской. Виельгорские, происходившие из Волыни, были связаны родственными и брачными узами с могущественными польско-литовскими родами, в том числе с Замойскими, Потоцкими, Яблоновскими и Мнишеками. Рано осиротел, унаследовал несколько имения с центром в городке Горохов. Получил образование у львовскимтеатинцев. Затем совершил путешествие по Европе, где посетил Францию и Германию. Длительное время находился в Дрездене, где пытался приблизиться к королевском двору.

При дворе польского короля и саксонского курфюрста Августа III Михаил Виельгорский смог добиться расположения его первого министра Генрика фон Брюля, при помощи которого начался его карьерный рост. Под руководством Брюля Михаил Виельгорский участвовал в сеймах и дипломатических миссиях. В награду за свою деятельность получил от короля во владение староства каменец-литовское и седлецкое. В 1758 году получил должность обозного великого коронного, а в 1763 году стал кухмистром великим литовским.

После смерти польского короля Августа III Веттина Михаил Виельгорский перешел в оппозицию к новому королю Речи Посполитой Станиславу Августу Понятовскому. В 1766 году был избран послом от Волынского воеводства на Сейм Чаплица, где выступил в защиту права «liberum veto». В 1767 году стал одним из основателей Радомской конфедерации и обращался к российскомй императрице Екатерине Великой с прошением о протекции.

В 1768 году Михаил Виельгорский вступил в ряды барских конфедератов. В январе 1770 года он был отправлен в качестве официального посла Барской конфедерации ко французскому двору в Версаль.

В 1776 году после объявления королём Станиславом Понятовскимамнистии для участников Барской конфедерации Михаил Виельгорский вернулся на родину. Король смог сохранить имения Виельгорского от конфискации. Чтобы покрыть свои долги, он вынужден был продать часть имений вместе с Гороховом принцу Станиславу Понятовскому, племяннику короля. Михаил Виельгорский сохранил лояльность австрийскому двору (часть его владений после первого раздела Речи Посполитой отошла к Австрии). В 1787 году германский императора Иосиф II пожаловал ему титул графа и звание великого конюшегоГалиции и Лодомерии. Осудил польскую конституцию 3 мая 1791 года и симпатизировал Тарговицкой конфедерации.

Кавалер польских орденов Белого Орла (1758) и Святого Станислава(1791), а также баварского ордена Святого Губерта.
СемьяПравить
Был дважды женат. В 1754 году женился на княжне Эльжбете Огинской (1731—1771), дочери воеводы трокского, князя Юзефа Тадеуша Огинского(1700—1736), и Анны Вишневецкой (1700—1732). Вторично женился на графине де Traversier.

Дети от первого брака:
Ежи Виельгорский (ок. 1754—1806), граф, писарь польный литовский, российский сенатор и обер-гофмаршал
Михаил Виельгорский (1755—1805), граф, генерал-лейтенант литовской армии, участник русско-польской войны (1792) и восстания Костюшко (1794).
Юзеф Виельгорский (1759—1817), граф, дивизионный генерал армии Варшавского герцогства
Дочка Михайла-Сервація Вишневецького Ганна вийшла заміж за Юзефа Огінського. Наймолодша дочка Огінських вийшла заміж за Михайла Вільгорського та отримала у посаг Ожиговецьку волость. У 1762 р. Вільгорський продає Ожигівці з «цілим ключем», до якого належало 22 села белзькому воєводі Ігнацію Цетнеру.
hrabia galic. 27. 2. 1787, pan na Horochowie, Chołojowie, Łupczy, Mełnie, .W yspie, Kniesiole, Pańiowcach, Tyśmienicy z przyl., Żurawnie z przyl., Leszczynie, Ożechowcaeh i Łabuńkach, autor.polityk, mówcą i dyplomata, pułkownik wójsk kor. 1755, starosta sielecki 1755, rotm istrz chor. pancernej 1 p. wójsk kor., oboźny w. kor. 22. 3. 1758, kuchmistrz w. lit. 22.3. 1763—75, poseł generalicyi barskiej do Paryża, rzecz, 
deputat rycerskiego wydziału stanów galic. 1782 6, ko.niuszy w. kor. galic. 1787, kaw. Orła b. 1758, 
1-я: zaśl. 5. 11. 1754 w Derewńie Elżbietę z kn. Ogińskich h. Oginiec, ur. 1731, f 30. 1. 1771 w Paryżu, córkę kn. Józefa, woje.wody trockiego, adm inistratora skarbu lit., starosty gorżdowskiego, sejnejskiego, uszpolskiego i A nny z ks. Wiśniowieckich h. Korybut, wojewodzianki wileńskiej, het.manówny i kanclerzanki wielk. lit.
2-я: 


XV


граф Юрій син Михайла Вільгорський (бл.1753-1809),
Єжи Вінцентій , писар польний литовський[6]
Виельгорский (польск. Jerzy Wincenty Wielhorski; 1753—1807) — польский, а затем российский государственный деятель; писарь польный литовский (1783—1790), консуляр (советник) Тарговицкой конфедерации (1792), староста каменецкий, обер-гофмаршал и сенатор Российской империи. Представитель польского шляхетского рода Виельгорских герба «Кердея». Старший сын литовского великого кухмистра графа Михаила Виельгорского (1728—1794) от первого брака его с княжной Елизаветой (Эльжбетой) Огинской (1731—1771). Занимал должность писаря польного литовского (лат. notarius campestris). Принадлежа к партии противников Польской конституции 1791 года, после её принятия вошёл в состав делегации оппозиционеров, отправившейся в Санкт-Петербург для встречи с Екатериной II; затем был одним из видных деятелей Тарговицкой конфедерации.
В 1792 году назначен конфедерацией чрезвычайным и полномочным послом Польши в Санкт-Петербурге. Во время Восстания Костюшко в 1794 году заочно приговорён, вместе с семью другими виднейшими фигурами пророссийской партии, к смертной казни, которая была проведена in effigie 29 сентября. После Третьего раздела Польши, в мае 1794 года перешёл на русскую службу и 18 июля того же года был пожалован в действительные камергеры. За неделю до пожалования Виельгорского в камергеры, в Царскосельской придворной церкви состоялся обряд принятия православия четырёх малолетних сыновей графа, причем восприемницей была сама императрица.
Император Павел I пожаловал Виельгорского в день своего восшествия на престол в гофмаршалы, в 1797 году — в обер-гофмаршалы, а вскоре возвел его малолетних сыновей в звание рыцарей Мальтийского ордена. 6 августа 1798 года был уволен императором от придворной службы уехал в Вильну, где оставался до восшествия на престол императора Александра I. Был пожалован в сенаторы, с назначением для присутствования в Межевом Департаменте; в феврале 1804 года Виельгорский был пожалован в действительные тайные советники, но вскоре, по болезни, уволен от службы.
Граф Виельгорский был одним из образованных людей своего времени, был известен как любитель искусств и музыкант-дилетант, один из учредителей Санкт-Петербургского филармонического общества. Он написал несколько пьес, из которых наибольшим успехом пользовалась «Olympie», работал над сочинением «О воспитании российского дворянского юношества», но не успел его опубликовать. Музыкальные наклонности Виельгорского унаследовали его сыновья.
СемьяПравить
Был дважды женат и имел восемь детей:
жена с 9 января 1788 года графиня Софья Дмитриевна Матюшкина (02.11.1755 — 26.03.1796), дочь графа Дмитрия Михайловича Матюшкина (1725—1800), тайного советника и камергера, от брака с княжной Анной Алексеевной Гагариной (1722—1804), статс-дамой и обер-гофмейстериной. Говорили, что императрица сама устроила брак Виельгорского и выбрала для него в супруги Матюшкину, знаменитую красавицу и одну из своих приближенных фрейлин, чем упрочила его положение при дворе. В своем дневнике статс-секретарь А. Храповицкий 24 ноября 1787 года писал, что «Виельгорский, сватающийся за Матюшкину явился бездельником и берет её только для денег; он писал к любовнице своей, да ещё к другой, на которой был помолвлен. Он в одно время трёх обманывает»[1]. По отзыву французского дипломата Мари де Корберона, в молодости графиня Матюшкина была очень хорошенькой, любезной и веселой. Будучи неисправимо легкомысленной и, обладая романтическими наклонностями, она вечно была в кого-то влюблена, при этом очень бойко говорила о любви, кокетстве и любовниках, точно модная парижская дама[2]. Скончалась в Петербурге через три недели после родов от лихорадки и была похоронена в Александро-Невской лавре[3]. В браке имела семерых детей, который остались на попечении бабушки графини Матюшкиной, все они были милы и очень дружны между собой[4].
Дети: Михаил Юрьевич (1788—1856), меценат, библиофил, масон, певец и музыкант.
Юрий Юрьевич (1789—1808)
Иосиф Юрьевич (1790—1816), умер от чахотки.
Александр Юрьевич (1792—179.)
Матвей Юрьевич (1794—1866), шталмейстер, виолончелист и композитор.
Елизавета Юрьевна (1795—1809), умерла от чахотки.
Дарья (Доротея) Юрьевна (1796 — после 1818), с 1812 года замужем за Сергеем Аполлоновичем Волковым (1788—1854).
жена 2-я: Елизавета Станиславовна Сиверс (177? — 1806), полька по происхождению, дочь маршала Полоцкого наместничества Станислава Снарского, вдова Сиверса; славилась в Петербурге своей красотой. Её сестра Антуанетта (1779—1855) была замужем за генералом П. Х. Витгенштейном. В браке имела одного сына.
Дети: Александр Юрьевич (Эдуард-Георгий) (1802—1821), чиновник архива Министерства иностранных дел.
Граф Михаил Виельгорский (1755, Горохов — 1805, Вена) 
— генерал-лейтенант литовской армии (1792), участник русско-польской войны (1792) и восстания Костюшко (1794).
Представитель польского дворянского рода Виельгорских герба «Кердея». Второй сын кухмистра великого литовского Михаила Виельгорского (ок. 1730—1794) и Эльжбеты Огинской (1731—1771).

