Уколови

УКОЛОВИ (Вколовичи, Околовичи, Околови, Уколовичи, Околовичи)


ГЕРАЛЬДИКА ТА СФРАГИСТИКА

Широкі паралелі з геральдичною спадщиною інших руських земель має також зображення на печатці новгородського господарського дворянина Василя Семеновича Укола (Уколовича) від 1500 р., що являло собою знак у вигляді перехрещеної сокири вліво
(або хреста з загнутим вліво горішнім кінцем)21. Аналогічну конструкцію представлено і на його пізнішій печатці від 1549 р. – цього разу в ренесансовому щиті, в супроводі напису згори: “ВасЛИ”22. Натомість, на його печатці від 1525 р. родовий знак зображено у вигляді хреста на основі23. Варто додати, що подібний вигляд родового герба очевидно зумовив його неправомірне ототожнення з польським гербом Топор в пізніших річпосполитських гербовниках24. 

21. Wittyg W., Dziadulewicz S. Nieznana szlachta Polska i jej herby. Kraków, 1908. S.338. 
22 AGAD. AR. Dz.X. Sygn.55. Str.12 (овальна, 16х14 мм). 
23 Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники Юго-Западного края: В 3 вып. Киев, 1914. Вып.ІІІ. С.3. Мал.4 (кругла, 20 мм). 24 Kojałowicz Wijuk W. Herbarz rycerstwa W.X.Litewskiego tak zwany Compendium, czyli o kleynotach albo 
herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincjach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają. Wyd. F.Piekosiński. Kraków, 1897. S.292. 

Джерело:
Однороженко Олег: Родова геральдика Сіверськоï, Смоленськоï та Мстиславськоï земель ВКЛ в
ХІV–ХVІІ ст., // Герольд Litherland № 18. С.4.

ГЕНЕАЛОГІЯ 

І генерація

СЕМЕН 

дворянінъ господарскій, отецъ Ивана, Василія и Федора. Родовое их имение — Негневичи.

ІІ генерація

ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ 

дворянин господарский, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д.

1516, Василовщина, земля пустовская въ селѣ Волковичахъ НІовгородскаго повѣта), данина господарская Василию Уколову. 
Волковичи, село Новгородського повѣта І 203 (1310 . Вь немь «именейцо» Василія Уколова. В нем его люди: Козляковичъ Давыдъ, служебный человекъ В. Укололова Новгородскаго повітаа села Волковичі, І 2011 (1310). Кондратовнчъ Юшко, служебнмй человікъ Василія Уколова в его имении Волковичахъ І 203 (ІЗ 10). Кочановичъ Артемь (Ортпмь), человекъ В. С.Уколова, села Волковнчь Новгородскаго повѣта 1 203 (1316).
Тишовинчъь Микита, служебный человѣкъ В. Уколова, Новгородскаго повѣта села Волковнчь І 203 (1310).
Тюшковчъ Онцыпорь, служебный человѣкъ В. Уколова села Волковичь Новгородскаго повѣта І 203 (1316).
Пропуцина, земля пустовская вь Городечне, данина господарская В. Уколову 1516

ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 

дворянин господарскій, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д.

ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 

дворянинъ господарскій, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д.

Заручний лист між господарським дворянином
Федором Вколовим та паном Федором Святошою (лютий 1526 р.). Їхня суперечка стосувалась 50-ти кіп грошів за челядь, які вироком новгородського
воєводи Яна Заберезинського отримав пан Ф. Святоша. У наративній частині зазначалась причина такого рішення воєводи: «иж ты (Ф. Вколов) неслушным а нерядным обычаем челяди волное за неволную искал, которая ж челядь и очевисто с тобою перед паном воеводою стояла и от тебе ся оттягала». Тобто, Ф. Вколов порушив встановлений звичай («…то не так се нашло, как ты перед нами (Сигізмундом I Старим. — Д.В.) поведил»), а новгородський воєвода «тую речь слушным а радным обычаем межи вами нашол». Тому і рішення господаря було на користь Ф. Святоши із встановленням «заруки» в сумі 200 кіп грошей [РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 14. — Л. 212–212об; LM. Knyga 14. — P. 242–243.]

Персони без місця

Андрей Вколов 
дворянин госп.

Василь Олексійович Околов
~ Кордишівна Раїна (1 шл. - Іван Олишвенський) [ЦДІАК України, ф. 26, оп. і, спр. 13, арк. 122-123.]

Comments