ЮшковськіЮШКОВСЬКІ.I. Загальна характеристика та походження роду .


Юшковські, волинські зем'яни, мали «дідизну» у верхів'ях Гірського Тікича, у 1612 р. уступають її Журавським, а ті — Балабанам, які заклали м. Балабанівка. В 1629 р. Юшковським належать Юшківці, Сабарівка, а можливо, й частина Копіївки [10, s. 629].
Прибрали прізвище від 
свого родового гнізда Юшковці чи Юшковичі на Волині. Ці 
Юшковські відомі ще з XVI століття.
Тим часом в 1613 р. відбувалася нобілітація Іллі (Еліаша) 
Юшковського. Актом нобілітації неблагородна особа за 
відповідні заслуги отримувала польське шляхетство і певний 
герб. У цьому випадку йшлося про військові заслуги. Тим 
часом відомо, що повноправні вояки армії Речі Посполитої 
(починаючи від звання товариша) мусили бути шляхтичами. 
Відтак згаданий Юшковський міг потрапити до війська 
скоріше в ролі пахолка, слуги якогось шляхтича, або у 
панському, магнатському чи князівському почті. Він міг 
походити зі збіднілої гілки Юшковських з Юшковців, а відтак 
вже втратив шляхетство і потребував його поновлення чи 
фактичного підтвердження шляхетського статусу, 
поставленого під сумнів зубожілим життям його родини.
У кожному випадку частина відомих нам з джерел та 
літератури Юшковських виводила себе саме від згаданого Іллі 
(Еліаша). Підтвердити чи спростувати походження 
останнього з роду Юшковських з Юшковців на підставі 
наявних даних неможливо.
1) нащадкі Юшковських з Юшковців
2) нащадкі Іллі (Еліаша) Юшковського2.Генеалогічний родовiд та бiограми .

2.1. Юшковські з Юшковців


Найбільше даних про них навів у своєму гербівнику 
Адам Бонецький. Він зазначив, що їхнім родовим гніздом є 
Юшковці у Волинському воєводстві. В 1569 р. Василь і 
Микита з Юшковців виконали присягу у зв’язку з переходом 
Волинського воєводства зі складу Великого князівства 
Литовського до Польського королівства (на підставі акту 
Люблінської унії). В 1570 р. згадується Василь Юшковський –
дідич Юшковців у Луцькому повіті. Наступного року 
Настасія Ігнатівна Юшковська, дружина Яцька Пруського, 
подарувала синові свою частину Юшковців.
У 1631 р. Стефан і Єжи Юшковські згадуються у зв’язку з 
судовою справою з Хмелецькими5
. Йдеться про драматичні 
події, що почалися 1630 р., коли Юшковських зачепила 
войовнича Теофіла Хмелецька, удова по київському воєводі і 
таборівському старості Стефану Хмелецькому, від якої 
потерпала ціла округа. Ті події описав Антоній-Юзеф Ролле. 
Згідно з його даними йшлося про Стефана і Ґжеґожа 
Юшковських, які походили з Волині (власне з Юшковець) і 
нещодавно перед тим придбали маєток у Брацлавському 
воєводстві. Ролле зазначає, що їхнім дідом був згаданий вище 
Микита. Межова боротьба між Юшковськими і Хмелецькою 
вилилася у справжні бойові дії: “Z Juszkowskimi, właścicielami 
 
5 Herbarz polski. Część I. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach 
szlacheckich / Ułożył i wydał Adam Boniecki. – Warszawa: Gebethner i 
Wolff, 1906. – Tom ІХ. – S. 124-125.