Начал военную службу в австрийской армии, был полковым товарищем и другом князя Юзефа Антония Понятовского, также служившего в австрийской армии. Участник австро-турецкой войны (1787—1791), в 1788 году был ранен в бою под крепостью Шабац. Вместе Михаил Виельгорский и Юзеф Понятовский вернулись на родину и поступили на службу в польскую армию. Михаил Виельгорский был назначен бригадиром 2-й украинской кавалерийской бригады в чине полковника.

В 1792 году Михаил Виельгорский, назначенный генерал-лейтенантом и командующим 2-й украинской дивизии, прнял участие в русско-польской войне (1792). Во время военных действий на Волыни 14 июня потерпел поражений в бою под Борушковцами. Был правой рукой польского главнокомандующего, князя Юзефа Понятовского, и отличился в битве с русскими под Зеленцами. Обвинялся, что во время битвы вместе с Ю. Понятовским разговаривал на немецком языке. После присоединения польского короля к Тарговицкой конфедерации подал в отставку и эмигрировал.

В мае 1794 года Михаил Виельгорский вернулся в Польшу и принял активное участие в восстании под руководством Тадеуша Костюшко. 4 июня после отставки Якуба Ясинского генерал-лейтенант Михаил Виельгорский был назначен командующим литовской повстанческой армии. Руководил военными операциями в Великом княжестве Литовском и обороной Вильно. Не имел поддержки в Литве, не имел харизмы и энергии своего предшественника. После капитуляции Вильныподал рапорт об отставке, но позднее участвовал в обороне Праги(пригорода Варшавы).

Из-за болезни глаз отправился на лечение, 5 августа 1794 года польский диктатор Тадеуш Костюшко назначил командующим литовской армии генерала Станислава Мокроновского. После взятия Костюшки в русский плен новый главнокомандующий Томаш Вавжецкий предлагал кандидатуру Виельгорского в состав Военного совета, но это предожние было заблокировано «якобинцами». Михаил Виельгорский вместе с генералами Юзефом Понятовским, Станиславом Мокроновким и Евстахием Сангушкой был одним из руководителей «придворной» фракции повстанцев. Всю дальнейшую жизнь страдал из-за осложнений от ранения под Шабацем в 1788 году.
В 1792 году Михаил Виельгорский, стал третьим польским генералом после Юзефа Понятовского и Тадеуша Костюшко, награждённым новым орденом «Virtuti Militari».
В 1805 году Михаил Виельгорский скончался в Вене.

Был дважды женат. 
Его первой женой стала Селина Пржевская (ум. 1794), от брака с которой имел трёх детей (Михаил, Юзеф и Михалина). 
В 1798 году вторично женился на Александре Курдвановской (1783—1849), дочери кухмистравеликого коронного Яна Пласида Курдвановского (1746—1824) и Розалиии Хумбелины Потоцкой (ум. 1784), от брака с которой имел сына Александра Густава (1798—1874).
Граф Юзеф Виельгорский (1759, Горохов — 1817, Русинув) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, Варшавского герцогства и Царства Польского. Военный министр и сенатор-воевода Царства Польского (1815—1816).


Представитель польского дворянского рода Виельгорских герба «Кердея». Третий сын кухмистра великого литовского Михаила Виельгорского (ок. 1730—1794) и Эльжбеты Огинской (1731—1771).

Первоначально служил в австрийской армии. В 1789 году вернулся на родину и перешёл на службу в польскую армию. В 1792 году участвовал в русско-польской войне на Волыни. После капитуляции польского короля и присоединения его к Тарговицкой конфедерации Юзеф Виельгорский вышел в отставку и эмигрировал в Вену.

В 1794 году в начале польского восстания под руководством Тадеуша Костюшко Юзеф Виельгорский вернулся на родину и в чине полковника поступил в повстанческую армию. Был отправлен в Париж, чтобы добиться от французского революционного правительства помощи для Польши. После поражения восстания Юзеф Виельгорский остался во Франции и пытался склонить Комитет общественного спасениясформировать польский корпус в составе французской революционной армии.

Позднее вместе с генералом Яном Генриком Домбровским участвовал в создании польских легионов в Италии. В 1797 году получил чин генералафранцузской армии. В 1797-1802 годах служил в польских легионах в Италии, где командовал 1-м легионом. Во время итальянской кампании был взят в плен австрийцами под Мантуей. В знак протеста против заключения мира с Австрией Юзеф Виельгорский подал в отставку и вернулся в Польшу.

В 1809 году Юзеф Виельгорский был организатором вооруженных сил в Кракове и Кельцах в связи с вторжением австрийской армии. С 8 августа1809 года глава военного департамента Временного правительства обеих Галиций по военным нуждам. В 1810 году был назначен руководителем по снабжению продовольствием армии Варшавского герцогства. С 1811 года — заместитель военного министра, князя Юзефа Понятовского, и дивизионный генерал. Из-за болезни Юзеф Виельгорской во время русской кампании Наполеона Бонапарта с незначительными силами оставался в Варшаве.

В 1815-1816 годах — формальный военный министр и сенатор-воевода Царства Польского.

Кавалер орденов Белого Орла (1815), Virtuti Militari и Почётного легиона.
ЛитератураПравить

