Васьківські

Васьківські з Васьковець,  - заславський земянський рід, посідали землі під опікою князів Заславських. 


1572, серпня 22. – Прохання зем’янки Луцького повіту Климентової Боговитинової перенести розгляд у Заславському замковому суді справи за позовом про заплямування її доброї слави заславським зем’янином Іваном Васьковським, який після передшлюбних змовин 
і навіть вінчання відмовився брати в дружини її служницю Федору 
Олехнівну Скуйбедянку [25, s. 105-106]18.
Того ж м[t]с[t]ца августа 22 днz року [15]72
Писала и присылала до замку Жtславског[о] до мtнt, Василu
Aилиповича Коптz, намtстника жославского, зtмzнка повtту Луцког[о] п[а]
ни Климtнтоваu Боговитиновича19 п[а]ни Катtрина Дахновна служtбника 
своtг[о] Мишка Чикизича, jповtдаючи, иж дtи што позвала jна была 
позвы моими враду здtшнtго замку Жtславског[о] зtмtнина повtту Жослав-
ского п[а]на Ивана Васковског[о] j томъ, иж дtи што jнъ за наидованtмъ и 
прозбою в року нынtшнtмъ сtмдtсuт втором на Запусты Пtтровы змовил
и шлюб брал вєдлt закону малжtнского з служtбницою tt дtвкою, дочкою 
Jлtхна Скуибtдина20 на имz Atдорою чtрtз jтца Тимоatz, архиман-
дрита корtцког[о] прtчистского, а свtщtнника вtлгорского покровског[о] 
Лtjнтиz, при чом дtи и иншиt люди добрыt были, которому дtи вtсtлю 
и роки положоны, нижли дtи jныи панъ Иван Васковскии дал j собt то 
слышат, иж на тыt роки ку jному вtсtлю своtму tхати нt хочtт и тоt дtвки 
своtt шлюбовноt брати воли нt маtт, и тым дtи дом п[а]нtt Катtрины 
Климtнтовоt jславил и тую дtвку ку шкодt и утратt привtлъ. За которыми 
дtи позвы рокъ ку росправt им jбtюм сторонам чtрtз вижа врадового 
зложоныи днu нинtшнtг[о] м[t]с[t]ца августа двадцат второг[о] днz у 
пuтницу припал, j чом дtи п[а]ни Катtрина Климtнтоваz с тою дtвкою 
Atдорою на тот рокъ дtн нинtшнии пzтницу тут до замку Жославског[о] 
tхати и j томъ с паном Иваном Васковским вtдлt тых позвов у правt (!) 
jчивисто мовити хотtла, нижли дtи таz дtвка Atдора на тот час захорала, длz котороt дtи хоробы tt п[а]ни Катtрина Климtнтоваz на тот рок дtн
нынtшнии пuтницу тут у замку Жtславскомъ стати и j то с паном Иваном
Васковским мовити нt могла, алt дtи тоt право заховала собt вцалt коли 
таz дtвка Atдора з оноt хоробы выздоровttт, тогды с п[а]ном Иваном
Васковскимъ у правt j то мовити хочtт.
И тоt jповtданt своt п[а]ни Катtрина Климtнтоваz чtрtз служtбника 
своtг[о] Мишка Чикизича до книг замку Жославского судовых записати 
дала.

Comments