Sabarówki, najbliżej położonej dożywocia Chmieleckiej, 
wojowała ona najuparciej. Było dwóch braci Juszkowskich: Stefan 
i Grzegorz; siedzieli oni na jednej włości spokojnie, 
przywędrowawszy tu niedawno z Wołynia, gdzie dziadek ich, 
Mykita z Juszkowicz, władał sporym ziemi kawałem.
Wojna zaczęła się we wrześniu: poddani wojewodziny, ze 
wsi Bałabanówki, uskutecznili z jej rozkazu najazd na dwór 
Juszkowskich i narazili ich na straty niemałe. Jak zwykle w takich 
wypadkach bywa, po skardze nastąpiło wywzajemnienie. 
Poszkodowani napadli na Bałabanówkę i poturbowali 
podstarościego Czarnoborskiego; Czarnoborski z kolei 
wygrzmocił Grzegorza Juszkowskiego, urządziwszy na niego 
zasadzkę.
Rozjątrzenie rosło coraz bardziej; już w końcu listopada 
wojujące obozy zaczęły broni palnej używać, strzelali się 
wzajemnie... chłopi taborowscy szli na sabarowskich kmieci na 
upatrzonego i vice versa A.
A kiedy to nie pomogło, wówczas wojewodzina 
przypomniała sobie dawne lepsze czasy, kiedy to przy boku 
małżonka robiła wycieczki w pola pustynne; teraz więc sama 
stanęła na czele wyprawy: miała pod komendą kilkudziesięciu 
ludzi, służebników niegdy ś. p. Stefana; a że służebnicy ci po 
tatarsku tylko umieli wojować, po tatarsku też zniszczyli 
Sabarówkę. Juszkowscy ratowali się ucieczką, kmiecie się 
rozbiegli i nie myśleli powracać: bo p. Teofila zapowiedziała, że 
osadźców wystrzelać każe; dwór i gumna poszły z dymem... 
słowem, wojna domowa, w całem znaczeniu tego wyrazu. 
Juszkowscy po takiej klęsce upokorzyli się — i odtąd żyli w 
przykładnej z Chmielecką zgodzie”6
.
1636 р. дідичами частини с. Старі Копійовці у
Брацлавському воєводстві згадуються Ян і Ґжеґож 
Юшковські. Нарешті 1643 р. Теодор, Ян і Теодор молодший 
 
6 Rolle A. J. Niewiasty kresowe: opowiadania historyczne. – Warszawa: 
Gebethner i Wolff, 1883. – S. 96-97.
Богдановичі Юшковські були дідичами міста Юшківці і 
кількох сіл.
1665 р. згадується Теодор Юшковський, одружений з 
Маріанною з Чарнецьких. Наприкінці XVII ст. Григорій 
Юшковський підписав від Брацлавського воєводства акт 
елекції Августа ІІ.
Олександр-Юзеф Юшковський згадується в 1710 р. як 
парнавський стольник. У 1735 р. Сабарівкою, Юшковцями і 
Гричинцями володів Лукаш Юшковський. Він був одружений 
з Маріанною з Копчинських і залишив сина Францишка –
власника Копіївки і Теодорівки в 1753 році. Ян Юшковський в 
1735 р. був одружений з Анастасією Красносельською. Гелена, 
донька Ґабріеля Юшковського і Маріанни з Будерадзьких, 
онучка Вацлава Юшковського і Софії Талерівни, згадується в 
1751 р. за Войцехом Ґутовським7.
7 Herbarz polski... – S. 124-125.

в 1646 р. Городецьке було віддане Калиновським в заставу Ф. Юшковському


2.2. Нащадки Іллі (Еліаша) Юшковського
Про нобілітацію Іллі (Еліаша) в 1613 р. згадується досить 
часто, хоча й лаконічно. Адам Бонецький зазначив, що ця 
нобілітація була надана за військові заслуги в Інфлянтії і 
Москві8
. Барбара Трелінська уточнила – за військові заслуги в 
Інфлянтії і проти Москви9
. Як видно з джерела, точнішим був 
все ж Бонецький: “Nobilitacya Eliasza Iuszkowskiego. 130. Za 
zaleceniem wielmoznego hetmana litewskiego y za proźbą 
posłów ziemskich dla mężnych zasług w dziele rycerskim w 
potrzebach Rzeczypospolitey w Inflanciech y w Moskwie przez 
Eliasza Iuszkowskiego, z odwagą zdrowia pokazanych, onego 
szlachcicem czyniemy y do wolności y prærogatyw szlacheckich