H. P Kosk Generalicja polska t. 2 wytd.: Oficyna Wydawnicza «Ajaks» Pruszków 2001XVI 


Михаи́л Ю́рьевич Виельго́рский ( 1788—1856),
 российский музыкальный деятель и композитор-любитель польского происхождения, старший брат Матвея Виельгорского, отец Иосифа Виельгорского.
Виельгорский был сыном польского посланника при дворе Екатерины II, деятеля Тарговицкой конфедерации, Юрия Михайловича Виельгорского, на русской службе имевшего чин действительного тайного советника, и графини Софьи Дмитриевны Матюшкиной, в прошлом фрейлины Екатерины II.
В 1794 году вместе с отцом и братьями принял православие, причем восприемницей была сама императрица.
В десять лет Михаил вместе со своим младшим братом был пожалован Павлом I в звание рыцаря Мальтийского ордена.
В январе 1804 года граф Виельгорский был пожалован в камер-юнкеры; тогда же он поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел, где состоял до апреля 1812 года, когда причислился к Министерству народного просвещения.
В 1818 году он перешёл в ведомство Министерства внутренних дел, но в 1826 году вновь определился в Министерство народного просвещения, в 1827 году временно замещал должность попечителя Харьковского учебного округа; состоял членом Главного правления училищ, находящихся в С.-Петербурге, и членом Комитета Главной театральной дирекции.
В 1832 году в чине действительного статского советника и в звании шталмейстера, Михаил Виельгорский был назначен почётным опекуном С.-Петербургского опекунского совета и управлял воспитательным домом, Мариинской больницы и Училищем глухонемых. В 1838 году был пожалован в гофмейстером, в 1845 году был назначен членом Главного совета женских учебных заведений, в июне 1846 года пожалован в обер-шенки.
МузыкантПравить
Особой страстью Михаила Виельгорского была музыка, он был прекрасным исполнителем и композитором, и хотя дилетантом, но по отзыву Шумана, «гениальным дилетантом»[1].
Уже в детские годы у него проявились незаурядные музыкальные способности: он неплохо играл на скрипке, пытался сочинять. Виельгорский получил разностороннее музыкальное образование, теорию музыки и гармонию он изучал у В. Мартин-и-Солера, композицию у Вильгельма Тауберта. Ещё в 1804 году, когда вся семья жила в Риге, Виельгорский принимал участие в домашних квартетных вечерах: партию первой скрипки исполнял отец, альта — Михаил Юрьевич, а партию виолончели — его брат Матвей, выдающийся музыкант-исполнитель. Не ограничиваясь полученными знаниями, Виельгорский продолжил занятия композицией в Париже у Л. Керубини — известного композитора и теоретика.
Испытывая большой интерес ко всему новому, Виельгорский в Вене познакомился с Л. Бетховеном и присутствовал в числе первых восьми слушателей при исполнении «Пасторальной» симфонии. В течение всей жизни он оставался горячим поклонником немецкого композитора. Перу Виельгорского принадлежит опера «Цыгане» на сюжет, связанный с событиями Отечественной войны 1812 г. (либретто В. Жуковского и В. Соллогуба), он одним из первых в России осваивал крупные сонатно-симфонические формы, написав две симфонии (Первая была исполнена в 1825 г. в Москве), струнный квартет, две увертюры. Им созданы также Вариации для виолончели с оркестром, пьесы для фортепиано, романсы, вокальные ансамбли, а также ряд хоровых сочинений. Романсы Виельгорского пользовались большой популярностью. Один из его романсов («Любила я») охотно исполнял Глинка.
Дом Виельгорского всегда становится своеобразным музыкальным центром. Здесь собирались истинные ценители музыки, впервые исполнялись многие сочинения. В доме Виельгорского Ф. Лист впервые играл с листа (по партитуре) «Руслана и Людмилу» Глинки. Поэт Д. Веневитинов называл дом Виельгорского «академией музыкального вкуса», Г. Берлиоз, приезжавший в Россию, — «маленьким храмом изящных искусств».
В своё поместье Луизино в Курской губернии, вдали от столичной жизни, Виельгорский сумел привлечь многих музыкантов. В 1820-х гг. в его имении были исполнены 7 симфоний Бетховена. Виельгорский высоко ценил музыку Глинки. Оперу «Иван Сусанин» он считал шедевром.
Виельгорский оказывал поддержку многим прогрессивным деятелям России. Так, в 1838 г. совместно с Жуковским он организовал лотерею, вырученные средства от которой пошли на выкуп из крепостной зависимости поэта Т. Шевченко.
Умер Михаил Виельгорский 9 сентября 1856 года в Москве. Его зять граф В. Соллогуб вспоминал о нём[2]:
Граф Виельгорский прошёл незамеченный в русской жизни; даже в обществе, в котором он жил, он был оценен только немногими. Он не искал известности, уклонялся от борьбы и, несмотря на то — или, может быть, именно потому, — был личностью необыкновенной: философ, критик, лингвист, медик, теолог, герметик, почетный член всех масонских лож, душа всех обществ, семьянин, эпикуреец, царедворец, сановник, артист, музыкант, товарищ, судья, он был живой энциклопедией самых глубоких познаний, образцом самых нежных чувств и самого игривого ума.
Похоронен в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры в Петербурге.
Жена 1-я: Первой женой Михаила Виельгорского была фрейлина Екатерина Бирон (1793—1813), племянница последнего курляндского герцога. Этому браку способствовала императрица Мария Фёдоровна. Венчание состоялось в феврале 1812 года в Большой церкви Зимнего дворца. Этот брак укрепил позиции Виельгорского при дворе.
В воспоминаниях современницы Екатерина Бирон описывается, как милое, наивное дитя, которое любило кружева и наряды. После свадьбы Виельгорские переехали в Москву, вскоре началась Отечественная война. Спасаясь от неприятеля, они уехали в одно из своих имений. В январе 1813 года чета Виельгорских решила вернуться в Петербург. Екатерина находилась на последнем сроке беременности. Их путь лежал через сгоревшую Москву. С трудом добравшись до Москвы, Виельгорские поселились в доме князя Голицына, где Екатерина умерла в результате родов. Об этой трагедии писала их родственница[3]:
Участь бедной Катиши может служить урок для тех, кто захочет им воспользоваться. Боясь родить вдали от Петербурга, то есть без помощи слабой медицины, она предприняла путешествие, которое стоило ей жизни. Виельгорские выехали в самую распутицу, так что Катиша приехала в Рязань совершенно разбитая. Во время езды она почувствовала сильнейшие страдания... Даже здоровые мужчины, приезжая из Москвы, жалуются, что их всех растрясло. Несчастным Виельгорским приходилось очень плохо. Они кое-как добрались до Москвы, где несчастная женщина промучилась сорок часов и наконец родила дочь. На другой день после родов у неё сделался бред... Дней шесть она прострадала и умерла без причастия... Жалко Мишеля тем более, что он сам себе приписывает своё несчастие.
Дети: Мария Михайловна (1813—181?)
Жена 2-я: В 1816 году Михаил Виельгорский тайно женился на старшей сестре первой жены Луизе Бирон (1791—1853) — фрейлине императрицы Марии. Такой брак по церковным правилам считался противозаконным. Этим он навлёк на себя опалу и вынужден был уехать в своё поместье Луизино в Курскую губернию. В этом имении Виельгорские прожили несколько лет. Здесь же родились их дети:
Знаменитые россияне 18-19 веков. Биография и портреты. — С.-Петербург.: Лениздат, 1996. — с.833
↑ В. А. Соллогуб. Воспоминания,1998.
↑ Письма М. А. Волковой к В. И. Ланской (1812—1818) // Вестник Европы. 1874. Т.4. С.573-574.
↑ Лямина Е. Э., Самовер Н. В. «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского.: Опыт биографии человека 1830-х гг.-М.:Языки славянских культур, 1999.
↑ ГА РК. Фонд 312. оп. 1. д. 7. Метрические книги Александро-Невского собора в Симферополе.
Матве́й Ю́рьевич Виельго́рский (15 апреля 1794—21 февраля 1866), 
обер-гофмейстер русского императорского двора, искусный виолончелист, ученик Бернгарда Ромберга, знаток музыки. Брат Михаила Виельгорского. Младший сын графа Юрия Михайловича Виельгорского (1753—1807), сенатора, бывшего одним из учредителей филармонического общества в Санкт-Петербурге, и графини Софьи Матюшкиной (1755—1796), дочери Дмитрия и Анны Матюшкиных, которая занималась его воспитанием после кончины матери. Имя получил в честь деда последней, князя Матвея Петровича Гагарина, чью подмосковную усадьбу Сенницы он впоследствии унаследовал.
В 1798 году Матвей Виельгорский вместе с братом XV
л пожалован Павлом I в звание рыцаря Мальтийского ордена.
В январе 1804 года был записан на службу юнкером в Коллегию иностранных дел и через полгода был уволен «в чужие края до окончания наук». В июне 1812 года поступил корнетом в 3-й Украинский казачий полк и участвовал в войнах 1812—1814 годов. С 1815 по 1821 года состоял адъютантом при князе В. С. Трубецком. Принимал участие в сражениях при Бауцене, Герлице, Дрездене и Лейпциге. За Герлиц он был награждён Орденом Св. Анны 4 ст., a за Лейпциг переведен в Кавалергардский полк, с оставлением адъютантом.
По перенесении военных действий во Францию, он участвовал в сражениях при Бриенне, Арси, Фершампенуазе и Париже, и за последнее в 1814 году получил Орден св. Владимира 4 ст. с бантом. В декабря 1817 года Виельгорский был произведен в штабс-ротмистры, a в 1819 году — в ротмистры. Затем служил в Псковских кирасирах. В 1826 году по болезни вышел в отставку полковником и через год поступил в гражданскую службу.
В 1827 году был пожалован придворным званием камергера и назначен членом Театрального комитета, по упразднению которого перешёл в Министерство иностранных дел и здесь занимал место директора Департамента хозяйственных и счётных дел. В 1831 году принимал участие в прекращении холеры, свирепствовавшей в Петербурге, и за его деятельность ему было объявлено монаршее благоволение.
В 1835 году был произведён в действительные статские советники, пожалован придворным званием «в должности шталмейстера» и назначен состоять при великой княгине Марии Николаевне[1]. Впоследствии был пожалован придворными чинами шталмейстера (1843) и обер-гофмейстера (1856), состоял при императрицах Александре Фёдоровне и Марии Александровне.
Граф Виельгорский играл видную роль в общественной жизни и заслужил почетную известность, как меценат и покровитель ученых, художников и особенно музыкантов. Оставаясь холостым, жил в доме брата Михаила на Михайловской площади. Их музыкально-литературный салон Берлиоз называл «маленьким министерством изящных искусств». Оба брата собирали вокруг себя лучшие музыкальные силы столицы. Иностранные артисты, прежде появления перед публикой выступали на музыкальных вечерах у Виельгорских.
В их доме играл первый русский квартет, куда входил скрипач и композитор А. Ф. Львов, Л. В. Маурер, Гильде и сам хозяин. Унаследовав от отца любовь к искусству, Виельгорский был талантливым музыкантом, играл на виолончели, сочинял пьесы для этого инструмента и в молодости хорошо пел. Будучи учеником Адольфа Мейнгарда и Бернгарда Ромберга, Виельгорский, по словам современника, «играл на виолончели так, как, должно быть, играли ангелы в концертах Господа Бога в раю». В 1838—1840 годах он выступал публично в любительских концертах, устраивавшихся в Дворянском собрании в пользу Патриотического общества и детской больницы.
Виельгорский принимал участие в учреждении Императорского русского музыкального общества. Завещал Санкт-Петербургской консерватории свою ценную нотную библиотеку, а ценную и знаменитую виолончель Страдивариусаподарил К. Ю. Давыдову, восхитившись его игрой в Бетховенском квартете. Передача инструмента новому владельцу произошла при торжественной обстановке во время концерта Давыдова в зале Дворянского собрания.
До самой своей смерти он был вице-председателем Общества поощрения художников, чередуясь в этом звании с Прянишниковым, и одним из главных деятелей общества посещения бедных. Сталкиваясь постоянно с различными знаменитостями на поприще искусства и литературы, Виельгорский любил оставлять у себя воспоминания об этих встречах, и результатом этого был альбом, наполненный портретами и автографами знаменитых писателей, музыкантов и певцов: Пушкина, Жуковского, Крылова, Брюллова, братьев Рубинштейнов и других.
Скончался от «болезни мочевого пузыря соединенного с подагрой» в Ницце 21 февраля 1866 года[2] и похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.
По словам современника, граф Виельгорский был человеком образованным, умным и добрым, и гораздо сдержаннее и серьезнее своего брата[3]. Выражение лица его было приятное, простое, но задумчивое, взгляд острый, живой, роста был среднего, худощав и хорошо сложен. Манера поведения непринужденная, мягкая и очень приятная. Его личность вызывает интерес к себе с первой встречи, и этот интерес сохраняется навсегда[4].
Оставаясь всю жизнь холостым, граф Виельгорский часто увлекался женщинами, но женой, шутя, называл только свою знаменитую виолончель. Его намерение жениться осенью 1820 года на дочери графа Г. А. Строганова, Елене Григорьевне (1800—1832), почему-то не осуществилось, вызвав в своё время в Москве удивление и массу толков в обществе, так что, по словам князя Вяземского, графиня А. П. Толстая уверяла, что будто первой её заботой на том свете будет узнать тайну «железной маски» и причину разрыва свадьбы. А. Булгаков писал брату[5]:
Виельгорский помолвлен, на другой день занемог, на третий получил письмо от баронессы Строгановой, коим она ему отказывает в невесте. Каково? В городе все себе голову ломают, чтобы постичь причины и отказа, и его внезапной меланхолии. Всякий рассказывает свое: кто говорит, что невеста его не хотела, а другие уверяют, что она всегда желала его себе мужем и полную ему отдает справедливость; иные, что мать не хочет... В нем все принимают большое участие... тут точно что-то кроется, только до сих пор никто проникнуть не может в тайну.
По словам А. И. Тургенева, Виельгорский тяжело переживал разрыв помолвки, на него на несколько дней нашёл род столбняка и никакие лекарства на него не действовали[6]. В 1829 году графом Виельгорским сильно была увлечена фрейлина Анна Алексеевна Оленина, мечтавшая выйти за него замуж. Он открыто ухаживал за ней, в обществе все считали его её женихом, но предложения он так и не сделал. Позже у Виельгорского был роман с графиней Теклой Шуваловой.
НаградыПравить
Орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом
Орден Св. Владимира 3-й ст.
Орден Св. Владимира 2-й ст.
Орден Св. Анны 4-й ст.
Орден Св. Анны 1-й ст.
Pour le Mérite (Пруссия)
Орден Святого Станислава 1-й ст.
Орден Белого Орла
Орден Красного орла
ПримечанияПравить
↑ В должности шталмейстеров: // Придворный штат // Месяцослов и общий штат Российской империи на 1836. Часть первая. — СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1836. — С. 4.
↑ ЦГИА СПб. ф.19. оп.123. д.22. Метрические книги православных церквей за границей.
↑ В. А. Соллогуб. Повести. Воспоминания.— М.: Худож. литература, 1988. — С. 437.
↑ А. А. Оленина. Дневник. Воспоминания. —СПб., 1999. — С. 120.
↑ Братья Булгаковы. Переписка. Т. 1. — М. : Захаров, 2010.- С. 718.
↑ Осафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. — СПб., 1899. —С. 77.
Юрий Юрьевич (1789—1808)
Иосиф Юрьевич (1790—1816), 
умер от чахотки.
Александр Юрьевич (1792—179.)
Елизавета Юрьевна (1795—1809), 
умерла от чахотки.
Дарья (Доротея) Юрьевна (1796 — после 1818), 
с 1812 года замужем за Сергеем Аполлоновичем Волковым (1788—1854).
Александр Юрьевич (Эдуард-Георгий) (1802—1821), 
чиновник архива Министерства иностранных дел.
Мизеф
Михалина
Александр Густав (1798—1874).


XVІIМария Михайловна (1813—181?)
Іосиф Михайлович Вієльгорський (13 февраля 1817, Санкт-Петербург — 2  июня 1839, Рим)
— адъютант и камер-паж цесаревича Александра Николаевича[2], сын Михаила Виельгорского. Друг Н. В. Гоголя, отношениям с которым посвящена неоконченная повесть «Ночи на вилле». Умер молодым от туберкулёза. Гоголь принял самое близкое участие в болезни своего друга и присутствовал при его кончине[3].
Родился 13 февраля 1817 года в семье русского музыкального деятеля, композитора-дилетанта Михаила Виельгорского (1788—1856) и Луизы Карловны Бирон (1791—1853). Он был старшим сыном в семье, кроме него были брат Михаил и дочери Анна, Аполлинария, Софья[4]. Аполлинария Михайловна (1818—1884), фрейлина, с 1843 года замужем за А. В. Веневитиновым, братом поэта Д. В. Веневитинова. Софья Михайловна (1820—1878), фрейлина, первая жена В. А. Соллогуба. Анна Михайловна (1823—1861), с 1858 года жена князя Александра Ивановича Шаховского (1822—1891).
Согласно семейному преданию Виельгорских, в Анну Михайловну был влюблён Н. В. Гоголь, который одно время рассчитывал жениться на ней, но, будучи уверен, что Л. К. Виельгорская откажет ему в неравном браке для своей дочери, своё предложение ей так и не сделал. Дом Виельгорских современниками единодушно считался одним из ведущих музыкальных центров столицы, «маленьким министерством изящных искусств», как говорил Гектор Берлиоз, и «лучшим приютом для всех музыкальных знаменитостей нашего времени», по мнению А. Н. Серова[5]. Гоголь был дружен со всем семейством Виельгорских, но в особенности, с Иосифом и с Анной.С десяти лет судьба Иосифа Виельгорского была тесным образом связана с судьбой наследника русского престола. В 1827 году В. А. Жуковскийвозвратился в Россию, и император Николай Iраспорядился с осени этого года начать образование Александра Николаевича. Наряду с ним полный курс обучения должны были проходить два сверстника: Александр Паткуль и Иосиф Виельгорский. Всех мальчиков поселили вместе в Зимнем дворце. План воспитательных и образовательных работ, составленный В. А. Жуковским, предусматривал следующий режим дня. Подъём в 6 часов утра. Затем утренняя молитва, завтрак, подготовка к занятиям. Учёба начинались в 7 часов, а заканчивалась в полдень. С 9 до 10 часов утра в занятиях был предусмотрен перерыв. С 12 часов до 14 предполагалась прогулка, затем обед, затем снова прогулка, игры и отдых до 17 часов. С 17 до 19 часов вечерние учебные занятия, с 19 часов до 20 часов — гимнастика и спортивные игры. В 20 часов ужин. После ужина свободное время и писание дневников. В 22 часа сон[6].
По воскресениям и праздникам вместо учёбы утренние часы отводились назидательному чтению, ручной работе и гимнастике. Жуковский преподавал русский язык, грамматику, начальные понятия по физике и химии. Весною 1828 года совоспитанники переехали из Зимнего дворца в Павловск. В это время наследник, оставшись на какое-то время без родителей, избегал общения с товарищами. Занятия в Павловске продолжались до начала июля, после чего начались итоговые полугодовые экзамены. Они длились четыре дня. По русскому языку и словесности экзаменовал В. А. Жуковский, по французскому языку и географии Ф. А. Жилль, Закон Божий — Герасим Павский, немецкий язык — М. А. Эртель, английский язык — Альфри и польский язык С. А. Юрьевич, арифметика и геометрия — Э. Д. Коллинс[6].
Следующие годовые экзамены проходили с 24 января по 2 февраля 1829 года. Экзамен происходил в присутствии государя императора и государыни императрицы. Наследник получил две оценки «отлично», Виельгорский — пять, Паткуль — одну. Дважды в год воспитатели подсчитывали, кто и сколько собрал денег на благотворительные дела. По мысли К. К. Мердера, право делать добро предоставлялось ученикам как величайшая награда. Учащиеся должны были своим прилежанием и поведением заслужить право делать добро. Обычные благотворительные мероприятия в государстве совершались именем государя, но особо отличившиеся ученики обладали привилегией совершать благодеяния от своего имени[6].
После окончания экзамена с заключительным словом к учащимся обратился В. А. Жуковский: «Скажу одним словом — Великому князю: владей собой! будь деятелен! Виельгорскому: будь постоянен и откровенен! Паткулю: не будь легкомыслен!»[6]
Совоспитанники для Александра Николаевича были подобраны не случайным образом. Из троих молодых людей своими способностями и успехами более всех превосходил И. М. Виельгорский. Наследник, по замыслу педагогов, должен был ориентироваться на него, стремиться к аналогичным результатам. А. О. Смирнова писала: «Это товарищество было нужно, как шпоры для ленивой лошади. Вечером первый <к императору Николаю I-му> подходил тот, у кого были лучшие баллы, обыкновенно бедный Иосиф, который краснел и бледнел <…> Наследник не любил Виельгорского, хотя не чувствовал никакой зависти: его прекрасная душа и нежное сердце были далеки от недостойных чувств. Просто между ними не было симпатии. Виельгорский был слишком серьёзен, вечно рылся в книгах, жаждал науки, как будто спеша жить, готовил запас навеки»[4].А. В. Паткуль уступал своими способностями всем остальным и тем самым компенсировал чувство собственного достоинства будущего императора России. Воспитатели наследника В. А. Жуковский и К. К. Мердер полагали, что их образовательный план работал успешно. Главный недостаток наследника, по их мнению, заключался в следующем: «Великий князь, от природы готовый на всё хорошее, одарённый щедрой рукой природы всеми способностями необыкновенно здравого ума, борется теперь со склонностью, до сих пор его одолевавшей, которая, при встрече малейшей трудности, малейшего препятствия, приводила его в некоторый род усыпления и бездействия»[6].
Изменения в поведении Александра Николаевича летом 1828 года, считали высокопоставленные педагоги, следует приписать заслугам Иосифа Виельгорского, его благотворному влиянию на более инертного и апатичного наследника. С. С. Татищев характеризует Виельгорского как примерного юношу, «который с благородным поведением, всегдашней бодростью и необыкновенной точностью в исполнении долга соединял милую детскую весёлость и искреннюю дружескую привязанность к царственному сотоварищу»[6].
С 1829 года добавились новые предметы: естественная история — преподаватель К. Б. Триниус, химия — А. Б. Кеммерер, всеобщая история — Ф. И. Липман. Чистописание — А. Р. Рейнгольд, фехтование — И. Е. Сивербрик, хореография — Огюст Вестрис. С 21 июля 1829 года в Стрельне началось практическое обучение военному делу. В 1830 году преподавателя английского языка Альфри заменил С. И. Варранд. Географию и статистику России стал читать К. И. Арсеньев, П. А. Плетнёв — русскую словесность. Летом 1830 вновь строевая служба. Николай Павлович писал К. К. Мердеру: «Я хочу, чтобы все трое несли в это время службу наравне с кадетами, обедая особо, но, впрочем, соблюдая всё, что с других требоваться будет. <…> Скоро, с помощью Божией, воротимся; признаться, с нетерпением жду минуту обнять милых ребят»[6].
В последующие годы образование шло без изменений. В 1831 году наследник получил титул цесаревича. Химию вместо Кеммерера стал вести академик Г. И. Гесс. По состоянию здоровья в 1832—1833 гг. совоспитанников сначала покинул В. А. Жуковский, а затем К. К. Мердер. В конце 1833 года Жуковский вернулся к своим обязанностям воспитателя, однако К. К. Мердер в начале 1834 года умер в Риме[6].Военное образование Иосиф получил в Пажеском корпусе. С 24 декабря 1833 года он назначен камер-пажом. 22 декабря определён прапорщиком на службу в лейб-гвардии Павловский полк с назначением состоять при наследнике цесаревиче. Вместо умершего К. К. Мердера новым наставником совоспитанников был назначен А. А. Кавелин, возглавлявший до этого Пажеский корпус[7].
4 мая 1834 года Иосифу было объявлено высочайшее благоволение. 21 апреля 1835 года он произведён в подпоручики. 26 марта 1839 года — поручик. В 1837 году наследник Александр Николаевич отправился в ознакомительное путешествие по России, в ходе которого он посетил 29 губерний Европейской части, Закавказья и Западной Сибири, а в 1838—1839 годах побывал в Европе. В этих путешествиях его должны были сопровождать совоспитанники и адъютанты государя А. В. Паткуль и, отчасти, И. М. Виельгорский[8].
С. С. Татищев писал, что наследник цесаревич начал своё заграничное путешествие со Швеции, где пробыл с А. А. Кавелиным, В. А. Жуковским, И. М. Виельгорским, А. В. Паткулем, В. И. Назимовым и другими наставниками и адъютантами более двух недель[9]. Однако М. А. Веневитинов, сын Аполлинарии Виельгорской и племянник Иосифа Виельгорского, позднее писал, что сведения Татищева нуждаются в уточнении. Виельгорского не было в свите наследника за границей. Иосиф Виельгорский покинул Россию весной 1838 года, но уже в Берлине с ним начались припадки болезни (кровохарканье), которые не позволили ему продолжить совместное путешествие. 12/24 июня Виельгорский, посоветовавшись с Назимовым, расстался с Александром Николаевичем и его свитой.