8 Herbarz polski... – S. 125.
9 Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec. Herby 
nobilitacji i indygenatów XV–XVIII w. / Wstęp, opracowanie i edycja B. 
Trelińska. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie.Skłodowskiej, 2001. – S. 280.

przypuszczamy. Na co przywiley osobny na tym seymie z 
kancellaryi naszey iest wydany”
10
.
Згадка Москви (передусім у сенсі країни і її мешканців, а 
не столиці) стосується боротьби короля Зиґмунта ІІІ і його 
сина королевича Владислава (представники шведського 
королівського дому Вазів на польсько-литовському 
престолах) за московські землі під час т. з. Смутного часу, що 
охопило Московію після вигасання тамтешніх династій 
(спочатку нащадків Калити, а потім і Годунових). Що ж 
стосується згадки Інфлянтії, то, можливо, йдеться про 
тривалу Лівонську війну, що точилася в другій половині 
XVI ст., коли Іван IV Грозний намагався захопити частину 
Прибалтики. Війна йшла з перемінним успіхом аж поки її 
переможно закінчив король Стефан І Баторій на чолі військ 
Речі Посполитої, прийнявши капітуляцію Пскова.
Бонецький припустив, що нащадками Іллі (Еліаша) був 
Казимир Юшковський, який від Калишського воєводства 
підписав елекцію Августа ІІ (1697 р.), а також Пьотр (1713 р.) і 
Ян (1722 р.) – вітебські зем’яни11
.
Юшковські з Вітебського воєводства користувалися 
гербом Сліповрон. Про них відомо з легітимацій, що 
відбулися через перший поділ Речі Посполитої (1772 р.), коли 
Російська імперія захопила частину білоруських земель 
Великого князівства Литовського.
Одна з цих родин виводила себе саме від нобілітованого 
1613 р. за військові заслуги з цим гербом Іллі (Еліаша) 
Юшковського (цікаво, що твердження про нобілітацію саме з 
цим гербом не містять відомі джерела 1613 року). Його 
нащадки володіли маєтками Горки і Цешиловичі в 
Полоцькому воєводстві, на підтвердження чого мали 
квитанції зі сплати подимного за 1651 рік. Окрім того мали 
«testimonium” 1774 р., виданого шляхтою і селянами. В цьому документі засвідчувалося, що злодії вкрали у Юшковських 
та знищили шкатулку з документами. Представлені 
документи доводили родовід цієї лінії, що складався з 
чотирьох поколінь. Вітебський земський суд визнав їх 
дійсною шляхтою12
.
Інша родина того ж герба виводила себе від Яна 
Юшковського, який володів маєтком Добринь, а по дружині 
маєтками Добринь в Бровчині Вітебської провінції. 
Документи вони мали з 1634 р., зокрема й щодо сплати 
податків за маєток Буєво Вижлаціна (?), яким володіли і 
пізніше. Загалом довели сім поколінь свого родоводу. 
Вітебський земський суд визнав їх дійсною і родовитою 
шляхтою13
. Хоча другі Юшковські і промовчали про своє 
походження від Іллі (Еліаша), проте їхнє мешкання в одному 
воєводстві з попередньою родину та користування тим само 
гербом дають підставу для припущення про спільне 
походження обох родин.
 
10 Volumina legum. – Petersburg: J. Ohryzko, 1859. – Tom III. – S. 94.
11 Herbarz polski... – S. 125.
12 Herbarz szlachty witebskiej. – Kraków: Polska spółka wydawnicza, 
1898. – S. 39-40.
13 Herbarz szlachty witebskiej. – Kraków: Polska spółka wydawnicza, 
1898. – S. 40.
Comments