Из Берлина он направился в Карлсбад, Эмс, Баден-Баден, затем в Италию. В Италии он вновь увиделся с цесаревичем в октябре на Комском озере и в декабре 1838 года. Следовательно, по версии Веневитинова, в Швеции Виельгорский не мог быть, как не мог быть адъютантом будущего государя в этом путешествии[10].
По этой же причине Иосиф Виельгорский не смог сопровождать наследника в его российском путешествии 1837 года, сообщает М. А. Веневитинов. И в прошлый раз, по дороге в Сибирь, Виельгорский вынужден был вернуться из Казани в Петербург. В европейском путешествии связь наследника и Иосифа из-за болезни Виельгорского полностью не прекращалась, Александр Николаевич писал Виельгорскому письма. Веневитинов опубликовал письмо цесаревича от 19 апреля (1 мая) 1839 года, в котором тот извещал товарища о том, что государь произвёл его в поручики и уповал на выздоровление Виельгорского[10].
Современные исследователи сообщают, что Виельгорский никогда не отличался крепким здоровьем, а случайное ранение при опробовании новых сапёрных мин в Красном Селе в 1837 году явилось толчком к более серьёзному заболеванию туберкулёзом, которое с этих пор стало быстро развиваться в молодом организме[11].
Умер Иосиф Михайлович от скоротечного туберкулёза 2 июня 1839 года в Риме. Похоронен в Санкт-Петербурге, Лазаревское кладбищеАлександро-Невской лавры.
Последние полгода своей короткой биографии Иосиф по настоянию врачей провёл в Риме. Сюда он приехал 15 ноября. Здесь он поближе познакомился с Н. В. Гоголем, З. А. Волконской, А. А. Ивановым и другими русскими, проживавшими в это время в Риме. Первая встреча с Гоголем состоялась 20 декабря. Михаил Погодин в марте 1839 года так передавал свои впечатления от встреч с юным аристократом и с княгиней З. А. Волконской: «Познакомился с молодым графом Виельгорским, который занимается у неё в гроте, по предписанию врачей пользоваться как можно более свежим воздухом. Рад был удостовериться, что он искренно любит русскую историю и обещает полезного делателя. Его простота, естественность меня поразили. Не встречал я человека, до такой степени безыскусственного, и очень удивился, найдя такого в высшем кругу, между воспитанниками двора»[3].
В другом письме М. П. Погодин сообщал: «Молодой граф Виельгорский показывал мне свои материалы для литературы русской истории. Прекрасный труд, — но приведёт ли Бог кончить. Румянец на щеках его не предвещает добра. Он работает, однако же, беспрестанно». Полтора месяца спустя Гоголь в отчаянии писал М. П. Погодину: «Иосиф, кажется, умирает решительно. Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Не житьё на Руси людям прекрасным; одни только свиньи там живущи!…»[3].
Эпизод с З. А. Волконской
Накануне смерти Виельгорского произошло событие, связанное с попыткой обратить умирающего в католичество. За больным ухаживали Н. В. Гоголь, Е. Г. Черткова, графиня М. А. Воронцова. Дело происходило на вилле Волконской. Тут же был князь Н. Г. Репнин-Волконский, читавший над умирающим молитвы. Иосиф причащался в саду. На какой-то момент Гоголь отлучился прогуляться и поискать православного священника для совершения исповеди Виельгорского. В последний момент к умирающему юноше хозяйка, княгиня Зинаида Александровна Волконская, яростная католичка по отзыву княжны В. Н. Репниной-Волконской, пригласила аббата Жерве. Она склонилась над умирающим и тихо сказала аббату: «Вот теперь настала удобная минута обратить его в католичество»[4].
Но благородный аббат упрекнул княгиню: «Княгиня, в комнате умирающего должна быть безусловная тишина и молчание». По рассказу Варвары Репниной-Волконской, тётка ещё что-то пошептала над телом умирающего, после чего она воскликнула: «J'ai vu son âme sortir tout-à-fait catholique». На такой шаг Зинаиду Волконскую могло натолкнуть то обстоятельство, что мать Иосифа — графиня Луиза Карловна, — формально принадлежала к католицизму, но при этом она не была ревностной католичкой[12].
Однако Гоголь для совершения таинства исповеди и причащения привел на виллу хозяйки православного священника. Он лично читал отходную молитву об умершем Иосифе. После этого эпизода, рассказывала В. Н. Репнина-Волконская, «Волконская резко изменила своё отношение к Гоголю». Гоголь был до этого желанным гостем в пышном салоне княгини, а после случившегося Зинаида Александровна возненавидела его. Этот же источник сообщает другой эпизод с Волконской и Виельгорским. Ослабленный болезнью молодой человек перед кончиной не мог есть сам, и ему помогали Е. Г. Черткова и Гоголь, они, например, держали тарелку, когда он ел. Однако, когда Черткова собралась покинуть Рим по настоянию её мужа, то Иосиф Виельгорский из чувства благодарности к Елизавете Григорьевне за её уход, помощь и заботу о нём снял с пальца кольцо и подарил его Чертковой. Зинаида Волконская, увидев это, с недовольством произнесла: «c'est immorale!». В. Н. Репнина-Волконская заметила по этому поводу, что когда Виельгорский угасал, то, по мнению З. А. Волконской, у него не должно было остаться никакого земного чувства[3].
Но это недовольство не оказалось продолжительным. Несмотря на недоразумение возле умирающего Виельгорского З. А. Волконская и Н. В. Гоголь продолжали встречаться, а в феврале 1841 года на её вилле состоялось благотворительное чтение Гоголем «Ревизора»[4].
«Явление Мессии» Александра Иванова
Искусствоведу Н. Г. Машковцеву удалось выяснить некоторые детали работы известного живописца Александра Иванова над своей знаменитой картиной «Явление Христа народу». В 1934 году Машковцев обнаружил этюд головы дрожащего мальчика. Этот этюд представлял собой один из многочисленных ранних вариантов изображения дрожащего мальчика, который на картине вместе с отцом выходит обнажённым из воды Иорданапосле омовения. На другом эскизе изображён профиль головы отца с узнаваемым очертанием Гоголя. На этюде головы мальчика видна плохо различимая надпись «гр. Виельгорск…» Фигуры дрожащих от холода отца и сына глубоко символичны. В окончательном варианте эта одна из самых пластически прекрасных групп картины, считает Н. Г. Машковцев[13].
Отец приготовился вытереть сына куском сухой материи, но, по мысли исследователя, в этой мизансцене могла быть заложена мысль самого Гоголя: художник должен отобразить не только физическую дрожь от холода, но и метафизическую дрожь перед страхом Божиим. Тот факт, что Александр Иванов использовал в качестве моделей своих римских знакомых, широко известен. Но то, что на эскизе изображён именно Иосиф Виельгорский, и что эскиз принадлежит кисти Иванова, вызвал в среде искусствоведов дискуссии. Однако Машковцев постарался доказать на ряде косвенных признаков правоту своей догадки[13].
С этим выводом Н. Г. Машковцева соглашается гоголевед Игорь Виноградов. Он пишет, что дружба 30-летнего писателя и 22-летнего юноши была во многом дружбой наставника и ученика. Н. В. Гоголь познакомил Виельгорского с Александром Ивановым, и об этом в записной книжке Виельгорского сделана запись 20 декабря 1838 года: «Гоголь.Открытие нового Корреджио». В. И. Шенрок указывает, что под «новым Корреджио» безусловно имеется ввиду Александр Иванов[14].
После смерти Иосифа Гоголь продолжал пропагандировать творчество Александра Иванова его отцу. В 1846 году Гоголь написал письму графу Михаилу Виельгорскому о бедственном положении Иванова в Риме. Он просил графа Виельгорского познакомить русскую публику с творчеством выдающегося русского художника и попытаться помочь ему со сбором необходимых средств для существования. В этом же году, в сентябре, Гоголь переделал письмо в статью «Исторический живописец Иванов» для сборника «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголь писал Виельгорскому: «Не скупитесь, деньги все вознаградятся. Достоинство картины уже начинает обнаруживаться всеми»[15].
Жизненная драма
Биография И. М. Виельгорского не содержала в себе ничего необыкновенного: Иосиф не успел зарекомендовать себя выдающимся творчеством, он не сверкал остроумием в салонах, не был во главе кружка единомышленников, но тем не менее, в памяти тех, с кем он столкнулся, Иосиф оставил самое благоприятное впечатление о своей одарённости, нравственной чистоте и характере цельной личности[11]. Будучи товарищем детских игр и учёбы наследника российского престола, Иосиф Виельгорский в будущем мог совершить самую блестящую карьеру, о которой только могли мечтать отпрыски иных приближённых ко двору семейств. Об этом мечтал его отец, об этом неоднократно говорил сам государь Николай Павлович. На это рассчитывали его друзья, в частности Н. В. Гоголь[11].
Дружба с Гоголем. «Ночи на вилле»Править
Игорь Виноградов предполагает, что знакомство Гоголя с Иосифом Виельгорским могло произойти ещё в 1832 году, когда Гоголь помогал В. А. Жуковскому в составлении синхронистических таблиц по истории для преподавания курса всемирной истории наследнику цесаревичу, А. В. Паткулю и Иосифу Виельгорскому. Преподаванием словесности этим молодым людям занимался П. А. Плетнёв, ещё один друг и покровитель Гоголя. Но это косвенные указания на возможное знакомство. Прямых свидетельств этому нет. Есть лишь одно признание Гоголя А. С. Данилевскому: «Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно, неразрывно и решительно братски только, увы, во время его болезни»[16].

Результатом знакомства Гоголя и Иосифа Виельгорского стала повесть «Ночи на вилле», не законченная автором. Это произведение — своеобразный литературный памятник И. М. Виельгорскому, «полный мрачной экзальтации, впитавший в себя напряжённое отчаяние весенних римских ночей 1839 года, проведённых рядом с умирающим», как пишут современные исследователи[11]. Гоголевед Ю. В. Манн пишет, что благодаря американскому учёному Саймону Карлинскому стала популярной версия о том, что в «Ночах на вилле» проявились гомосексуальные наклонности Гоголя. Манн считает, что за проявления дружеских чувств Гоголя к Виельгорскому принять гомосексуальную любовь очень сложно. Гомосексуальная связь в царской России была под строжайшим запретом. Поэтому, если принять версию Карлинского, «то придётся видеть во всём этом не просто невольное саморазоблачение, но сознательную, аффектированную демонстрацию порока, что едва ли возможно» в применении к Гоголю[4].
ПримечанияПравить


↑ дореф. Iосифъ Михайловичъ Віельгорскiй
↑ Виельгорский. Русский биографический словарь А. А. Половцова.
↑ 1 2 3 4 Соколов, Б. В. Гоголь: энциклопедия. — М.: Алгоритм, 2003. — 544 с. — (Энциклопедия великих писателей). — ISBN 5-9265-0001-2.
↑ 1 2 3 4 5 Манн Ю.В. 1 сентября. Произведение, не похожее на другие: «Ночи на вилле» Гоголя». Дата обращения 11 февраля 2015.
↑ Вуич Л. И., Муза Е. В., Павлова Е. В. Портреты современников Пушкина // Московская изобразительная Пушкиниана. Государственный музей А. С. Пушкина. — Издание третье, переработанное. — М.: Изобразительное искусство, 1991. — С. 87. — 367 с. — 30 000 экз. — ISBN 5-85200-146-5.
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Татищев С. С. Александр II/Часть первая/III. Отрочество (1828—1834) // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
↑ Татищев С. С. Александр II/Часть первая/IV. Юность (1834—1838) // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
↑ Ляшенко Л. М. Большая бесплатная библиотека. Александр II, или История трёх одиночеств. Бесплатная библиотека. Архивировано 20 октября 2007 года.
↑ Татищев С. С. Александр II/Часть первая/V. Помолвка и женитьба (1838—1841) // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
↑ 1 2 Веневитинов, 1898, p. 97—98.
↑ 1 2 3 4 Самовер, Лямина, 1998, p. 38.
↑ Виноградов, 1998, p. 58.
↑ 1 2 Машковцев Н. Г. История портрета Гоголя // АН СССР. Ин-т рус. лит. Под ред. В. В. Гиппиуса; Отв. ред. Ю. Г. Оксман Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. Литературный архив. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1936. — Т. 2. — С. 407—422.
↑ Виноградов, 1998, p. 57.
↑ Цомакион А. И. КулЛиб. Александр Иванов. Его жизнь и художественная деятельность. Биографический очерк. — «Жизнь замечательных людей». Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Дата обращения 15 февраля 2015.
↑ Виноградов, 1998, p. 56.
КомментарииПравить
ЛитератураПравить
Столетие военного министерства. Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии военного министерства с 1802 до 1902 г. включительно. Книга 1, стр. 180.
Веневитинов М. А. Несколько слов о графе Иосифе Михайловиче Виельгорском // Русская старина. — СПб., 1898. — № 1. — С. 97—100.
Самовер Н.В., Лямина Е.Э. «Бедный Иосиф». И. М. Виельгорский. Дневник. Письма // Российский фонд культуры Наше наследие. — М., 1998. — № 46. — С. 38—39. — ISSN 0234-1395.
Виноградов Игорь. К истории отношений Гоголя с Виельгорскими (в Италии и России). // Российский фонд культурыНаше наследие. — М., 1998. — № 46. — С. 56—59. — ISSN 0234-1395.
Виельгорский И. М. Журнал 1838 года. Письма // Российский фонд культуры Наше наследие. — М., 1998. — № 46. — С. 40—55. — ISSN 0234-1395.
Лямина Е. Э., Самовер Н. В. «Бедный Жозеф»: жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. — М.: Яз. рус. культуры, 1999. — С. 218. — 559 с., [8] л. ил., портр., факс. с. — («Studia historica»). — 1000 экз. — ISBN 5-7859-0089-0.
Аполлинария Михайловна (1818—1884), 
с 1843 года замужем за А. В. Веневитиновым, братом поэта Д. В. Веневитинова.
Софья Михайловна (1820—1878), 
с 1840 года жена писателя В. А. Соллогуба.
Михаил Михайлович (1822—21.11.1855), 
статский советник, действительный член Общества Красного Креста, с 1853 года по Высочайшему указу именовался графом Виельгорским-Матюшкиным. Скончался от воспаления мозга в Симферополе[5].
Анна Михайловна (1823—1861), 
Согласно некоторым мемуаристам, в неё был влюблён Н. В. Гоголь. Гоголь якобы хотел на ней жениться, но, зная, что Л. К. Виельгорская не согласится на неравный брак своей дочери, предложение не сделал. Большинство же биографов Гоголя признаёт, что он женщинами не интересовался.
с 1858 года жена князя Александра Ивановича Шаховского (1822—1891). 


95. Вільгорський Олександр.
Рік написання: Бл.1642.
Віровизнання: римо-католик (кон-
вертит).
Місце поховання: не встановлено.
Пожертви: на Горохівський
костел пожертвувано невстановлену
суму грошей.
Згадується: ЦДІАК України: Ф.
26. . On. 1. . Спр. 45. . Арк.
701.701 зв.
На початку XVII ст. жовніром був Андрій Вільгорський1191.9 РГАДА, ф. 389, on. 1, д. 202, л. 127-127об.; д. 203, л. 1-1об.;д. 204, л. 4об.-5.


Вацлав Вільгорський
підвоєвода київський. літа 1600 р. київським підвоєводою стає волинський шляхтич Вацлав 
Вільгорський. У серпні 1600 р. він вже як підвоєвода прийняв заяву Василя Ходики-
Креницького про те, що останній втратив документ про своє шляхетство через пожежу в 
Київському замку, що відбулася наприкінці липня 1600 р. [20, арк. 1 − 2]. На 1605 р. 
Вільгорський достатньо вільно почувався в місті, оскільки вже сам призначав своїх 
заступників. 31 березня 1605 р. у донесенні возних про відібрання в київського священика 
Філіпа Одонія Софійської та Десятинної церков і заборону йому протопопом правити 
службу, зазначається: «на вряді його королівської милості гродському Київському, переді 
мною Станіславом Вигурою, понамісником київським від його милості пана Вацлава 
Вільгорського, підвоєводія київського» [21, с. 5 − 6].
Таким чином, підвоєвода Вацлав Вільгорський вже замість самого воєводи 
призначав своїх намісників у Києві. На нашу думку, така сміливість підвоєводи 
пояснюється тим, що старий воєвода князь Василь-Костянтин Острозький був старим і 
немічним, і тому не міг повністю контролювати діяльність київського підвоєводи. 
Вільгорський був підвоєводою до смерті князя Острозького у лютому 1608 р. У березні 
того ж року київським воєводою було призначено Станіслава Жолкевського, який призначив нового підвоєводу. Вірогідніше за все Вільгорський перебував на посаді 
підвоєводи до початку літа 1609 р., тобто до часу, коли згадується новий підвоєвода [22, 
с. 23].
21.Левицкий О. К истории водворения в Киеве унии // Чтения в историческом обществе Нестора-
летописца. – 1891. – Кн. 5. – С. 137 – 140.
22. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографической комиссией. – СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1865. – Т. 2. – 287 с.
23. Опись актовой книги Киевского центрального архива, № 11 (Книга Житомирская, гродская, 
записовая и поточная за 1609 г.). / сост. А. Свидницкий. – К., 1879. – 29 с.
Волинський мечник Миколай Вільгорський у заповіті (14 квітня 1685 р.) просив дружину поховати його, не витрачаючись на всілякі церемонії («bez wszelakich kosztów niepotrzeb.nych tego świeckich, nikogo nie słuchając, a woli moiej dosyć czyniąc»). 
Тестатор висловив тільки одне бажання: аби його труна була чорного кольору («Trumna smalona żeby czarnofarbowana była»)Ф. 25, оп. 1, спр. 390, арк. 481. . 


Rodzina bojarska wołyńska, od 1525 w Metryce W ołyń­skiej cytow ana; z której jedna gałąź otrzymała tytuł hrabiwski galcyjski d. d. "Wiedeń dzony w Rossyi 30. 11. 1849; jedna z nich linia otrzy.mała pozwolenie przyłączenia do swojego nazwiska i herbu hrabiów Matiuszkinów w Rossyi 10. 4. 1853, lecz wygasła 22. 11. 1855. 

Z nich Franciszek, kanonik kat. chełmski

1650. Mikołaj, wielkorządca wołyński 1674. Michał, pod.komorzy włodzimierski 1674. Jan Kaźmierz, podkomorzy włodzimierski, -f* 11. 2. 1695 pod Lwowem. Anna, fun.datorka kościoła w Dobrotworze 1700. Anna, ksieni PP. 

Brygidek w Sokalu. 
 Hr. Michał, mówca, autor.polityk i dyplomata, rotmistrz chor. pancernej 1 p. wójsk

kor., starosta sielecki, oboźny w. kor. 22. 3. 1758, kuch.mistrz w. lit. 22. 3. 1763—75, poseł generalności barskiej

do Paryża, koniuszy w. kor. galic. 1787, kaw. Orła b.

1758, + 1794. Hr. Jerzy Hieronim, starosta kamieniecki,

pisarz polny lit. 4. 11. 1783, konsyliarz i m inister pełno.mocny konfed. targowickiej w Petersburgu 1792, ces.

ross. rzecz, tajn y radca, senator, komandor maltański,

kaw. ord. św. Stanisława 1782. Orła b. 1790, ross. św. Ale.xandra Newskiego, -j* 1809. Hr. Michał, dzielny wojownik,

z generał-m ajora generał-porucznik wójsk kor., dowódzca

12 roty kaw aleryi naród. 1791. naczelny wódz na Litwie

1794, c. k. wachmistrz 1 kl. gwardyi galic. 1786, generał

kaw aleryi wójsk austr. 1805, kaw. ord. św. Stanisława 8. 7.

1791. Hr. Maciej, ces. ross. koniuszy dworu. Hr. Michał,

ur. 31. 10. 1787, skrzypek i kompozytor muzyczny, ces.

ross. koniuszy, mistrz ceremonii, wreszcie wielki cześnik
dworu, kaw. ross. ord. św. Alexandra Newskiego, *J- 28. 8.

1858 w Moskwie. Hr. Józef, znamienity kompozytor mu.zyczny, autor przeszło 40 dzieł na fortepianie. H r. Zyg.m unt, publicysta polsko-francuski, też jako „Zygm unt

K ierdej“, f 16. 11. 1881. — Senatorów 3 od 1681—1817. —

Jerzy, wojownik, podkomorzy włodzimierski, kasztelan
wołyński 1681, f'1684. Wacław Ksawery, podkomorzy
włodzimierski 1700, kasztelan wołyński 14. 10. 1704,
f 1709. H r. Józef, generał-m ajor wójsk kor., generał dy.wizyi i zastępca m inistra wojny ks. warszawskiego 1812,
dyrektor generalny żywności 1811, m inister wojny l i ­
i i . 1815, senator-wojewoda król. Kongresowego 1816,
f 1817].

S yn : f W acław, + 1709, 
S yn : f F e 1 i x Ignacy, f 1737, 
Syn: f Michał, + 1794. 
Syn : f Hr. Michał, ur. 1754, dzielny wojownik, bry.gadyer kaw aleryi naród., generał-major, potem generał-
porucznik wójsk kor., c. k. wachmistrz 2 kl. 1781, 1 kl.
gw ardyi galic. 1786, major 2 p. huzarów palatyńskicli
1788, podpułkownik 1789, pułkownik 1 p. ułanów wójsk
austr. 1803 —4, generał kawał. 1805, kaw. ord. św. Stani.sława 8. 7. 1791, naczelny wódz na Litwie 1794, zaśl.
1798 Alexandrę z Kurdwanowskich h. Półkozic, ur. 1783,
f 1849, córkę Placyda, kuchmistrza w. kor. 1773—81,
starosty baranowskiego, kaw. Orła b. 1779 i generałówny
Rozalii z Granowskich h. Leliwa, starościanki tarno.górskiej.
Synowie: 1. j Hr. Gustaw Alexander Michał Adolf,
f 1874, potw. hrabią w' Eossyi 30. 11. 1849, zaśl. Anielę
z Karnickich h. Kościesza odm., ur. 1809 f , córkę Mikołaja
na Ewerstm ujży, Zabołociu, Szyszłach i Hrydzinie, szam.belana J. K. Mci, marszałka szlachty pow. lucyńskiego
1811 i Doroty z Szczytów-Niemirowiczów h. Jastrzębiec,
starościanki markowskiej, pisarzówny skarbowej lit.
Dzieci: 1) f H r. Mieczysław, ur. 27. 9.1849 w Oświeju,
f 23. 2. 1903 w Zakopanem, zaśl. 1873 Maryę z hr. Broel.Platerów h. wł., ur. 14. 4. 1842 w Woboiu, -f 18. 2. 1903
w Zakopanem, córkę hr. Fabiana i Józefy z hr. Zyberg.Platerów h. wł.
Dzieci: (1) H r. Józef.
(2) Hr. M a r y a .
2) Hr. W ł a d y s ł a w .
3) Hr. J ó z e f , zaśl. 1884 w W arszawie Pelagię.

z I ż y c k ic h h. Bońeza, córkę Józefa na Kurowie i Krzęślinie
i Olgi z Czackich h. Świnka.
2. f H r. Władysław Aiexander Mikołaj Ireneusz
Andrzej Józef, potw. hrabią w Rossyi 30. 11. 1849, zaśl,
1841 Ludwikę z Łopacińskich h. Lubicz, nr. 1824, -j- 8.
12. 1849 w Judy cynie, córkę Alexandra na Judy cynie
i Mikołajowie, podkomorzego pow. dziśnieńskiego i Anieli
z Boguckich h. Krzywda.
Synowie: 1) f H r. W ładysław, kapitan wójsk ross.,
zaśl. Julię z Kamieńskich h. Ślepowron, córkę K ajetana
z W iktoryi ze Smotryczów.
Córka : Hr. W incentyna.
2) •}• H r. Roman, kapitan wójsk ross., zaśl. Emilię
z Kamieńskich h. Slepowron, córkę K ajetana i W iktoryi
z Smotryczów.
Syn: H r. Ryszard.


№ 1

1768 р., жовтня 1. Вінниця. – Впис у вінницьку ґродську книгу письмової заяви брацлавського
войського й вінницького ґродського судді Анджея Вєльоґурського про свій розрив з конфедерацією (1768 р., серпня 5. Летичів).

Oblata recessu W. Wielogórskiego, w(ojskiego) b(racławskiego),
s(ędziego) g(rodzkiego) w(innickiego), od konfederacyi
Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt ósmego miesiąca octobris pierwszego dnia
Przed urzędem i aktami niniejszemi grodzkiemi winn(ickiemi) i przede mną, Janem
Jedleckim, in(sty)g(ato)rem i namiesnikiem burgrabstwa grod(zkiego) winn(ickiego),
comp(are)ns p(ersonali)ter, urod(zony) Jm pan Andrzej Brudnicki ten recess wiel(możnego)
Alexandra Andrzeja Wielogórskiego, // wojskiego brac(ławskiego), sędziego gr(odzkiego)
winn(ickiego), od konfederacyi, w grodzie latyczewskim roborowany, rat(ione)
introcontentorum ad acta praesen(tia) cast(rensia) capit(anealia) vinn(icensia) per oblatam
podał tenoris sequentis:
Ja, niżej podpisany, przenikając nieszczęśliwość ojczyzny przez wszczęty bez fundamentu
rozruch w Barze, luboli byłem przymuszony do łączenia się i podpisu na tenże zjazd, jednak,
życząc sobie szczęśliwego używać pokoju, oświadczam się, iż nie tylko czynię recess od
tegoż związku, ale żadnej nie będę mieć kointelligencyi i korrespondencyi i odtąd żadnym
wsparciem ani radą, ani korrespondencyą łączyć się nie będę, lecz, wiernie posłuszęństwo
prawom ustanowionym przy gwarrancyi Najjaśniejszej Imperatorowej JM. i całej Rossyi
przyrzekając, należytą wierność i poddanstwo Najjaśniejszemu Panu naszemu miłościwemu
Stanisławowi Augustowi, krolowi polskiemu, czynić i zachować obowiązuję się. Na to się
ręką własną podpisuję. Datum w Latyczowie die quinta augusti millesimo septingentesimo
sexagesimo octavo.
U tego recessu per oblatam podanego podpis ręki w te słowa: Andrzej Alex(ander)
Wielogórski, w(ojski) b(racławski), s(ędzia) g(rodzki) w(innicki). Roboracya zaś grodu
latyczew(skiego) temi słowy: In castro laticoviensi feria sexta pridie festi Transfigurationis
X(ris)ti Domini anno ejusd(em) millesimo septingentesimo sexagesimo octavo
introcont(entorum) translat(ionis) ad acta offi(ci)i praesen(tis) suscepta roboratio. Który to
recess, jak się w sobie ma, słowo w słowo do xiąg niniejszych grodzkich winnickich jest
zapisany.
ЦДІА України в Києві, ф. 44, оп. 1, спр. 3, арк. 364 зв.–365. Оригінал.
Comments